Thông báo 265/TB-VTLTNN

Thông báo 265/TB-VTLTNN về tổ chức khóa bồi dưỡng kỹ năng quản lý nhà nước về văn thư, lưu trữ có kết hợp dự hội nghị và tham quan, khảo sát nghiệp vụ ở nước ngoài do Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 265/TB-VTLTNN tổ chức khóa bồi dưỡng kỹ năng quản lý nhà nước


BỘ NỘI VỤ
CỤC VĂN THƯ VÀ LƯU TRỮ
NHÀ NƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 265/TB-VTLTNN

Hà Nội, ngày 09 tháng 04 năm 2012

 

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC TỔ CHỨC CÁC KHÓA BỒI DƯỠNG KỸ NĂNG QLNN VỀ VĂN THƯ, LƯU TRỮ CÓ KẾT HỢP DỰ HỘI NGHỊ VÀ THAM QUAN, KHẢO SÁT NGHIỆP VỤ Ở NƯỚC NGOÀI

Thực hiện Quyết định số 89/2009/QĐ-TTg ngày 24 tháng 6 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước trực thuộc Bộ Nội vụ, triển khai thực hiện các văn bản về công tác văn thư, lưu trữ, đặc biệt là Luật Lưu trữ vừa được Quốc hội thông qua ngày 11/11/2011, Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2012-2020 và một số văn bản hướng dẫn về nghiệp vụ văn thư, lưu trữ;

Căn cứ kế hoạch tổ chức Hội nghị toàn thể, Hội thảo khoa học của Chi nhánh khu vực Đông Nam Á thuộc Hội đồng Lưu trữ Quốc tế (SARBICA) tại Thái Lan và Đại hội Lưu trữ Quốc tế tại Brisbane (Úc), Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước tổ chức các khóa bồi dưỡng kỹ năng quản lý nhà nước về văn thư, lưu trữ kết hợp dự Hội nghị quốc tế, khảo sát nghiệp vụ tại nước ngoài, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

- Cập nhật những văn bản mới để công chức, viên chức làm công tác văn thư, lưu trữ tại các Bộ, ngành, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, cấp huyện, Tổng công ty, Tập đoàn kinh tế nắm vững và nâng cao năng lực về tổ chức, quản lý nhà nước và nghiệp vụ công tác văn thư, lưu trữ đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính.

- Học viên được khảo sát một số Trung tâm Lưu trữ quốc gia thuộc Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước, khảo sát thực tế và tham quan nghiệp vụ lưu trữ tại một số nước trên thế giới đồng thời kết hợp tham gia một số Hội nghị, Hội thảo khoa học lưu trữ quốc tế.

II. ĐỐI TƯỢNG

- Lãnh đạo và công chức, viên chức chuyên trách công tác văn thư, lưu trữ đang làm việc tại Văn phòng các Bộ, ngành, Tổng công ty, Tập đoàn kinh tế;

- Lãnh đạo Sở Nội vụ, Chi cục Văn thư – Lưu trữ và công chức, viên chức làm công tác văn thư, lưu trữ ở các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

- Lãnh đạo, chuyên viên Phòng Nội vụ các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;

- Các cá nhân khác có nhu cầu bồi dưỡng về công tác văn thư, lưu trữ

III. CÁC KHÓA HỌC

1. Khóa 1: “Nâng cao kỹ năng quản lý nhà nước về văn thư, lưu trữ”

1.1. Nội dung

- Phổ biến Luật Lưu trữ và các văn bản mới về công tác văn thư, lưu trữ;

- Bồi dưỡng và nâng cao kỹ năng quản lý nhà nước về văn thư, lưu trữ;

- Khảo sát thực tế và tham quan nghiệp vụ tại một số Trung tâm Lưu trữ quốc gia thuộc Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước.

1.2. Thời gian: 02 ngày 17-18/5/2012

1.3. Địa điểm :Số 12, Đào Tân, Ba Đình, Hà Nội

1.4. Kinh phí: 950.000 đồng/1 học viên

1.5. Thời gian đăng ký: Trước ngày 01/5/2012.

2. Khóa 2: “Số hóa tài liệu và quản lý tài liệu điện tử”

2.1. Nội dung

- Phổ biến Luật Lưu trữ và các văn bản mới về công tác văn thư, lưu trữ;

- Phổ biến về số hóa tài liệu và quản lý tài liệu điện tử, khảo sát thực tế và nghiệp vụ lưu trữ tại một số Trung tâm Lưu trữ quốc gia thuộc Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước (02 ngày 18-19/6/2012);

- Dự Hội nghị, Hội thảo khoa học của Chi nhánh khu vực Đông Nam Á thuộc Hội đồng Lưu trữ Quốc tế (SARBICA) tại Thái Lan và tham quan, khảo sát nghiệp vụ về số hóa tài liệu tại các Lưu trữ Quốc gia Thái Lan và Malaysia (từ ngày 20 – 27/6/2012). Thông tin và chương trình Hội nghị, Hội thảo khoa học quốc tế được gửi kèm tại Phụ lục 1.

2.2. Thời gian: từ ngày 18-27/6/2012

2.3. Địa điểm học tập trong nước: Số 12, Đào Tấn, Ba Đình, Hà Nội

2.4. Về kinh phí:

- Kinh phí học tập trong nước: 950.000 đồng/1 học viên

- Kinh phí tham dự Hội nghị và khảo sát nghiệp vụ tại Thái Lan và Malaysia cho 01 cán bộ tham gia đoàn kết khoảng 1850 USD, bao gồm:

+ Vé máy bay quốc tế, bảo hiểm, ăn, ở, đi lại tại Thái Lan – Malaysia, phiên dịch, phí tổ chức, tham quan, khảo sát nghiệp vụ tại các Lưu trữ Quốc gia Thái Lan và Malaysia (nếu quy ra VNĐ được tính theo tỷ giá Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam – Vietcombank tại thời điểm chuyển tiền).

+ Lệ phí dự Hội nghị, hội thảo SARBICA (nộp bằng tiền đô la Mỹ theo thông báo của Ban Tổ chức Hội nghị): 70 USD

2.5. Thời gian đăng ký:

- Học viên tham gia khóa học trong nước và dự Hội thảo quốc tế, khảo sát nghiệp vụ tại Thái Lan và Malaysia đăng ký trước ngày 20/4/2012;

- Học viên chỉ tham gia khảo sát nghiệp vụ tại Thái Lan và Malaysia đăng ký trước ngày 15/5/2012;

- Học viên chỉ tham gia khóa học trong nước đăng ký trước ngày 01/6/2012.

3. Khóa 3: “Nâng cao kỹ năng quản lý nghiệp vụ văn thư, lưu trữ”

3.1. Nội dung

- Phổ biến Luật Lưu trữ và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật; các văn bản mới về công tác văn thư, lưu trữ và nâng cao kỹ năng quản lý nhà nước về văn thư, lưu trữ; Khảo sát thực tế và nghiệp vụ lưu trữ tại một số Trung tâm Lưu trữ Quốc gia thuộc Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước (từ ngày 13-14/8/2012);

- Dự Đại hội Lưu trữ Quốc tế lần thứ 15 tại Brisbane (Úc) và khảo sát nghiệp vụ tại Lưu trữ quốc gia Úc (từ ngày 15-24/8/2012). Thông tin và chương trình Hội nghị, Hội khảo khoa học quốc tế được gửi kèm tại Phụ lục 2.

3.2. Thời gian: từ ngày 13-24/8/2012

3.3. Địa điểm học tập trong nước : Số 12, Đào Tấn, Ba Đình, Hà Nội

3.4. Về kinh phí

+ Kinh phí học tập trong nước: 950.000 đồng/1 học viên

+ Kinh phí tham dự Đại hội Lưu trữ Quốc tế tại Brisbane (Úc) và khảo sát nghiệp vụ tại Lưu trữ quốc gia Úc sẽ được thông báo sau (dự kiến khoảng 4.500 USD/người).

3.5. Thời gian đăng ký:

Học viên tham gia khóa học trong nước và dự Hội thảo quốc tế đăng ký trước ngày 15/5/2012; Học viên chỉ tham gia khóa học trong nước đăng ký trước ngày 31/7/2012.

4. Khóa 4: “Kỹ năng soạn thảo văn bản và lập hồ sơ công việc”

4.1. Nội dung

+ Phổ biến Luật Lưu trữ và các văn bản mới về công tác văn thư, lưu trữ;

+ Kỹ năng soạn thảo văn bản;

+ Kỹ năng lập hồ sơ công việc;

4.2. Thời gian: Từ ngày 24-26/10/2012

4.3. Địa điểm: Số 12, Đào Tấn, Ba Đình, Hà Nội

4.4. Kinh phí: 950.000 đồng/1 học viên

4.5. Thời gian đăng ký: Trước ngày 01/10/2012

IV. THỦ TỤC ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC

Nhận được thông báo này, đề nghị các cơ quan, tổ chức thông báo và cử cán bộ đi học, lập danh sách theo mẫu (hoặc Fax) về Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước.

Học viên đăng ký tham gia khóa học có kết hợp dự Hội nghị, khảo sát nghiệp vụ tại Thái Lan và Malaysia phải có hộ chiếu công vụ hoặc hộ chiếu phổ thông còn giá trị ít nhất 6 tháng kể từ ngày xuất cảnh và Bản sao thông tin Hộ chiếu cùng 02 ảnh 4x6 (ảnh chụp mới nhất với phông nền trắng, mắt nhìn thẳng, không đội mũ, không đeo kính).

Mọi chi tiết về các khóa học xin liên hệ: Phòng Tổ chức – Cán bộ, Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước, 12 Đào Tấn, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại: 04.38327006 – 04.38327009 – 0982.151.280, Fax: 04.38326871, Email: [email protected]

Thông tin về Hội nghị, Hội thảo khoa học quốc tế và tham quan, khảo sát nghiệp vụ tại nước ngoài xin liên hệ: Trung tâm Khoa học và Công nghệ văn thư, lưu trữ - Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước, 12 Đào Tấn, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại: 04.38326966 – 0906.001.088, Fax: 04.38328553. Email: [email protected]/.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng các Bộ, ngành, Tổng CT, Tập đoàn kinh tế;
- Sở Nội vụ các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Chi cục VTLT các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Phòng Nội vụ các quận, huyện, thị xã, TP thuộc tỉnh;
- Lãnh đạo Cục (03);
- Các đơn vị chức năng và sự nghiệp thuộc Cục;
- Lưu: VT, TCCB.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Hoàng Trường

 

PHỤ LỤC 1

THÔNG TIN VỀ HỘI THẢO KHOA HỌC CỦA CHI NHÁNH KHU VỰC ĐÔNG NAM Á THUỘC HỘI ĐỒNG LƯU TRỮ QUỐC TẾ (SARBICA) VÀ KHẢO SÁT NGHIỆP VỤ LƯU TRỮ TẠI LƯU TRỮ QUỐC GIA MALAYSIA VÀ LƯU TRỮ QUỐC GIA THÁI LAN

Chi nhánh khu vực Đông Nam Á thuộc Hội đồng Lưu trữ quốc tế (tên viết tắt là SARBICA), mà Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước là Thành viên, là tổ chức khu vực về lưu trữ hoạt động với mục đích tăng cường hợp tác, trao đổi kinh nghiệm trong việc quản lý, bảo quản và khai thác sử dụng tài liệu lưu trữ giữa các cơ quan lưu trữ trong khu vực và trên thế giới.

Theo thông lệ, Hội nghị toàn thể SARBICA được tổ chức 02 năm một lần. Cùng với Hội nghị toàn thể SARBICA là Hội thảo khoa học về lưu trữ, một trong những hoạt động nghiệp vụ lưu trữ thường niên của SARBICA có ý nghĩa thiết thực và thu hút đông đảo các nhà lưu trữ, các nhà nghiên cứu khoa học về lưu trữ, lịch sử trong khu vực và trên thế giới.

Theo thông báo của Ban tổ chức, Hội nghị toàn thể và Hội thảo khoa học về lưu trữ của SARBICA sẽ được tổ chức vào tháng 6 năm 2012, tại Băng-Cốc (Thái Lan). Chủ đề Hội thảo khoa học SARBICA năm 2012 là “Tài liệu điện tử: Chuẩn bị cho việc thay đổi và ngăn chặn tình trạng mất mát với sự tham gia của các báo cáo viên là các chuyên gia đến từ các tổ chức lưu trữ trong khu vực và trên thế giới như Mỹ, Canada, Malaysia, Singapore, Thái Lan, Philippines, Myanmar…. Tham gia đoàn đi dự hội Hội thảo nói trên và khảo sát nghiệp vụ lưu trữ tại Lưu trữ Malaysia và Lưu trữ Thái Lan, các đại biểu có dịp trao đổi kinh nghiệm về các nghiệp vụ lưu trữ, đặc biệt là về công tác quản lý và bảo quản tài liệu lưu trữ điện tử cũng như học hỏi kinh nghiệm nghiệp vụ từ các đồng nghiệp quốc tế trong lĩnh vực văn thư, lưu trữ, đồng thời là cơ hội để thiết lập các mối quan hệ hợp tác trong tương lai.

Dự kiến chương trình đoạn tham dự Hội thảo SARBICA và khảo sát nghiệp vụ lưu trữ tại Lưu trữ Quốc gia Malaysia và Lưu trữ Quốc gia Thái Lan:

Thời gian

Nội dung

Thứ Tư 20/6/2012

Đoàn khởi hành từ Hà Nội đi Kuala Lumpur , Malaysia

Thứ Năm 21/6/2012

Thăm quan, khảo sát nghiệp vụ tại Lưu trữ Quốc gia Malaysia

Thứ Sáu 22/6/2012

Tiếp tục khảo sát nghiệp vụ tại Lưu trữ Quốc gia Malaysia

Thứ Bảy 23/6/2012

Đoàn từ Kuala Lumpur đi Băng Cốc, Thái Lan

Chủ Nhật 24/6/2012

- Thăm và làm việc Lưu trữ quốc gia Thái Lan

- Họp Ban Chấp hành SARBICA

Thứ Hai 25/6/2012

Tham dự Hội thảo khoa học SARBICA “Tài liệu điện tử: Chuẩn bị cho sự thay đổi và ngăn chặn mất mát”

8:30-10:00

- Lễ khai mạc Hội thảo

- Lễ khai mạc Triển lãm tài liệu lưu trữ

10.00-11.00

Báo cáo tham luận của Tổng thư ký Hội đồng Lưu trữ quốc tế (ICA): “Bảo vệ tài liệu và tài liệu lưu trữ, Bảo vệ lịch sử của chúng ta”

11.00-12.30

Phiên 1: Chuẩn bị cho việc thay đổi và ngăn chặn sự mất mát

12.30-13.30

Nghỉ trưa

13.30-15.00

Phiên 2: Hệ thống quản lý tài liệu trong các cơ quan nhà nước.

15.00-15.30

Nghỉ giải lao

15.30-17.00

Phiên 3: Tiêu chuẩn quản lý tài liệu điện tử

18.00-20.00

Tiệc chào mừng Hội nghị, Hội thảo

Thứ Ba 26/6/2012

Tiếp tục Hội thảo khoa học SARBICA

9.00-10.30

Phiên 4: Chiến lược bảo quản lâu dài tài liệu điện tử

10.30-11.00

Ăn trưa

11.00-12.00

Phiên 5: Bài học thu được từ các nước thành viên SARBICA

13.00-14.00

Phiên 6: Chia sẻ từ một nước thành viên SARBICA: Kinh nghiệm của Lưu trữ quốc gia Singapore trong việc sử dụng công nghệ số để quản lý các tài liệu không phải văn bản như ảnh, tài liệu ghi âm, ghi hình và tài liệu lịch sử khẩu vấn.

14.00-15.00

Phiên hỏi đáp

15.00-15.30

Nghỉ giải lao

15.00-17.00

Khảo sát theo chương trình Hội thảo SARBICA

Thứ tư 27/6/2012

Đoàn từ Băng Cốc về Hà Nội

 

PHỤ LỤC 2

THÔNG TIN VỀ HỘI THẢO KHOA HỌC CỦA HỘI ĐỒNG LƯU TRỮ QUỐC TẾ TẠI BRISBANE (ÚC) VÀ KHẢO SÁT NGHIỆP VỤ TẠI LƯU TRỮ QUỐC GIA ÚC

Hội đồng Lưu trữ quốc tế (tên viết tắt là ICA) là tổ chức quốc tế về lưu trữ hoạt động với mục đích tăng cường hợp tác, trao đổi kinh nghiệm trong việc quản lý, bảo quản và khai thác sử dụng tài liệu lưu trữ giữa các cơ quan lưu trữ trên thế giới. Năm 1996, Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước Việt Nam trở thành thành viên chính thức của ICA và hiện Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước là Phó Chủ tịch phụ trách Chương trình Quảng bá và Xúc tiến Nghề nghiệp của ICA.

Theo thông lệ, Đại hội Lưu trữ quốc tế ICA được tổ chức 04 năm một lần. Cùng với Đại hội Lưu trữ quốc tế ICA là các Hội thảo khoa học về lưu trữ. Hội thảo khoa học quốc tế ICA là một trong những hoạt động nghiệp vụ lưu trữ thường niên có ý nghĩa thiết thực, thu hút ngày càng đông đảo các nhà lưu trữ, các nhà nghiên cứu khoa học về lưu trữ, lịch sử của các nước trên thế giới.

Theo kế hoạch, Hội đồng Lưu trữ Quốc tế sẽ phối hợp với Lưu trữ Quốc gia Úc tổ chức Đại hội Lưu trữ Quốc tế và Hội thảo khoa học ICA tại Brisbane (Úc) vào tháng 8 năm 2012. Chủ đề Hội thảo khoa học ICA lần này là “Bảo quản tài liệu lưu trữ” với sự tham gia của các báo cáo viên là các chuyên gia đến từ các tổ chức lưu trữ của các nước trên thế giới. Đây là dịp tốt để các đại biểu tham gia đoàn đi dự hội Hội thảo nói trên và khảo sát nghiệp vụ lưu trữ tại Lưu trữ Quốc gia Úc có thể trao đổi kinh nghiệm về các nghiệp vụ lưu trữ, đặc biệt là về công tác bảo quản tài liệu lưu trữ cũng như có dịp học hỏi kinh nghiệm nghiệp vụ từ các đồng nghiệp quốc tế trong lĩnh vực văn thư lưu trữ, đồng thời là cơ hội để thiết lập các mối quan hệ hợp tác trong tương lai.

Dự kiến chương trình đoàn đi dự Hội thảo khoa học quốc tế ICA và khảo sát nghiệp vụ lưu trữ tại Lưu trữ Quốc gia Úc cụ thể như sau:

Thời gian

Nội dung

Thứ Tư, 15/8/2012

Đoàn đến Sydney

Thứ Năm, 16/8/2012

Khảo sát tài liệu tại Viện Lưu trữ Nhà nước

Thứ Sáu, 17/8/2012

Khảo sát tài liệu tại Lưu trữ

Thứ Bảy, 18/8/2012

Chương trình tự do

Chủ Nhật, 19/8/2012

Đoàn đi Brisbane

Thứ Hai, 20/8/2012

Dự Đại hội Lưu trữ Quốc tế và Hội thảo khoa học “Bảo quản tài liệu lưu trữ” tại Brisbane

Thứ Ba, 21/8/2012

Tiếp tục dự Hội thảo khoa học

Thứ Tư, 22/8/2012

Khảo sát nghiệp vụ theo chương trình Hội thảo ICA

Thứ Năm, 23/8/2012

Đoàn lên đường về nước

Thứ Sáu, 24/8/2012

Đoàn về Hà Nội

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 265/TB-VTLTNN

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu265/TB-VTLTNN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/04/2012
Ngày hiệu lực09/04/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 265/TB-VTLTNN

Lược đồ Thông báo 265/TB-VTLTNN tổ chức khóa bồi dưỡng kỹ năng quản lý nhà nước


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 265/TB-VTLTNN tổ chức khóa bồi dưỡng kỹ năng quản lý nhà nước
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu265/TB-VTLTNN
        Cơ quan ban hànhCục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước
        Người kýHoàng Trường
        Ngày ban hành09/04/2012
        Ngày hiệu lực09/04/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Thông báo 265/TB-VTLTNN tổ chức khóa bồi dưỡng kỹ năng quản lý nhà nước

           Lịch sử hiệu lực Thông báo 265/TB-VTLTNN tổ chức khóa bồi dưỡng kỹ năng quản lý nhà nước

           • 09/04/2012

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 09/04/2012

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực