Thông báo 30/TB-UBND

Thông báo 30/TB-UBND năm 2016 kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Đình Xứng tại buổi làm việc với Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa

Nội dung toàn văn Thông báo 30/TB-UBND kết luận chủ tịch ủy ban tại buổi làm việc với Sở Y tế Thanh Hóa 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 30/TB-UBND

Thanh Hóa, ngày 19 tháng 02 năm 2016

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH NGUYỄN ĐÌNH XỨNG TẠI BUỔI LÀM VIỆC VỚI SỞ Y TẾ

Ngày 16 tháng 02 năm 2016, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng đã có buổi làm việc với Sở Y tế. Tham dự buổi làm việc có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Đăng Quyền, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nội vụ và Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh. Sau khi nghe Lãnh đạo Sở Y tế báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động y tế năm 2015, phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới và ý kiến tham gia của các đại biểu tham dự hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xng kết luận như sau:

Trong thời gian qua, ngành y tế đã có nhiều cố gắng, nỗ lực và đạt được một số kết quả, chuyển biến rất quan trọng trong chăm sóc sức khỏe cho nhân dân: Đã triển khai có hiệu quả các hoạt động công tác y tế dự phòng không để xảy ra dịch bệnh lớn, khi có dịch bệnh xảy ra đã kiểm tra, lấy mẫu, bao vây, dập dịch kịp thời. Nhiều sở khám chữa bệnh, cơ svật chất của các bệnh viện, trạm xá được đầu tư, nâng cấp. Chất lượng khám, chữa bệnh được nâng lên, nhiều kỹ thuật cao được ứng dụng thành công tại các bệnh viện tuyến tỉnh, tuyến huyện, góp phần nâng cao chất lượng khám, điều trvà giảm tải cho các bệnh viện tuyến trên.

Tuy nhiên, chúng ta cũng phải thẳng thn thừa nhận một số hạn chế, yếu kém, đó là: Nhìn chung công tác y tế của tỉnh ta vẫn bị tụt hậu so với một số tỉnh, thành phố cả về cơ sở vật chất và chất lượng khám chữa bệnh và một số kỹ thuật cao; công tác xã hội hóa trong lĩnh vực y tế kết quả còn hạn chế; tình trạng quá tải trong các bệnh viện công lập đang là vấn đề bức xúc lâu nay nhưng chưa được giải quyết một cách căn cơ; một số chỉ số, chỉ tiêu y tế cơ bản còn thấp so với bình quân chung của cả nước, như số giường bệnh/vạn dân, tỷ lệ bác sỹ/vạn dân; tình trạng nhũng nhiễu, tiêu cực trong các bệnh viện có chuyển biến nhưng chưa được giải quyết một cách triệt để; vẫn còn xảy ra một số vụ việc đáng tiếc, ảnh hưởng đến uy tín của ngành. Việc tuyển dụng, đề bạt cán bộ còn thiếu công khai, minh bạch, gây dư luận xấu trong ngành; chưa tham mưu cho tỉnh ban hành được nhng cơ chế, chính sách để thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực y tế về làm việc tại tỉnh. Bệnh viện tư ra đời nhiều nhưng chưa nghiên cứu được chế chính sách tạo môi trường để phát triển.

Nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế là do: chậm đổi mới về tư duy về phát triển y tế và chăm sóc sức khỏe, ngành y tế chưa tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh tổng kết thực tiễn các vấn đề đặt ra, như: vấn đề quá tải trong các bệnh viện công, vn đhiệu quả hoạt động của các bệnh viện tư, đcó những giải pháp phù hợp huy động được các nguồn lực cho phát triển y tế; việc đầu tư cơ svật chất chủ yếu còn dựa vào đầu tư công; hoạt động của ngành còn khép kín, việc phối hợp đấu mối với các ngành trong tỉnh và các Bộ, ngành Trung ương để huy động các nguồn lực cho phát triển y tế còn hạn chế.

Đkhắc phục những hạn chế, yếu kém, từng bước nâng cao chất lượng, khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, trong thời gian tới, ngành y tế cần triển khai một số nhiệm vụ sau đây:

1. Mục tiêu

- Chăm sóc sức khỏe cho nhân dân ngày càng tốt hơn, góp phn tăng tuổi thọ trung bình của người dân trong tỉnh cao hơn trung bình chung của cả nước.

- Phấn đấu 100% người nghèo, nông dân, người có thu nhập thấp có bảo hiểm y tế, được cung cấp các dịch vụ cơ bản về y tế và chăm sóc sức khỏe.

- Nâng số giường bệnh/vạn dân, tỷ lệ bác sỹ/vạn dân cao hơn bình quân chung của cả nước, đáp ứng tốt hơn nhu cầu khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe của nhân dân.

2. Giải pháp.

2.1. Từng cán bộ lãnh đạo của ngành y tế cần phải đổi mới tư duy trong cách nghĩ, cách làm về phát triển y tế. Cần xác định công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân vừa là vấn đề an sinh xã hội, vừa là một loại hình dịch vụ đặc biệt, vừa là vấn đề xã hội, vừa là kinh tế, làm tốt công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân vừa góp phần phát triển nguồn nhân lực, vừa phát triển dịch vụ đóng góp vào tăng trưởng kinh tế.

- Đổi mới tư duy từ tập trung bao cấp sang tư duy xã hội hóa, huy động cộng đồng tham gia phát triển y tế, nhà nước chỉ đầu tư những hoạt động không có khả năng thu hồi vốn, tư nhân không làm được; từ tư duy khép kín trong ngành, trong bệnh viện, trong tỉnh sang tăng cường phối hợp với các ngành, phối hợp với Bộ Y tế, các bệnh viện Trung ương, với các tỉnh để trao đổi kinh nghiệm, chuyn giao công nghệ và huy động các nguồn lực cho phát triển y tế.

- Đi mới tư duy về đầu tư trang thiết bị kỹ thuật cao, phát triển kỹ thuật cao phải gn với hiệu quả kinh tế, tạo thương hiệu. Nghiên cứu phương án đầu tư các dịch vụ dùng chung cho các bệnh viện trong tỉnh, nhất là đầu tư các kỹ thuật cao để tiết kiệm nguồn lực và phát huy hiệu quả đầu tư.

- Đi mới tư duy về việc chuyển từ hỗ trợ của nhà nước cho các bệnh viện sang hỗ trợ trực tiếp cho người bệnh là chủ yếu thông qua việc hỗ trợ mua bảo hiểm y tế. Đầu tư của nhà nước tập trung vào hỗ trợ cho người dân mua bảo hiểm y tế.

- Phải đi mới cơ chế quản lý nguồn lực, nhân lực và tài chính chuyển từ các cơ quan quản lý nhà nước là chủ yếu sang trao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về biên chế và tài chính cho các cơ sở khám, chữa bệnh.

2.2. Tiếp tục hoàn chỉnh hệ thống tổ chức y tế dự phòng. Giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng Đề án và tổ chức hội thảo về phương án triển khai thực hiện Thông tư liên tịch số 51/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 11/12/2015 của Bộ Y tế và Bộ Nội vụ hưng dẫn chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế và Phòng y tế để đề xuất, tham mưu cho UBND tỉnh báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai thực hiện, phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh. Đồng thời, tham mưu cho UBND tỉnh ban hành quy chế phối và chỉ đạo, hướng dẫn hợp giữa trung tâm y tế, bệnh viện huyện và trạm y tế xã, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh.

2.3. Giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan lập Đề án phát triển các cơ sở khám chữa bệnh, xây dựng Thanh Hóa trở thành trung tâm y tế chất lượng cao của cả nước. Đề án cần căn cứ tình hình thực tế của tỉnh và các quy định của pháp luật để phân loại cụ thể các loại hình cơ sở y tế, từ đó xây dựng cơ chế quản lý bệnh viện về cán bộ và tài chính cho phù hợp với tng loại hình, báo cáo UBND tỉnh trước 31/3/2016:

- Đối với bệnh viện công gồm: Nhóm bệnh viện tự trang trải được chi phí chi thường xuyên, nhà nước đầu tư cơ sở vật chất; Nhóm bệnh viện tự trang trải cả chi thường xuyên và đầu tư cơ sở vật chất; Nhóm bệnh viện trang tri một phần chi phí chi thường xuyên; Nhóm trạm y tế xã.

- Đối với các bệnh viện đầu tư theo hình thức đối tác công tư, quy hoạch nhng bệnh viện nào, theo các hình thức: Doanh nghiệp đầu tư - Nhà nước quản lý, vận hành; Doanh nghiệp đầu tư - Bệnh viện công hợp tác về nhân lực.

- Đối với bệnh viện tư gồm những bệnh viện nào, gắn với quy hoạch phát triển hệ thống y tế trên địa bàn tỉnh.

- Cổ phần hóa một số bệnh viện nếu thấy hiệu quả và khả thi.

2.4. Trên cơ sở Đề án phát triển các sở khám chữa bệnh, Sở Y tế chủ trì, phi hp với các đơn vị liên quan xây dựng cơ chế chính sách thu hút nguồn nhân lực y tế chất lượng cao về làm việc tại Thanh Hóa báo cáo UBND tỉnh trước ngày 30/4/2016. Các cơ chế, chính sách chủ yếu là tập trung vào đào tạo và bố trí việc làm phù hợp với trình độ, năng lực. Trong đó cần cụ thể hóa các chính sách trong việc: thu hút bác sỹ nội trú về tỉnh, gắn với việc bố trí vị trí, chức vụ công tác phù hợp; thu hút bác sỹ tốt nghiệp các Trường Đại học Y có uy tín như Đại học Y Hà Nội vào các bệnh viện (cả bệnh viện công lập và bệnh viện tư) để hỗ trợ cử đi đào tạo và quay về phục vụ cho tỉnh; thu hút bác sỹ về công tác tại các trạm y tế xã.

3. Về một số đề nghị của Sở Y tế.

- Về điều chỉnh quy hoạch phát triển hệ thống y tế tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020 định hướng đến năm 2030: Đồng ý về chủ trương điều chỉnh quy mô giường bệnh cho phù hợp với mục tiêu tỉnh khá của cả nước vào năm 2020, báo cáo UBND tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo quy định.

- Giao SY tế chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan đàm phán với bệnh viện Thanh Hà về cơ chế phối hợp để quản lý sử dụng tài sản bệnh viện Thanh Hà đã đầu tư theo hướng xây dựng bệnh viện Thanh Hà thành bệnh viện chuyên khoa ung bướu, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 31/3/2016.

- Giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xác định mô hình đầu tư bệnh viện chấn thương chỉnh hình, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 31/3/2016, để làm cơ sở xúc tiến đầu tư.

- Về Đề án sáp nhập Bệnh viện 71 và Bệnh viện Phổi Thanh Hóa: Yêu cầu SY tế báo cáo UBND tỉnh trước ngày 20/02/2016, để báo cáo Bộ Y tế quyết định trong tháng 3 năm 2016.

- Về thành lập Bệnh viện Lão khoa Thanh Hóa: Chưa xem xét việc thành lập Bệnh viện Lão khoa Thanh Hóa. Trước mắt, Sở Y tế nghiên cứu xây dựng phương án thành lập Khoa Lão khoa thuộc Bệnh viện đa khoa tỉnh báo cáo UBND tnh.

- Về đầu tư xây dựng mới Khoa Nội A của Bệnh viện đa khoa tỉnh: Giao Bệnh viện đa khoa tỉnh lập đề xuất chủ trương đầu tư gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định, báo cáo, HĐND, UBND tỉnh xem xét, quyết định.

- Về triển khai Nghị định số 117/2014/NĐ-CP ngày 08/12/2014 của Chính phủ quy định về y tế xã, phường, thị trấn: Giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Y tế và các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch và đề xuất cơ chế triển khai thực hiện, báo cáo UBND tỉnh.

- Về tuyển dụng 68 bác sỹ đào tạo theo địa chỉ: Yêu cầu Sở Nội vụ, Sở Y tế rà soát, đánh giá chất lượng của số bác sỹ được cử đi đào tạo, chủ trương và cam kết khi cử đi đào tạo, địa chỉ là miền núi hay đồng bằng; đồng thời xây dng phương án tuyển dụng bác sỹ đào tạo theo địa chỉ để bổ sung cho các huyện miền núi còn thiếu đảm bảo công khai, minh bạch, báo cáo UBND tỉnh.

- Về đề nghị tuyển dụng nhân viên y tế: Trước mắt, vẫn tiếp tục tạm dừng tuyển dụng công chức, viên chức, hợp đồng lao động theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 7369/UBND-THKH ngày 27/7/2015.

Trường hợp cần tuyển dụng bác sỹ để bổ sung thay thế cho số bác sỹ về hưu (chưa xem xét tuyển dụng nhân viên khác), Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ xây dựng kế hoạch, tiêu chun tuyển dụng theo phương thức tuyn công khai, thi hoặc xét tuyển, trong đó ưu tiên sinh viên tốt nghiệp các trường có chất lượng đào tạo uy tín, báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định để triển khai thực hiện.

- Yêu cầu Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm xã hội tỉnh xây dựng cơ chế, chính sách hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho số đối tượng là nông dân, người có thu nhập thấp chưa có khả năng đóng bảo hiểm y tế, báo cáo UBND tỉnh đ trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy, HĐND tỉnh xem xét, quyết định (trên cơ sở nguồn kinh phí dôi ra do một số bệnh viện chuyển sang cơ chế tự chủ, xây dựng lộ trình để đến năm 2020 cơ bản các đối tượng trên được hỗ trợ đóng bảo him y tế).

- Giao STài chính chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu b trí ngân sách hàng năm đxây dựng hoặc nâng cấp các trạm y tế xã đã xuống cấp theo đề án đã được phê duyệt tại Quyết định số 4773/QĐ-UBND ngày 31/12/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh; bố trí nguồn lực để xây dựng và đưa vào sử dụng Trụ scủa Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm vào đầu năm 2017.

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đ các đơn vị có liên quan thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- TTr Tnh y, TTr HĐND tnh (b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND t
nh (b/c);
- Các s
: Kế hoạch và Đầu tư: Y tế; Tài chính; Nội vụ;
- Chánh Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu: VT, THK
H, VX.

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ
CHÁNH VĂN PHÒNG
Phạm Đình Minh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 30/TB-UBND

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu30/TB-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/02/2016
Ngày hiệu lực19/02/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 30/TB-UBND

Lược đồ Thông báo 30/TB-UBND kết luận chủ tịch ủy ban tại buổi làm việc với Sở Y tế Thanh Hóa 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 30/TB-UBND kết luận chủ tịch ủy ban tại buổi làm việc với Sở Y tế Thanh Hóa 2016
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu30/TB-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thanh Hóa
        Người kýPhạm Bình Minh
        Ngày ban hành19/02/2016
        Ngày hiệu lực19/02/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Thông báo 30/TB-UBND kết luận chủ tịch ủy ban tại buổi làm việc với Sở Y tế Thanh Hóa 2016

           Lịch sử hiệu lực Thông báo 30/TB-UBND kết luận chủ tịch ủy ban tại buổi làm việc với Sở Y tế Thanh Hóa 2016

           • 19/02/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 19/02/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực