Thông báo 301/TB-BXD

Thông báo số 301/TB-BXD về việc kết luận của lãnh đạo Bộ Xây dựng tại cuộc họp với Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk do Bộ Xây dựng ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 301/TB-BXD kết luận lãnh đạo Bộ Xây dựng họp Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk


BỘ XÂY DỰNG
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 301/TB-BXD

Hà Nội, ngày 09 tháng 11 năm 2007

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA LÃNH ĐẠO BỘ XÂY DỰNG TẠI CUỘC HỌP VỚI UBND TỈNH ĐẮK LẮK

Ngày 02/11/2007 tại trụ sở cơ quan Bộ xây dựng, Bộ Xây dựng đã làm việc với UBND tỉnh Đắk Lắk về việc giải quyết một số vướng mắc trong công tác quản lý quy hoạch và quản lý đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk theo công văn số 1002/SXD/BC ngày 31/10/2007 của Sở Xây dựng tỉnh Đắk Lắk.

Cuộc họp do Thứ trưởng Trần Ngọc Chính chủ trì. Cùng tham dự buổi làm việc về phía địa phương có: Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, giám đốc các sở Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Giao thông, Ngoại vụ, Chủ tịch UBND huyện Krông Búk, Bí thư Thị trấn Buôn Hồ. Về phía Bộ Xây dựng có các Vụ chức năng, Văn phòng Bộ Xây dựng, Viện Quy hoạch đô thị nông thôn. Sau khi nghe đại diện UBND tỉnh Đắk Lắk trình bày về một số vướng mắc trong công tác quản lý quy hoạch và quản lý đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh; ý kiến của các thành viên dự họp, Thứ trưởng Trần Ngọc Chính đã kết luận  như sau:

1. Về Quy hoạch xây dựng  mới cửa khẩu Đắk Ruê:

Theo Quyết định số 305/QĐ-TTg ngày 13/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc nâng cấp một số cửa khẩu từ cửa khẩu phụ lên cửa khẩu quốc gia, trong đó có cửa khẩu Đắk Ruê, tỉnh Đắk Lắk.

Việc quy hoạch xây dựng cửa khẩu Đắk Ruê chưa được xem là quy hoạch khu kinh tế đặc thù. Vì đây không phải là khu kinh tế cửa khẩu. Do vậy, chủ đầu tư thực hiện lập quy hoạch xây dựng cửa khẩu Đắk Ruê là UBND tỉnh Đắk Lắk. Thẩm quyền lập, thẩm định phê duyệt quy hoạch xây dựng cửa khẩu Đắk Ruê thuộc UBND tỉnh. Tuy nhiên, để thống nhất quản lý quy hoạch xây dựng tại các cửa khẩu dọc tuyến biên giới, Bộ Xây dựng sẽ xem xét, cho ý kiến thoả thuận về nhiệm vụ thiết kế và đồ án quy hoạch trước khi UBND tỉnh phê duyệt.

Về tư vấn lập quy hoạch: Tại Công văn số 1715/BXD-KTQH ngày 08/8/2007 của Bộ Xây dựng về việc lập nhiệm vụ quy hoạch xây dựng cửa khẩu quốc gia Đắk Ruê, Bộ Xây dựng thống nhất với UBND tỉnh Đắk Lắk giao cho Viện Quy hoạch đô thị-nông thôn (Bộ Xây Dựng) lập quy hoạch xây dựng cửa khẩu Đắk Ruê để đảm bảo đồ án quy hoạch đạt chất lượng, có tính khả thi.   

Về chi phí khảo sát, thiết kế quy hoạch xây dựng cửa khẩu Đắk Ruê: đơn vị tư vấn lập đồ án quy hoạch xây dựng giúp cơ quan quản lý quy hoạch ở địa phương lập dự toán chi phí. Vụ Kinh tế tài chính-Bộ Xây dựng giúp xem xét có ý kiến về chi phí này. UBND tỉnh Đắk Lắk phê duyệt chi phí khảo sát, thiết kế quy hoạch xây dựng.

2. Về nâng loại đô thị Buôn Hồ  từ loại 5 lên loại 4

Bộ Xây dựng đã nhận được hồ sơ đề nghị nâng loại đô thị từ loại 5 lên loại 4 của thị trấn Buôn Hồ (Huyện Krông Búk), về cơ bản nội dung của đề án đã bám sát theo hướng dẫn tại Thông tư liên tịch số 02/2002/TTLT-BXD-TCCBCP ngày 08/3/2002 của Bộ Xây dựng và Ban Tổ chức Cán bộ Chính phủ (nay là Bộ Nội vụ) hướng dẫn thực hiện Nghị định 72/2001/NĐ-CP ngày 05/10/2001 của Chính phủ về việc phân loại đô thị và cấp quản lý đô thị. Tuy nhiên, để Bộ Xây dựng sớm tổ chức Hội đồng thẩm định cần bổ sung và tính toán lại một số tiêu chí:

- Tiêu chí về quy mô dân số hiện trạng: quy mô dân số hiện tại của thị trấn chỉ xấp xỉ 2 vạn dân (tiêu chuẩn đô thị loại 4 miền núi phải đạt tối thiểu 3,5 vạn dân) chưa đủ điều kiện để đánh giá cho điểm. Vì chưa có bảng thống kê chi tiết, do vậy chưa khẳng định được số chính xác. Cần có điều tra, thống kê có thể bổ sung thêm số nhân khẩu từ các khu vực: lực lượng vũ trang, các trường nội trú, khách vãng lai

- Tiêu chí về tỷ lệ lao động phi nông nghiệp: tỷ lệ lao động phi nông nghiệp mới đạt chỉ tiêu 50% (tiêu chuẩn đô thị loại 4 phải đạt tối thiểu 70%) yếu tố này có thể xem xét và được châm chước với đặc thù đây là đô thị có số lao động trong khu vực nông nghiệp trồng cây cà phê gắn liền với chế biến cà phê mà số lao động này vẫn được tính là lao động nông nghiệp. Cần có bảng điều tra chi tiết để làm rõ về chỉ tiêu này;

- Tiêu chí về cơ sở hạ tầng đô thị: đặc biệt là thoát nước bẩn còn thấp, chưa có hệ thống thu gom xử lý nước thải tập trung; mật độ đướng ống thoát nước mới đạt 2.3 km/Km2 (tiêu chuẩn đô thị loại 4 phải đạt 3,5-4 km/Km2); tỷ lệ đất giành cho cây xanh đô thị còn thấp; chiếu sáng đường đô thị thiếu ... cần được xem xét các tiêu chí này dựa trên yếu tố triển vọng phát triển đô thị trong nội dung quy hoạch xây dựng đợt đầu (cần giải trình, nêu rõ các giải pháp, chương trình dự án đầu tư trọng tâm để khắc phục những điểm yếu và nâng cao chất lượng đô thị).

- Về sơ đồ, bản đồ trong hồ sơ

+ Sơ đồ vị trí trong hệ thống đô thị của tỉnh (Lấy từ sơ đồ hiện trạng hệ thống đô thị trong quy hoạch xây dựng vùng tỉnh).

+ Bản đồ hiện trạng xây dựng và địa giới hành chính của đô thị (trong hồ sơ là bản đồ hiện trạng sử dụng đất)

+ Bản đồ quy hoạch xây dựng đợt đầu.

Vụ Kiến trúc quy hoạch xây dựng hướng dẫn địa phương bổ sung, chỉnh sửa hồ sơ và các tài liệu, kiểm tra và báo cáo thẩm định trước khi tổ chức thẩm định nâng loại đô thị.

3. Về quy hoạch xây dựng trung tâm huyện lỵ huyện Cư Kuin

Huyện Cư Kuin mới được thành lập theo Nghị định số 137/2007/NĐ-CP ngày 27/8/2007 của Chính phủ. Quy hoạch xây dựng trung tâm huyện lỵ mới được thực hiện song song với quá trình triển khai xây dựng. Vì vậy, cần lưu ý đến các nguyên tắc trong lựa chọn địa điểm quy hoạch xây dựng các khu chức năng trong đô thị. Về nội dung quy hoạch ngoài việc thực hiện theo Nghị định 08/2005/NĐ-CP ngày  24/1/2005 của Chính phủ về quy hoạch xây dựng và Thông tư số 15/2005/TT-BXD ngày 19/8/2005 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng cần chú ý đến nội dung thiết kế kiến trúc đô thị trong đặc thù đô thị vùng Tây Nguyên.

Chủ đầu tư thực hiện lập quy hoạch xây dựng trung tâm huyện lỵ Cư Kuin là UBND tỉnh Đắk Lắk.

Về tư vấn lập quy hoạch: Bộ Xây dựng thống nhất với UBND tỉnh Đắk Lắk giao cho Trung tâm quy hoạch xây dựng nông thôn-Viện Quy hoạch đô thị-nông thôn lập nhằm đảm bảo đồ án quy hoạch đạt chất lượng và tiến độ.

Về chi phí khảo sát, thiết kế quy hoạch xây dựng xác định tại định mức chi phí quy hoạch xây dựng đô thị theo qui định tại Quyết định số 06/2005/QĐ-BXD ngày 03/02/2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Định mức chi phí quy hoạch xây dựng.

Vụ kiến trúc quy hoạch và các Vụ chức năng khác theo phân giao của Lãnh đạo Bộ theo dõi và giúp địa phương trong công tác này.

4. Về một số nội dung khác

Bộ Xây dựng giao các Vụ chức năng tiếp tục nghiên cứu trả lời địa phương bằng văn bản.

Trên đây là kết luận của Lãnh đạo Bộ Xây dựng tại cuộc họp. Bộ Xây dựng thông báo để các đơn vị liên quan biết và tổ chức triển khai thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để b/c)
- Thứ trưởng Trần Ngọc Chính (để b/c)
- UBND tỉnh Đắk Lắk.
- Các sở: Kế hoạch-đầu tư, Giao thông,
 Xây dựng, Ngoại vụ tỉnh Đắk Lắk. - UBND huyện Krông Búk.
- Các Vụ KTQH, HTĐT, XL, KTTC.
- Viện Quy hoạch xây dựng ĐT-NT.
- Lưu VP
.

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG 
Nguyễn Thanh Minh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 301/TB-BXD

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu301/TB-BXD
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/11/2007
Ngày hiệu lực09/11/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 301/TB-BXD

Lược đồ Thông báo 301/TB-BXD kết luận lãnh đạo Bộ Xây dựng họp Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 301/TB-BXD kết luận lãnh đạo Bộ Xây dựng họp Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu301/TB-BXD
        Cơ quan ban hànhBộ Xây dựng
        Người kýNguyễn Thanh Minh
        Ngày ban hành09/11/2007
        Ngày hiệu lực09/11/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật17 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Thông báo 301/TB-BXD kết luận lãnh đạo Bộ Xây dựng họp Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

           Lịch sử hiệu lực Thông báo 301/TB-BXD kết luận lãnh đạo Bộ Xây dựng họp Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

           • 09/11/2007

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 09/11/2007

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực