Thông báo 315/TB-VPCP

Thông báo 315/TB-VPCP năm 2015 về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp về tình hình thực hiện hoàn thiện báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng cảng trung chuyển đồng bằng sông Cửu Long do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 315/TB-VPCP kết luận Phó Thủ tướng xây dựng cảng trung chuyển đồng bằng sông Cửu Long


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 315/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 16 tháng 09 năm 2015

 

THÔNG BÁO

Ý KIẾN KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG HOÀNG TRUNG HẢI TẠI CUỘC HỌP VỀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN VIỆC HOÀN THIỆN BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHẢ THI ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CẢNG TRUNG CHUYỂN ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

Ngày 11 tháng 9 năm 2015, tại trụ sở Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã chtrì cuộc họp kiểm điểm tình hình thực hiện việc hoàn thiện Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng Cảng trung chuyển đồng bằng sông Cửu Long. Tham dự cuộc họp có lãnh đạo và đại diện các Bộ, cơ quan: Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Văn phòng Chính phủ; Cục Hàng hải Việt Nam; các Tập đoàn: Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV), Điện lực Việt Nam (EVN), Dầu khí Việt Nam (PVN). Sau khi nghe báo cáo của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, Công ty Cổ phần tư vấn thiết kế Cảng - Kỹ thuật biển (PortCoast), ý kiến các đại biểu tham dự họp, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải kết luận như sau:

1. Nhằm bo đảm hiệu quả chung trong việc cung cấp than cho các Trung tâm Điện lực thuộc khu vực đồng bằng sông Cửu Long: Duyên Hải, Long Phú, Sông Hậu; ngay từ năm 2010, Thủ tướng Chính phủ đã giao TKV nghiên cứu, lựa chọn địa điểm xây dựng Cảng trung chuyển than trong khu vực này. Với sự hỗ trợ của JICA, TKV đã nghiên cứu 09 vị trí địa điểm khác nhau tại bờ biển phía Nam, từ đó đề xuất 03 vị trí ưu tiên: Cái Mép (Bà Rịa - Vũng Tàu), Duyên Hi (Trà Vinh) và Soài Rạp (Tiền Giang). Bộ Công Thương đã chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương liên quan thẩm định đề xuất của TKV, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt lựa chọn vị trí Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh là địa điểm đầu tư xây dựng Cảng trung chuyển than cho các Trung tâm nhiệt điện khu vực đồng bằng sông Cửu Long, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý với đề xuất này và giao TKV chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan lập dự án đầu tư xây dựng cảng trung chuyển than tại Duyên Hải. Như vậy, việc lựa chọn Duyên Hải là cảng trung chuyển than được thực hiện bài bản, với sự tham gia của nhiều đơn vị tư vấn có kinh nghiệm trong nước và quốc tế.

2. Ngay từ năm 2013, TKV đã phối hợp với tư vấn của JICA lập Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng cảng trung chuyển cung cp than tại Duyên Hải (Dự án), hiện đang phối hợp với PortCoast để hoàn thiện. Đ đy nhanh tiến độ thực hiện Dự án, TKV phối hp với PortCoast và các cơ quan liên quan, hoàn thiện Báo cáo nghiên cứu khả thi, hoàn thành và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt trong tháng 01 năm 2016. Trường hợp cần thiết, trên cơ sở Báo cáo nghiên cứu khả thi đã hoàn thiện, trích lập Báo cáo nghiên cứu tin khả thi đđáp ứng các quy định.

3. Dự án có liên quan chặt chẽ với quy mô, tiến độ của các dự án nhà máy điện trong khu vực, liên quan đến nhiều dự án hạ tầng do nhiều chủ đầu tư thực hiện: Cảng và các đê chắn sóng của Trung tâm điện lực Duyên Hải, dự án luồng cho tàu bin trọng tải lớn vào sông Hậu,... Việc phi hợp phát trin đng bộ giữa các dự án rất quan trọng, các Bộ, ngành, địa phương và các cơ quan liên quan cần khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ sau đây:

a) Bộ Công Thương:

- Chủ trì chỉ đạo TKV sớm hoàn thiện Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án, tổ chức thẩm định và phê duyệt theo quy định.

- Chuẩn bị Hồ sơ mời thầu để lựa chọn nhà đầu tư phát triển Dự án theo hình thức đối tác công tư quy định tại Nghị định số 15/2015/NĐ-CP của Chính phủ. Trong đó Nhà đầu tư được lựa chọn thực hiện Dự án sẽ hoàn trả kinh phí trong quá trình chuẩn bị Dự án và các chi phí có liên quan khác của TKV.

- Chỉ đạo các đơn vị tư vấn, các Tập đoàn: PVN, EVN rà soát, cung cấp cho TKV và Tư vấn lập Dự án các thông tin cần thiết liên quan đến các dự án nhà máy điện than khu vực đồng bằng sông Cu Long theo đề nghị của đơn vị Tư vn.

- Ngoài các dự án đã đưa vào vận hành và đang xây dựng tại các Trung tâm Điện lực: Duyên Hải, Sông Hậu, Long Phú (Duyên Hải 1, Duyên Hải 3, Duyên Hải 3 mở rộng, Sông Hậu 1, Long Phú 1):

+ Nghiên cứu năng lực vận chuyển của các tuyến đường thủy qua cửa Định An, kênh Quan Chánh Bố, làm rõ khả năng cung cấp than cho các dự án nhà máy nhiệt điện Sông Hậu 3, Long Phú 3 để có phương án thay thế trường hợp việc cung cp than không khả thi.

+ Chtrì thực hiện và chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thành đàm phán bộ hợp đồng BOT (các hợp đồng: BOT, PPA, thuê đất,...) đối với các dự án BOT: Sông Hậu 2, Long Phú 2, đảm bảo đưa các dự án vào vận hành theo đúng thỏa thuận với các nhà đầu tư.

- Chỉ đạo các Tập đoàn: EVN, PVN phối hợp để thống nhất phương án sử dụng các cảng than tại Trung tâm Điện lực: Vĩnh Tân, Duyên Hải để trung chuyển, cung cấp than cho các nhà máy điện: Long Phú 1, Sông Hậu 1 trong thời gian Cảng trung chuyển than đồng bằng sông Cửu Long chưa vào vận hành.

b) Bộ Giao thông vận tải:

- Chỉ đạo Ban Qun lý dự án Hàng hải đẩy nhanh tiến độ thi công hạng mục đê Nam của cảng than Duyên Hải để hạn chế sa bồi trong mùa gió chướng từ tháng 10/2015 đến tháng 3/2016.

- Chỉ đạo các cơ quan liên quan rà soát, cung cấp cho TKV và Tư vấn lập Dự án các thông tin vlưu lượng hàng hóa (ngoài than) trong các tuyến vận tải thủy khu vực đồng bằng sông Cửu Long.

c) Tập đoàn CN Than - Khoáng sản Việt Nam:

- Khẩn trương ký hợp đồng với tư vấn PortCoast để có thể hoàn thành Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án trong tháng 01 năm 2016. Trên cơ sở tận dụng các kết quả nghiên cứu của JICA, nghiên cứu của PortCoast tại các dự án có liên quan trong khu vực, Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án cn có các nội dung theo quy định hiện hành, trong đó làm rõ một số nội dung sau:

+ Dự báo nhu cu hàng hóa (than và hàng tng hp) thông qua Cảng và các lung vận chuyn đường thủy (quc tế và nội địa) tại các mốc thời gian năm 2020, 2030 và có tính đến năm 2050.

+ Tính toán kinh tế - kỹ thuật để lựa chọn phương án hp lý: (i) Phương án vị trí bến: Phương án trong cảng than của Trung tâm Điện lực Duyên Hải; Phương án ngoài khơi (có đê chắn sóng, không có đê chắn sóng) và Phương án kết hợp: Giai đoạn đầu trong cảng, giai đoạn sau ngoài cảng (ii) Vị trí bãi chứa và phương án b trí tuyến băng tải than,...

+ Tính toán tng mức vốn đầu tư và chi phí vận hành qua các giai đoạn, trên cơ sở đó thực hiện phân tích kinh tế, phân tích tài chính của Dự án và tính toán giá thành một tấn than trung chuyển qua Cảng tại các giai đoạn khác nhau.

+ Đề xuất phương thức, nguồn vốn thực hiện Dự án.

+ Tận dụng tối đa và sử dụng hợp lý các công trình hiện có và đang xây dựng tại cng than Trung tâm Điện lực Duyên Hải. Việc xây dựng Cảng trung chuyển không được làm ảnh hưởng đến việc xây dựng, vận hành các công trình, nhà máy điện thuộc Trung tâm Điện lực Duyên Hải.

- Tập đoàn báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả nghiên cứu các nội dung trên vào cuối tháng 11 năm 2015 để xem xét, báo cáo Thường trực Chính phủ vào đầu tháng 12 năm 2015. Trên cơ sở kết luận của Thường trực Chính phủ, Tập đoàn hoàn thiện Dự án, trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt trong tháng 01 năm 2016.

d) Các Tập đoàn: Điện lực Việt Nam, Dầu khí Việt Nam:

- Khẩn trương hoàn thành việc ký hợp đồng cung cấp, vận chuyển than cho các Nhà máy điện do Tập đoàn làm chủ đầu tư.

- Phối hợp nghiên cứu phương án sử dụng các cảng than tại Trung tâm Điện lực: Vĩnh Tân, Duyên Hải để trung chuyển than cho các nhà máy điện Long Phú 1 và Sông Hậu 1.

- Tập đoàn EVN khẩn trương thực hiện đàm phán Hợp đồng mua bán điện (PPA) của các dự án nhà máy nhiệt điện BOT: Sông Hậu 2, Long Phú 2, gửi Bộ Công Thương để rà soát, bảo đảm sự thống nhất của các hợp đồng trong bộ hợp đồng BOT của các Dự án.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ, ngành, địa phương và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:

- Thủ tướng, các PTTgCP;
-
Các Bộ: CT, GTVT, TN&MT, KH&ĐT, XD, TC;
- UBND tỉnh Trà Vinh;
-
Cục Hàng hải Việt Nam;
-
Các Tập đoàn: CN Than - Khoáng sản VN, Điện lực VN, Dầu khí VN;
-
VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, các Vụ: TH, KTTH; TGĐ Cng TTĐT;
-
Lưu: VT, KTN (3), v.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 315/TB-VPCP

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu315/TB-VPCP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/09/2015
Ngày hiệu lực16/09/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Giao thông - Vận tải, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 315/TB-VPCP

Lược đồ Thông báo 315/TB-VPCP kết luận Phó Thủ tướng xây dựng cảng trung chuyển đồng bằng sông Cửu Long


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Thông báo 315/TB-VPCP kết luận Phó Thủ tướng xây dựng cảng trung chuyển đồng bằng sông Cửu Long
       Loại văn bảnThông báo
       Số hiệu315/TB-VPCP
       Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
       Người kýNguyễn Cao Lục
       Ngày ban hành16/09/2015
       Ngày hiệu lực16/09/2015
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcĐầu tư, Giao thông - Vận tải, Xây dựng - Đô thị
       Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
       Cập nhật8 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản được căn cứ

           Văn bản hợp nhất

            Văn bản gốc Thông báo 315/TB-VPCP kết luận Phó Thủ tướng xây dựng cảng trung chuyển đồng bằng sông Cửu Long

            Lịch sử hiệu lực Thông báo 315/TB-VPCP kết luận Phó Thủ tướng xây dựng cảng trung chuyển đồng bằng sông Cửu Long

            • 16/09/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 16/09/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực