Thông báo 2978/TB-BNN-VP

Thông báo 2978/TB-BNN-VP ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Cao Đức Phát triển khai Chỉ thị 15/CT-TTg do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 2978/TB-BNN-VP ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Cao Đức Phát


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2978/TB-BNN-VP

Hà Nội, ngày 22 tháng 06 năm 2012

 

THÔNG BÁO

Ý KIẾN CHỈ ĐẠO CỦA BỘ TRƯỞNG CAO ĐỨC PHÁT VỀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 15/CT-TTG NGÀY 22/5/2012 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Trong thời gian qua các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ đã nỗ lực ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, điều hành, trao đổi văn bản, tài liệu, từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả trong hoạt động nội bộ của cơ quan, đơn vị và trong giao dịch với các tổ chức và cá nhân. Để phát huy kết quả đã đạt được và triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 22 tháng 5 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước (gọi tắt là Chỉ thị 15/CT-TTg) Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ thực hiện một số nội dung sau:

1. Tổ chức quán triệt, phân giao nhiệm vụ đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức ngay trong tháng 6 năm 2012 để triển khai thực hiện các nội dung (theo khoản 1, 2, 3) Chỉ thị số 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ đảm bảo thiết thực, hiệu quả. (Chỉ thị 15/CT-TTg được đăng tải trên trang tin điện tử omard.gov.vn của Bộ).

2. Từ ngày 01/08/2012, tất cả các cơ quan, đơn vị và cán bộ, công chức, viên chức thuộc Bộ phải sử dụng hộp thư điện tử của Bộ có tên miền @mard.gov.vn để trao đổi các loại văn bản sau đây: Giấy mời họp nội bộ; tài liệu phục vụ họp; văn bản để biết, để báo cáo; thông báo chung của cơ quan; các tài liệu trao đổi trong quá trình xử lý công việc (trừ các văn bản, tài liệu mật và các tài liệu có tính nhạy cảm chưa được ban hành chính thức). Không trao đổi văn bản công vụ bằng các hộp thư điện tử khác ngoài Hệ thống thư điện tử được Trung tâm Thông tin và Thống kê cấp theo quy định tại Điều 12, Điều 14 Quyết định số 2956/QĐ-BNN-KHCN ngày 04/11/2010 của Bộ về Quy chế quản lý và sử dụng hệ thống Công nghệ thông tin và Chỉ thị số 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

3. Rà soát, gửi danh sách của cơ quan, đơn vị và cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý đến nay chưa đăng ký sử dụng thư điện tử có tên miền @mard.gov.vn về Trung tâm Tin học và Thống kê để khởi tạo hộp thư mới theo quy định tại Điều 13 và khoản 1 Điều 14 Quyết định số 2956/QĐ-BNN-KHCN ngày 04/11/2010 của Bộ, hoàn thành trước 15/7/2012.

4. Giao Trung tâm Tin học và Thống kê chủ trì phối hợp với Vụ Khoa học, công nghệ và Môi trường, Văn phòng Bộ và các cơ quan, đơn vị có liên quan nghiên cứu sửa đổi, bổ sung, thay thế Quyết định số 2956/QĐ-BNN-KHCN ngày 04/11/2010 của Bộ về Quy chế quản lý và sử dụng hệ thống Công nghệ thông tin để tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước thuộc Bộ, đảm bảo phù hợp với các văn bản của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, hoàn thành và trình Bộ trong tháng 9/2012; hướng dẫn, đôn đốc việc đăng ký sử dụng thư điện tử và thường xuyên theo dõi, kiểm tra tình hình ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ.

5. Giao Văn phòng Bộ chủ trì phối hợp với Trung tâm Tin học và Thống kê và các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ xây dựng danh bạ địa chỉ thư điện tử của các cơ quan, đơn vị và cán bộ, công chức viên chức thuộc Bộ kết hợp với danh bạ điện thoại của Bộ để thuận tiện cho việc gửi, nhận văn bản điện tử, hoàn thành trước 30/8/2012.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và báo cáo kết quả thực hiện về Bộ (qua đơn vị thường trực Ban chỉ đạo Công nghệ thông tin Bộ - Trung tâm Tin học và Thống kê) trước ngày 31/12 hàng năm.

 

 

Nơi nhận:
- Lãnh đạo Bộ (để b/c);
- Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ;
- Lưu: VT, TH.

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG




Nguyễn Minh Nhạn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2978/TB-BNN-VP

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu2978/TB-BNN-VP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/06/2012
Ngày hiệu lực22/06/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2978/TB-BNN-VP

Lược đồ Thông báo 2978/TB-BNN-VP ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Cao Đức Phát


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 2978/TB-BNN-VP ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Cao Đức Phát
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu2978/TB-BNN-VP
        Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
        Người kýNguyễn Minh Nhạn
        Ngày ban hành22/06/2012
        Ngày hiệu lực22/06/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Thông báo 2978/TB-BNN-VP ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Cao Đức Phát

           Lịch sử hiệu lực Thông báo 2978/TB-BNN-VP ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Cao Đức Phát

           • 22/06/2012

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 22/06/2012

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực