Thông báo 278/TB-VPCP

Thông báo 278/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 278/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 278/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 02 tháng 08 năm 2012

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VŨ VĂN NINH TẠI BUỔI LÀM VIỆC VỚI LÃNH ĐẠO TỈNH THÁI NGUYÊN

Ngày 16 tháng 7 năm 2012, tại tỉnh Thái Nguyên, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh đã tới thăm, tặng quà cho một số gia đình thương binh, liệt sỹ tại các xã: Lâu Thượng, La Hiên thuộc huyện Võ Nhai; kiểm tra tình hình thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới tại xã La Hiên (là một trong số 35 xã điểm của tỉnh Thái Nguyên thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011 - 2015) và làm việc với lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên về tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2012, chương trình xây dựng nông thôn mới, công tác cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước và quản lý nông, lâm trường trên địa bàn tỉnh. Cùng dự làm việc có đại diện lãnh đạo các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Lao động - Thương binh và Xã hội và Văn phòng Chính phủ. Sau khi nghe các đồng chí lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên báo cáo, ý kiến của lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh đã kết luận như sau:

1. Đánh giá cao và biểu dương những nỗ lực và kết quả đạt được của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Thái Nguyên, mặc dù trong điều kiện khó khăn chung của cả nước, nhưng kết quả đạt được khá toàn diện, nhiều chỉ tiêu đạt ở mức cao hơn mức trung bình của cả nước. Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GDP) đạt 8,6%; tổng thu ngân sách đạt hơn 1.534 tỷ đồng tăng 2,4%, giá trị sản xuất công nghiệp tăng 11,2%, giá trị sản xuất nông nghiệp tăng 9,4% so với cùng kỳ năm 2011. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội tiếp tục ổn định và phát triển; công tác giáo dục, đào tạo phát triển theo hướng chuẩn hóa và xã hội hóa, cơ bản đáp ứng nhu cầu học tập của con em đồng bào các dân tộc trong tỉnh; quan tâm bảo đảm an sinh xã hội, chăm lo thực hiện tốt chính sách đối với các đối tượng chính sách, người có công với cách mạng; an ninh chính trị, trật tự và an toàn xã hội được bảo đảm.

2. Để phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2012, Tỉnh cần tập trung chỉ đạo thực hiện tốt một số công việc sau:

- Đẩy nhanh tiến độ giải ngân các nguồn vốn đầu tư, phấn đấu hết quý III giải ngân được trên 70% tổng số vốn đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước và trái phiếu Chính phủ;

- Tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2012 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2012; Nghị quyết số 13/NQ-CP ngày 10 tháng 5 năm 2012 của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường;

- Rà soát, điều chỉnh, bổ sung các quy hoạch (Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thái Nguyên đến năm 2020, quy hoạch ngành ...) cho phù hợp, phát huy tiềm năng, lợi thế của một tỉnh là trung tâm vùng Việt Bắc, gần Thủ đô Hà Nội, nhiều khoáng sản, đất đai và trung tâm giáo dục đào tạo lớn của cả nước.

3. Xây dựng nông thôn mới là chương trình trọng tâm, có vai trò cốt lõi trong thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW của Trung ương về nông nghiệp, nông dân, nông thôn nhằm thay đổi bộ mặt nông thôn theo hướng hiện đại, thay đổi căn bản phương thức sản xuất cũng như cuộc sống của người nông dân. Với quyết tâm cao, Thái Nguyên đã chọn 35 xã làm điểm xây dựng nông thôn mới, bằng 24% số xã trên toàn tỉnh để xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011 - 2015; tổ chức 184 lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức kỹ năng cho trên 7.500 cán bộ làm công tác tuyên truyền, thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới; 16 xã điểm quy hoạch đã được UBND cấp huyện phê duyệt, 19 xã điểm còn lại đã trình thẩm định, phê duyệt; hoàn thành việc rà soát, đánh giá thực trạng 143 xã trên địa bàn toàn tỉnh theo 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Tuy nhiên, cần quán triệt, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân trong toàn tỉnh về Chương trình xây dựng nông thôn mới, là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, phải làm lâu dài, thường xuyên, không thể nóng vội và làm theo phong trào được; công tác quy hoạch vẫn còn chậm so với mục tiêu, chất lượng quy hoạch chưa cao.

Thời gian tới, Tỉnh cần tập trung chỉ đạo thực hiện tốt một số công việc

- Tiếp tục rà soát hoàn thiện quy hoạch, đặc biệt là quy hoạch sản xuất, có giải pháp để người dân, xã trực tiếp tham gia vào công tác quy hoạch; hoàn thành công tác quy hoạch xây dựng nông thôn mới của các xã, phải nâng cao chất lượng quy hoạch và phải gắn với thực tế của địa phương;

- Rà soát nguồn vốn các chương trình, dự án được giao trên địa bàn tỉnh để lồng ghép, sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn này;

- Thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới không chỉ tập trung vào các xã làm điểm, mà phải tiến hành trên tất cả các xã trên địa bàn toàn tỉnh;

- Đưa các chỉ tiêu về xây dựng nông thôn mới vào Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hằng năm của tỉnh, huyện, xã để thực hiện.

4. Về sắp xếp, đổi mới các nông, lâm trường là công việc khó khăn, chúng ta vừa làm, vừa tổng kết rút kinh nghiệm. Hiện nay các nông, lâm trường quản lý, sử dụng diện tích đất khá lớn, nhưng hiệu quả không cao, Chính phủ đang tổng kết công tác sắp xếp, đổi mới nông lâm, trường theo Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 16 tháng 6 năm 2003 của Bộ Chính trị, Tỉnh cần có báo cáo đánh kết quả sắp xếp, đổi mới các nông, lâm trường và đề xuất kiến nghị với Trung ương các giải pháp để quản lý, sử dụng diện tích đất trong các nông, lâm trường có hiệu quả hơn.

5. Về một số kiến nghị của Tỉnh:

a) Về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết 37-NQ/TW ngày 01 tháng 7 năm 2004 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng trung du và miền núi Bắc Bộ để xây dựng Thái Nguyên thành trung tâm vùng về kinh tế, giáo dục, y tế, văn hóa: Bộ Chính trị đã nghe, cho ý kiến về tổng kết các Nghị quyết của Bộ Chính trị; trong đó có Nghị quyết 37-NQ/TW ngày 01 tháng 7 năm 2004; hiện nay, các cơ quan, chức năng đang hoàn thiện chuẩn bị ban hành Thông báo kết luận của Bộ Chính trị về chủ trương thực hiện nghị quyết trên.

b) Về hỗ trợ vốn cho Tỉnh thực hiện các dự án đầu tư, tôn tạo: Khu di tích 27/7 tại xã Hùng Sơn, huyện Đại Từ và Khu Di tích lich sử địa điểm lưu niệm các thanh niên xung phong Đại đội 915 hy sinh tại Lưu Xá, thành phố Thái Nguyên: Tỉnh làm việc cụ thể với các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Văn hóa, Thể thao và Du lịch để xem xét, thực hiện theo Chỉ thị số 1792/CT-TTg báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

c) Về việc bố trí vốn thực hiện các dự án giao nâng cấp đường Quốc lộ 1B, Quốc lộ 3 (đoạn Thái Nguyên - Hà Nội), Quốc lộ 37 đoạn Bờ Đậu - Đèo Khế, đường vành đai 1 nối Quốc lộ 37 với Quốc lộ 1B: Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính xem xét, bố trí vốn trong Kế hoạch ngân sách năm 2013 - 2015.

d) Về hỗ trợ vốn cho Tỉnh thực hiện các dự án đầu tư xây dựng 04 cầu cứng qua Sông Cầu và dự án nâng cấp cải tạo đường tỉnh 272: Tỉnh làm việc cụ thể với các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính để xem xét, thực hiện theo Chỉ thị số 1792/CT-TTg báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

đ) Về hỗ trợ vốn cho Tỉnh thực hiện công tác lập quy hoạch (quy hoạch xây dựng, quy hoạch các khu công nghiệp, dịch vụ, du lịch dọc tuyến đường cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên, Quốc lộ 3 cũ; quy hoạch khu di tích lịch sử kháng chiến ATK liên hoàn gồm các tỉnh Thái Nguyên, Tuyên Quang và Bắc Kạn): Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan xem xét, cân đối trong kế hoạch ngân sách hằng năm, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định hỗ trợ cho địa phương để thực hiện.

e) Về việc đưa sân golf trên địa bàn tỉnh vào Quy hoạch chung của cả nước và thực hiện ngay trong giai đoạn 2012 - 2015: Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Bộ: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn hóa - Thể thao và Du lịch xem xét, đề xuất đưa vào Quy hoạch sân golf Việt Nam đến năm 2020, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

g) Về hỗ trợ vốn cho Tỉnh thực hiện các dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng các khu công nghiệp, đường giao thông đến các xã, công trình thủy lợi, các trường đào tạo, dạy nghề và hệ thống đường lâm nghiệp tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 1: Tỉnh làm việc cụ thể với các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư Bộ Tài chính để tổng hợp, đề xuất xử lý chung, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

h) Về tăng mức vốn trái phiếu Chính phủ cho Tỉnh: vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2012 - 2015 đã được Quốc hội thông qua danh mục, mức vốn. Vì vậy, đề nghị Tỉnh quản lý, sử dụng đúng mục đích, hiệu quả cao số vốn trái phiếu Chính phủ đã giao cho Tỉnh trong giai đoạn 2012 - 2015 và năm 2012.

i) Về tăng vốn đối ứng cho Tỉnh thực hiện các dự án đầu tư bằng nguồn vốn ODA: Tỉnh rà soát tiến độ thực hiện của các dự án, lựa chọn các dự án cấp bách, quan trọng đang triển khai thực hiện, báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp xem xét, đề xuất trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

k) Về hỗ trợ kinh phí thực hiện Chương trình hợp tác với nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và chương trình hợp tác giữa tỉnh Thái Nguyên và tỉnh Luông Phra Băng về hợp tác phát triển đào tạo nguồn nhân lực: Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp đưa vào Danh mục, chương trình hợp tác giữa hai nước Việt Nam - Lào trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định; Đối với hợp tác giữa tỉnh Thái Nguyên và tỉnh Luông Phra Băng, Tỉnh chủ động bố trí ngân sách địa phương để thực hiện; trường hợp khó khăn, ngân sách trung ương hỗ trợ một phần.

l) Về hỗ trợ kinh phí cho Tỉnh thực hiện công tác đo đạc, lập hồ sơ địa chính, xây dựng cơ sở dữ liệu đất nông, lâm trường: Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các Bộ: Tài Nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét, đề xuất trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

m) Về hỗ trợ kinh phí cho Tỉnh thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới: Tỉnh tập trung thực hiện số vốn đã được bố trí cho Chương trình xây dựng nông thôn mới, đồng thời lồng ghép các nguồn vốn của các chương trình, dự án khác trên địa bàn để thực hiện; riêng kinh phí cho công tác lập quy hoạch: Ngân sách trung ương hỗ trợ theo quy định để thực hiện. Tỉnh lập đề án báo cáo Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

n) Về điều chỉnh, sửa Bộ Tiêu chí xây dựng nông thôn mới: Các Bộ, ngành khẩn trương hướng dẫn cụ thể cho phù hợp với thực tế từng vùng. Đối với các tiêu chí cần trình Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì lấy ý kiến các địa phương trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

o) Về việc tăng thêm 01 Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh: Tỉnh báo cáo, Bộ Nội Vụ thẩm định trình Thủ tướng Chính phủ quyết định.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để UBND tỉnh Thái Nguyên, các Bộ, ngành, cơ quan Trung ương và đơn vị có liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Ban Chỉ đạo Tây Bắc;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải, Xây dựng, Lao động - Thương binh và Xã hội, Văn hóa Thể thao và Du lịch, Giáo dục và Đào tạo, Y tế;
- Tinh ủy, HĐND, UBND tỉnh Thái Nguyên;
- VPCP: BTCN, các PCN, cổng TTĐT; các Vụ: TH, TKBT, KTTH, KTN, ĐMDN, KGVX;
- Lưu: Văn thư, ĐP (5b), Công (46b)

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Viết Muôn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 278/TB-VPCP

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu278/TB-VPCP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/08/2012
Ngày hiệu lực02/08/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 278/TB-VPCP

Lược đồ Thông báo 278/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 278/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu278/TB-VPCP
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýPhạm Viết Muôn
        Ngày ban hành02/08/2012
        Ngày hiệu lực02/08/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Thông báo 278/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh

           Lịch sử hiệu lực Thông báo 278/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh

           • 02/08/2012

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 02/08/2012

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực