Thông báo 30/TB-VP

Thông báo 30/TB-VP năm 2016 kết luận của Thượng tướng Nguyễn Thành Cung, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng Ban chỉ đạo 24/BQP về hội nghị tổng kết thực hiện Quyết định 62/2011/QĐ-TTg và triển khai Quyết định 49/2015/QĐ-TTg do Văn phòng Bộ Quốc phòng ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 30/TB-VP tổng kết thực hiện Quyết định 62/2011/QĐ-TTg triển khai Quyết định 49/2015/QĐ-TTg


BỘ QUỐC PHÒNG
VĂN PHÒNG
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 30/TB-VP

Hà Nội, ngày 02 tháng 01 năm 2016

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA THƯỢNG TƯỚNG NGUYỄN THÀNH CUNG, THỨ TRƯỞNG BỘ QUỐC PHÒNG, TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO 24/BQP VỀ HỘI NGHỊ TỔNG KẾT THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 62/2011/QĐ-TTG VÀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 49/2015/QĐ-TTG CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Ngày 30/12/2015, Ban Chỉ đạo 24/BQP tổ chức hội nghị trực tuyến tại 71 điểm cầu trong toàn quốc về tổng kết thực hiện Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với đi tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Cămpuchia, giúp bạn Lào sau ngày 30/4/1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc và triển khai thực hiện Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg ngày 14/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ về một số chế độ, chính sách đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế.

Sau khi nghe Cơ quan Thường trực báo cáo tổng kết thực hiện Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg và triển khai những nội dung cơ bản về chế độ, chính sách đối với dân công hỏa tuyến; ý kiến phát biểu tham luận của các cơ quan, đơn vị, địa phương, Thượng tướng Nguyễn Thành Cung, Uỷ viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân uỷ Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng Ban Chỉ đạo 24/BQP kết luận như sau:

1. Về thực hiện Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg của Thủ tưng Chính phủ

a) Sau hơn 4 năm triển khai thực hiện, cấp ủy, chính quyền, chỉ huy các đơn vị, địa phương đã quán triệt, lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm túc chủ trương của Bộ Chính trị, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản hướng dẫn của các cơ quan chức năng. Các cấp đã chú trọng thực hiện tốt công tác tuyên truyền; phát huy được vai trò của các tổ chức, các phương tiện thông tin, báo, đài Trung ương và địa phương trong tuyên truyền chế độ, chính sách; tổ chức tốt công tác tập huấn; công tác xét duyệt, thẩm định, ra quyết định và chi trả chế độ bảo đảm chặt chẽ, nghiêm túc, dân chủ, công khai, công bằng, chính xác. Quá trình tổ chức thực hiện các đơn vị, địa phương thường xuyên làm tốt công tác kiểm tra, quản lý tình hình, kịp thời phát hiện, đề xuất giải quyết những vướng mắc phát sinh, đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng thực hiện chế độ đối với các đối tượng.

Đến nay, kết quả đạt được gần 90% so với dự kiến ban đầu là sự cgắng, nlực lớn của các cp, các ngành, các đơn vị, địa phượng; kết quả đó góp phn củng cố và làm tăng niềm tin của nhân dân và đối tượng chính sách vào đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; có tác động tích cực đến an sinh xã hội, ổn định tình hình ở các địa phương và sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới.

b) Thời gian tới, số lượng đối tượng còn lại khá lớn (khoảng 100.000 trường hợp), việc tổ chức thực hiện có những phức tạp và chi phi nht định. Yêu cầu các quân khu, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội và các tnh tập trung rà soát lại số lượng, quán triệt phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp đã được xác định trong báo cáo tổng kết của Ban Chỉ đạo. Trong đó, cn quản lý, nm chc tình hình, có chủ trương, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể, thiết thực, hiệu quả, phù hợp với từng đơn vị, địa phương; quyết liệt hơn trong tchức thực hiện, hoàn thành mục tiêu đề ra, giải quyết gọn số lượng, không để sót, để trùng và không để dây dưa, kéo dài.

c) Giao Cục Chính sách/TCCT - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 24/BQP tổng hợp, phối hợp với cơ quan chức năng của các Bộ, ngành liên quan, nghiên cứu, đề xuất, báo cáo Ban Chỉ đạo xem xét, cân đối, chỉ đạo giải quyết theo thẩm quyền hoặc tổng hợp, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định những nội dung kiến nghị, đề xuất của các đơn vị, địa phương (về các trường hợp có từ đủ 15 năm đến dưới 20 năm công tác trong Quân đội, Công an nhưng không còn giấy tờ chứng minh thời gian công tác, chưa được xét hưởng chế độ trợ cp hàng tháng; vcác trường hợp kê khai đơn vị, địa bàn không có trong Danh mục đã ban hành; về công nhân viên chức quốc phòng, công nhân viên chức công an, công nhân viên chức Nhà nước có thi gian trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước kiến nghị được hưng chế độ tương ứng như quy định tại Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ….).

2. Về triển khai thực hiện quyết định số 49/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chế độ, chính sách đối với dân công hỏa tuyến là chủ trương chính sách đúng đắn, hợp lòng dân của Đảng và Nhà nước ta, nhằm ghi nhận và tôn vinh những người có công lao đóng góp cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế, được nhân dân và đối tượng chính sách phấn khởi đón nhận.

Để triển khai thực hiện tốt chtrương của Bộ Chính trị, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và hướng dẫn của liên Bộ, Ban Chỉ đạo 24/BQP yêu cu các cơ quan, đơn vị, địa phương cn tập trung thực hiện tốt một số nội dung sau đây:

a) Các cấp tổ chức quán triệt đầy đủ, nghiêm túc chủ trương của Bộ Chính trị, Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và các văn bản quy định, hướng dẫn phù hợp, sát với tình hình của từng địa phương. Tiến hành kiện toàn, bổ sung Ban Chỉ đạo các cấp đủ số lượng, chất lượng, nâng cao hiệu quả tham mưu; thành lập T tư vn cấp huyện đ giúp Ủy ban nhân dân trong việc xác định các đợt và số lượng được huy động tham gia dân công hỏa tuyến, làm cơ sở phát hiện, xem xét, xác định đối tượng.

b) Thực hiện nghiêm túc việc tổ chức quán triệt, tập huấn, triển khai thực hiện ở các cấp; tập huấn kỹ, đủ thành phần tham gia, chú trọng lực lượng chuyên môn làm công tác chính sách, Hội đồng chính sách cấp xã và các tổ chức ở cơ sở. Thời gian tập huấn của các cấp cơ bản hoàn thành trong Quý 1/2016.

c) Tuyên truyền mạnh mẽ, sâu rộng, thường xuyên chế độ, chính sách, chú trọng nơi nhiều đối tượng hưởng chế độ, vùng sâu, vùng xa; phát huy mọi tchức, mọi lực lượng, phương tiện trong tuyên truyền; trong thực hiện chính sách, có cơ chế giám sát của nhân dân, bảo đảm kịp thời, đng bộ, thống nht, chặt chẽ, chính xác, đúng quy định.

d) Ban Chỉ đạo 24/BQP giao Quân khu 4 và tỉnh Thanh Hóa tiến hành làm điểm để rút kinh nghiệm chung. Các quân khu tiến hành làm điểm ở một tỉnh, mỗi tỉnh tiến hành làm điểm ở một huyện, mỗi huyện tiến hành làm điểm ở một xã, để kịp thi rút kinh nghiệm, triển khai chặt chẽ, chắc chắn ngay từ đầu.

đ) Quá trình triển khai thực hiện, các Ban, Bộ, ngành Trung ương và địa phương thường xuyên tạo sự phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng; xử lý những vướng mắc, phát sinh kịp thời, không để đơn thư, khiếu kiện kéo dài, vượt cấp. Tổ chức xét duyệt, chi trả chế độ công khai, minh bạch, dân chủ theo đúng trình tự các bước đã quy định.

e) Các cấp tiến hành thường xuyên công tác kiểm tra, tập trung vào việc lãnh đạo, chỉ đạo, chấp hành quy trình, tiến độ xét duyệt từng đợt ở mi cp; tăng cường vai trò kiểm tra, giám sát của nhân dân ngay từ khâu phát hiện, xét duyệt hồ sơ ở cơ s; không để xảy ra sai sót, tiêu cực.

Ban Chỉ đạo 24/BQP trân trọng sự phối hợp chặt chẽ của các Ban, Bộ, ngành, sự quan tâm thường xuyên của cấp ủy, chính quyền các địa phương trong lãnh đạo, chỉ đạo, tchức thực hiện chế độ, chính sách đi với các đi tượng theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg bảo đảm chính xác, công khai, công bằng, thuận tiện, không để xảy ra sai sót, tiêu cực. Phát huy kết quả đạt được, với truyền thống và kinh nghiệm tích lũy được trong những năm qua, yêu cu Ban Chỉ đạo các cấp, các đơn vị, địa phương và các cơ quan chức năng liên quan phát huy vai trò, trách nhiệm, chủ động, tích cực, sáng tạo, triển khai tchức thực hiện tốt chế độ, chính sách đối với dân công hỏa tuyến theo Quyết định s49/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ trong thời gian tới.

Nội dung trên đã được đồng chí Thượng tướng Nguyễn Thành Cung, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng Ban Chỉ đạo 24/BQP thông qua, Văn phòng Bộ Quc phòng trân trọng thông báo để các Ban, Bộ, ngành liên quan, các cơ quan vị, địa phương biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:

- Bộ trưởng BQP (để báo cáo);
- Chủ nhiệm TCCT (để báo cáo);
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Công an;
- Trưởng Ban Chỉ đạo 24/BQP (để báo cáo);
- Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Chính trị;
- Các Cơ quan thành viên BCĐ 24/BQP (16);
- Các quân khu và BTLTĐ Hà Nội (08);
- Ban Chỉ đạo các tỉnh, TP trực thuộc TW (63);
- Lưu: VT, NCTH; Q 100.

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ VĂN PHÒNG
Đại tá Nguyễn Xuân Nghị

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 30/TB-VP

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu30/TB-VP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/01/2016
Ngày hiệu lực02/01/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 30/TB-VP

Lược đồ Thông báo 30/TB-VP tổng kết thực hiện Quyết định 62/2011/QĐ-TTg triển khai Quyết định 49/2015/QĐ-TTg


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 30/TB-VP tổng kết thực hiện Quyết định 62/2011/QĐ-TTg triển khai Quyết định 49/2015/QĐ-TTg
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu30/TB-VP
        Cơ quan ban hànhBộ Quốc phòng
        Người kýNguyễn Xuân Nghị
        Ngày ban hành02/01/2016
        Ngày hiệu lực02/01/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Thông báo 30/TB-VP tổng kết thực hiện Quyết định 62/2011/QĐ-TTg triển khai Quyết định 49/2015/QĐ-TTg

           Lịch sử hiệu lực Thông báo 30/TB-VP tổng kết thực hiện Quyết định 62/2011/QĐ-TTg triển khai Quyết định 49/2015/QĐ-TTg

           • 02/01/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 02/01/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực