Thông báo 299/TB-VPCP

Thông báo 299/TB-VPCP năm 2014 kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại phiên họp lần thứ 6 Ban Chỉ đạo quốc gia về đào tạo nguồn nhân lực trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 299/TB-VPCP 2014 kết luận Phó Thủ tướng đào tạo nguồn nhân lực năng lượng nguyên tử


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 299/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 30 tháng 07 năm 2014

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG VŨ ĐỨC ĐAM TẠI PHIÊN HỌP LẦN THỨ 6 BAN CHỈ ĐẠO QUỐC GIA VỀ ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC TRONG LĨNH VỰC NĂNG LƯỢNG NGUYÊN TỬ

Ngày 23 tháng 7 năm 2014, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về đào tạo nguồn nhân lực trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử đã chủ trì phiên họp lần thứ 6 của Ban Chỉ đạo. Tham dự cuộc họp có các thành viên Ban Chỉ đạo là đại diện các Bộ, cơ quan: Giáo dục và Đào tạo, Khoa học và Công nghệ, Công Thương, Nội vụ, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Y tế, Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Văn phòng Chính phủ.

Sau khi nghe báo cáo tổng hợp của Văn phòng Chính phủ về tình hình triển khai thực hiện Đề án đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử, ý kiến phát biểu của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Khoa học và Công nghệ, Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các đại biểu tham dự phiên họp, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia, kết luận như sau:

Đồng ý với báo cáo của các Bộ, ngành, thời gian qua các cơ quan đã có nhiều cố gắng tổ chức triển khai việc đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử đạt được những kết quả đáng ghi nhận: bước đầu đã xây dựng được cơ chế, chính sách khuyến khích người đi học về năng lượng nguyên tử; duy trì được tiến độ cử người đi học tập, đào tạo ở nước ngoài; Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã tích cực, chủ động triển khai có kết quả chương trình đào tạo phục vụ dự án điện hạt nhân... Tuy nhiên, một số nhiệm vụ còn chậm trễ, chưa hoàn thành đúng yêu cầu chỉ đạo; sự phối hợp giữa các Bộ, ngành trong xây dựng kế hoạch, cơ chế, chính sách, tuyển chọn cán bộ thực tập ngoài nước, tổ chức các khóa học trong nước còn hạn chế. Việc chuẩn bị sẵn sàng nguồn nhân lực phục vụ dự án điện hạt nhân, đặc biệt là chuyên gia trình độ cao, cán bộ quản lý và pháp quy hạt nhân vẫn là nhiệm vụ nặng nề trong giai đoạn tới.

Chủ trương phát triển điện hạt nhân đã được Đảng và Nhà nước bàn kỹ, thống nhất chỉ đạo việc tổ chức triển khai, trong đó cần có sự chuẩn bị đầy đủ, đồng bộ trên nhiều mặt, cả về tài chính, pháp lý, kỹ thuật và nhân lực. Để bảo đảm nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu xây dựng, vận hành nhà máy điện hạt nhân, triển khai dự án trung tâm khoa học và công nghệ hạt nhân và phát triển ứng dụng năng lượng nguyên tử vì hòa bình trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội, thời gian tới các Bộ, ngành cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

1. Về nhu cầu và tiến độ đào tạo:

- Tập đoàn Điện lực Việt Nam chủ trì, phối hợp với các Bộ: Công Thương, Khoa học và Công nghệ, Giáo dục và Đào tạo nghiên cứu, tham khảo kinh nghiệm quốc tế về số lượng, cơ cấu, tiến độ đào tạo kỹ sư hạt nhân và các lĩnh vực khác có liên quan, công nhân kỹ thuật phục vụ trong nhà máy điện hạt nhân.

- Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, tiếp tục phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan rà soát lại số liệu nhu cầu nhân lực quản lý nhà nước, pháp quy hạt nhân và nghiên cứu, triển khai trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử.

Gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo trước ngày 10 tháng 8 năm 2014 để tổng hợp, báo cáo Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia thống nhất phương án đào tạo trong thời gian tới.

2. Về tuyển sinh đi đào tạo, học tập ở nước ngoài:

- Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục tuyển sinh đi học ngành năng lượng nguyên tử tại Liên bang Nga theo chỉ tiêu học bổng Hiệp định đã được phía Nga cam kết trong giai đoạn từ năm 2015 đến năm 2020.

- Bộ Giáo dục và Đào tạo trao đổi với các đối tác quốc tế để có kế hoạch tuyển sinh, đào tạo sinh viên, thạc sỹ chuyên ngành kỹ thuật hạt nhân và các chuyên ngành có liên quan tại các nước khác như Nhật Bản, Hoa Kỳ, Pháp, Hàn Quốc,... Lưu ý các Bộ, ngành cần tính đến phương án đào tạo về điện hạt nhân cho những người đã tốt nghiệp đại học ở những ngành liên quan, tạo điều kiện cho sinh viên đã tốt nghiệp về điện hạt nhân được tiếp tục học ở bậc cao hơn hoặc tham gia thực hành tại các nhà máy điện hạt nhân ở nước ngoài.

3. Về tổ chức hệ thống đào tạo trong nước:

Bộ Giáo dục và Đào tạo rà soát quy hoạch các cơ sở đào tạo thuộc Đề án đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, căn cứ nhu cầu thực tế lập kế hoạch, lộ trình đầu tư tăng cường cơ sở vật chất, năng lực đào tạo; phân bổ chỉ tiêu tuyển sinh phù hợp vừa đáp ứng yêu cầu phát triển nguồn nhân lực năng lượng nguyên tử, vừa tạo điều kiện nâng cao năng lực đào tạo trong nước, bảo đảm sát thực tế, hiệu quả, tránh lãng phí.

4. Về kế hoạch tiếp nhận, sử dụng sinh viên sau khi tốt nghiệp:

Các Bộ, ngành cần có kế hoạch tiếp nhận, sử dụng hiệu quả số sinh viên tốt nghiệp đại học (từ năm 2016) các chuyên ngành trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử ở Liên bang Nga về nước để duy trì được nguồn nhân lực này.

5. Về kế hoạch tổng thể triển khai Đề án đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử:

- Thống nhất phân công rõ trách nhiệm quản lý, thực hiện của các Bộ, ngành, trong đó: Bộ Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch, tổ chức đào tạo từ đại học trở lên; Bộ Khoa học và Công nghệ chịu trách nhiệm tổ chức bồi dưỡng, huấn luyện chuyên gia, nhân lực quản lý nhà nước và pháp quy hạt nhân; Tập đoàn Điện lực Việt Nam chịu trách nhiệm đánh giá nhu cầu, triển khai đào tạo nghề và dưới đại học phục vụ trực tiếp cho xây dựng, vận hành nhà máy điện hạt nhân.

- Bộ Khoa học và Công nghệ, trong tháng 8 năm 2014, chủ động từ nguồn kinh phí sự nghiệp khoa học và công nghệ, xây dựng kế hoạch huấn luyện, bồi dưỡng, phát triển đội ngũ chuyên gia nghiên cứu, ứng dụng năng lượng nguyên tử; nhân lực quản lý nhà nước và pháp quy hạt nhân phục vụ chương trình điện hạt nhân; trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

- Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia chỉ đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp các Bộ, ngành có liên quan xây dựng kế hoạch tổng thể thực hiện Đề án đến năm 2020, bao gồm các dự án đầu tư tăng cường cơ sở vật chất cho các cơ sở đào tạo được quy hoạch trong Đề án; tổ chức thẩm định và phê duyệt theo thẩm quyền để kịp thời bố trí kinh phí, tổ chức thực hiện từ năm 2015.

6. Về kinh phí triển khai Đề án:

Bộ Tài chính ưu tiên cân đối ngân sách, bố trí thỏa đáng kinh phí thực hiện Đề án và các kế hoạch đào tạo theo yêu cầu của các Bộ. Các Bộ, ngành chủ động huy động nguồn lực hợp tác quốc tế và các nguồn tài chính hợp pháp khác để tổ chức thực hiện các nhiệm vụ đặt ra.

7. Các Bộ, cơ quan có liên quan chủ động rà soát, tiếp tục thực hiện các nội dung cần thiết còn tồn tại, chưa hoàn thành theo kết luận các cuộc họp Ban Chỉ đạo quốc gia trước đây, trong đó tập trung hoàn thiện cơ chế, chính sách đối với người làm việc trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử; kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động Ban Điều hành Đề án của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các thành viên Ban Chỉ đạo Quốc gia về đào tạo nhân lực trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ;
- Các Phó Thủ tướng;
- Các Bộ: Giáo dục và Đào tạo; Khoa học và Công nghệ, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Y tế, Nội vụ, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư;
- Tập đoàn Điện lực Việt Nam;
- Các thành viên BCĐ về ĐTNL NLNT;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: KTN, KTTH, QHQT, TKBT, TH;
- Lưu: Văn thư, KGVX (3b).NVH 45

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Khắc Định

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 299/TB-VPCP

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu299/TB-VPCP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/07/2014
Ngày hiệu lực30/07/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 299/TB-VPCP

Lược đồ Thông báo 299/TB-VPCP 2014 kết luận Phó Thủ tướng đào tạo nguồn nhân lực năng lượng nguyên tử


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 299/TB-VPCP 2014 kết luận Phó Thủ tướng đào tạo nguồn nhân lực năng lượng nguyên tử
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu299/TB-VPCP
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Khắc Định
        Ngày ban hành30/07/2014
        Ngày hiệu lực30/07/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Thông báo 299/TB-VPCP 2014 kết luận Phó Thủ tướng đào tạo nguồn nhân lực năng lượng nguyên tử

              Lịch sử hiệu lực Thông báo 299/TB-VPCP 2014 kết luận Phó Thủ tướng đào tạo nguồn nhân lực năng lượng nguyên tử

              • 30/07/2014

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 30/07/2014

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực