Thông báo 277/TB-VPCP

Thông báo 277/TB-VPCP năm 2015 về kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Ninh Thuận do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 277/TB-VPCP 2015 kết luận Phó Thủ tướng tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Ninh Thuận


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 277/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 13 tháng 08 năm 2015

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG NGUYỄN XUÂN PHÚC TẠI BUỔI LÀM VIỆC VỚI LÃNH ĐẠO TỈNH NINH THUẬN

Ngày 10 tháng 8 năm 2015, tại thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã làm việc với lãnh đạo tỉnh Ninh Thuận về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2015 của Tỉnh. Cùng dự làm việc có đại diện lãnh đạo các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải và Văn phòng Chính phủ. Sau khi nghe lãnh đạo tỉnh báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm và một số kiến nghị của Tỉnh, ý kiến của lãnh đạo các Bộ, cơ quan, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã kết luận như sau:

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG:

Thay mặt Thủ tướng Chính phủ biểu dương và đánh giá cao sự chỉ đạo, thực hiện quyết liệt của Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân trong nhiệm vụ chống hạn, không để dân đói, dân khát, dịch bệnh xảy ra. Từng bước tích cực chuyển đổi cây trồng, vật nuôi phù hợp với khí hậu, thổ nhưỡng của địa phương. Kinh tế giữ được ổn định và phát triển, tổng sản phẩm nội tỉnh đạt 2.012 tỷ đồng, tăng 5,3% so cùng kỳ; giá trị kim ngạch xuất khẩu 22,2 triệu USD, tăng 11,7% so cùng kỳ; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt trên 70% dự toán năm; giải quyết việc làm mới cho 8.544 lao động, bằng 55% kế hoạch cả năm, tăng 0,9% so cùng kỳ. Các lĩnh vực văn hóa, giáo dục và y tế có nhiều tiến bộ; công tác xóa đói giảm nghèo được quan tâm thực hiện. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới thực hiện quyết liệt hơn. Công tác cải cách hành chính có nhiều chuyển biến; an toàn giao thông được bảo đảm; an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Tuy nhiên, Ninh Thuận vẫn là tỉnh còn nhiều khó khăn, quy mô nền kinh tế nhỏ so với các tỉnh trong Vùng, cơ cấu kinh tế chậm chuyển dịch, kết quả xây dựng nông thôn mới chưa cao, đời sống nhân dân vùng nông thôn, vùng miền núi, vùng đồng bào dân tộc còn nhiều khó khăn và tỷ lệ hộ nghèo cao.

II. NHIỆM VỤ TRONG THỜI GIAN TỚI:

Nhất trí với nhiệm vụ, giải pháp của Tỉnh đề ra, nhấn mạnh thêm một số nhiệm vụ Tỉnh cần tập trung sau:

1. Có giải pháp cụ thể, đồng bộ, thực hiện quyết liệt, có hiệu quả các nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, kết luận của Thủ tướng Chính phủ và nghị quyết của Tỉnh nhằm hoàn thành vượt mức các mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch năm 2015, góp phần vào kết quả chung của cả nước.

2. Tiếp tục quan tâm công tác an sinh xã hội, bảo đảm nước sạch, lương thực cho nhân dân, báo cáo Chính phủ hỗ trợ gạo cho người dân vùng khó khăn khi cần thiết. Tỉnh cần có kế hoạch triển khai thực hiện tốt các Kết luận của Thủ tướng Chính phủ về phát triển kinh tế - xã hội, xây hồ chứa nước, hệ thống kênh thủy lợi, đường giao thông...; đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ và ứng dụng các tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất và đời sống; phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế của địa phương cho phát triển kinh tế, xã hội, xóa đói giảm nghèo và nâng cao đời sống nhân dân.

3. Tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, trọng tâm là thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư để thu hút các nhà đầu tư.

4. Quan tâm phát triển, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và tham gia hội nhập quốc tế.

5. Làm tốt công tác chuẩn bị và tiến hành tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII; tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

III. VỀ KIẾN NGHỊ CỦA TỈNH:

1. Việc báo cáo Bộ Chính trị Đề án “Cơ chế đặc thù hỗ trợ xây dựng hạ tầng kinh tế - xã hội, tổ chức sản xuất, ổn định đời sống nhân dân tỉnh Ninh Thuận”: Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận khẩn trương hoàn thiện Đề án báo cáo Thủ tướng Chính phủ để trình Bộ Chính trị trong tháng 8 năm 2015 theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 264/TB-VPCP ngày 03 tháng 8 năm 2015.

2. Về đề nghị bổ sung Chương trình hỗ trợ đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội Dự án Điện hạt nhân Ninh Thuận vào Chương trình hỗ trợ có mục tiêu của Chính phủ giai đoạn 2016 - 2020 để thực hiện Đề án “Cơ chế đặc thù hỗ trợ xây dựng hạ tầng kinh tế - xã hội, tổ chức sản xuất, ổn định đời sống nhân dân tỉnh Ninh Thuận”: Việc hỗ trợ đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội thuộc Đề án nêu trên thực hiện theo cơ chế hỗ trợ vốn sau khi được Bộ Chính trị thông qua Đề án.

3. Về việc hoàn tất thủ tục ứng vốn theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại các Thông báo số 150/TB-VPCP ngày 25 tháng 4 năm 2015, số 264/TB-VPCP ngày 03 tháng 8 năm 2015 của Văn phòng Chính phủ: Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại các Thông báo số 150/TB-VPCP ngày 25 tháng 4 năm 2015, số 264/TB-VPCP ngày 03 tháng 8 năm 2015 và công văn số 850/VPCP-KTTH ngày 27 tháng 4 năm 2015.

4. Về việc cho phép bổ sung địa bàn các khu vực du lịch: Bình Tiên - Vĩnh Hy, Bình Sơn - Ninh Chữ; Mũi Dinh - Cà Ná và khu du lịch Phước Bình - Thác Chapơ - Bẩy đá Pinăngtắc vào địa bàn các khu du lịch Quốc gia thuộc Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030: Giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Công Thương, Quốc phòng, Công an xem xét cụ thể, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

5. Về tiến độ thực hiện Dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 27 đoạn qua tỉnh Ninh Thuận: Giao Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo các đơn vị, nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công để hoàn thành Dự án trong năm 2016; Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Bộ: Tài chính, Giao thông vận tải bố trí vốn trong kế hoạch trung hạn 2016 - 2020 cho Tỉnh để thực hiện Dự án, trong đó có số tiền chênh lệch giữa tổng số vốn đầu tư xây dựng 04 khu tái định cư trừ đi tổng số tiền thu được từ tiền sử dụng đất theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 2139/VPCP-KTTH ngày 20 tháng 3 năm 2013 của Văn phòng Chính phủ.

6. Về tiến độ thực hiện Dự án cải tạo, mở rộng quốc lộ 1A đoạn qua địa bàn tỉnh Ninh Thuận: Giao Bộ Giao thông vận tải tăng cường kiểm tra, đôn đốc các đơn vị, nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công, phấn đấu hoàn thành trong tháng 11 năm 2015 để hoàn thành toàn bộ Dự án vào cuối năm 2015.

7. Đồng ý cho phép tỉnh Ninh Thuận lập, thẩm định và phê duyệt Dự án di dân và xây dựng khu tái định cư cho các hộ dân vùng bị nhiễm mặn do ảnh hưởng của Dự án Khu kinh tế Muối công nghiệp và xuất khẩu Quán Thẻ để định cư, ổn định cuộc sống lâu dài cho đồng bào. Tỉnh đưa vào kế hoạch trung hạn 2016 - 2020 của Tỉnh; Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận và các Bộ, cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Xây dựng, Công Thương, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Quốc phòng, Công an;
- Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Ninh Thuận;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP, TGĐ Cổng TTĐT; các Vụ: TH, KTTH, KTN, KGVX;
- Lưu: VT, V.III (3b) Công (36b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Thành

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 277/TB-VPCP

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu277/TB-VPCP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/08/2015
Ngày hiệu lực13/08/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Đầu tư, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 277/TB-VPCP

Lược đồ Thông báo 277/TB-VPCP 2015 kết luận Phó Thủ tướng tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Ninh Thuận


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 277/TB-VPCP 2015 kết luận Phó Thủ tướng tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Ninh Thuận
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu277/TB-VPCP
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Xuân Thành
        Ngày ban hành13/08/2015
        Ngày hiệu lực13/08/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Đầu tư, Thương mại
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Thông báo 277/TB-VPCP 2015 kết luận Phó Thủ tướng tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Ninh Thuận

             Lịch sử hiệu lực Thông báo 277/TB-VPCP 2015 kết luận Phó Thủ tướng tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Ninh Thuận

             • 13/08/2015

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 13/08/2015

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực