Thông báo 278/TB-VPCP

Thông báo 278/TB-VPCP năm 2020 về kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ II do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 278/TB-VPCP 2020 kết luận Phó Thủ tướng đại hội toàn quốc các dân tộc thiểu số lần II


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 278/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 07 tháng 8 năm 2020

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG THƯỜNG TRỰC CHÍNH PHỦ TRƯƠNG HÒA BÌNH TẠI CUỘC HỌP BAN CHỈ ĐẠO ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ VIỆT NAM LẦN THỨ II

Ngày 28 tháng 7 năm 2020, tại trụ sở Chính phủ, đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ II (Đại hội) đã chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo về công tác chuẩn bị Đại hội. Cùng dự và đồng chủ trì cuộc họp có đồng chí Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội.

Sau khi nghe Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo, Trưởng Ban Tổ chức Đại hội báo cáo công tác chuẩn bị Đại hội, ý kiến của đồng chí Tòng Thị Phóng và các thành viên dự họp, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình kết luận như sau:

1. Ghi nhận và đánh giá cao các bộ, cơ quan đã chủ động, tích cực triển khai công tác chuẩn bị Đại hội theo Kế hoạch đã được phê duyệt. Đề nghị các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo Đại hội, Ban Tổ chức Đại hội và Tiểu ban giúp việc theo chức năng, nhiệm vụ được giao tiếp tục chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan tiếp tục thực hiện tốt, xây dựng phương án, kịch bản chi tiết về hậu cần, lễ tân, y tế, an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy, tuyên truyền, khánh tiết, thi đua - khen thưởng, quyết tâm tổ chức Đại hội chu đáo, an ninh, an toàn, có điểm nhấn, thành công rực rỡ với chủ đề Đại hội đã được thống nhất là: “Dưới ngọn cờ vẻ vang của Đảng, các dân tộc bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng, giúp đỡ nhau, phát huy nội lực cùng phát triển với đất nước”, cùng với chuỗi các hoạt động, sự kiện lớn của Đất nước chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

2. Về chuẩn bị các báo cáo tại Đại hội toàn quốc:

Ban Tổ chức Đại hội tiếp thu ý kiến của các cơ quan liên quan, hoàn thiện Báo cáo chính trị của Đại hội, Quyết tâm thư và các tài liệu, báo cáo liên quan để báo cáo tại Đại hội và in trong kỷ yếu Đại hội.

3. Về công tác thi đua, khen thưởng tại Đại hội:

Ban Tổ chức Đại hội khẩn trương nghiên cứu, xây dựng kịch bản, chương trình bảo đảm đúng quy định của pháp luật về thi đua - khen thưởng, có hình thức phù hợp, sáng tạo để tôn vinh các điển hình, tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc.

4. Về công tác tuyên truyền, khánh tiết:

Ban Tổ chức Đại hội (Tiểu ban Tuyên truyền - Khánh tiết) khẩn trương phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng kịch bản, đề cương chi tiết, đầy đủ để triển khai thực hiện trước, trong và sau Đại hội. Yêu cầu về nội dung tuyên truyền và khánh tiết phải phù hợp với Chủ đề Đại hội, công tác đối ngoại của Đảng, Nhà nước, phong phú, đa dạng, đậm đà bản sắc của các dân tộc, thể hiện được nội hàm và quảng bá các di sản, giá trị văn hóa của các dân tộc Việt Nam hướng tới di sản, văn hóa Thế giới; các tài liệu, sản phẩm phải có phiên dịch, phụ đề hoặc lồng tiếng, thuyết minh phù hợp.

5. Về Chương trình Đại hội:

a) Về thời gian tổ chức Đại hội:

Đồng ý về chủ trương, giao Ủy ban Dân tộc chủ động phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam báo cáo xin ý kiến Ban Bí thư về thời gian tổ chức Đại hội bảo đảm phù hợp, nối tiếp với Kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIV và các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam (18 tháng 11 năm 1930 - 18 tháng 11 năm 2020), Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2020.

b) Về các hoạt động trong Chương trình Đại hội:

- Cơ bản nhất trí, giao Ủy ban Dân tộc (cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Đại hội) tiếp thu đầy đủ ý kiến của các đại biểu dự họp về tổ chức đoàn dâng hương tại Đền Hùng, đoàn viếng lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, đoàn gặp mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bài phát biểu, tham luận, chương trình biểu diễn văn nghệ (“Con đường văn hóa”, Dạ hội "Tâm hồn Việt Nam hướng tới di sản văn hóa thế giới", hòa tấu nhạc cụ dân tộc khai mạc Đại hội,...), tiệc chiêu đãi để hoàn thiện Chương trình Đại hội.

- Đồng ý tổ chức thực hiện “Con đường văn hóa” và chương trình hòa tấu nhạc cụ dân tộc (khoảng 15-20 phút trước khi khai mạc Đại hội).

6. Về công tác hậu cần, lễ tân:

a) Nhất trí về mẫu quà tặng cho các đại biểu chính thức dự Đại hội theo đề xuất của Ban Tổ chức Đại hội, giao Ban Tổ chức Đại hội chuẩn bị theo quy định, huy động thêm nguồn lực xã hội hóa và các nguồn lực hợp pháp khác trên tinh thần giới thiệu đặc sản, đặc trưng văn hóa của các dân tộc, các vùng miền trên cả nước.

b) Giao Ban Tổ chức Đại hội xây dựng phương án tiếp đón, bố trí địa điểm ăn, nghỉ của các đại biểu phù hợp tình hình thực tiễn, bảo đảm an ninh, an toàn, sức khỏe của các đại biểu, thuận lợi giao thông và giao đồng chí Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo, Trưởng Ban Tổ chức Đại hội quyết định căn cứ vào tình hình thực tế.

7. Về Đại biểu chính thức và Đại biểu khách mời dự Đại hội: Giao Ủy ban Dân tộc tiếp thu ý kiến của các đại biểu dự họp, rà soát lại thành phần đoàn đại biểu các cơ quan Trung ương đảm bảo cơ cấu thành phần, hợp lý; xây dựng phương án dự phòng từ 40 - 50 đại biểu dự họp; đề xuất danh sách một số đại biểu là người dân tộc thiểu số có thành tích xuất sắc, điển hình trong lao động, sản xuất, văn hóa, xã hội, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số không có trong danh sách các đại biểu của địa phương để trình Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo Đại hội có giấy mời dự Đại hội.

8. Giao Ủy ban Dân tộc (cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo) chuẩn bị Báo cáo đánh giá kết quả tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số các cấp và kết quả công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội toàn quốc lần II để báo cáo Ban Bí thư Trung ương và Thủ tướng Chính phủ theo quy định; báo cáo Lãnh đạo Đảng, Quốc hội, Chính phủ xem xét, bố trí thời gian dự, chỉ đạo, phát biểu tại Đại hội và gặp mặt đoàn đại diện các đại biểu dự Đại hội.

9. Giao các Bộ: Y tế, Công an, Quốc phòng chỉ đạo các đơn vị chức năng phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan xây dựng và sẵn sàng kích hoạt các phương án, kịch bản đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, giao thông, y tế, an toàn thực phẩm, chăm sóc sức khỏe cho các đại biểu tham dự Đại hội phù hợp tình thực thực tiễn và diễn biến dịch Covid-19; đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối trước, trong và sau thời gian diễn ra Đại hội.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Ủy ban Dân tộc và các Bộ, cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- TTgCP, các PTTgCP;
- Phó Chủ tịch TT Quốc hội Tòng Thị Phóng;
- Các Bộ có thành viên Ban Chỉ đạo Đại hội;
- Các Thành viên Ban Chỉ đạo Đại hội;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: TH, KTTH, KGVX, NC; Cổng TTĐT, TTHNQG, Nhà khách 37 Hùng Vương, Nhà khách La Thành;
- Lưu VT, QHĐP (03). S.Tùng

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Cao Huy

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 278/TB-VPCP

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu278/TB-VPCP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/08/2020
Ngày hiệu lực07/08/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật4 tháng trước
(10/08/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 278/TB-VPCP

Lược đồ Thông báo 278/TB-VPCP 2020 kết luận Phó Thủ tướng đại hội toàn quốc các dân tộc thiểu số lần II


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 278/TB-VPCP 2020 kết luận Phó Thủ tướng đại hội toàn quốc các dân tộc thiểu số lần II
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu278/TB-VPCP
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýCao Huy
        Ngày ban hành07/08/2020
        Ngày hiệu lực07/08/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật4 tháng trước
        (10/08/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Thông báo 278/TB-VPCP 2020 kết luận Phó Thủ tướng đại hội toàn quốc các dân tộc thiểu số lần II

              Lịch sử hiệu lực Thông báo 278/TB-VPCP 2020 kết luận Phó Thủ tướng đại hội toàn quốc các dân tộc thiểu số lần II

              • 07/08/2020

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 07/08/2020

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực