Thông báo 3011/TB-SYT

Thông báo 3011/TB-SYT 2023 nhu cầu tuyển dụng công chức tại Sở Y tế Hồ Chí Minh

Nội dung toàn văn Thông báo 3011/TB-SYT 2023 nhu cầu tuyển dụng công chức tại Sở Y tế Hồ Chí Minh


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
SỞ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3011/TB-SYT

Thành phHồ C Minh, ngày 25 tháng 4 năm 2023

THÔNG BÁO

NHU CẦU TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC TẠI SỞ Y TẾ NĂM 2023

Theo Thông báo số 1894/TB-SNV ngày 21 tháng 4 năm 2023 của SNội vụ vtuyển dụng công chức năm 2023, SY tế thông báo nhu cầu tuyển dụng công chức năm 2023 như sau:

I. NHU CẦU VÀ VỊ TRÍ CẦN TUYỂN DỤNG

Tên phòng, đơn vcần tuyển dụng

Vị trí việc làm cần tuyển dụng

ngạch

Trình độ

Chuyên ngành đào tạo

Số lượng cần tuyển

Phòng Kế hoạch Tài chính, S Y tế

Qun lý tài chính - kế toán

01.003

Đại học

Tài chính, kế toán, kim toán

1

Phòng Công nghệ thông tin, Sở Y tế

Công nghệ thông tin

01.003

Đại học

Công nghệ thông tin

2

Phòng Nghiệp vụ Y, SY tế

Qun lý nghiệp vụ y

01.003

Thc sĩ

Quản lý bệnh viện

1

Tổng cộng

4

II. ĐIỀU KIỆN VÀ HỒ SƠ ĐĂNG KÝ THI TUYỂN

1. Điều kin đăng ký dự tuyn

Điều kiện đăng ký dự tuyển công chc thực hiện theo quy định tại Điều 36 Luật Cán bộ, công chức năm 2008, được sa đi bổ sung tại đim đ khoản 20 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chc và Luật Viên chức năm 2019. Cụ thể:

1.1. Người có đủ các điều kiện sau đây, không phân biệt dân tộc, nam, nữ, thành phần xã hội, tín ngưng, tôn giáo được đăng ký thi tuyển công chức:

a) Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam.

b) Đủ 18 tuổi trở lên.

c) Có Phiếu đăng ký dự tuyển; có lý lịch rõ ràng.

d) Có văn bằng phù hợp với yêu cu vị trí việc làm tuyển dụng. Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin, ngoại ngữ theo yêu cu của vị trí việc m tuyn dụng.

đ) Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt.

e) Đsức khỏe đđảm nhận nhiệm vụ.

1.2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyn:

a) Không cư trú tại Việt Nam.

b) Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.

c) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ scai nghiện bắt buộc, đưa vào cơ sở giáo dc bắt buộc.

2. Hồ sơ đăng ký dự tuyn

Người đăng ký dự tuyển nộp 01 bộ hồ sơ gồm:

2.1. Phiếu đăng ký dự tuyển. Thí sinh có thtải mẫu phiếu trên Cng thông tin điện tSở Y tế, địa ch http://www.medinet.hochiminhcity.gov.vn.

2.2. Bn sao các hồ sơ minh chng đối với các trường hp thuộc đối tượng ưu tiên trong thi tuyn công chức và các trưng hợp được miễn thi môn ngoại ngữ.

Lưu ý: Mỗi thí sinh chđược đăng ký dự tuyển ti 01 vị trí tuyn dụng, sau ngày chốt hồ sơ, Hội đồng tuyn dụng công chc Thành phố skiểm tra dữ liệu hsơ trên phạm vi toàn Thành phố, nếu người dự tuyển nộp hồ sơ vào 02 vị ttuyển dụng trở lên sbị loại khỏi danh sách dự thi.

III. HÌNH THỨC VÀ NỘI DUNG THI TUYỂN

Thi tuyển công chức được thực hiện theo 2 vòng thi như sau:

1. Vòng 1: Thi kiểm tra kiến thức, năng lực chung

a) Hình thức thi: Thi trắc nghiệm trên máy vi tính.

b) Nội dung thi gm 2 phần, thời gian thi như sau:

Phần I: Kiến thức chung, 60 câu hỏi hiểu biết chung về hệ thng chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội; quản lý hành chính nhà nước; công chc, công vụ và các kiến thức khác để đánh giá năng lực. Thời gian thi 60 phút.

Phần II: Ngoại ngữ, 30 câu hỏi theo yêu cầu của vị trí việc làm về một trong năm thứ tiếng Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc hoặc ngoại ngữ khác do người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyn dụng công chức quyết định. Thời gian thi 30 phút.

c) Miễn phần thi ngoại ngữ đối vi các trưng hợp sau:

- Có bng tốt nghiệp chuyên ngành ngoại ngữ cùng trình độ đào tạo hoặc ở trình độ đào to cao hơn so với trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển.

- Có bằng tốt nghiệp cùng trình độ đào tạo hoặc trình độ đào tạo cao hơn so với trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển do cơ sở giáo dục nước ngoài cp và được công nhận tại Việt Nam theo quy định.

d) Kết qu thi vòng 1 được xác định theo số câu trả lời đúng cho từng phần thi Kiến thức chung và Ngoại ngữ, nếu trả lời đúng từ 50% số câu hỏi trở lên cho tng phn thi thì người dự tuyển được thi tiếp vòng 2.

2. Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành

a) Hình thức thi: Thi viết.

b) Nội dung thi: Kim tra kiến thức vchủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật về ngành, lĩnh vực tuyển dụng; kỹ năng thực thi công vụ của người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cn tuyn.

c) Thời gian thi: 180 phút (không kể thời gian chép đề).

d) Thang điểm: 100 điểm.

IV. ƯU TIÊN TRONG TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC

1. Đối tượng và điểm ưu tiên trong thi tuyn

a) Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưng chính sách như Thương binh, thương binh loại B: Được cộng 7,5 đim vào kết quả điểm vòng 2.

b) Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyn ngành, học viên tt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưng Ban chỉ huy quân sự cp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con ca người hưng chính sách như Thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm cht độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: Được cộng 5 điểm vào kết quả đim vòng 2.

c) Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong: Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.

2. Trường hp người dự thi tuyển thuộc nhiều diện ưu tiên thì chđược cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm vòng 2.

V. XÁC ĐỊNH NGƯỜI TRÚNG TUYỂN

1. Người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển công chức phải có đủ các điều kiện sau:

a) Có kết quả điểm thi tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên.

b) Có kết quả điểm thi tại vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp trong chtiêu được tuyển dụng ca từng vị trí việc làm.

2. Trường hợp có từ 02 người trở lên có tổng số điểm bằng nhau chỉ tiêu cuối cùng của vị trí việc làm cn tuyn thì người có kết quả điểm thi vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì người đng đầu cơ quan có thẩm quyn tuyển dụng công chức quyết định người trúng tuyn.

3. Người không trúng tuyển trong kỳ thi tuyển công chc không được bo lưu kết quả thi tuyển cho các kỳ thi tuyển lần sau.

VI. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM NỘP HỒ SƠ

1. Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 25 tháng 4 năm 2023 đến 17 giờ 00 ngày 25 tháng 5 năm 2023.

2. Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng Tổ chức cán bộ, Sở Y tế số 59 Nguyn Thị Minh Khai, phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

Người đăng ký dự tuyển công chức nộp trực tiếp (trong gihành chính, trừ th By và Chnhật) hoặc gi theo đường bưu chính đến Sở Y tế.

3. Thời gian, địa đim tổ chức ôn tập (nếu có), t chc thi tuyển, thông báo kết quả tuyn dụng,... Hội đồng tuyển dụng công chức quyết định và sẽ có thông báo cụ thể sau.

Trên đây là Thông báo về nhu cu tuyn dụng công chức tại Sở Y tế năm 2023 để các cá nhân có nhu cầu đăng ký thi tuyển được biết./.


Nơi nhận:
- Ban Giám đốc SY tế (để báo cáo);
- Ph
òng Kế hoạch Tài chính, Phòng Nghip v Y, Phòng Công ngh thông tin, Sở Y tế (để biết);
- Phòng Công ngh thông tin, Sở Y tế (để đăng tin trên cổng TTĐT);
- SNội vụ;
- Lưu: VT, P.TCCB
(ĐTDK/07b).

GIÁM ĐỐC
Tăng Chí Thượng

Mẫu số 01

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

………, ngày ….. tháng ….. năm ……

(Dán ảnh 4x6)

PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

Vị trí dự tuyển (1): ……………………………………………………………

Đơn vị dự tuyển (2): …………………………………………………………

I. THÔNG TIN CÁ NHÂN

H và tên: ……………………………………………………………………………………………

Ngày, tháng, năm sinh: ………………………………… Nam (3) □ Nữ □

Dân tộc: ………………………………………… Tôn giáo: ………………………………………

SCMND hoặc Thẻ căn cước công dân: ……………… Ngày cấp: ………. Nơi cấp: ……..

Số điện thoại di đng để báo tin: ………………………… Email: ……………………………..

Quê quán: …………………………………………………………………………………………..

Hộ khu thường trú: ……………………………………………………………………………….

Chỗ ở hiện nay (để báo tin): ………………………………………………………………………

Tình trạng sức khỏe: ………………, Chiều cao: ……………, Cân nng: ………………… kg

Thành phần bản thân hin nay: …………………………………………………………………..

Trình đ văn hóa: …………………………………………………………………………………..

Trình đ chuyên môn: ……………………………………………………………………………..

II. THÔNG TIN CƠ BẢN VỀ GIA ĐÌNH

Mối quan h

Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Quê quán, nghề nghiệp, chức danh, chức vụ, đơn vị công tác, học tập, nơi ở (trong, ngoài nước); thành viên các tổ chức chính trị - xã hội ……)

III. THÔNG TIN VỀ QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

Ngày, tháng, năm cấp văn bằng, chứng chỉ

Tên trường, cơ sở đào tạo cấp

Trình độ văn bằng, chứng chỉ

Shiệu của văn bằng, chứng ch

Chuyên ngành đào tạo (ghi theo bảng điểm)

Ngành đào tạo

Hình thức đào tạo

Xếp loại bằng, chứng ch

IV. THÔNG TIN VỀ QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC (nếu có)

Từ ngày, tháng, năm đến ngày, tháng, năm

Cơ quan, tổ chức, đơn vị công tác

V. ĐỐI TƯỢNG ƯU TIÊN (nếu có)

………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………..

VI. NHẬN CÔNG TÁC THEO PHÂN CÔNG

Thí sinh có kết quả thực hành vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên, cộng với đim ưu tiên (nếu có) nhưng không trúng tuyn theo nguyện vọng đăng ký. Được xét trúng tuyn nếu đồng ý nhận công tác theo phân công, điều động của Sở Giáo dục và Đào tạo trong trường hợp các đơn vị không có thí sinh đăng ký dự tuyn hoặc tuyn chưa đ slượng.

Đồng ý □ Không đồng ý □

Tôi xin cam đoan những lời khai trên của tôi là đúng sự thật. Sau khi nhận được thông báo trúng tuyển tôi sẽ hoàn thiện hồ sơ theo quy định. Nếu sai sự thật thì kết quả tuyển dụng của tôi sẽ bị cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng hủy bỏ, tôi sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật và cam kết không đăng ký tham gia kỳ tuyển dụng kế tiếp tại cơ quan tuyển dụng./.

NGƯỜI VIẾT PHIẾU
(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

1. Ghi đúng vị trí việc làm đăng ký dự tuyển;

2. Ghi đúng tên cơ quan, tổ chức, đơn vị có chỉ tiêu tuyển dụng;

3. Người viết phiếu tích dấu X vào ô tương ứng ô Nam, Nữ.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3011/TB-SYT

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu3011/TB-SYT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/04/2023
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3011/TB-SYT

Lược đồ Thông báo 3011/TB-SYT 2023 nhu cầu tuyển dụng công chức tại Sở Y tế Hồ Chí Minh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 3011/TB-SYT 2023 nhu cầu tuyển dụng công chức tại Sở Y tế Hồ Chí Minh
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu3011/TB-SYT
        Cơ quan ban hànhSở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh
        Người kýTăng Chí Thượng
        Ngày ban hành25/04/2023
        Ngày hiệu lực...
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Thông báo 3011/TB-SYT 2023 nhu cầu tuyển dụng công chức tại Sở Y tế Hồ Chí Minh

              Lịch sử hiệu lực Thông báo 3011/TB-SYT 2023 nhu cầu tuyển dụng công chức tại Sở Y tế Hồ Chí Minh

              • 25/04/2023

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực