Thông báo 281/TB-VPCP

Thông báo 281/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị tổng kết Chương trình hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định 167/2008/QĐ-TTg do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 281/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị tổng kết


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 281/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 03 tháng 08 năm 2012

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ TẠI HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ HỘ NGHÈO VỀ NHÀ Ở THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 167/2008/QĐ-TTG NGÀY 12 THÁNG 12 NĂM 2008 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Ngày 19 tháng 7 năm 2012, tại thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã chủ trì Hội nghị tổng kết Chương trình hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg ngày 12 tháng 12 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ. Tham dự Hội nghị có các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản, đại diện các Bộ, ngành, cơ quan: Xây dựng, tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Lao động-Thương binh và Xã hội, Nội vụ, Tư pháp, Công thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Quốc phòng, Công an, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Văn phòng Quốc hội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Ủy ban Dân tộc, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Trung ương Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân và các cơ quan liên quan của 59 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, đại diện các doanh nghiệp và các hộ các dân đã tham gia Chương trình hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Sau khi nghe Bộ Xây dựng báo cáo tổng kết Chương trình hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg tham luận của các Bộ, ngành, địa phương và ý kiến phát biểu của đại diện hộ dân, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã kết luận như sau:

1. Trong thời gian hơn 10 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, sự đóng góp tích cực của cả hệ thống chính trị, đất nước ta đã đạt được nhiều thành tựu lớn trong phát triển kinh tế - xã hội. Các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh có bước phát triển nhanh, vững chắc. Trong thành tựu chung đó, việc hoàn thành sớm Chương trình hỗ trợ người nghèo trong cả nước cải thiện nhà ở theo Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg là một điểm sáng, góp phần phát triển kinh tế - xã hội bền vững, hướng tới mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Mặc dù kinh tế còn nhiều khó khăn, tài chính chưa ổn định, lạm phát, giá cả tăng cao và thực hiện cắt giảm chi tiêu công để bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô nhưng Chính phủ vẫn tập trung nguồn lực đầu tư phát triển cho các lĩnh vực xã hội, không cắt giảm kinh phí đối với các chương trình mục tiêu quốc gia.

2. Lĩnh vực nhà ở đã có bước phát triển vượt bậc. Trong 10 năm qua, diện tích bình quân nhà ở trên đầu người tăng gấp đôi với 85% người dân trong cả nước có nhà ở kiên cố, bán kiên cố, chất lượng nhà ở từng bước nâng cao đáp ứng yêu cầu của các tầng lớp nhân dân.

Chính phủ đã tập trung chỉ đạo nhiều chương trình nhà ở hợp lòng dân: nhà tình nghĩa, nhà tình thương, nhà ở cho đồng bào dân tộc thiểu số, nhà ở cho đồng bào nghèo, nhà ở cho đồng bào vùng ngập lũ ở đồng bằng sông Cửu Long và miền Trung, đặc biệt là Chương trình hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg đã được Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản, Bộ Xây dựng, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các địa phương và các tầng lớp nhân dân đặc biệt quan tâm, ủng hộ và tích cực triển khai. Đến nay, Chương trình đã về đích trước 01 năm với hơn nửa triệu căn nhà cho hộ nghèo được xây dựng, cải thiện điều kiện ở cho hàng triệu người. Mặc dù mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước còn khiêm tốn nhưng với sự tham gia của cộng đồng, sự cố gắng của chính các hộ gia đình người nghèo nên hầu hết các căn nhà đã được xây dựng bảo đảm cả về diện tích và chất lượng.

Chương trình hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở đã thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước ta là luôn chăm lo đời sống cho nhân dân, đặc biệt là người nghèo ở vùng nông thôn. Thông qua việc triển khai thực hiện Chương trình đã khơi dậy tinh thần tương thân, tương ái, giúp đỡ người nghèo, xây dựng tình cảm gắn bó, đoàn kết quân dân, tình làng xóm, anh em, dòng họ, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.

3. Trong thời gian tới, Chính phủ tập trung chỉ đạo Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2011 - 2015 và Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011 - 2020, cụ thể hóa mục tiêu Đại hội XI của Đảng, Việc chăm lo phúc lợi xã hội, trong đó tiếp tục triển khai các chương trình nhà ở là nội dung quan trọng trong chính sách an sinh, phúc lợi xã hội cần đưa vào kế hoạch hàng năm với mức độ cụ thể hóa hơn nữa, bảo đảm yêu cầu tiến bộ và công bằng xã hội. Tiếp tục triển khai thực hiện mục tiêu của Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, yêu cầu Bộ Xây dựng và các Bộ, ngành, địa phương:

- Rà soát cơ chế, chính sách nhà ở cho người có công với Cách mạng. Trong điều kiện kinh tế, xã hội phát triển đã khá hơn, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cần nghiên cứu, xem xét, đề xuất nâng cao mức hỗ trợ cho đối tượng người có công với đất nước.

- Tiếp tục triển khai Chương trình hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg giai đoạn 2. Yêu cầu Bộ Xây dựng rà soát, thực hiện hỗ trợ cho các đối tượng theo chuẩn nghèo mới, đặc biệt là cho mở rộng các mô hình hỗ trợ có hiệu quả trong giai đoạn 1, tập trung nguồn lực thực hiện để đến năm 2015 có thể tổng kết giai đoạn 2.

- Đối với các thành phố lớn tập trung đông dân cư cần có kế hoạch đầu tư xây dựng nhà ở xã hội cho người có thu nhập thấp là người lao động, công nhân tại các khu công nghiệp và công chức, viên chức. Chủ động nghiên cứu, xây dựng cơ chế, chính sách phù hợp với người nghèo có thể mua được nhà ở. Tiếp tục nghiên cứu chính sách nhà ở cho cán bộ, chiến sỹ lực lượng quân đội, công an.

- Bộ Tài chính và Bộ Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu, đề xuất sử dụng một phần tiền thu được từ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất của các dự án đầu phát triển nhà ở thương mại, khu đô thị mới để phát triển nhà ở xã hội.

- Bộ Xây dựng nghiên cứu cơ chế phát triển các mô hình nhà ở xã hội có hiệu quả, phù hợp điều kiện sống của nhân dân, tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện chương trình nhà ở cho đồng bào vùng ngập lũ đồng bằng sông Cửu Long và chương trình thí điểm hỗ trợ hộ nghèo nâng cao điều kiện an toàn chỗ ở, ứng phó với lũ, lụt vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung, tập trung đẩy nhanh việc triển khai thực hiện để có đánh giá, điều chỉnh cho phù hợp.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản, Bộ Xây dựng, các Bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng CP, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải;
- Văn phòng Quốc hội;
- Các Bộ: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nội vụ, Tư pháp, Công thương, Lao động - Thương binh và Xã hội, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Quốc phòng, Công an;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Ủy ban TƯ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam;
- Ủy ban Dân tộc;
- Trung ương Hội Nông dân Việt Nam;
- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam;
- Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh;
- UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các Thành viên BCĐ TƯ về CS nhà ở và TTBĐS;
- Văn phòng trường trực BCĐ TƯ về chính sách nhà ở và thị trường BĐS;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý,  các Vụ: TH, KTTH, KGVX, ĐP;
- Lưu: VT, KTN (5b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Viết Muôn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 281/TB-VPCP

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu281/TB-VPCP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/08/2012
Ngày hiệu lực03/08/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 281/TB-VPCP

Lược đồ Thông báo 281/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị tổng kết


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 281/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị tổng kết
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu281/TB-VPCP
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýPhạm Viết Muôn
        Ngày ban hành03/08/2012
        Ngày hiệu lực03/08/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Thông báo 281/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị tổng kết

             Lịch sử hiệu lực Thông báo 281/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị tổng kết

             • 03/08/2012

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 03/08/2012

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực