Thông báo 2861/QLCL-CL1

Thông báo 2861/QLCL-CL1 năm 2015 về phát hiện tảo Pseudo-nitzschia spp. và tảo Dinophysis caudata trong đợt giám sát số 23/2015 vượt mức giới hạn cảnh báo do Cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và thủy sản ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 2861/QLCL-CL1 phát hiện tảo trong đợt giám sát số 23/2015 vượt mức giới hạn cảnh báo 2015


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CỤC QUẢN LÝ CHT LƯỢNG NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2861/QLCL-CL1

Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 2015

 

THÔNG BÁO CẢNH BÁO SỐ 01/2015

(Về việc phát hiện tảo Pseudo-nitzschia spp. và tảo Dinophysis caudata trong đợt giám sát số 23/2015 vượt mức giới hạn cảnh báo)

Kính gửi:

- Các Doanh nghiệp chế biến NT2MV;
- Chi
cục Quản lý Chất lượng NLS&TS các tnh Quảng Ninh, Thanh Hóa, Nam Định, Ninh Bình;
- S
Nông nghiệp và PTNT tỉnh Hà Tĩnh;
- Các Trung tâm Chất lượng NLTS vùng.

 

- Căn cứ Quy chế kiểm soát an toàn vệ sinh trong thu hoạch nhuyễn thể 2 mnh vỏ ban hành kèm theo Quyết đnh số 131/2008/QĐ-BNN ngày 31/12/2008 của Bộ Nông nghiệp và PTNT;

- Căn cứ Sổ tay hướng dẫn thiết lập, thực hiện Chương trình giám sát vệ sinh, ATTP trong thu hoạch NT2MV ban hành kèm theo Quyết định số 400/QĐ-QLCL ngày 7/9/2015 ca Cục Quản lý Chất lượng NLS&TS;

- Căn cứ kết quả kiểm nghiệm số 1749VS/2015 ngày 05/11/2015, 1759VS/2015 ngày 6/11/2015, của Trung tâm Chất lượng NLTS vùng 1;

CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN

THÔNG BÁO

1. Chi tiết về mẫu phát hiện vượt mức giới hạn:

Tên mẫu

Vùng thu hoạch

Ngày lấy mẫu

Chỉ tiêu

Kết quả kiểm nghiệm

Mức giới hạn cho phép/ Mức giới hạn cảnh báo

Mu nước

Vân Đồn

31/10/2015

Pseudo-nitzschia spp.

720.000

100.000

Mu nước

Lộc Hà

31/10/2015

Pseudo-nitzschia spp.

246.000

100.000

Mu nước

Hậu Lộc

31/10/2015

Pseudo-nitzschia spp.

380.000.000

100.000

Mu nước

Giao Thủy

31/10/2015

Pseudo-nitzschia spp.

480.000

100.000

Mu nước

Giao Thủy

31/10/2015

Dinophysis caudata

1.000

500

Mu nước

Nghĩa Hưng

31/10/2015

Pseudo-nitzschia spp.

140.000

100.000

Mu nước

Kim Sơn

31/10/2015

Pseudo-nitzschia spp.

20.000.000

100.000

2. Biện pháp xử lý:

2.1. Chi cục Quản lý Chất lượng NLS&TS các tnh Quảng Ninh, Thanh Hóa, Nam Định, Ninh Bình; Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Hà Tĩnh:

- Thực hiện lấy mẫu nước giám sát tăng cường các loài tảo độc có kết quả vượt mức giới hạn cảnh báo và mẫu NT2MV giám sát tăng cường độc tố sinh học tương ứng với loài tảo độc có kết quả vượt mức giới hạn cảnh báo với tần suất 3 ngày/lần kể từ ngày ra thông báo này cho đến khi có thông báo mới. Chi phí thực hiện lấy mẫu giám sát tăng cường được chi trả từ nguồn Chương trình mục tiêu quốc gia về vệ sinh ATTP năm 2015 cấp cho Cục thông qua hợp đồng thuê khoán chuyên môn bổ sung giữa các đơn vị và Cục. Các đơn vị xây dựng dự toán kinh phí triển khai thực tế và gửi về Cục để được ký phụ lục hợp đồng bổ sung.

2.2. Trung tâm Chất lượng Nông lâm thủy sản vùng 1

- Thực hiện phân tích mẫu nước, mẫu NT2MV của các đợt giám sát tăng cường đối với các chỉ tiêu được chđịnh và trkết quả cho cơ quan kiểm tra theo đúng quy định tại Sổ tay NT2MV. Chi phí thực hiện lấy mẫu giám sát tăng cường được chi trả từ nguồn Chương trình mục tiêu quốc gia về vệ sinh ATTP năm 2015 cấp cho Cục thông qua hợp đồng thuê khoán chuyên môn bổ sung giữa TTV 1 và Cục. Trung tâm vùng 1 xây dựng dự toán kinh phí triển khai thực tế và gửi về Cục để được ký phụ lục hợp đồng bổ sung.

2.3. Các doanh nghiệp chế biến nhuyễn thể 2 mảnh vỏ:

- Lấy mẫu gửi các phòng kiểm nghiệm được chđịnh để phân tích chtiêu độc tố Lypophylic (DSP) (đối với lô hàng NT2MV sản xuất từ nguyên liệu NT2MV thu hoạch tại vùng thu hoạch Giao Thủy), phân tích chtiêu độc tố ASP (đối với lô hàng NT2MV sản xuất từ nguyên liệu NT2MV thu hoạch tại vùng thu hoạch Vân Đồn, Hậu Lộc, Lộc Hà, Nghĩa Hưng, Giao Thủy và Kim Sơn) kể từ ngày 20/10/2015 cho đến khi có thông báo mới;

- Chỉ những lô hàng có kết quả kiểm tra độc tđạt yêu cầu mới được đưa ra thị trường tiêu thụ hoặc xuất khẩu.

2.4. Các Trung tâm Chất lượng Nông lâm thủy sản vùng:

- Chuyển tiếp thông báo này tới các cơ schế biến NT2MV trên địa bàn.

- Cập nhật danh sách các Giấy chứng nhận xuất xứ được các Chi cục địa phương nêu trên cấp từ ngày 20/10/2015 (danh sách Giấy chứng nhận xut xứ được gửi tới Phòng chất lượng của các Trung tâm vùng qua email) và giám sát việc thực hiện nội dung nêu tại Mục 2.3 của doanh nghiệp trong quá trình kiểm tra lô hàng và cấp chứng thư theo quy đnh.

Yêu cầu các đơn vị lưu ý thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục trưởng (để b/c);
- Lưu VT, CL1.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Ngô Hồng Phong

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2861/QLCL-CL1

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu2861/QLCL-CL1
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/11/2015
Ngày hiệu lực16/11/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2861/QLCL-CL1

Lược đồ Thông báo 2861/QLCL-CL1 phát hiện tảo trong đợt giám sát số 23/2015 vượt mức giới hạn cảnh báo 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 2861/QLCL-CL1 phát hiện tảo trong đợt giám sát số 23/2015 vượt mức giới hạn cảnh báo 2015
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu2861/QLCL-CL1
        Cơ quan ban hànhCục quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản
        Người kýNgô Hồng Phong
        Ngày ban hành16/11/2015
        Ngày hiệu lực16/11/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Thông báo 2861/QLCL-CL1 phát hiện tảo trong đợt giám sát số 23/2015 vượt mức giới hạn cảnh báo 2015

            Lịch sử hiệu lực Thông báo 2861/QLCL-CL1 phát hiện tảo trong đợt giám sát số 23/2015 vượt mức giới hạn cảnh báo 2015

            • 16/11/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 16/11/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực