Thông báo 295/TB-VPCP

Thông báo 295/TB-VPCP năm 2014 kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Kon Tum

Nội dung toàn văn Thông báo 295/TB-VPCP 2014 kết luận buổi làm việc lãnh đạo Kon Tum


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 295/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 29 tháng 07 năm 2014

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG NGUYỄN XUÂN PHÚC TẠI BUỔI LÀM VIỆC VỚI LÃNH ĐẠO TỈNH KON TUM

Ngày 06 tháng 7 năm 2014, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc tại tỉnh Kon Tum; dự Lễ khánh thành công trình đường nối mốc 790 với Trạm kiểm soát liên hợp cửa khẩu Quốc tế Phu Cưa. Cùng đi với Phó Thủ tướng có lãnh đạo các Bộ, cơ quan: Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải, Tài chính, Ngoại giao, Thanh tra Chính phủ và Văn phòng Chính phủ. Sau khi nghe lãnh đạo Tỉnh báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2014, nhiệm vụ trong thời gian tới và một số kiến nghị của Tỉnh; ý kiến của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và lãnh đạo các Bộ, cơ quan, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc kết luận như sau:

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG:

Thay mặt Thủ tướng Chính phủ, biểu dương và đánh giá cao những cố gắng, nỗ lực, đoàn kết, phấn đấu khắc phục khó khăn và những kết quả đạt được trong thời gian qua của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Kon Tum: Trong 6 tháng đầu năm 2014 kinh tế - xã hội của Tỉnh tiếp tục phát triển: Tăng trưởng kinh tế (GDP) đạt 11,6%, trong đó nông nghiệp tăng 4,52%, công nghiệp tăng 14,6%; tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tăng 23% so với cùng kỳ năm 2013; huy động vốn của các tổ chức tín dụng tăng 10% so với đầu năm. Tỉnh đã tích cực triển khai, thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới và đạt được kết quả quan trọng, bộ mặt nông thôn, đô thị có nhiều đổi mới.

Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, y tế, giáo dục chuyển biến tích cực: Hệ thống trường, lớp tiếp tục được mở rộng; mạng lưới y tế cấp xã được củng cố; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 39,7%, tăng 5,86% so với cùng kỳ năm 2013; tỷ lệ hộ nghèo bình quân giai đoạn 2011 - 2013 giảm 4 - 5%/năm; công tác phòng chống tham nhũng, cải cách hành chính tiếp tục được đẩy mạnh; quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; hoạt động đối ngoại, ngoại giao nhân dân, hợp tác, hữu nghị với các tỉnh láng giềng khu vực biên giới với các nước bạn Lào, Cămpuchia được tăng cường.

Tuy nhiên, Kon Tum vẫn là tỉnh nghèo, còn nhiều khó khăn: quy mô kinh tế, giá trị các ngành sản xuất nhỏ; đời sống một bộ phận dân cư còn khó khăn; tỷ lệ hộ nghèo tuy có giảm nhưng hộ nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số vẫn còn cao; khiếu kiện, tranh chấp đất đai chưa được giải quyết dứt điểm; cơ sở hạ tầng, nhất là thủy lợi, giao thông còn khó khăn; nguồn nhân lực chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển.

II. NHIỆM VỤ TRONG THỜI GIAN TỚI

Nhất trí với nhiệm vụ, giải pháp mà Tỉnh đã đề ra; lưu ý trong chỉ đạo, điều hành, phân công và giao nhiệm vụ cụ thể cho các cấp, các ngành thực hiện tốt một số nội dung công việc sau:

1. Chủ động phối hợp với các Bộ, ngành Trung ương tiếp tục khai thác, phát huy tiềm năng, lợi thế của địa phương, trước hết là lợi thế về đất đai, tài nguyên khí hậu và áp dụng có hiệu quả tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất, phát triển các cơ sở chế biến nông sản trên địa bàn nông thôn nhằm thực hiện mục tiêu chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động, giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người lao động; xây dựng quan hệ sản xuất mới trong sản xuất nông nghiệp cho phù hợp với tình hình thực tế của địa phương gắn với xây dựng nông thôn mới toàn diện.

2. Rà soát, quy hoạch đất đai và ưu tiên sử dụng quỹ đất trống, đất nông nghiệp đang canh tác hiệu quả thấp (đất trồng sắn, đất nương rẫy đã thoái hóa,...) chuyển sang cây trồng khác có hiệu quả cao hơn; thực hiện tốt công tác giao đất, giao rừng cho đồng bào dân tộc thiểu số có đủ đất sản xuất, ổn định đời sống. Đẩy mạnh trồng rừng và chăn nuôi đại gia súc, gia cầm, phát triển các loại cây đặc sản như cây sâm Ngọc Linh, hoa xứ lạnh thành sản phẩm hàng hóa có giá trị và giá trị gia tăng cao.

3. Huy động, sử dụng tốt mọi nguồn lực của các thành phần kinh tế tham gia đầu tư xây dựng hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là các huyện nghèo, cận nghèo Tu Mơ Rông, Kon Plong, Đắk Glei, Sa thầy và Kon Rẫy; quan tâm chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình hỗ trợ nhà ở cho người nghèo, đối tượng gia đình chính sách.

4. Thực hiện tốt các giải pháp bảo đảm an toàn giao thông, tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm quy định về an toàn giao thông; thực hiện tốt chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về giải quyết các vụ khiếu kiện liên quan đến đất trồng cây cao su của người dân; làm tốt chính sách dân tộc, tôn giáo; xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; mở rộng quan hệ đối ngoại; giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, bảo vệ vững chắc chủ quyền, biên giới quốc gia.

III. VỀ MỘT SỐ KIẾN NGHỊ CỦA TỈNH

1. Về vốn đầu tư công trình Quốc Môn tại cửa khẩu Bờ Y: giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp Bộ Tài chính thống nhất phương án nguồn vốn, hỗ trợ cho Tỉnh thực hiện, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 7 năm 2014.

2. Về nâng cấp Quốc lộ 40 (đoạn nối từ Cửa khẩu quốc tế Bờ Y đi Campuchia): Bộ Giao thông vận tải chủ động sử dụng số vốn trong kế hoạch được giao để thực hiện.

3. Về nâng cấp Quốc lộ 40B (nối Cửa khẩu quốc tế Bờ Y đi Quảng Nam): Trước mắt, Bộ Giao thông vận tải bố trí kinh phí duy tu, bảo dưỡng hàng năm để bảo đảm an toàn giao thông; giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Bộ Tài chính, Giao thông vận tải đề xuất phương án nguồn vốn, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

4. Về hỗ trợ 63 cầu dân sinh trên địa bàn tỉnh: Trước mắt, tỉnh triển khai, thực hiện các cầu treo đã có trong kế hoạch được giao; đồng thời, phối hợp với Bộ Giao thông vận tải rà soát quy mô, sắp xếp thứ tự ưu tiên các cầu treo bức xúc cần đầu tư trước, tổng hợp vào Đề án xây dựng cầu treo dân sinh cho các địa phương (trong đó có tỉnh Kon Tum), báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

5. Về vốn đầu tư trạm cân tải trọng xe trên đường Hồ Chí Minh (đoạn qua huyện Đắc Hà, tỉnh Kon Tum): Đồng ý về chủ trương, Bộ Giao thông vận tải bổ sung vào Quy hoạch tổng thể Trạm kiểm tra tải trọng xe trên đường bộ; đề xuất sử dụng nguồn vốn dư (nếu có) của Dự án đường Hồ Chí Minh (đoạn Tân Cảnh - Kon Tum) để đầu tư theo nguyên tắc không tăng tổng mức đầu tư của dự án và mức vốn trái phiếu Chính phủ được giao, sau khi Quy hoạch bổ sung được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Đây là biện pháp bảo vệ đường Hồ Chí Minh ngăn chặn việc vận chuyển siêu trường, siêu trọng đầu tuyến.

6. Về vốn đầu tư đường từ trung tâm xã Đắk Long đi cửa khẩu phụ Đắk Long: Đồng ý về chủ trương ngân sách trung ương hỗ trợ một phần cho dự án; Tỉnh thực hiện thẩm định nguồn vốn theo quy định tại Chỉ thị 1792/CT-TTg ngày 15 tháng 10 năm 2011; trên cơ sở đó, giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp Bộ Tài chính căn cứ khả năng cân đối của ngân sách nhà nước đề xuất nguồn vốn và mức vốn hỗ trợ cho Tỉnh thực hiện, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

7. Giao Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp Bộ Quốc phòng và Tỉnh thống nhất phương án phân cấp quản lý công tác duy tu, bảo dưỡng tuyến đường tuần tra biên giới trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

8. Về hỗ trợ vốn dự án mở rộng tuyến đường hai bên Trạm kiểm soát liên hợp Cửa khẩu quốc tế Bờ Y; đầu tư một ký túc xá cho lưu học sinh Lào: Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét, xử lý theo quy định.

9. Về việc hỗ trợ thêm kinh phí xây dựng một số phòng học cho con em Việt kiều tại tỉnh Ratanakiri (Cămpuchia): Bộ Tài chính căn cứ khả năng ngân sách nhà nước, đề xuất việc hỗ trợ thêm cho Tỉnh thực hiện, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

10. Về đào tạo lưu học sinh các tỉnh Nam Lào tại phân viện đại học Đà Nẵng tại Kon Tum: Tỉnh trao đổi với các tỉnh Nam Lào và Bộ Giáo dục và Đào tạo nước bạn Lào để thống nhất số lượng học bổng Chính phủ theo lĩnh vực, ghi vào Hiệp định hợp tác giữa hai Chính phủ hàng năm tại kỳ họp Ủy ban liên Chính phủ; chú ý đào tạo bảo đảm chất lượng theo chủ trương của hai Chính phủ.

11. Về tăng mức hỗ trợ kinh phí đối ngoại: Giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Ngoại giao căn cứ vào khả năng cân đối của ngân sách nhà nước đề xuất việc hỗ trợ vốn cho Tỉnh thực hiện, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Về việc tăng cường quan hệ hợp tác với các địa phương nước bạn, trong đó có tỉnh Attapư: Tỉnh chủ động các hoạt động giao lưu về giáo dục, chăm sóc sức khỏe nhân dân và giao lưu văn hóa với các tỉnh bạn giáp với Kon Tum.

12. Về việc giải quyết tranh chấp đất trồng cây cao su tại Công ty Cao su Kon Tum: Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 320/TB-VPCP ngày 20 tháng 8 năm 2013; giao Thanh tra Chính phủ theo dõi, đôn đốc, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

13. Về việc điều chỉnh địa giới hành chính giữa hai tỉnh Kon Tum và Gia Lai; đề án chia tách huyện Sa Thầy để thành lập huyện mới: Bộ Nội vụ hoàn tất hồ sơ, báo cáo Chính phủ trình cấp có thẩm quyền theo quy định.

14. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và các Bộ, ngành, địa phương liên quan nghiên cứu xây dựng cụm liên kết ngành; tạo chuỗi giá trị bền vững cho các sản phẩm có lợi thế cạnh tranh vùng Tây Nguyên, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

15. Về cơ quan chuyên trách theo dõi công tác tôn giáo thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh: Giao Bộ Nội vụ tổng hợp, nghiên cứu, xem xét ở số địa phương có đông đồng bào theo đạo, báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Trước hết giữ nguyên bộ máy làm công tác tôn giáo hiện nay, Ủy ban nhân dân tỉnh tạo điều kiện để Ban Tôn giáo hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum và các Bộ, cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương, Giáo dục và Đào tạo, Nội vụ, Ngoại giao, Quốc phòng, Thanh tra Chính phủ;
- Ban Chỉ đạo Tây Nguyên;
- Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Kon Tum;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, KTTH, KTN, QHQT, V.I, NC, KGVX;
- Lưu: VT, V.III (3b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Quang Thắng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 295/TB-VPCP

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu295/TB-VPCP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/07/2014
Ngày hiệu lực29/07/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 295/TB-VPCP

Lược đồ Thông báo 295/TB-VPCP 2014 kết luận buổi làm việc lãnh đạo Kon Tum


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 295/TB-VPCP 2014 kết luận buổi làm việc lãnh đạo Kon Tum
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu295/TB-VPCP
        Cơ quan ban hànhTỉnh Kon Tum
        Người kýNguyễn Quang Thắng
        Ngày ban hành29/07/2014
        Ngày hiệu lực29/07/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Thông báo 295/TB-VPCP 2014 kết luận buổi làm việc lãnh đạo Kon Tum

             Lịch sử hiệu lực Thông báo 295/TB-VPCP 2014 kết luận buổi làm việc lãnh đạo Kon Tum

             • 29/07/2014

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 29/07/2014

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực