Thông báo 276/TB-VPCP

Thông báo 276/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại cuộc họp tổ chức Hội nghị xã hội hóa nguồn vốn và thực hiện tổng kết 5 năm chương trình tín dụng đối với học sinh, sinh viên do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 276/TB-VPCP tổng kết 5 năm chương trình tín dụng đối với học sinh


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 276/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 01 tháng 08 năm 2012

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG NGUYỄN THIỆN NHÂN TẠI CUỘC HỌP VỀ VIỆC TỔ CHỨC HỘI NGHỊ XÃ HỘI HÓA NGUỒN VỐN VÀ THỰC HIỆN TỔNG KẾT 5 NĂM CHƯƠNG TRÌNH TÍN DỤNG ĐỐI VỚI HỌC SINH, SINH VIÊN

Ngày 16 tháng 7 năm 2012, tại trụ sở Chính phủ, thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã chủ trì cuộc họp về việc tổ chức Hội nghị xã hội hóa nguồn vốn và tổng kết 5 năm thực hiện Chương trình tín dụng đối với học sinh, sinh viên theo Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg ngày 27 tháng 9 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ. Tham dự họp có đại diện Mặt trận tổ quốc Việt Nam, đại diện các cơ quan: Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, Bộ Tư pháp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Văn phòng Chính phủ, Ngân hàng Chính sách xã hội. Sau khi nghe Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) trình bày báo cáo, ý kiến của các đại biểu dự họp, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân kết luận như sau:

Chương trình tín dụng đối với học sinh, sinh viên (Chương trình) thể hiện ý nghĩa xã hội sâu sắc, giúp cho các hộ gia đình nghèo, gia đình khó khăn giảm đáng kể gánh nặng tài chính, đảm bảo thực hiện chủ trương của Chính phủ không để một học sinh, sinh viên nào đỗ đại học, cao đẳng phải bỏ học vì khó khăn về tài chính. Chương trình đã góp phần giúp cho hơn 2,8 triệu lượt học sinh, sinh viên được vay vốn. Hiện nay đang có hơn 1,9 triệu hộ gia đình với gần 2,4 triệu học sinh, sinh viên đang còn dư nợ. Đến thời điểm 30 tháng 6 năm 2012, NHCSXH đã giải ngân được gần 40.000 tỷ đồng, doanh số thu nợ đạt gần 5.000 tỷ đồng. Dự kiến riêng trong năm 2012, doanh số thu nợ sẽ đạt khoảng 3.000 tỷ đồng.

Chương trình đã được nhân dân đồng tình ủng hộ, các Bộ, ngành, đoàn thể tích cực triển khai; đã thành lập các Đoàn kiểm tra liên ngành cấp Bộ, cấp Trung ương và cấp tỉnh thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện, đảm bảo cho vay đúng đối tượng thụ hưởng.

I. Về việc tổ chức Hội nghị xã hội hoá nguồn vốn

Để đảm bảo nguồn vốn tiếp tục triển khai hiệu quả Chương trình trong thời gian tới, Chính phủ tổ chức Hội nghị về xã hội hoá nguồn vốn nhằm huy động các tổ chức, cá nhân tham gia đóng góp nguồn vốn thực hiện Chương trình.

- Thời gian dự kiến thực hiện Hội nghị: Buổi sáng ngày 24 tháng 8 năm 2012.

- Hình thức tổ chức: Hội nghị trực tiếp.

- Địa điểm: Trung tâm Hội nghị Quốc tế - 11 Lê Hồng Phong, Ba Đình, Hà Nội. Văn phòng Chính phủ bố trí địa điểm, lễ tân, hậu cần phục vụ Hội nghị do lãnh đạo Chính phủ chủ trì.

- Thành phần tham dự: Lãnh đạo Chính phủ, lãnh đạo các Bộ: Giáo dục và Đào tạo, Lao động -Thương binh và Xã hội, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tư pháp; Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Văn phòng Chính phủ, Ngân hàng Chính sách xã hội, Mặt trận tổ quốc Việt Nam; các tổ chức hội đoàn thể; Lãnh đạo một số Ủy ban nhân dân tỉnh; Lãnh đạo một số trường Đại học; lãnh đạo một số ngân hàng, tổ chức tài chính, doanh nghiệp, tập đoàn kinh tế; đại diện một số chi nhánh NHCSXH tỉnh, thành phố.

1. Giao Văn phòng Chính phủ thừa lệnh Thủ tướng Chính phủ gửi giấy mời: Lãnh đạo Chính phủ, Lãnh đạo các Bộ, ngành liên quan; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Cựu chiến binh, Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Trung ương Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; Lãnh đạo Ủy ban nhân dân một số tỉnh; Lãnh đạo một số doanh nghiệp, tập đoàn kinh tế, một số ngân hàng, tổ chức tài chính.

2. Giao Bộ Giáo dục và Đào tạo:

a) Phục vụ lãnh đạo Chính phủ chủ trì Hội nghị, chuẩn bị kịch bản và báo cáo tại Hội nghị.

b) Phối hợp với Văn phòng Chính phủ, NHCSXH và các Bộ, ngành liên quan trong việc tổ chức Hội nghị.

c) Trước khi tổ chức Hội nghị, thành lập đoàn công tác liên ngành tiếp xúc với một số tổ chức tài chính, tín dụng, kinh tế để vận động đăng ký trước sự tham gia đóng góp nguồn vốn cho Chương trình tại Hội nghị.

d) Mời đại diện một số trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp và Dạy nghề, một số học sinh tiêu biểu trong việc vay vốn, sử dụng vốn vay hiệu quả và có kết quả học tập tốt.

3. Ngân hàng Chính sách xã hội:

a) Phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo chuẩn bị kịch bản và các tài liệu, báo cáo tại Hội nghị; thực hiện tiếp nhận các đóng góp của các tổ chức, cá nhân tại Hội nghị.

b) Mời đại diện một số chi nhánh NHCSXH tỉnh, thành phố, đại hộ gia đình, cá nhân tiêu biểu.

4. Trước ngày 15 tháng 8 năm 2012, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính, NHCSXH gửi các báo cáo về việc thực hiện Chương trình cho Bộ Giáo dục và Đào tạo để tổng hợp, báo cáo tại Hội nghị.

5. Giao Bộ Thông tin & Truyền thông, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam thực hiện đưa tin, tuyên truyền về Hội nghị.

II. Về việc tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiên Chương trình

Để đánh giá đầy đủ các kết quả sau 5 năm triển khai thực hiện nhằm rút ra các bài học kinh nghiệm và đề ra các giải pháp triển khai có hiệu quả Chương trình trong giai đoạn tiếp theo, Chính phủ sẽ tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm việc triển khai thực hiện Chương trình với nội dung chính như sau:

1. Thực hiện việc tổng kết từ địa phương đến Trung ương

- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố chủ trì chỉ đạo triển khai tổng kết ở cấp địa phương và hoàn thành trước tháng 11 năm 2012.

- Trong tháng 11 năm 2012 Chính phủ thực hiện tổ chức Hội nghị tổng kết toàn quốc theo hình thức trực tuyến thông qua các điểm cầu truyền hình tại Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

- Thành phần tham dự: lãnh đạo Chính phủ, lãnh đạo các Bộ: Giáo dục và Đào tạo, Lao động-Thương binh và Xã hội, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tư pháp, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Văn phòng Chính phủ, Ngân hàng Chính sách xã hội, Ủy ban Mặt trận tổ quốc, các tổ chức hội đoàn thể; lãnh đạo một số Ủy ban nhân dân các tỉnh có dư nợ tín dụng Chương trình lớn; lãnh đạo một số trường Đại học có tỉ lệ vay vốn Chương trình cao; lãnh đạo một số ngân hàng, tổ chức tài chính, doanh nghiệp, tập đoàn kinh tế có đóng góp hỗ trợ lớn cho Chương trình; đại diện một số chi nhánh NHCSXH tỉnh, thành phố; một số điển hình Ủy ban nhân dân, tổ chức hội đoàn thể cấp cơ sở; điển hình một số hộ vay vốn có con học giỏi, chấp hành tốt việc trả nợ, trả lãi tiền vay...

2. Giao Văn phòng Chính phủ thừa lệnh Thủ tướng Chính phủ gửi giấy mời: Lãnh đạo Chính phủ, Lãnh đạo các Bộ, ngành liên quan tham dự Hội nghị tại điểm cầu truyền hình tại Văn phòng Chính phủ. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, NHCSXH mời các đại biểu tham dự tại các điểm cầu truyền hình tại các địa phương.

3. Giao Ngân hàng Chính sách xã hội:

a) Xây dựng kịch bản của Hội nghị tổng kết toàn quốc, phục vụ lãnh đạo Chính phủ chủ trì Hội nghị tại điểm cầu truyền hình ở thành phố Hà Nội.

b) Phối hợp với Văn phòng Chính phủ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố tham gia phục vụ Hội nghị tại các điểm cầu truyền hình.

c) Chuẩn bị Báo cáo tổng hợp kết quả 05 năm thực hiện Chương trình (trong đó chú trọng tới việc phân tích các kết quả đạt được, chất lượng tín dụng như tình hình thu nợ, thu lãi phân theo khu vực); các khó khăn, vướng mắc, các đề xuất, kiến nghị và các tài liệu phục vụ Hội nghị khác.

d) Xây dựng phim phóng sự để tuyên truyền về Chương trình, giới thiệu một số điển hình địa phương, cơ quan, Hội, đoàn thể, hộ gia đình thụ hưởng chương trình, cá nhân học sinh tiêu biểu.

đ) Mời đại diện một số chi nhánh NHCSXH tỉnh, thành phố, đại hộ gia đình, cá nhân tiêu biểu.

4. Giao Bộ Giáo dục và Đào tạo:

a) Mời tham dự Hội nghị đại diện một số trường Đại học, Cao đẳng một số học sinh tiêu biểu trong việc vay vốn, sử dụng vốn vay hiệu quả và có kết quả học tập tốt.

b) Chủ trì phối hợp với các Bộ, ngành liên quan, NHCSXH trong việc đề xuất, xét tặng các danh hiệu thi đua cho các tập thể và cá nhân có đóng góp xuất sắc (theo đề xuất của các Bộ, ngành, địa phương) để trao tặng và biểu dương tại Hội nghị.

c) Có thông báo, công bố rộng rãi về việc các cơ sở giáo dục tạo điều kiện cho học sinh, sinh viên khó khăn chưa phải đóng học phí ngay khi nhập học.

d) Xây dựng, báo cáo Thủ tướng Chính phủ Đề án học bổng của Chính phủ dành cho học sinh, sinh viên có thành tích học tập xuất sắc theo học tại các trường đào tạo chất lượng cao.

đ) Khẩn trương thực hiện trước ngày 30 tháng 8 năm 2012 việc công bố, cung cấp thông tin rộng rãi về qui trình xác nhận miễn giảm và cấp bù học phí cho học sinh, sinh viên thuộc diện chính sách.

5. Giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan nghiên cứu, đề xuất chính sách gia hạn nợ đối với trường hợp học sinh, sinh viên sau khi ra trường chưa tìm được việc làm và gia đình vẫn thuộc diện đối tượng vay vốn thật sự khó khăn, chưa thể trả được nợ; bổ sung cho vay đối với các gia đình có từ 02 con trở lên học đại học, cao đẳng, học nghề; điều chỉnh mức cho vay theo mức khó khăn khác nhau cho phù hợp với nhu cầu vay vốn và khả năng nguồn vốn.

6. Giao Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội:

Mời tham dự Hội nghị đại diện một số trường Trung cấp chuyên nghiệp và cơ sở dạy nghề, một số học sinh tiêu biểu trong việc vay vốn, sử dụng vốn vay hiệu quả và có kết quả học tập tốt.

7. Giao Bộ Thông tin và Truyền thông, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam đưa tin, tuyên truyền về Hội nghị.

8. Văn phòng Chính phủ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thiết lập cầu truyền hình và bố trí địa điểm, lễ tân, hậu cần phục vụ Chính phủ tổ chức Hội nghị; cử lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh là thành viên Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH chủ trì cầu truyền hình tại địa phương.

9. Trước ngày 01 tháng 11 năm 2012, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính, các Bộ ngành liên quan, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố gửi các báo cáo về việc thực hiện Chương trình, liên quan đến các nội dung nêu trên cho NHCSXH để tổng hợp, báo cáo tại Hội nghị.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan, tổ chức liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ;
- Các Phó Thủ tướng;
- Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc VN;
- Các bộ: Giáo dục và Đào tạo, Lao động - TB&XH, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tư pháp, Thông tin và Truyền Thông;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Đài truyền hình Việt Nam;
- Đài tiếng nói Việt Nam;
- Thông tấn xã Việt Nam;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- TW Hội Phụ nữ VN;
- TW Hội Nông dân VN;
- TW Đoàn TNCS HCM;
- TW Hội Cựu chiến binh VN;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: TH, TKBT, KGVX, ĐP; Cổng TTĐT; Cục Quản trị; TTTH; Trung tâm HN QT 11 Lê Hồng Phong;
- Lưu: VT, KTTH (4).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Hữu Vũ

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 276/TB-VPCP

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu276/TB-VPCP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/08/2012
Ngày hiệu lực01/08/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tiền tệ - Ngân hàng, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 276/TB-VPCP

Lược đồ Thông báo 276/TB-VPCP tổng kết 5 năm chương trình tín dụng đối với học sinh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 276/TB-VPCP tổng kết 5 năm chương trình tín dụng đối với học sinh
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu276/TB-VPCP
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Hữu Vũ
        Ngày ban hành01/08/2012
        Ngày hiệu lực01/08/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tiền tệ - Ngân hàng, Giáo dục
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Thông báo 276/TB-VPCP tổng kết 5 năm chương trình tín dụng đối với học sinh

             Lịch sử hiệu lực Thông báo 276/TB-VPCP tổng kết 5 năm chương trình tín dụng đối với học sinh

             • 01/08/2012

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 01/08/2012

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực