Thông báo 292/TB-UBND

Thông báo 292/TB-UBND kết luận của Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Ngọc Quang tại Hội nghị sơ kết Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 6 tháng đầu năm 2011 do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 292/TB-UBND kết luận Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 292/TB-UBND

Quảng Nam, ngày 12 tháng 8 năm 2011

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC UBND TỈNH NGUYỄN NGỌC QUANG TẠI HỘI NGHỊ SƠ KẾT CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2011

Ngày 03 tháng 8 năm 2011, tại Sở Nông nghiệp và PTNT, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 6 tháng đầu năm 2011 và triển khai nhiệm vụ, biện pháp tổ chức thực hiện 6 tháng cuối năm 2011; Tham dự Hội nghị, có đồng chí Trần Kim Hùng, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đại diện lãnh đạo UBMTTQVN tỉnh và các hội đoàn thể liên quan; đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các Sở, ban ngành, Liên minh các HTX tỉnh; các thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc, Văn phòng điều phối Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh; đại diện Thường trực Huyện ủy, Thành ủy, UBND các huyện, thành phố; Trưởng Ban Chỉ đạo, Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT, phòng Kinh tế các huyện, thành phố.

Sau khi nghe Sở Nông nghiệp và PTNT (cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh) báo cáo kết quả triển khai Chương trình 6 tháng đầu năm 2011; nhiệm vụ, biện pháp tổ chức thực hiện 6 tháng cuối năm 2011; ý kiến phát biểu của đồng chí Trần Kim Hùng, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; ý kiến tham gia của các địa phương, Sở, ngành về kết quả triển khai Chương trình, những khó khăn, vướng mắc và đề xuất biện pháp thực hiện trong thời gian đến; Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Quang, chủ trì Hội nghị đã kết luận:

1. Đánh giá chung

Sau gần một năm (9/2010 - 7/2011) triển khai thực hiện, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (gọi tắt là Chương trình) đã trở thành phong trào được cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, nhất là người dân ở nông thôn đồng tình ủng hộ, tích cực tham gia và bước đầu đạt được một số kết quả nhất định: thành lập hệ thống quản lý, thực hiện Chương trình từ tỉnh đến xã; tổ chức thông tin, tuyên truyền; khảo sát đánh giá thực trạng nông thôn theo 19 tiêu chí của Bộ tiêu chí quốc gia và lập Đề án xây dựng nông thôn mới (170 xã, đạt 80%), trong đó phê duyệt Đề án cho 53 xã, đạt 25%; lập quy hoạch chung xây dựng chung xã nông thôn mới (74 xã, đạt 35%); tiến hành lập các phương án, dự án thành phần để triển khai những nội dung Đề án được duyệt,... Tuy nhiên, Chương trình triển khai thực hiện còn chậm so với yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra; một bộ phận cán bộ đảng viên và nhân dân nhận thức chưa đầy đủ về vị trí, tầm quan trọng của Chương trình cũng như vai trò chủ thể của người dân và cộng đồng trong xây dựng nông thôn mới; một số địa phương còn lúng túng trong lãnh đạo, chỉ đạo, có tư tưởng trông chờ ỷ lại sự hỗ trợ của các cấp, các ngành, sự đầu tư của nhà nước; chưa chủ động trong phương pháp, nội dung, lộ trình triển khai xây dựng nông thôn mới; các thành viên Ban Chỉ đạo các cấp chưa bám sát địa bàn được phân công; chế độ giao ban, thông tin báo cáo từ các địa phương, Sở, ban ngành chưa kịp thời,…

2. Nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2011

Đây là Chương trình lớn, có nội dung toàn diện, tổng hợp của các Chương trình mục tiêu, liên quan trực tiếp đến kinh tế, chính trị, xã hội, an ninh, quốc phòng, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống vật chất, tinh thần của gần 80% dân số trên địa bàn tỉnh và được thực hiện trong thời gian dài; các cấp ủy Đảng, chính quyền, mặt trận, đoàn thể nhân dân phải xác định đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, có tầm chiến lược, đòi hỏi các cấp, các ngành từ tỉnh đến cơ sở phải quyết tâm cao; trong lãnh đạo, chỉ đạo không duy ý chí, phải kiên trì, không nóng vội và có lộ trình, bước đi phù hợp. Trong quá trình tổ chức thực hiện, có phân công, phân nhiệm cụ thể để hướng dẫn cấp xã làm, có xây dựng mô hình, tiến hành sơ kết, tổng kết từ thực tiễn để rút kinh nghiệm, học tập lẫn nhau những cách làm hay, những mô hình tốt từ các địa phương, cơ sở.

Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình, từ nay đến cuối năm 2011, UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành, Ban Chỉ đạo tỉnh, Ban Chỉ đạo huyện, thành phố (cấp huyện) và các địa phương tập trung thực hiện những nhiệm vụ sau:

2.1. Kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động của các thành viên Ban Chỉ đạo cấp tỉnh, Ban Chỉ đạo cấp huyện, Ban quản lý xây dựng nông thôn mới xã; sớm thành lập Ban Chỉ đạo xã, Ban Phát triển thôn.

2.2. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, nhằm tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức trong cấp ủy Đảng, chính quyền và các tầng lớp nhân dân về Chương trình xây dựng nông thôn mới. Hưởng ứng phong trào thi đua được Thủ tướng Chính phủ phát động với chủ đề “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới ”.

2.3. Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh, Ban Chỉ đạo cấp huyện chỉ đạo các ngành liên quan triển khai hướng dẫn, tập huấn Thông tư liên tịch số 26/2011/TTLT-BNN PTNT-BKHĐT-BTC ngày 13 tháng 4 năm 2011 của các Bộ: Bộ Nông nghiệp & PTNT, Bộ Kế hoạch & Đầu tư và Bộ Tài chính về hướng dẫn một số nội dung thực hiện Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04 tháng 6 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2010 - 2020;

2.4. Đối với xã điểm Tam Phước (huyện Phú Ninh): Các thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh, huyện và Tổ công tác trực tiếp xuống giúp Ban quản lý xã điểm rà soát các công việc, đề ra các giải pháp bảo đảm hoàn thành mục tiêu, nội dung của Đề án; đến tháng 12/2011, xã Tam Phước cơ bản hoàn thành 18/19 tiêu chí (riêng tiêu chí cơ cấu lao động, phấn đấu hoàn thành vào năm 2013); đồng thời, chỉ đạo, hướng dẫn, giúp xã Tam Phước tiến hành tổng kết và phối hợp với Bộ, ngành TW tổng kết các chuyên đề về xây dựng nông thôn mới theo Đề cương hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Trung ương.

2.5. Phấn đấu năm 2011, cơ bản hoàn thành việc lập, phê duyệt quy hoạch chung xây dựng xã nông thôn mới cho 153 xã (72% số xã toàn tỉnh), tổ chức điều tra, khảo sát, đánh giá thực trạng nông thôn và lập, phê duyệt Đề án xây dựng xã nông thôn mới cho tất cả các xã trên địa bàn tỉnh (213 xã).

Theo đề nghị của các huyện, thành phố, UBND tỉnh thống nhất và giao Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh thông báo danh sách 50 xã được chọn để triển khai thực hiện hoàn thành 19 tiêu chí nông thôn mới, giai đoạn 2011 - 2015; đồng thời, phân công các thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh trực tiếp phụ trách từng xã và có kế hoạch hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc thực hiện.

2.6. Các Sở, ban, ngành ở tỉnh, huyện theo nhiệm vụ được giao, hướng dẫn, hỗ trợ, giúp các xã chủ động triển khai thực hiện Chương trình, trước mắt tập trung ưu tiên thực hiện những nội dung: đẩy mạnh phát triển sản xuất để nâng cao mức sống của người dân; xóa nhà tạm, nhà dột nát; quan tâm phát triển giáo dục sớm đạt chuẩn; đào tạo nghề cho nông dân và tổ chức tập huấn cho cán bộ xây dựng nông thôn mới; chăm lo sức khỏe cho người dân; tăng cường củng cố hệ thống chính trị vững mạnh và đảm bảo an ninh trật tự.

3. Tổ chức thực hiện

- Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh xây dựng kế hoạch, chương trình hưởng ứng thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” đã được Thủ tướng Chính phủ phát động. Thời gian hoàn thành trong tháng 9/2011.

- Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các ngành liên quan rà soát lại văn bản hướng dẫn quy hoạch để điều chỉnh, bổ sung nội dung Đề cương hướng dẫn cho phù hợp với điều kiện thực tế, tạo điều kiện cho các xã dễ thực hiện; trong đó, Sở Tài chính cung cấp các định mức cụ thể liên quan nội dung quy hoạch chung xây dựng xã nông thôn mới. Thời gian hoàn thành trong tháng 8/2011.

- Sở Thông tin - Truyền thông chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT (cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo) sớm khai trương và hướng dẫn các ngành, địa phương mở Cổng thông tin điện tử “Nông thôn mới Quảng Nam” . Thời gian hoàn thành trong tháng 8/2011.

- Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Nam thường xuyên, kịp thời đưa tin, bài về những kinh nghiệm hay, điển hình tiên tiến từ cơ sở để học tập, nhân rộng.

- Các Sở, ban, ngành, Ban Chỉ đạo tỉnh theo sự phân công, có kế hoạch đến từng huyện, thành phố, từng xã để hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc, cùng tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện và kịp thời báo cáo kết quả cho UBND tỉnh.

- Trưởng Ban Chỉ đạo các cấp chủ động, phối hợp với Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc cùng cấp để triển khai mạnh mẽ cuộc vận động “Nâng cao chất lượng cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” gắn với xây dựng nông thôn mới.

- Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc các địa phương thực hiện Chương trình, thông qua kiểm tra phát hiện những điển hình tiên tiến để biểu dương và nhân rộng; đồng thời, uốn nắn, bổ sung, rút kinh nghiệm những nội dung trong chỉ đạo còn vướng mắc chưa phù hợp.

- Công tác thông tin, báo cáo từ các huyện, thành phố cho Ban Chỉ đạo tỉnh phải đảm bảo thời gian, chất lượng nội dung và tổ chức giao ban, trực báo định kỳ theo quy định.

Trên đây là kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Quang; các Sở, ban, ngành, các thành viên Ban Chỉ đạo các cấp và các địa phương phối hợp cùng các hội, đoàn thể triển khai thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- TT BCĐNTM Trung ương ( B/c );
- VPĐPNTM T Trung ương (B/c);
- TVTU, TT HĐND tỉnh (B/c );
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh;
- Các thành viên BCĐ NTM tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành, hội, đoàn thể tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- CPVP;
- Lưu: VT, KTTH, TH, KTN(K)
D:\Nam 2011\Thong bao\08 09
KL HN nong thon moi.doc

TL. CHỦ TỊCH
 CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Ngọc Truyền

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 292/TB-UBND

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu292/TB-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/08/2011
Ngày hiệu lực12/08/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 292/TB-UBND

Lược đồ Thông báo 292/TB-UBND kết luận Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 292/TB-UBND kết luận Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu292/TB-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Nam
        Người kýNguyễn Ngọc Truyền
        Ngày ban hành12/08/2011
        Ngày hiệu lực12/08/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Thông báo 292/TB-UBND kết luận Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh

           Lịch sử hiệu lực Thông báo 292/TB-UBND kết luận Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh

           • 12/08/2011

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 12/08/2011

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực