Thông báo 3094/TB-BVHTTDL

Thông báo 3094/TB-BVHTTDL năm 2012 Kết luận của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Tuấn Anh tại Hội nghị giao ban trực tuyến toàn quốc về du lịch do Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 3094/TB-BVHTTDL 2012 Hội nghị giao ban trực tuyến toàn quốc về du lịch


BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3094/TB-BVHTTDL

Hà Nội, ngày 06 tháng 09 năm 2012

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA BỘ TRƯỞNG HOÀNG TUẤN ANH TẠI HỘI NGHỊ GIAO BAN TRỰC TUYẾN TOÀN QUỐC VỀ DU LỊCH

Thực hiện kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân, Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước về du lịch tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Nhà nước về du lịch (Thông báo số 252/TB-VPCP ngày 13 tháng 7 năm 2012 của Văn phòng Chính phủ), ngày 28 tháng 8 năm 2012, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến toàn quốc về du lịch tại 3 điểm cầu Hà Nội, Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh.

Tham dự Hội nghị có đại diện một số Bộ, ngành là thành viên Ban Chỉ đạo Nhà nước về du lịch, đại diện lãnh đạo Tổng cục, Cục, Vụ thuộc Bộ; đại diện lãnh đạo một số tỉnh/thành; lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh/thành và đại diện các cơ sở đào tạo có chuyên ngành du lịch, đại diện các doanh nghiệp du lịch.

Hội nghị đã tập trung vào 07 nội dung chính: Đánh giá tình hình phát triển du lịch Việt Nam giai đoạn 2010-2011 và 6 tháng đầu năm 2012; kế hoạch 02 năm xây dựng đủ hệ thống nhà vệ sinh công cộng đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch tại các khu, điểm du lịch, trên các tuyến du lịch; kế hoạch tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác đảm bảo an ninh, trật tự tại các khu, điểm du lịch; kế hoạch phát triển, nâng cao số lượng và chất lượng đội ngũ hướng dẫn viên, thuyết minh viên du lịch trên toàn quốc; kế hoạch triển khai công tác thống kê du lịch theo mô hình tài khoản vệ tinh du lịch; đánh giá hiệu quả công tác tổ chức Năm Du lịch quốc gia và tiếp tục xây dựng cơ chế, chính sách thu hút đầu tư cơ sở hạ tầng du lịch.

Sau khi nghe Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch báo cáo đánh giá kết quả thực hiện các nội dung trên, ý kiến thảo luận, đánh giá, kiến nghị, đề xuất của các đại biểu dự Hội nghị, Bộ trưởng kết luận:

I. VỀ 07 VẤN ĐỀ CƠ BẢN CỦA DU LỊCH VIỆT NAM

1) Song song với sự tăng trưởng về số lượng khách du lịch, du lịch Việt Nam cần tập trung hướng tới chất lượng, chiều sâu, tính chuyên nghiệp và hiệu quả:

- Đề nghị các Bộ, ngành chức năng, đặc biệt là Bộ Giao thông vận tải, Bộ Công Thương, Bộ Công an, Bộ Ngoại giao, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cùng Bộ Văn hóa, Ththao và Du lịch triển khai đồng bộ, hiệu quả, liên kết, phối hợp thực hiện các nhiệm vụ đã được Thủ tướng Chính phủ giao.

- Đề nghị các tỉnh/thành rà soát quy hoạch, định hướng phát triển, tiềm năng, thế mạnh du lịch, tái xác định sản phẩm đặc trưng, nguồn lực, công tác quảng bá xúc tiến, đào tạo nhân lực, khả năng liên kết phát triển, lộ trình thích hợp trên cơ sở Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030, quy hoạch phát triển du lịch vùng, gửi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng chỉ đạo triển khai thực hiện.

- Giao Tổng cục Du lịch tổng hợp, tập trung nghiên cứu các cơ chế chính sách, đề án thúc đẩy sự phát triển du lịch theo hướng chiều sâu, chuyên nghiệp, tập trung cho chương trình quản lý chất lượng du lịch, làm rõ các ưu tiên, hạn chế, báo cáo Bộ trưởng xem xét, trình Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước về du lịch tại phiên họp lần thứ 3, dự kiến vào tháng 11/2012.

2) Về kế hoạch 02 năm xây dựng đủ hệ thống nhà vệ sinh đạt yêu cầu chất lượng phục vụ khách du lịch tại các khu, điểm du lịch, trên các tuyến du lịch:

- Tập trung xóa trắng các khu, điểm du lịch, các tuyến du lịch không có nhà vệ sinh; nâng cấp, hoàn thiện các nhà vệ sinh công cộng tại các khu du lịch lớn, khu, điểm du lịch quốc gia, điểm chốt trên các tuyến du lịch quốc gia.

Đnghị các tỉnh/thành xây dựng kế hoạch, cơ chế chính sách, hỗ trợ, hướng dẫn các chủ đầu tư thực hiện việc xây dựng, nâng cấp, hoàn thiện hệ thống nhà vệ sinh công cộng đạt yêu cầu chất lượng phục vụ, cập nhật báo cáo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch định kỳ 6 tháng/lần. Đối với các tỉnh/thành chưa có báo cáo, đề nghị có báo cáo trong tháng 9/2012.

- Giao Tổng cục Du lịch định kỳ tổng hợp, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch xây dựng hệ thống nhà vệ sinh đạt yêu cầu chất lượng phục vụ khách du lịch, kịp thời phối hợp tháo gỡ vướng mắc của các địa phương (nếu có) theo thẩm quyền.

3) Khống chế, từng bước đẩy lùi có hiệu quả tình trạng mất an ninh, trật tự tại các khu, điểm, tuyến du lịch:

- Đề nghị các tỉnh/thành tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, có giải pháp khắc phục tính mùa vụ của du lịch, đặc biệt đối với các tỉnh khu vực phía Bắc. Tăng cường sự chỉ đạo liên ngành, nghiên cứu, xây dựng mô hình phù hợp tiến hành ngăn chặn, đy lùi tình trạng mt trật tự, an toàn tại các khu, điểm, tuyến du lịch, xử lý nghiêm các vụ vi phạm, định kỳ 6 tháng/lần báo cáo kết quả về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Đề nghị các tỉnh/thành tăng cường công tác đảm bảo vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm đối với các khu, điểm, tuyến du lịch, đặc biệt trong các ngày nghỉ lễ, mùa du lịch.

- Giao Tổng cục Du lịch tổng hợp, báo cáo Bộ trưởng những sáng kiến, mô hình, giải pháp thực hiện hiệu quả trong việc bảo đảm an ninh, an toàn cho du khách để kịp thời tuyên truyền, nhân rộng tại các địa phương.

- Giao Thanh tra Bộ chủ động xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra, đồng thời chỉ đạo Thanh tra Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các địa phương thường xuyên kiểm tra, kịp thời phát hiện và xử lý những hành vi vi phạm các quy định về kinh doanh, các hoạt động du lịch tại các địa phương.

4) Kế hoạch phát triển, nâng cao số lượng và chất lượng đội ngũ hướng dẫn viên, thuyết minh viên du lịch các tỉnh/thành cả nước:

- Đây là điểm mấu chốt góp phần hình thành chất lượng sản phẩm du lịch, là trách nhiệm của cơ quan quản lý, đồng thời là trọng tâm ưu tiên của các doanh nghiệp du lịch. Đnghị các tỉnh/thành, đặc biệt là các địa phương trọng điểm du lịch căn cứ Quy hoạch nhân lực nhóm ngành du lịch đến năm 2020 đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt, xây dựng và triển khai quy hoạch, kế hoạch phát triển nhân lực du lịch của địa phương, tập trung triển khai có lộ trình, phù hợp theo đặc thù, yêu cầu của địa phương, chú ý tính thực tế và liên kết trong đào tạo nhân lực.

- Giao Vụ Đào tạo tập trung hướng dẫn triển khai Quy hoạch nhân lực nhóm ngành du lịch, hằng năm tổng hợp báo cáo Bộ trưởng.

5) Kế hoạch nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thống kê du lịch.

- Đề nghị Tổng cục Thống kê phối hợp liên ngành trong công tác điều tra, thống kê, đào tạo nhân lực thống kê du lịch.

- Giao Tổng cục Du lịch xây dựng chương trình, kế hoạch phối hợp, chế độ thông tin báo cáo định kỳ, đột xuất từ các kênh doanh nghiệp du lịch với Tổng cục Thống kê, phối hợp với Tổng cục Thống kê trong các đợt điều tra có liên quan.

6) Về nâng cao hiệu quả của Năm Du lịch quốc gia:

- Năm Du lịch quốc gia là cơ hội, thời cơ tập trung nâng cao nhận thức về du lịch, tập trung đầu tư nâng cấp sản phẩm du lịch của địa phương, vùng, tăng cường đầu tư hạ tầng, phát triển nguồn nhân lực, đẩy mạnh quảng bá, xúc tiến du lịch. Đnghị các địa phương đăng cai Năm Du lịch quốc gia 2014 đến 2017 khẩn trương xây dựng kế hoạch tổng thể, đồng bộ từ hạ tầng, hoạt động để phát huy lợi thế, hiệu quả, tính liên kết, mục tiêu của Năm Du lịch quốc gia.

- Giao Tổng cục Du lịch tổng hợp, báo cáo lãnh đạo Bộ việc tổ chức hội nghị chuyên đề nâng cao hiệu qu Năm Du lịch quốc gia với lãnh đạo các tỉnh/thành, Bộ, ngành có liên quan để tập trung nguồn lực cho Năm Du lịch quốc gia.

7) Có cơ chế chính sách thu hút nguồn vốn, đầu tư cơ sở hạ tầng du lịch:

- Vụ Kế hoạch, Tài chính chủ trì, phối hợp với Tổng cục Du lịch, các Bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp đề xuất các giải pháp, xây dựng cơ chế chính sách nhằm thu hút các nguồn vốn đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng du lịch, báo cáo lãnh đạo Bộ xem xét, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định.

- Giao Tổng cục Du lịch chủ trì, phối hợp với Hiệp hội Du lịch Việt Nam tổ chức giao ban 6 tháng/lần nhằm đánh giá hiện trạng và bàn giải pháp tháo gỡ khó khăn, phát triển du lịch.

II. VỀ MỘT S NỘI DUNG KHÁC

1) Giao Tổng cục Du lịch:

- Tăng cường công tác quản lý nhà nước về du lịch; tiếp tục rà soát, xây dựng và hoàn thiện các quy định của pháp luật về du lịch phù hợp với điều kiện thực tế; mở rộng hợp tác quốc tế về du lịch, đào tạo nhân lực du lịch.

- Thường xuyên cập nhật thông tin, trao đi với Cục Hàng không dân dụng Việt Nam nghiên cứu, định hướng thị trường trọng điểm, thị trường tiềm năng, thông tin doanh nghiệp để thu hút khách du lịch.

- Phối hợp với Hiệp hội Du lịch Việt Nam làm việc với Tổng cục Đường sắt thống nhất nội dung, chất lượng toa xe, vệ sinh môi trường phục vụ khách du lịch.

- Chủ trì, phối hợp với các Cục, Vụ, Viện thuộc Bộ khẩn trương đề xuất và triển khai thực hiện chương trình phối hợp gắn kết du lịch với bảo tồn, phát huy di sản văn hóa, nghệ thuật truyền thống.

2) Đề nghị Hiệp hội Du lịch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tổng cục Du lịch nghiên cứu, tăng cường, chủ động đổi mới công tác xúc tiến, quảng bá du lịch trong nước và ngoài nước.

3) Đề nghị các tỉnh/thành tăng cường công tác quản lý nhà nước về du lịch; kiện toàn tổ chức bộ máy, nhân sự quản lý du lịch ở địa phương; vấn đề môi trường du lịch, an ninh, an toàn của khách du lịch; mở rộng hợp tác quốc tế về du lịch, đào tạo nhân lực du lịch.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Phó TTg CP Nguyễn Thiện Thuật (để báo cáo);
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng (để báo cáo);
- Văn phòng Chính phủ;
- UBND các tỉnh/thành;
- Các Sở VHTTDL;
- Các đơn vị thuộc Bộ VHTTDL;
- Hiệp hội Du lịch;
- Lưu: VT, VP (THTT) NTS.150.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG
Phan Đình Tân

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3094/TB-BVHTTDL

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu3094/TB-BVHTTDL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/09/2012
Ngày hiệu lực06/09/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3094/TB-BVHTTDL

Lược đồ Thông báo 3094/TB-BVHTTDL 2012 Hội nghị giao ban trực tuyến toàn quốc về du lịch


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 3094/TB-BVHTTDL 2012 Hội nghị giao ban trực tuyến toàn quốc về du lịch
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu3094/TB-BVHTTDL
        Cơ quan ban hànhBộ Văn hóa thể thao và du lịch
        Người kýPhan Đình Tân
        Ngày ban hành06/09/2012
        Ngày hiệu lực06/09/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Thông báo 3094/TB-BVHTTDL 2012 Hội nghị giao ban trực tuyến toàn quốc về du lịch

              Lịch sử hiệu lực Thông báo 3094/TB-BVHTTDL 2012 Hội nghị giao ban trực tuyến toàn quốc về du lịch

              • 06/09/2012

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 06/09/2012

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực