Thông báo 308/TB-VPCP

Thông báo 308/TB-VPCP năm 2015 về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp lần thứ 9 Ban Chỉ đạo Nhà nước về điều tra cơ bản tài nguyên - môi trường biển do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 308/TB-VPCP điều tra cơ bản tài nguyên môi trường biển


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 308/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 09 tháng 09 năm 2015

 

THÔNG BÁO

Ý KIẾN KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG HOÀNG TRUNG HẢI TẠI CUỘC HỌP LẦN THỨ 9 BAN CHỈ ĐẠO NHÀ NƯỚC VỀ ĐIỀU TRA CƠ BẢN TÀI NGUYÊN - MÔI TRƯỜNG BIỂN

Ngày 20 tháng 8 năm 2015, tại trsở Chính phủ, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải, Trưởng ban Ban Chỉ đạo Nhà nước về điều tra cơ bản tài nguyên - môi trường biển đã chủ trì cuộc họp lần thứ 9 Ban Chỉ đạo Nhà nước về điều tra cơ bản tài nguyên - môi trường biển (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo). Tham dự cuộc họp có các thành viên Ban Chỉ đạo và đại diện các cơ quan có liên quan.

Sau khi nghe Báo cáo tình hình thực hiện các dự án thuộc Đề án tổng thể về điu tra cơ bản và quản lý tài nguyên - môi trường biển (sau đây gọi tắt là Đề án tổng thể) do Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ủy viên Thường trực Ban Chỉ đạo trình bày và ý kiến phát biểu của các thành viên Ban Chỉ đạo, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã kết luận như sau:

1. Thời gian qua, việc thực hiện Đề án tổng thể đã đạt được những kết quả tích cực. Đã hoàn thành, nghiệm thu cấp Nhà nước 17 dự án (đạt 39%), 14 dự án đang triển khai (có 5 dự án chuẩn bị nghiệm thu) trong tổng số 43 nhiệm vụ, dự án đã được Thủ tướng Chính phủ quyết định từ năm 2006 đến nay.

Tuy vậy, việc triển khai các nhiệm vụ, dự án vẫn chậm; bố trí vốn cho các dự án vẫn khó khăn; mục tiêu, hiệu quả của một số dự án chưa rõ nét; việc xây dựng và thẩm định các dự án giai đoạn 2013 - 2020 rất chậm; sự phối hợp giữa các Bộ, cơ quan và địa phương chưa tốt, việc trao đổi và chia sẻ các kết quả điều tra còn nhiều hạn chế.

Bộ Tài nguyên và Môi trường cần tập trung làm tốt chức năng hướng dẫn, phối hợp, thẩm định, kiểm tra tình hình thực hiện, đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án; phối hợp với các cơ quan liên quan bố trí vốn cho một số nhiệm vụ, dự án đang thực hiện ở giai đoạn I và các dự án mới triển khai.

Hàng tháng, các Bộ, ngành chủ trì phải báo cáo tình hình thực hiện dự án với Thường trực Ban Chỉ đạo để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Trường hợp vượt thẩm quyền, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Cần khẩn trương rà soát lại mục tiêu, nhiệm vụ điều tra cơ bản tài nguyên, môi trường biển, làm rõ bức tranh chung về tiềm năng tài nguyên, hiện trạng môi trường biển của đất nước, xác định rõ mục tiêu điều tra gắn với thời gian hoàn thành cụ thể; làm rõ những đối tượng, khu vực nào cần ưu tiên điều tra thêm, kết quả và sản phẩm điều tra.

2. Thời gian tới, Ban Chỉ đạo và Thường trực Ban Chỉ đạo cần tập trung chỉ đạo, thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:

a) Tổ chức nghiệm thu cấp Nhà nước trong quý I năm 2016 các dự án sau đây:

- Dự án “Xây dựng, hệ thống hóa cơ sở dữ liệu biển quốc gia về các kết quả điều tra cơ bản điều kiện tự nhiên, tài nguyên và môi trường các vùng biển Việt Nam” và Dự án “Điu tra đặc điểm địa chất, địa động lực, địa chất khoáng sản, địa chất môi trường và dự báo tai biến địa chất vùng biển Tha Thiên Huế - Bình Định (0 - 60m nước), tỷ lệ 1/100.000” do Tổng cục Biển và Hải đo Việt Nam chủ trì thực hiện;

- Dự án “Điều tra, đánh giá tích hợp và dự báo biến động điều kiện tự nhiên, tài nguyên, môi trường và tai biến thiên nhiên vùng biển từ Thanh Hóa đến Bình Thuận phục vụ phát triển kinh tế biển” do Đại học Quốc gia Hà Nội chủ trì thực hiện;

- Dự án “Thu thập, phân tích, tổng hợp các tài liệu về khí hydrate để xác lập các dấu hiệu, tiền đề về tiềm năng khí hydrate ở các vùng biển và thềm lục địa Việt Nam” do Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam chủ trì thực hiện;

- Các tiểu dự án đã hoàn thành thuộc Dự án “Điều tra tổng thể đa dạng sinh học và nguồn lợi thủy, hải sản vùng biển Việt Nam; quy hoạch và xây dựng hệ thống các khu bảo tồn biển phục vụ phát triển bền vững” do Tng cục Thủy sản chủ trì thực hiện.

b) Tập trung chỉ đạo Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án sau:

- Dự án “Điều tra cơ bản tài nguyên, môi trường một số hải đảo, cụm đảo lớn, quan trọng phục vụ quy hoạch phát triển kinh tế biển và bảo vệ chủ quyền lãnh hải”; Dự án “Nghiên cứu, điều tra đánh giá khoanh định các cấu trúc địa chất có tiềm năng và triển vọng khí hydrate ở các vùng biển Việt Nam” và Dự án “Bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác nghiên cứu, điều tra khí hydrate”.

c) Hoàn thành nhiệm vụ phê duyệt 12 dự án tại Quyết định số 1876/QĐ-TTg ngày 15 tháng 10 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ.

Các Bộ, cơ quan, địa phương chủ trì dự án cần khẩn trương xây dựng kế hoạch kinh phí thực hiện năm 2016 và giai đoạn 2016 - 2020 với lộ trình cụ thể, hợp lý, báo cáo Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư làm cơ sở bố trí kinh phí triển khai hàng năm và trung hạn. Đồng thời, báo cáo Ban Chỉ đạo (qua Văn phòng Ban Chỉ đạo) để tổng hợp, theo dõi.

d) Đối với các dự án đề xuất mmới giai đoạn 2016 - 2020, khẩn trương thành lập Hội đồng thẩm định để lựa chọn, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định trong tháng 9 năm 2015.

Về kiến nghị xây dựng Dự án bản đồ từ trường Biển Đông, đồng ý về nguyên tắc, Bộ Quốc phòng lập hồ sơ theo quy định, sớm trình Thủ tướng Chính phủ quyết định.

đ) Đồng ý kéo dài thời gian thực hiện Dự án “Điều tra tổng thể đa dạng sinh học và nguồn lợi thủy, hải sản vùng biển Việt Nam; quy hoạch và xây dựng hệ thống các khu bảo tồn biển phục vụ phát triển bền vững” do Tổng cục Thủy sản chủ trì thực hiện; thủ tục điều chỉnh theo quy định hiện hành.

e) Các Bộ, ngành, địa phương có biển khẩn trương tổng kết, đánh giá các kết quả điều tra cơ bản về tài nguyên, môi trường biển từ trước đến nay, báo cáo Ban Chỉ đạo để chuẩn bị xây dựng Chương trình trọng điểm điều tra cơ bản tài nguyên, môi trường biển và hải đảo theo quy định của Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo.

g) Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam và các Bộ, cơ quan liên quan khẩn trương xây dựng, ban hành Quy chế giao nộp, chia sẻ, cung cấp, khai thác thông tin dữ liệu nghiên cứu, điều tra, tìm kiếm, thăm dò tài nguyên và đánh giá hiện trạng môi trường biển.

h) Văn phòng Ban Chỉ đạo Nhà nước cần phát huy vai trò chủ động, tích cực hơn nữa trong việc theo dõi, phối hợp, đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn các cơ quan chủ trì dự án; tăng cường công tác kiểm tra thực địa, công tác văn phòng, giám sát và đánh giá chất lượng điều tra cơ bản.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các thành viên Ban Chỉ đạo, các Bộ, cơ quan, địa phương liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- Các thành viên Ban Chỉ đạo Nhà nước về điều tra cơ bản TN-MT biển;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- UBND các tỉnh ven biển;
- Tập đoàn Dầu khí QG VN, Đại học QG Hà Nội;
- Tổng cục Biển và Hải đảo VN, Văn phòng BCĐNN Đề án 47 (Bộ TN&MT);
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg và PTTg Hoàng Trung Hải, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, KTN, TH;
- Lưu: VT, KGVX (3), HĐC

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Khắc Định

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 308/TB-VPCP

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu308/TB-VPCP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/09/2015
Ngày hiệu lực09/09/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 308/TB-VPCP

Lược đồ Thông báo 308/TB-VPCP điều tra cơ bản tài nguyên môi trường biển


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 308/TB-VPCP điều tra cơ bản tài nguyên môi trường biển
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu308/TB-VPCP
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Khắc Định
        Ngày ban hành09/09/2015
        Ngày hiệu lực09/09/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Thông báo 308/TB-VPCP điều tra cơ bản tài nguyên môi trường biển

           Lịch sử hiệu lực Thông báo 308/TB-VPCP điều tra cơ bản tài nguyên môi trường biển

           • 09/09/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 09/09/2015

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực