Thông báo 3160/TB-SXD-PTN

Thông báo 3160/TB-SXD-PTN về hướng dẫn nộp hồ sơ thông báo hoạt động sàn giao dịch bất động sản do Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Thông báo 3160/TB-SXD-PTN hướng dẫn nộp hồ sơ thông báo hoạt động sàn giao dịch bất động sản đã được thay thế bởi Quyết định 1083/QĐ-SXD-VP công bố bãi bỏ 03 Thông báo và được áp dụng kể từ ngày 10/10/2011.

Nội dung toàn văn Thông báo 3160/TB-SXD-PTN hướng dẫn nộp hồ sơ thông báo hoạt động sàn giao dịch bất động sản


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
SỞ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 3160/TB-SXD-PTN

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 8 tháng 5 năm 2009

 

THÔNG BÁO

HƯỚNG DẪN NỘP HỒ SƠ THÔNG BÁO HOẠT ĐỘNG SÀN GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN.

Để tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp nộp hồ sơ Thông báo hoạt động sàn giao dịch bất động sản tại Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh theo Luật Kinh doanh bất động sản ngày 29/6/2006, Nghị định 153/2007/NĐ-CP ngày 15/10/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bất động sản, Thông tư 13/2008/TT-BXD ngày 21/05/2008 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định 153/2007/NĐ-CP ngày 15/10/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bất động sản được tiến hành công khai, minh bạch, đúng pháp luật.

Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh thông báo cụ thể các nội dung liên quan đến việc nộp hồ sơ Thông báo hoạt động sàn giao dịch bất động sản như sau:

I/ THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TIẾP NHẬN HỒ SƠ VÀ TRẢ KẾT QUẢ:

- Phòng Phát Triển nhà - Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh là cơ quan đầu mối tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả.

- Địa chỉ: số 60 đường Trương Định, phường 7, quận 3, TP Hồ Chí Minh.

- Điện thoại: (08) 39326214 xin số 304 hoặc 319.

- Fax: (08) 39325269.

- Thời gian giải quyết hồ sơ: 10 ngày làm việc.

- Lịch tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: trong giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần, (trừ chiều thứ sáu hàng tuần và các ngày lễ, ngày tết  được nghỉ trong năm theo qui định).

II/ ĐIỀU KIỆN, THÀNH PHẦN HỒ SƠ THÔNG BÁO HOẠT ĐỘNG SÀN GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN:

1- Sàn giao dịch bất động sản đủ điều kiện hoạt động khi đáp ứng các điều kiện được quy định sau đây:

a). Về đăng ký kinh doanh: là pháp nhân có chức năng kinh doanh dịch vụ bất động sản hoặc kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch bất động sản.

b). Về nhân sự:

- Người quản lý, điều hành sàn giao dịch bất động sản phải đảm bảo các điều kiện theo quy định tại Điều 21 Nghị định 153/2007/NĐ-CP.

- Có tối thiểu 02 nhân viên làm công việc môi giới bất động sản có chứng chỉ môi giới bất động sản. Nếu có đăng ký kinh doanh dịch vụ định giá bất động sản phải có tối thiểu 02 nhân viên làm công việc định giá bất động sản có chứng chỉ định giá bất động sản.

c). Về quy mô diện tích và cơ sở vật chất, kỹ thuật:

- Có diện tích sử dụng để giao dịch tối thiểu 50 m2 phục vụ cho hoạt động môi giới, giao dịch và thêm 20 m2 cho mỗi hoạt động dịch vụ bổ sung.

- Đảm bảo có trang thiết bị phù hợp với nội dung hoạt động.

d). Về cơ cấu tổ chức: giám đốc, phó giám đốc và các bộ phận chuyên môn nghiệp vụ phù hợp với nội dung hoạt động của sàn giao dịch bất động sản.

e). Về tên, biển hiệu, địa chỉ giao dịch: sàn giao dịch bất động sản phải có tên, biển hiệu và phải có địa chỉ giao dịch ổn định tối thiểu trong thời hạn 01 năm (12 tháng).

f). Về Quy chế hoạt động: sàn giao dịch bất động sản phải có Quy chế hoạt động bao gồm những nội dung được quy định tại điểm 1.8 khoản 1 Phần IV Thông tư 13/2008/TT-BXD.

2- Hồ sơ Thông báo hoạt động sàn giao dịch bất động sản, bao gồm:

a). Đơn thông báo hoạt động sàn giao dịch bất động sản (theo mẫu tại Phụ lục 1).

b). Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có đăng ký ngành nghề kinh doanh dịch vụ bất động sản hoặc kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch bất động sản.

c). Quyết định ban hành Quy chế hoạt động (theo mẫu tại Phụ lục 2) kèm theo Quy chế hoạt động sàn giao dịch bất động sản có nội dung theo quy định tại điểm 1.8 khoản 1 Phần IV Thông tư 13/2008/TT-BXD (theo mẫu tại Phụ lục 3).

d). Quyết định bổ nhiệm giám đốc sàn giao dịch bất động sản (theo mẫu tại Phụ lục 4).

e). Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa khóa đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về quản lý, điều hành sàn giao dịch bất động sản của Người quản lý sàn.

f). Bản sao hợp lệ chứng chỉ môi giới bất động sản của 02 nhân viên làm công việc môi giới bất động sản.

g). Bản sao hợp lệ chứng chỉ định giá bất động sản của 02 nhân viên làm công việc định giá bất động sản (nếu có chức năng định giá bất động sản).

h). Bản sao hợp lệ các giấy tờ chứng minh địa điểm giao dịch của sàn giao dịch bất động sản:

- Hợp đồng thuê địa điểm (theo quy định tại khoản 2 Điều 124 Bộ Luật Dân sự và khoản 3 Điều 93 Luật Nhà ở) với thời hạn thuê tối thiểu 01 năm (12 tháng) kể từ ngày sàn giao dịch bất động sản bắt đầu hoạt động (nếu thuê địa điểm). Hoặc,

- Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình (nếu địa điểm thuộc quyền sở hữu của tổ chức, cá nhân thành lập sàn).

III/ MỘT SỐ THÔNG TIN KHÁC :

- Trường hợp hồ sơ không hợp lệ hoặc sàn giao dịch bất động sản không đủ điều kiện hoạt động theo quy định tại khoản 1 Mục II của Thông báo này, Sở Xây dựng thông báo rõ nội dung cần sửa đổi, bổ sung bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân thành lập sàn giao dịch bất động sản trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ.

- Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ký.

- Để biết thêm chi tiết, xin liên hệ Bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Sở Xây dựng tại số 60 Trương Định, phường 7, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc liên hệ Phòng Phát triển nhà, điện thoại số 39326214 xin số 304 hoặc 319 ./. 

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Xây dựng (để b/c);
- UBNDTP (để b/c);
- Văn phòng Sở (thông báo rộng rãi);
- Lưu VP, PTN.

GIÁM ĐỐC
Nguyễn Tấn Bền

 

PHỤ LỤC 1

CÔNG TY ………………………
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

 

TP.HCM, ngày ………………

 

THÔNG BÁO HOẠT ĐỘNG
SÀN GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN …………………..

Kính gửi: Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh.

 

Công ty:……………………………………………………………………………..

Địa chỉ trụ sở chính: ………………………………………………………………..

Điện thoại:……………. Fax: ……………….. Email: …………………………….

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: …………… do Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp ngày ………………….

Ngành nghề kinh doanh: …………………………………………...........................

Người đại diện theo pháp luật của Công ty: ……………………………………….

Chức danh: …………………………………………………………………………

Thông báo hoạt động của

Sàn giao dịch bất động sản ……………………….. với các nội dung như sau:

1. Tên sàn giao dịch bất động sản: …………………………………………………

2. Địa điểm: …………………………Điện thoại:……………Email:……………..

3. Dịch vụ của sàn giao dịch bất động sản: ………………………………………..

……………………………………………………………………………………..….….

………………………………………………………………………………………….…

4. Người quản lý sàn giao dịch bất động sản: ……………………………………..

+ Ngày sinh:………………………………………………………………....

+ CMND số: ………………………………………………………………...

+ Giấy chứng nhận hoàn thành khóa học quản lý sàn giao dịch bất động sàn số: …….. do …………………….. cấp ngày: ……………………………………..

5. Quy mô, diện tích của sàn giao dịch bất động sản: ……………………………..

6. Cơ sở vật chất của sàn giao dịch bất động sản: ………………………………....

7. Thời điểm dự kiến hoạt động: …………………………………………………..

Công ty …………… cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của nội dung thông báo này.

 

 

* Hồ sơ đính kèm:

 

Công ty ………………..

Người đại diện theo pháp luật (hoặc Giám đốc Công ty)

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

 

PHỤ LỤC 2

CÔNG TY ………………………
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số:

TP.HCM, ngày ………………

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Sàn giao dịch bất động sản ……………………

Căn cứ Luật Kinh doanh bất động sản ngày 29 tháng 06 năm 2006;

Căn cứ Nghị định 153/N Đ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bất động sản;

Căn cứ Thông tư 13/2008/TT-BXD ngày 21 tháng 05 năm 2008 hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định 153/2007/NĐ-CP;

Căn cứ Điều lệ của Công ty …………………………………………..

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY …………………………………. QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy chế hoạt động của Sàn giao dịch bất động sản …………………………..”.

Điều 2: Giao Tổng Giám đốc (hoặc Giám đốc) thực hiện các thủ tục cần thiết để triển khai Quy chế này.

Điều 3: Tổng Giám đốc (hoặc Giám đốc) và các bộ phận liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

 

 

Nơi nhận:

 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(Ký tên, đóng dấu)

 

PHỤ LỤC 3

QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG
CỦA SÀN GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN ……………
(Ban hành kèm theo Quyết định số …………..)

 

Chương 1:

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Mục đích thành lập

Điều 2: Nguyên tắc hoạt động

Điều 3: Hình thức pháp lý

Chương II

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA SÀN GIAO DỊCH; QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC TỔ CHỨC, CÁ NHÂN THAM GIA SÀN GIAO DỊCH

Điều 4: Tên và địa chỉ của sàn giao dịch bất động sản

Điều 5: Quy mô, cơ sở vật chất của sàn giao dịch bất động sản

Điều 6: Chức năng của sàn giao dịch bất động sản

Điều 7: Nhiệm vụ của sàn giao dịch bất động sản

Điều 8: Quyền và nghĩa vụ của sàn giao dịch bất động sản

8.1 Quyền hạn của sàn giao dịch bất động sản

8.2 Nghĩa vụ của sàn giao dịch bất động sản

Điều 9: Quyền và nghĩa vụ của cán bộ, nhân viên sàn giao dịch bất động sản

Điều 10: Quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân tham gia sàn giao dịch bất động sản

10.1 Quyền của tổ chức, cá nhân tham gia sàn giao dịch bất động sản

10.2 Nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân tham gia sàn giao dịch bất động sản

Chương III

TỔ CHỨC BỘ MÁY VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC BỘ PHẬN

Điều 11: Tổ chức bộ máy

11.1 Cơ cấu tổ chức:

- Giám đốc sàn;

- Phó giám đốc sàn;

-……..

- Các bộ phận chuyên môn:

+ ………

11.2 Sơ đồ tổ chức

11.3 Sơ đồ bố trí mặt bằng sàn giao dịch bất động sản

Điều 12: Nhiệm vụ và quyền hạn của Giám đốc sàn

12.1 Nhiệm vụ

12.2 Quyền hạn

Điều 13: Nhiệm vụ và quyền hạn của Phó Giám đốc sàn

13.1 Nhiệm vụ

13.2 Quyền hạn

Điều 14: Chức năng, nhiệm vụ của các bộ phận (hoặc phòng) chuyên môn:

14.1 Chức năng, nhiệm vụ của bộ phận (hoặc phòng) ……..

14.2 Chức năng, nhiệm vụ của bộ phận (hoặc phòng) ……..

14.3 Chức năng, nhiệm vụ của bộ phận (hoặc phòng) ……..

Chương IV

CHẾ ĐỘ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH

Điều 15: Nguyên tắc quản lý tài chính

Điều 16: Nguồn vốn hoạt động của sàn giao dịch bất động sản

Điều 17: Doanh thu và chi phí của sàn giao dịch bất động sản

17.1 Doanh thu hoạt động

17.2 Chi phí hoạt động

Điều 18: Thu nhập và phân bổ thu nhập

18.1 Thu nhập

18.2 Phân bổ thu nhập

Chương V

QUAN HỆ VỚI KHÁCH HÀNG TRONG GIAO DỊCH

Điều 19: Trách nhiệm của sàn giao dịch bất động sản đối với khách hàng

Điều 20: Trách nhiệm của khách hàng đối với sàn giao dịch bất động sản

Điều 21: Quy trình thực hiện các dịch vụ của sàn giao dịch bất động sản

21.1 Quy trình môi giới bất động sản

21.2 Quy trình định giá bất động sản

21.3 Quy trình đấu giá bất động sản

21.4 ………………………………..

Chương VI

QUY ĐỊNH VỀ THÔNG TIN BẤT ĐỘNG SẢN ĐƯA VÀO GIAO DỊCH; CHẾ ĐỘ QUẢN LÝ, CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ BẤT ĐỘNG SẢN, GIAO DỊCH TẠI SÀN GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN

Điều 22: Nội dung thông tin về bất động sản khi đưa lên sàn giao dịch bất động sản

22.1 Loại bất động sản

22.2 Vị trí bất động sản

22.3 Thông tin về quy hoạch

22.4 Quy mô, diện tích của bất động sản

22.5 Đặc điểm, tính chất, công năng sử dụng, chất lượng của bất động sản

22.6 Thực trạng hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội

22.7 Tình trạng pháp lý của bất động sản

22.8 Các hạn chế về quyền sở hữu, quyền sử dụng bất động sản (nếu có)

22.9 Gía bán, giá chuyển nhượng, giá cho thuê

22.10 Quyền và lợi ích của người có liên quan

22.11 Các thông tin liên quan đến chủ đầu tư, chủ sở hữu, chủ sử dụng bất động sản……..

Điều 23: Quy định về thời hạn công khai các thông tin trên sàn giao dịch bất động sản

Điều 24: Quy định về quản lý thông tin

Điều 25: Quy định về cung cấp thông tin

Điều 26: Quy định về giao dịch tại sàn giao dịch bất động sản

Chương VII

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 27: Hiệu lực thi hành

Điều 28: Tổ chức thực hiện

 

 

Tổng Giám đốc/ Giám đốc

(Ký tên, đóng dấu)

 

PHỤ LỤC 4

CÔNG TY ………………………
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số:

TP.HCM, ngày ………………

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ nhiệm Giám đốc Sàn giao dịch bất động sản ……………………

Căn cứ Luật Kinh doanh bất động sản ngày 29 tháng 06 năm 2006;

Căn cứ Nghị định 153/N Đ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bất động sản;

Căn cứ Thông tư 13/2008/TT-BXD ngày 21 tháng 05 năm 2008 hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định 153/2007/NĐ-CP;

Căn cứ Điều lệ của Công ty …………………………………………..

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN CÔNG TY ………………. QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm Ông/ Bà: ………………………, sinh ngày ………….., chứng minh nhân dân số: ……………… do ………………. cấp ngày ………………... làm Giám đốc Sàn giao dịch bất động sản ……………………………………

Điều 2: Giám đốc Sàn quản lý, điều phối hoạt động của Sàn giao dịch bất động sản ………………… và chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị/Hội đồng thành viên và Ban Giám đốc Công ty ……………………. về tình hình hoạt động và hiệu quả kinh doanh của Sàn giao dịch bất động sản ……………………………

Điều 3: Ông/ Bà ……………. và các bộ phận liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

 

 

Nơi nhận:

 

TM. HĐQT/ HĐTV

CHỦ TỊCH

(Ký tên, đóng dấu)

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3160/TB-SXD-PTN

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu3160/TB-SXD-PTN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/05/2009
Ngày hiệu lực08/05/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 10/10/2011
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3160/TB-SXD-PTN

Lược đồ Thông báo 3160/TB-SXD-PTN hướng dẫn nộp hồ sơ thông báo hoạt động sàn giao dịch bất động sản


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 3160/TB-SXD-PTN hướng dẫn nộp hồ sơ thông báo hoạt động sàn giao dịch bất động sản
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu3160/TB-SXD-PTN
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýNguyễn Tấn Bền
        Ngày ban hành08/05/2009
        Ngày hiệu lực08/05/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 10/10/2011
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản được căn cứ

         Văn bản hợp nhất

          Văn bản gốc Thông báo 3160/TB-SXD-PTN hướng dẫn nộp hồ sơ thông báo hoạt động sàn giao dịch bất động sản

          Lịch sử hiệu lực Thông báo 3160/TB-SXD-PTN hướng dẫn nộp hồ sơ thông báo hoạt động sàn giao dịch bất động sản