Thông báo 265/TB-VPCP

Thông báo 265/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại Hội nghị triển khai xây dựng quy hoạch phát triển nhân lực giai đoạn 2011 - 2020 của các bộ, ngành, địa phương được chọn thí điểm làm sớm do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 265/TB-VPCP kết luận Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 265/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 28 tháng 09 năm 2010

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG NGUYỄN THIỆN NHÂN TẠI CÁC HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI XÂY DỰNG QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC GIAI ĐOẠN 2011 - 2020 CỦA CÁC BỘ, NGÀNH, ĐỊA PHƯƠNG ĐƯỢC CHỌN THÍ ĐIỂM LÀM SỚM

Trong 02 ngày 07 tháng 9 và 11 tháng 9 năm 2010, tại Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã chủ trì hội nghị trực tuyến để nghe báo cáo tiến độ triển khai xây dựng Quy hoạch phát triển nhân lực giai đoạn 2011 - 2020 của các Bộ, ngành, địa phương được chọn thí điểm làm sớm.

Tham dự các Hội nghị tại Hà Nội có đại diện lãnh đạo các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Giáo dục và Đào tạo, Lao động - Thương binh và Xã hội, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Y tế, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thông tin và Truyền thông, Tài chính; đại diện lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; đại diện lãnh đạo Văn phòng Chính phủ; tại đầu cầu của 07 tỉnh, thành phố có đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân các tỉnh: Bắc Ninh, Thanh Hóa, Đăk Lăk, Đồng Nai, Hậu Giang, Lào Cai, Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng, lãnh đạo các Sở Giáo dục và Đào tạo, Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ, Lao động - Thương binh và Xã hội. Sau khi nghe đại diện lãnh đạo các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Y tế báo cáo Đề án Quy hoạch phát triển nhân lực giai đoạn 2011 - 2020 của ngành mình; đại diện lãnh đạo các tỉnh: Bắc Ninh, Hậu Giang và thành phố Đà Nẵng báo cáo tiến độ triển khai Đề án Quy hoạch phát triển nhân lực giai đoạn 2011 - 2020 của địa phương mình; ý kiến phát biểu của các đại biểu tham dự Hội nghị, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã kết luận như sau:

1. Thống nhất tên gọi các đề án: Quy hoạch phát triển nhân lực của ngành hoặc địa phương giai đoạn 2011 - 2020.

2. Phương pháp dự báo nhu cầu nhân lực theo ngành thể hiện tính đặc thù của từng ngành sẽ do Bộ chủ quản chịu trách nhiệm. Bộ Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm tổng hợp phương pháp dự báo của các ngành để gửi các địa phương tham khảo hoặc sử dụng trong dự báo nhu cầu nhân lực của địa phương.

3. Việc quy hoạch các cơ sở đào tạo nhằm đáp ứng nhu cầu nhân lực: các Bộ, ngành, địa phương cần phối hợp chặt chẽ với Bộ Giáo dục và Đào tạo để lập Bản đồ quy hoạch các cơ sở đào tạo cho ngành mình, địa phương mình, bao gồm các cơ sở hiện có, các cơ sở dự kiến xây dựng mới (các cơ sở thuộc quản lý trực tiếp của các Bộ và địa phương khác nhau); đồng thời phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư để xác định nhu cầu và nguồn vốn đầu tư xây dựng các cơ sở đào tạo công lập. Đi cùng với Bản đồ quy hoạch này là Dự báo nhu cầu phát triển đội ngũ giáo viên cho ngành mình, địa phương mình.

4. Trong việc xây dựng Quy hoạch phát triển nhân lực, các ngành cần chú trọng công tác đào tạo cán bộ quản lý của ngành, công tác đào tạo lại cho đội ngũ lao động đang làm việc trong ngành; đào tạo nhân lực trình độ cao, chất lượng cao; đào tạo nhân lực phục vụ xuất khẩu lao động.

5. Về các giải pháp triển khai quy hoạch, cần chú trọng vai trò, trách nhiệm của chính quyền địa phương trong công tác tuyên truyền, vận động, khuyến khích người đi học các ngành nghề theo nhu cầu của địa phương; chính sách cử tuyển gắn với địa bàn ở địa phương, chính sách thu hút lao động qua đào tạo của địa phương; công tác chuẩn bị hạ tầng phục vụ xây dựng các cơ sở đào tạo mới ở địa phương.

6. Về tổ chức thực hiện trong thời gian tới:

- Các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Y tế hoàn chỉnh Quy hoạch phát triển nhân lực của ngành mình giai đoạn 2011 - 2020 và Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh hoàn chỉnh Quy hoạch phát triển nhân lực của tỉnh giai đoạn 2011 - 2020 để Bộ Kế hoạch và Đầu tư gửi các Bộ, ngành khác và các địa phương trước ngày 30 tháng 9 năm 2010.

- Bộ Thông tin và Truyền thông xây dựng quy hoạch phát triển nhân lực báo chí, phát thanh, truyền hình; Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xây dựng quy hoạch phát triển nhân lực tài chính - ngân hàng; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng quy hoạch phát triển nhân lực du lịch, hoàn thành trước ngày 10 tháng 10 năm 2010.

- Các tỉnh: Thanh Hóa, Đăk Lăk, Đồng Nai, Hậu Giang, Lào Cai và thành phố Đà Nẵng hoàn chỉnh dự thảo Quy hoạch phát triển nhân lực của địa phương mình, lấy ý kiến đóng góp của các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Giáo dục và Đào tạo, Lao động - Thương binh và Xã hội trước ngày 10 tháng 10 năm 2010; tiếp thu ý kiến của các Bộ để hoàn chỉnh văn bản, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 20 tháng 10 năm 2010.

- Các Bộ, ngành và các địa phương khác cần hoàn thành Quy hoạch phát triển nhân lực giai đoạn 2011 - 2020 của ngành mình, địa phương mình trước ngày 10 tháng 11 năm 2010.

- Do xây dựng Quy hoạch phát triển nhân lực các ngành, các địa phương và quốc gia là việc làm mới, cần tiến hành khẩn trương để Chính phủ và các địa phương có cơ sở triển khai ngay từ năm 2011, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ chủ trì, phối hợp với các Bộ, các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tổ chức các hoạt động sau:

+ Trước ngày 01 tháng 10 năm 2010 thành lập trang Web hoặc mở một Chuyên mục trên trang Web có sẵn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về Quy hoạch phát triển nhân lực giai đoạn 2011 - 2020 để đăng tải tất cả các văn bản hướng dẫn về xây dựng Quy hoạch phát triển nhân lực của các Bộ, ngành và địa phương, tiếp nhận các câu hỏi, đề nghị giúp đỡ của các Bộ, các địa phương và trả lời các câu hỏi, đề nghị đó.

+ Gửi dự thảo Quy hoạch phát triển nhân lực của các ngành: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Y tế, của tỉnh Bắc Ninh; dự thảo Chiến lược phát triển giáo dục giai đoạn 2011 - 2020, dự thảo Chiến lược phát triển dạy nghề giai đoạn 2011 - 2020 cho các Bộ, các tỉnh và thành phố trực thuộc trung ương đế tham khảo trước ngày 01 tháng 10 năm 2010.

+ Phối hợp với Bộ Y tế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Văn phòng Chính phủ tổ chức báo cáo về Phát triển tầm vóc, sức khỏe của người Việt Nam (dự kiến tổ chức vào ngày 06 tháng 10 năm 2010).

+ Phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ Khoa học và Công nghệ xây dựng Bộ chỉ số phát triển nhân lực và sáng tạo để làm căn cứ quan trọng đánh giá trình độ phát triển nhân lực của các ngành, các địa phương (dự kiến báo cáo lần đầu vào ngày 12 tháng 10 năm 2010). Sau khi hoàn chỉnh một bước sẽ gửi các Bộ, địa phương góp ý; sau đó sẽ hình thành được một giải pháp để quản lý việc thực hiện Quy hoạch phát triển nhân lực giai đoạn 2011 - 2020.

+ Tổ chức nghe và góp ý Quy hoạch phát triển nhân lực giai đoạn 2011 - 2020 của các Bộ: Giáo dục và Đào tạo, Lao động - Thương binh và Xã hội, Khoa học và Công nghệ, Giao thông vận tải, Xây dựng vào ngày 23 tháng 10 năm 2010 (dự kiến cả ngày).

+ Tổ chức nghe và góp ý Quy hoạch phát triển nhân lực giai đoạn 2011 - 2020 của 05 thành phố trực thuộc trung ương: Hà Nội, Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ và tỉnh Thái Nguyên vào ngày 30 tháng 10 năm 2010 (dự kiến cả ngày, hình thức hội nghị trực tuyến).

+ Tổ chức nghe và góp ý Quy hoạch phát triển nhân lực giai đoạn 2011 - 2020 của các Bộ: Văn hóa, Thể thao và Du lịch (phần Quy hoạch phát triển nhân lực văn hóa và thể thao), Công thương, Thông tin và Truyền thông (phần Quy hoạch phát triển nhân lực báo chí, phát thanh và truyền hình), Tư pháp và Tòa án nhân dân vào ngày 05 tháng 11 năm 2010 (dự kiến cả ngày).

+ Tổ chức Hội nghị Quy hoạch phát triển nhân lực các tỉnh Vùng núi phía Bắc tại Lào Cai để nghe và góp ý Quy hoạch phát triển nhân lực các tỉnh thuộc Vùng, đồng thời thống nhất một số giải pháp quy hoạch và triển khai cấp Vùng vào ngày 12 tháng 11 năm 2010 (dự kiến cả ngày).

+ Tổ chức Hội nghị Quy hoạch phát triển nhân lực các tỉnh Tây Nguyên tại Đăk Lăk (có một số trường đại học tại Đà Nẵng và Huế cùng dự) để nghe và góp ý Quy hoạch phát triển nhân lực các tỉnh, đồng thời thống nhất một số giải pháp quy hoạch và triển khai chung cho các tỉnh Tây Nguyên vào ngày 19 tháng 11 năm 2010 (dự kiến cả ngày).

+ Tổ chức Hội nghị Quy hoạch phát triển nhân lực các tỉnh Vùng Tây nam bộ tại Cần Thơ (có một số trường đại học tại thành phố Hồ Chí Minh cùng dự) để nghe và góp ý Quy hoạch phát triển nhân lực các tỉnh thuộc Vùng, đồng thời thống nhất một số giải pháp quy hoạch và triển khai cấp Vùng vào ngày 25 tháng 11 năm 2010 (dự kiến cả ngày).

+ Tổ chức nghe và góp ý Quy hoạch phát triển nhân lực giai đoạn 2011 - 2020 của các Bộ: Quốc phòng, Công an vào ngày 03 tháng 12 năm 2010.

+ Trên cơ sở Quy hoạch phát triển nhân lực của các Bộ, ngành và địa phương, góp ý qua các hội nghị nói trên, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ chủ trì, cùng các Bộ, ngành liên quan để hoàn chỉnh dự thảo Quy hoạch phát triển nhân lực quốc gia giai đoạn 2011 - 2020 để báo cáo Chính phủ vào giữa tháng 12 năm 2010.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ, cơ quan và địa phương biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng; các Phó Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Ban Tuyên giáo Trung ương;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: KTTH, TH, PL, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KGVX (4).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM  
Nguyễn Hữu Vũ  

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 265/TB-VPCP

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu265/TB-VPCP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/09/2010
Ngày hiệu lực28/09/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 265/TB-VPCP

Lược đồ Thông báo 265/TB-VPCP kết luận Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 265/TB-VPCP kết luận Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu265/TB-VPCP
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Hữu Vũ
        Ngày ban hành28/09/2010
        Ngày hiệu lực28/09/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Thông báo 265/TB-VPCP kết luận Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân

              Lịch sử hiệu lực Thông báo 265/TB-VPCP kết luận Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân

              • 28/09/2010

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 28/09/2010

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực