Thông báo 277/TB-VPCP

Thông báo 277/TB-VPCP ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Chính Phủ Nguyễn Thiện Nhân tại phiên họp hội đồng Quốc gia về Phát triển bền vững và Nâng cao năng lực cạnh tranh do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 277/TB-VPCP phiên họp hội đồng Quốc gia về Phát triển bền vững


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 277/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 01 tháng 08 năm 2012

 

THÔNG BÁO

Ý KIẾN KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ NGUYỄN THIỆN NHÂN TẠI PHIÊN HỌP HỘI ĐỒNG QUỐC GIA VỀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG VÀ NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH

Ngày 19 tháng 7 năm 2012, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân, Chủ tịch Hội đồng Quốc gia về Phát triển bền vững và Nâng cao năng lực cạnh tranh (sau đây gọi tắt là Hội đồng) đã chủ trì phiên hợp đầu tiên của Hội đồng, bàn về các vấn đề: Triển khai thực hiện Chiến lược Phát triển bền vững Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020; Báo cáo quốc gia tại Hội nghị cấp cao của Liên Hợp quốc về phát triển bền vững (Rio+20); Báo cáo kết quả Hội nghị Rio+20; Nội dung năng lực cạnh tranh quốc gia; Dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng.

Sau khi nghe các báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, ý kiến phát biểu của các thành viên Hội đồng về các nội dung trên, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân, Chủ tịch Hội đồng đã kết luận như sau:

1. Về Hội nghị cấp cao của Liên Hợp quốc về Phát triển bền vững (Rio+20):

Đoàn Việt Nam đã tham gia tích cực và hiệu quả vào các hoạt động của Hội nghị, đồng thời đã tiến hành nhiều cuộc tiếp xúc song phương với một số đối tác phát triển, đã thảo luận được một số nội dung hỗ trợ, hợp tác phát triển trong thời gian tới.

Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư dịch hai báo cáo tại Hội nghị: “Đánh giá năng lượng toàn cầu” của Liên Hợp quốc và “Tương lai chúng ta muốn”, gửi các thành viên Hội đồng và các cơ quan liên quan làm tài liệu nghiên cứu. chuẩn bị nội dung thực hiện các sáng kiến Việt Nam gửi Liên Hợp quốc.

2. Về triển khai thực hiện Chiến lược Phát triển bền vững Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020 (ban hành tại Quyết định số 432/QĐ-TTg ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ):

Trước ngày 30 tháng 8 năm 2012, Bộ Kế hoạch và Đầu tư xây dựng xong dự thảo văn bản hướng dẫn các Bộ, ngành và địa phương thực hiện Chiến lược Phát triển bền vững trên cơ sở lồng ghép, liên kết nội dung phát triển bền vững trong các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và của ngành, lĩnh vực; lấy ý kiến góp ý của các bộ, ngành, địa phương, hoàn chỉnh để gửi các Ủy ban của Hội đồng góp ý trong tháng 9 năm 2012.

3. Về nâng cao năng lực cạnh tranh:

Nâng cao năng lực cạnh tranh của Việt Nam đang là vấn đề rất bức bách. Trước mắt, cần xác định rõ các chỉ tiêu về đánh giá năng lực cạnh tranh, chuẩn bị xây dựng Báo cáo quốc gia về Phát triển bền vững; về Nâng cao năng lực cạnh tranh hàng năm hoặc hai năm một lần.

Trước ngày 30 tháng 8 năm 2012, Bộ Kế hoạch và Đầu tư xây dựng Báo cáo chuyên sâu về Tình hình nâng cao năng lực cạnh tranh, đề xuất các nội dung, nhiệm vụ và các giải pháp cụ thể thời gian tới, lộ trình xây dựng Bộ chỉ số năng lực cạnh tranh của Việt Nam gửi các Ủy ban của Hội đồng để góp ý trong tháng 9 năm 2012. Bộ chủ động trao đổi và đề nghị Ngân hàng Thế giới (WB), Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) hỗ trợ kỹ thuật và năng lực trong xây dựng báo cáo và bộ chỉ số năng lực cạnh tranh của Việt Nam. Phấn đấu đến năm 2015 xây dựng xong và công bố Bộ chỉ số năng lực cạnh tranh quốc gia.

4. Về Quy chế hoạt động của Hội đồng Quốc gia về Phát triển bền vững và Nâng cao năng lực cạnh tranh:

Hoạt động của Hội đồng phải bảo đảm hiệu quả, phát huy tốt vai trò chủ động, tích cực của các thành viên. Các thành viên Hội đồng cần tham dự đầy đủ các phiên họp của Hội đồng và các Ủy ban chuyên môn. Dự thảo Quy chế cần quy định rõ về cơ chế cung cấp thông tin cho các thành viên Hội đồng từ các cơ quan quản lý nhà nước; làm rõ chức năng kiểm tra, giám sát của Hội đồng; mở rộng thành phần tham gia các Ủy ban chuyên môn, mời thêm các chuyên gia độc lập và lãnh đạo địa phương nếu cần thiết; thành viên Hội đồng có thể tham gia nhiều Ủy ban chuyên môn; sớm xây dựng Kế hoạch tuyên truyền và Trang thông tin điện tử của Hội đồng; có cơ chế hỗ trợ kinh phí phù hợp cho cộng tác viên; các Ủy ban có Tổ thư ký giúp việc là lãnh đạo cấp Vụ.

Trên cơ sở tiếp thu ý kiến các thành viên Hội đồng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương hoàn thiện Quy chế, trình Chủ tịch Hội đồng xem xét, quyết định ban hành.

5. Về hoạt động của Hội đồng thời gian tới:

- Các Ủy ban chuyên môn khẩn trương chuẩn bị nội dung, tổ chức họp phiên thứ nhất vào giữa tháng 9 năm 2012, trước phiên họp tiếp theo của Hội đồng.

- Hội đồng sẽ họp phiên tiếp theo vào tháng 10 năm 2012, bàn về các nội dung: i) Báo cáo của các Ủy ban chuyên môn về phiên họp đầu tiên của các Ủy ban; ii) Báo cáo chuyên đề về nâng cao năng lực cạnh tranh; iii) Dự thảo hướng dẫn các bộ ngành, địa phương thực hiện Chiến lược Phát triển bền vững Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020; iv) Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng; v) Kế hoạch hoạt động năm 2013 của Hội đồng.

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư sớm chuẩn bị các nội dung của phiên họp Hội đồng tháng 10, gửi các thành viên Ủy ban chuyên môn để thảo luận tại Phiên họp đầu tiên của các Ủy ban.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các thành viên Hội đồng và các Bộ, cơ quan, địa phương biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các PTTg Chính phủ;
- Các bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- VPTW, VPQH, VPCTN;
- HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Các thành viên Hội đồng Quốc gia về Phát triển bền vững & Nâng cao năng lực cạnh tranh;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ, Cục, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KGVX (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Hữu Vũ

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 277/TB-VPCP

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu277/TB-VPCP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/08/2012
Ngày hiệu lực01/08/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 277/TB-VPCP

Lược đồ Thông báo 277/TB-VPCP phiên họp hội đồng Quốc gia về Phát triển bền vững


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 277/TB-VPCP phiên họp hội đồng Quốc gia về Phát triển bền vững
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu277/TB-VPCP
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Hữu Vũ
        Ngày ban hành01/08/2012
        Ngày hiệu lực01/08/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Thông báo 277/TB-VPCP phiên họp hội đồng Quốc gia về Phát triển bền vững

             Lịch sử hiệu lực Thông báo 277/TB-VPCP phiên họp hội đồng Quốc gia về Phát triển bền vững

             • 01/08/2012

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 01/08/2012

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực