Thông báo 299/TB-BGTVT

Thông báo số 299/TB-BGTVT về việc nội dung kết luận của Thứ trưởng thường trực Ngô Thịnh Đức tại cuộc họp với Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về một số dự án giao thông vận tải trên địa bàn tỉnh do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 299/TB-BGTVT nội dung kết luận Thứ trưởng Ngô Thịnh Đức họp Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng dự án giao thông vận tải


BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 299/TB-BGTVT

Hà Nội, ngày 04 tháng 07 năm 2008

 

THÔNG BÁO

NỘI DUNG KẾT LUẬN CỦA THỨ TRƯỞNG THƯỜNG TRỰC NGÔ THỊNH ĐỨC TẠI CUỘC HỌP VỚI UBND TỈNH LÂM ĐỒNG VỀ MỘT SỐ DỰ ÁN GTVT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

Ngày 28/06/2008, tại Văn phòng UBND tỉnh Lâm Đồng, Thứ trưởng thường trực Bộ GTVT Ngô Thịnh Đức đã chủ trì cuộc họp với UBND tỉnh Lâm Đồng về một số Dự án GTVT trên địa bàn tỉnh. Cùng dự có Ông Huỳnh Đức Hòa – Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, Ông Nguyễn Ngọc Đông – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng. Tham dự cuộc họp có đại diện Lãnh đạo và chuyên viên các đơn vị: Văn phòng 2 Bộ GTVT, Vụ KHĐT, Cục QLXD & CLCTGT, cục ĐBVN, Sở GTVT tỉnh Lâm Đồng, Ban QLCDAGT9, Ban QLCDA 18, Ban QLDAĐT & XD Sở GTVT tỉnh Lâm Đồng.

Sau khi nghe Ban QLCDAGT9, Ban QLCDA 18, Sở GTVT tỉnh Lâm Đồng báo cáo về tình hình thực hiện các Dự án GTVT trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng và các vấn đề liên quan, các đại biểu tham gia ý kiến, Thứ trưởng Ngô Thịnh Đức đã thống nhất kết luận như sau:

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG:

Trong thời gian qua, Bộ GTVT đã cố gắng hỗ trợ và tạo điều kiện đầu tư xây dựng các công trình giao thông trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Tuy nhiên, còn một số hạn chế do nhiều nguyên nhân, trong đó chủ yếu do các Dự án đầu tư cơ sở hạ tầng của tỉnh Lâm Đồng trước đây được ưu tiên sử dụng nguồn vốn tín dụng, do nguồn vốn bị hạn chế nên một số công trình bị dở dang và chậm hoàn thành, có ảnh hưởng nhất định đối với tỉnh.

Bộ GTVT cám ơn UBND tỉnh Lâm Đồng đã quan tâm phối hợp chặt chẽ xử lý các vấn đề tồn tại của các Dự án xây dựng giao thông, đặc biệt là trong công tác GPMB và quản lý hành lang bảo đảm an toàn giao thông.

II. ĐỐI VỚI QL 20:

1. Về Dự án mở rộng nâng cấp QL20 qua 2 thị trấn Di Linh và Đức Trọng:

- Yêu cầu Ban QLCDAGT 9 khẩn trương chỉ đạo các đơn vị liên quan hoàn thành gói thầu số 1 (Km154- Km159 – thị trấn Di Linh) trước 30/8/2008, gói thầu số 2 (Km199 – Km205 – thị trấn Đức Trọng) trước 30/09/2008;

- Đối với khối lượng mặt đường cũ hư hỏng phát sinh tại vị trí nằm kẹp giữa phần mở rộng nâng cấp; Bộ GTVT thống nhất chủ trương bổ sung hạng mục ĐBGT khôi phục sửa chữa khối lượng này. Giao Ban QLCDAGT 9 chỉ đạo đơn vị Tư vấn khảo sát, lập hồ sơ thiết kế bổ sung, thẩm định, phê duyệt và triển khai đồng thời với các khối lượng nâng cấp cải tạo của Dự án;

- Đối với khối lượng còn lại của Dự án, Bộ GTVT đã có văn bản số 5488/BGTVT-KHĐT ngày 31/08/2007, Cục ĐBVN chỉ đạo ban QLCDAGT 9 tiếp tục triển khai thực hiện các nội dung của văn bản nêu trên.

2. Quốc lộ 20 là tuyến đường huyết mạch nối ngã ba Dầu Giây – Đà Lạt, trong nhiều năm qua mới được thảm mỏng, sửa chữa cục bộ thu phí một số đoạn. Hiện nay, một số đoạn đã bị hư hỏng lớn do thời gian qua lưu lượng giao thông trên tuyến tăng nhanh. Bộ GTVT đã có chủ trương đầu tư từng đạn bằng hình thức BOT, yêu cầu Cục ĐBVN sớm hoàn thành các thủ tục cần thiết để triển khai BOT. Đồng thời, Cục ĐBVN có kế hoạch bố trí kinh phí và lực lượng đảm bảo duy tu, bảo dưỡng những đoạn chưa thực hiện BOT.

3. Về Dự án đường cao tốc Dầu Giây – Đà Lạt: Đây là Dự án Bộ GTVT đã phối hợp với 2 tỉnh Lâm Đồng, Đồng Nai gặp gỡ và làm việc với các Nhà đầu tư Hàn Quốc. Tuy nhiên, cho đến nay chưa đạt hiệu quả, để xử lý vấn đề này Bộ GTVT thống nhất giải quyết theo các hướng như sau:

- Giao Vụ KHĐT rà soát thủ tục, báo cáo Bộ GTVT trước 15/07/2008, để có ý kiến chính thức giao Cục ĐBVN tiếp tục chỉ đạo công tác tiếp tục hoàn thiện F/S;

- Dự án đã đưa vào danh mục kêu gọi ODA, Bộ GTVT sẽ làm việc trực tiếp với Quỹ Hỗ trợ phát triển kinh tế Hàn Quốc – EDCF để có nguồn vốn cho Dự án và đề xuất hình thức đầu tư thích hợp;

- Giao cho một Công ty đường cao tốc Việt Nam làm chủ đầu tư tìm nguồn vốn và triển khai thực hiện.

4. Đối với Dự án nâng cấp QL20 cũ đoạn chân đèo Prenn:

- Bộ GTVT đã có quyết định số 1534/QĐ-BGTVT ngày 30/5/2008 V/v: phê duyệt đầu tư tiểu Dự án xử lý 2 điểm sụt trượt tại Km5 + 087 – Km5 + 187 và Km9 + 697 – Km10 + 058. Yêu cầu Ban QLCDAGT 9 khẩn trương hoàn thành các thủ tục liên quan để sớm triển khai thực hiện Dự án;

- Theo đề nghị của UBND tỉnh Lâm Đồng, Bộ GTVT thống nhất chủ trương phân luồng đoạn này sau khi đã khắc phục xong trắc dọc tuyến các vị trí mặt đường bị trồi, để bảo đảm an toàn cho các phương tiện lưu thông trên tuyến. Đây là hạng mục BĐGT, giao Ban QLCDAGT 9 tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt Hồ sơ thiết kế điều chỉnh trắc dọc đoạn trồi theo hướng xử lý bằng cấp phối đá dăm, láng nhựa và chỉ định đơn vị thi công triển khai thực hiện hoàn thành trước 15/7/2008, báo cáo với Cục ĐBVN làm cơ sở công bố phân luồng giao thông. Đồng thời, Ban QLCDAGT 9 báo cáo Bộ GTVT để bổ sung kinh phí vào Dự án. Theo thống nhất của UBND của tỉnh Lâm Đồng và Bộ GTVT, để đẩy nhanh công tác phân luồng giao thông, UBND tỉnh Lâm Đồng sẽ tạm ứng vốn thực hiện cho hạng mục này.

5. Đối với đoạn Trại Mát – Lâm Đồng (Km234 – Km240): Bộ GTVT thống nhất về nguyên tắc chủ trương đầu tư, giao Cục ĐBVN làm chủ đầu tư triển khai công tác lập Dự án.

III. ĐỐI VỚI QL 27:

1. Phần chung: Cục ĐBVN chỉ đạo sở GTVT tỉnh Lâm Đồng kiểm tra hiện trường đối với đoạn trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, báo cáo Bộ có kế hoạch triển khai lập các Dự án nâng cấp cải tạo, bảo trì, phục hồi;

2. Về đoạn tránh sân bay Liên Khương: Yêu cầu Sở GTVT tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thành các thủ tục để sớm khởi công Dự án;

3. Về Dự án cải tạo nâng cấp QL27 đoạn qua địa bàn tỉnh Lâm Đồng: Cục ĐBVN chỉ đạo Ban QLCDA 18 khẩn trương hoàn chỉnh các thủ tục sớm khởi công 2 gói thầu số 1 (Km174 – Km189), số 2 (Km189 – Km199+750) trong tháng 9/2008 và gói thầu số 3 (Km199+750 – Km206+500) trong tháng 12/2008. Đề nghị UBND tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo các cơ quan liên quan đôn đốc đẩy nhanh công tác GPMB để kịp bàn giao cho các nhà thầu khởi công Dự án chậm nhất trong tháng 7/2008.

IV. ĐỐI VỚI QL 28

1. Về Dự án cải tạo nâng cấp QL28 đoạn Km52 – Km58 do Sở GTVT tỉnh Lâm Đồng làm Chủ đầu tư: Yêu cầu Sở GTVT kiểm tra hiện trường, sớm bàn giao cho cơ quan quản lý khai thác. Đối với kinh phí còn thiếu (1,5 tỷ đồng) thanh toán các hạng mục cắm mốc lộ giới, điều chỉnh giá CPĐD do Hợp đồng vay vốn quỹ hỗ trợ đã hết thời hạn năm 2006 của Dự án: Sở GTVT thẩm định, báo cáo Bộ GTVT (trước 15/7/2008) xem xét, giao Vụ KHĐT có kế hoạch bố trí nguồn vốn bổ sung.

2. Về Dự án cải tạo nâng cấp QL28 đoạn tránh thủy điện Đồng Nai 3 và 4: Đây là Dự án rất quan trọng, đặc biệt cấp thiết, nếu không triển khai đồng bộ với tiến độ xây dựng thủy điện Đồng Nai 3 & 4 sẽ có nguy cơ tắc đường. Vì vậy, Bộ giao cho Vụ KHĐT làm việc với EVN về việc bố trí vốn cho Dự án này. Đồng thời, UBND tỉnh Lâm Đồng và Đắc Nông có văn bản đề nghị Bộ GTVT xử lý theo hướng ứng vốn kế hoạch năm 2009 hoặc điều chỉnh vốn kế hoạch năm 2008 để triển khai Dự án.

V. VỀ HÀNG KHÔNG:

1. Do nhu cầu đi lại phục vụ du lịch tăng cao, Bộ GTVT thống nhất có ý kiến với Cục HKVN, Tổng công ty HKVN bố trí kế hoạch bổ sung tàu bay, lực lượng để tăng tần suất bay đến sân bay Liên Khương – Đà Lạt;

2. Đối với việc công bố sân bay Liên Khương là sân bay nội địa có hoạt động Quốc tế không thường xuyên: Đề nghị UBND tỉnh có văn bản chính thức làm việc cụ thể với Hàng không Việt Nam và các cơ quan Bộ, Ngành liên quan. Bộ GTVT giao Vụ Vận tải trực tiếp xử lý vấn đề này.

VI. MỘT SỐ VẤN ĐỀ KHÁC:

1. Đối với công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng Dự án đầu tư đoạn Liên Khương – Chân đèo Prenn: Đây là Dự án BOT do Công ty 7/5 – Quân khu 7 – Bộ Quốc phòng làm Chủ đầu tư, UBND tỉnh có văn bản chính thức đề nghị cụ thể, Bộ GTVT sẽ có văn bản trả lời về vấn đề này.

2. Đối với đề xuất của UBND tỉnh về quy hoạch giao thông trên địa bàn tỉnh bao gồm các tuyến đường vành đai, Bộ GTVT ghi nhận và đề nghị UBND tỉnh có văn bản chính thức về vấn đề này.

Thừa lệnh Lãnh đạo Bộ, Văn phòng Bộ GTVT thông báo để các đơn vị liên quan biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ trưởng (b/c);
- TTr. Ngô Thịnh Đức (b/c);
- UBND tỉnh Lâm Đồng (p/h);
- UBND tỉnh Đắc Nông (p/h);
- Vụ Tài chính, Vụ Vận tải (t/h);
- Cục KHVN (t/h)
- Các đơn vị dự họp;
- Lưu: VP, VT, CGĐ (3)

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Văn Công

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 299/TB-BGTVT

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu299/TB-BGTVT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/07/2008
Ngày hiệu lực04/07/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 299/TB-BGTVT

Lược đồ Thông báo 299/TB-BGTVT nội dung kết luận Thứ trưởng Ngô Thịnh Đức họp Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng dự án giao thông vận tải


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 299/TB-BGTVT nội dung kết luận Thứ trưởng Ngô Thịnh Đức họp Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng dự án giao thông vận tải
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu299/TB-BGTVT
        Cơ quan ban hànhBộ Giao thông vận tải
        Người kýNguyễn Văn Công
        Ngày ban hành04/07/2008
        Ngày hiệu lực04/07/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật17 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Thông báo 299/TB-BGTVT nội dung kết luận Thứ trưởng Ngô Thịnh Đức họp Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng dự án giao thông vận tải

              Lịch sử hiệu lực Thông báo 299/TB-BGTVT nội dung kết luận Thứ trưởng Ngô Thịnh Đức họp Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng dự án giao thông vận tải

              • 04/07/2008

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 04/07/2008

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực