Điều ước quốc tế 29/2013/TB-LPQT

Thông báo hiệu lực của Hiệp định về hợp tác trong lĩnh vực giáo dục giữa Việt Nam và Bê-la-rút

Nội dung toàn văn Thông báo 29/2013/TB-LPQT hợp tác trong lĩnh vực giáo dục giữa Việt Nam Belarus


BỘ NGOẠI GIAO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 29/2013/TB-LPQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 05 năm 2013

 

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ CÓ HIỆU LỰC

Thực hiện quy định tại khoản 3 Điều 47 của Luật Ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế năm 2005, Bộ Ngoại giao trân trọng thông báo:

Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Bê-la-rút về hợp tác trong lĩnh vực giáo dục, ký tại Hà Nội ngày 29 tháng 11 năm 2011, có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 5 năm 2013.

Bộ Ngoại giao trân trọng gửi bản sao Hiệp định theo quy định tại Điều 68 của Luật nêu trên./.

 

 

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG
VỤ LUẬT PHÁP VÀ ĐIỀU ƯỚC QUỐC T
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Ngự

 

HIỆP ĐỊNH

GIỮA CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA BÊ-LA-RÚT VỀ HỢP TÁC TRONG LĨNH VỰC GIÁO DỤC

Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (phía Việt Nam) và Chính phủ nước Cộng hòa Bê-la-rút (phía Bê-la-rút), sau đây gọi là "hai Bên",

Căn cứ Hiệp định giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa Bê-la-rút về mối quan hệ hữu nghị và hợp tác ký ngày 24 tháng 4 năm 1997,

Mong muốn phát triển và thắt chặt quan hệ hữu nghị giữa hai nước,

Nhận thấy sự hợp tác trong lĩnh vực giáo dục và khoa học sẽ tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau giữa hai dân tộc,

Hy vọng phát triển hợp tác một cách hiệu quả ở các lĩnh vực khác nhau của giáo dục,

Đã đồng ý như sau:

Điều 1. Hai Bên hợp tác trong những hướng hoạt động sau:

- Trao đổi kinh nghiệm quản lý theo các hướng phát triển quan trọng của hệ thống giáo dục;

- Đồng thực hiện các nghiên cứu khoa học ở các lĩnh vực khoa học tự nhiên, kỹ thuật, xã hội - nhân văn và khoa học sư phạm mà hai Bên quan tâm;

- Đào tạo trình độ cử nhân, thạc sĩ và tiến sĩ (sau đây gọi là người học);

- Tchức các khóa bi dưỡng, nâng cao trình độ, thực tập khoa học, đào tạo lại cho cán bộ giáo dục;

- Trao đổi chuyên gia làm công tác giảng dạy.

Điều 2. Hai Bên thúc đẩy và phát triển hợp tác giữa các cơ sgiáo dục đại học của hai nước, và xuất phát từ lợi ích chung, các cơ sở giáo dục đại học này có thể ký kết các thỏa thuận hợp tác riêng, phù hợp với các điều khoản của Hiệp định này.

Điều 3. Trong thời gian hiệu lực của Hiệp định này, hai Bên hàng năm trao đổi học bổng học đại học toàn khóa với số lượng tương đương:

- 05 học bổng đào tạo cử nhân (giai đoạn 1 của giáo dục đại học);

- 05 học bổng đào tạo thạc sĩ (giai đoạn 2 của giáo dục đại học);

- 05 học bổng đào tạo tiến sĩ.

Nhằm nâng cao hoạt động sư phạm, hai Bên hàng năm gửi đi bồi dưỡng nâng cao trình độ (thực tập khoa học) với số lượng 5 người là giáo sư, cán bộ giảng dạy của các cơ sở giáo dục đại học.

Hai Bên trao đổi hồ sơ của các ứng viên được nhận học bổng trước ngày 15 tháng 4 hàng năm, thông báo kết quả xét tuyển trước ngày 15 tháng 6 của năm đó.

Các sinh viên, học viên thạc sĩ được hai Bên tuyển chọn cử đi học được học khóa học tiếng (tiếng Nga và/hoặc tiếng Bê-la-rút đối với ứng viên Việt Nam; tiếng Việt và/hoặc tiếng Anh đối với ng viên Bê-la-rút) với thi gian 01 năm học.

Đối với các nghiên cứu sinh Việt Nam được gửi đi đào tạo tiến sĩ tại nước Cộng hòa Bê-la-rút và các cán bộ giáo dục Việt Nam sang nước Cộng hòa Bê-la-rút thực tập cần phải thông thạo tiếng Bê-la-rút hoặc tiếng Nga. Đi với các nghiên cứu sinh Bê-la-rút sang học tiến sĩ tại nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các cán bộ giáo dục Bê-la-rút sang nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thực tập cần thông thạo tiếng Việt hoặc tiếng Anh theo yêu cầu của khóa học do Bên nhận quy định. Trong trường hợp cần thiết phía Việt Nam có thể đào tạo miễn phí khóa tiếng Việt dành cho các ứng viên Bê-la-rút nói trên với thời gian là 01 năm học.

Điều 4. Bên gửi chi trả chi phí đi lại quốc tế cho những người được học bổng quy định tại Điều 3 của Hiệp định này đến nơi học và trở về sau khi kết thúc khóa học.

Bên nhận đảm bảo cho các ứng viên được học bổng:

- Chi phí đi lại nội địa để thực hiện chương trình học tập, thực tập phù hợp với quy định hiện hành của Bên nhận;

- Miễn kinh phí đào tạo, sử dụng tài liệu học tập, trong đó có cả giáo trình, tư liệu, thông tin - phân tích;

- Trả học bổng với điều kiện người nhận học bổng thực hiện tốt nội dung các môn học theo yêu cầu của chương trình đào tạo;

- Chỗ ở trong ký túc xá của cơ sở giáo dục đại học theo tiêu chuẩn như đối với sinh viên là công dân của nước đến học;

- Bảo hiểm y tế theo quy định của Bên nhận và hỗ trợ cấp cứu y tế khẩn cấp không bị cản trở và được miễn phí.

Điều 5. Phía Việt Nam hàng năm gửi 10 sinh viên hoặc nghiên cứu sinh đi đào tạo toàn khóa tại các trường đại học Bê-la-rút bằng ngân sách của Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Chuyên ngành và trình độ đào tạo sẽ được cơ quan có thẩm quyền của hai Bên xác định và thống nhất theo từng năm học.

Điều 6. Hai Bên tạo cơ hội cho công dân của mỗi Bên được học tập tại các cơ sở giáo dục đại học của nhau theo hình thức do cá nhân hoặc tổ chức gửi đi đào tạo tự trả kinh phí.

Phía Bê-la-rút hàng năm cấp cho phía Việt Nam chỉ tiêu học bổng lấy tnguồn kinh phí thu được từ hoạt động của các cơ sở giáo dục đại học của nước Cộng hòa Bê-la-rút.

Số chỉ tiêu học bổng được cấp nói tại khổ thứ hai của Điều này do cơ sở giáo dục đại học cấp để nhận công dân Việt Nam chiếm mức 5 phần trăm (%) tng sngười được nhận vào học tại cơ sở giáo dục đại học đó trong năm với điều kiện số người được gửi đi học theo quy định tại Điều này không ít hơn 20 người.

Đ phi hợp triển khai các điều khoản của Hiệp định này, các cơ quan nhà nước của hai Bên được giao chịu trách nhiệm là:

V phía Việt Nam là Bộ Giáo dục và Đào tạo nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Về phía Bê-la-rút là Bộ Giáo dục nước Cộng hòa Bê-la-rút.

Slượng công dân Việt Nam được cử đi đào tạo tại các cơ sgiáo dục đại học của nước Cộng hòa Bê-la-rút và danh sách các ứng viên được nhận học bng từ ngun kinh phí thu được từ hoạt động của các cơ sở giáo dục đại học của nước Cộng hòa Bê-la-rút được xác định bởi cơ quan có thẩm quyền của phía Việt Nam và chuyên cho cơ quan có thẩm quyền của phía Bê-la-rút trước ngày 01 tháng 9 qua đường ngoại giao.

Điều 7. Phù hợp với các quy định pháp luật, hai Bên hỗ trợ việc gửi các giảng viên vngôn ngữ và các môn khoa học xã hội và nhân văn khác sang giảng dạy tại các cơ sở giáo dục đại học, các cơ sở giáo dục dành cho người lớn, các viện nghiên cứu, đào tạo bồi dưỡng, cũng như tổ chức các hội thảo về giáo dục ở mỗi Bên.

Điều 8. Với mục đích trao đổi kinh nghiệm, thúc đẩy thực hiện các hoạt động nói tại Hiệp định này và đánh giá kết quả hợp tác của hai Bên, hàng năm sẽ trao đi đoàn lãnh đạo và chuyên viên của Bộ Giáo dục hai nước, các ging viên và cán bộ nghiên cứu khoa học của các cơ sở giáo dục với số lượng không quá 5 người.

Thời gian đi của các đoàn công tác này do hai Bên thỏa thuận thông qua đường ngoại giao.

Chi phí đi lại quốc tế, bảo hiểm y tế, chỗ ở của đoàn công tác do Bên cử đảm bảo theo quy định của nước mình.

Bên nhận đài thọ chi phí đi lại nội địa và tiền ăn trong thời gian đoàn công tác làm việc tại nước mình theo mức quy định.

Điều 9. Mỗi Bên mời học sinh phổ thông của Bên kia tham gia các cuộc thi Olympic quốc tế được tổ chức ở nước mình.

Điều 10. Hiệp định này có thể được sửa đổi, bổ sung trên cơ sở thống nhất của hai Bên bằng Nghị định thư riêng.

Điều 11. Các tranh chấp liên quan đến sự giải thích hay áp dụng các điều khoản của Hiệp định này được giải quyết thông qua trao đổi và đàm phán giữa hai Bên.

Điều 12. Hiệp định này có hiệu lực kể từ ngày nhận được thông báo sau cùng về việc hai Bên đã hoàn tất các thủ tục nội bộ cần thiết để Hiệp định có hiệu lực.

Hiệp định này có thời hạn là năm (05) năm. Hiệp định này được tự động gia hạn mỗi lần là năm (05) năm nếu trong thời gian sáu (06) tháng trước ngày Hiệp định này hết thời hạn mà không Bên nào có thông báo bằng văn bản về ý định chấm dứt Hiệp định.

Hiệp định này sẽ không còn hiệu lực sau sáu (06) tháng kể từ ngày nhận được văn bản thông báo chính thức liên quan của Bên kia. Trong trường hp chấm dứt Hiệp định, các điều khoản của Hiệp định này vẫn được áp dụng cho tt cả các hoạt động đã thỏa thuận và được bt đầu trong thời gian Hiệp định này có hiệu lực nếu hai Bên không có thỏa thuận nào khác trong từng trường hp cthể.

Kể từ ngày Hiệp định này có hiệu lực, Hiệp định giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Bộ Giáo dục nước Cộng hòa Bê-la-rút về hợp tác trong lĩnh vực giáo dục ký ngày 31 tháng 8 năm 1998 sẽ không còn hiệu lực.

Làm tại Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 2011, thành hai bản chính, mỗi bản bằng tiếng Việt và tiếng Nga, cả hai văn bản có giá trị pháp lý như nhau.

 

THAY MẶT CHÍNH PHỦ
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA
VIỆT NAM
BỘ TRƯỞNG
Phạm Vũ Luận

THAY MẶT CHÍNH PHỦ
NƯỚC CỘNG HÒA
BÊ-LA-RÚT
BỘ TRƯỞNG
Maskevich. S.A

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 29/2013/TB-LPQT

Loại văn bảnĐiều ước quốc tế
Số hiệu29/2013/TB-LPQT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/11/2011
Ngày hiệu lực15/05/2013
Ngày công báo20/06/2013
Số công báoTừ số 337 đến số 338
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 29/2013/TB-LPQT

Lược đồ Thông báo 29/2013/TB-LPQT hợp tác trong lĩnh vực giáo dục giữa Việt Nam Belarus


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 29/2013/TB-LPQT hợp tác trong lĩnh vực giáo dục giữa Việt Nam Belarus
        Loại văn bảnĐiều ước quốc tế
        Số hiệu29/2013/TB-LPQT
        Cơ quan ban hànhChính phủ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ Cộng hoà Belarus
        Người kýPhạm Vũ Luận, Maskevich. S.A
        Ngày ban hành29/11/2011
        Ngày hiệu lực15/05/2013
        Ngày công báo20/06/2013
        Số công báoTừ số 337 đến số 338
        Lĩnh vựcGiáo dục
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Thông báo 29/2013/TB-LPQT hợp tác trong lĩnh vực giáo dục giữa Việt Nam Belarus

             Lịch sử hiệu lực Thông báo 29/2013/TB-LPQT hợp tác trong lĩnh vực giáo dục giữa Việt Nam Belarus

             • 29/11/2011

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 20/06/2013

              Văn bản được đăng công báo

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 15/05/2013

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực