Thông báo 318/TB-VPCP

Thông báo 318/TB-VPCP năm 2015 về kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 318/TB-VPCP kết luận Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc buổi làm việc lãnh đạo Quảng Ninh


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 318/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 18 tháng 09 năm 2015

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG NGUYỄN XUÂN PHÚC TẠI BUỔI LÀM VIỆC VỚI LÃNH ĐẠO TỈNH QUẢNG NINH

Ngày 07 và 08 tháng 9 năm 2015, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng các Ban Chỉ đạo 138 và 389 của Chính phlàm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh; dự Đại hội thi đua yêu nước lần thứ IV của Tỉnh. Cùng đi với Phó Thủ tướng có lãnh đạo các Bộ, cơ quan: Nội vụ, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn phòng Chính phủ, Giao thông vận tải, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, Tổng Công ty Đông Bc và đại diện Bộ Tài chính, Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo 389. Sau khi nghe Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 8 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2015, công tác khắc phục hậu quả mưa lũ, phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, cải cách hành chính thời gian qua; ý kiến phát biểu của đại diện các Bộ, cơ quan, Phó Thủ tướng Nguyn Xuân Phúc kết luận như sau:

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG

Thay mặt Thủ tướng Chính phủ, biểu dương Đảng bộ, chính quyền các cấp, công an, quân đội, các đoàn thể và Nhân dân tỉnh Qung Ninh đã tích cực, chủ động phòng chống và khắc phục thiệt hại mưa lũ do cơn bão số 1 gây ra, sớm ổn định sản xuất và đi sống Nhân dân. Mặc dù chịu thiệt hại nặng nề do mưa lũ trong thời gian qua, kinh tế - xã hội 8 tháng đầu năm 2015 ca Tỉnh vẫn chuyển biến tích cực trên nhiều lĩnh vực: Tổng sản phẩm địa phương (GRDP) tăng 8,9%; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng 13,2%; thu ngân sách tăng 20%. Tỉnh đã làm tốt công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng gi, đã phát hiện, bắt giữ xử lý trên 1.900 vụ buôn lậu và 3.294 vụ gian lận thương mại; xử phạt vi phạm hành chính là 46,5 tỷ đồng. Cải cách hành chính có nhiều tiến bộ, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2014 thuộc nhóm 5 tỉnh, thành phố đứng đầu cả nước và đứng thứ nhất trong vùng Đồng bằng Sông Hồng. Tỉnh đã thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Chính phủ tiết kiệm chi thường xuyên gắn với thực hiện Đề án 25 về tinh giản bộ máy, biên chế, tăng tự chủ tài chính trong các đơn vị sự nghiệp công lập. Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam và Tổng Công ty Đông Bắc đã có nhiều giải pháp khôi phục sản xuất đảm bảo cung cấp than cho sản xuất, chăm lo đời sống người lao động.

Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, y tế, giáo dục, an sinh xã hội, giảm nghèo được quan tâm. Công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, giải quyết đơn thư, khiếu nại chuyển biến tích cực. An ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được bảo đảm.

II. NHIỆM VỤ TRONG THỜI GIAN TỚI

1. Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra trong Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ, Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh đã đề ra, góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2015 và kế hoạch 5 năm (2011-2015). Đồng thi tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XIV.

2. Các Bộ, ngành Trung ương có trách nhiệm phối hợp, hỗ trợ Tỉnh khc phc thiệt hi do cơn bão s 1 gây ra, n đnh đi sng nhân dân, phục hi sn xuất kinh doanh, nhất là đối vi ngành than; xây dựng phương án quy hoạch, sp xếp, ổn định dân cư khu vực sạt lở bãi thải than và khu vực có nguy cơ sạt lở, ngập lụt khi có mưa lũ.

3. Đẩy mnh thực hiện 3 đột phá chiến lược, trong đó ưu tiên nguồn lực đầu tư đẩy nhanh tiến độ xây dựng kết cấu hạ tầng nhất là các dự án trọng điểm như sân bay, đường cao tc vi các hình thức đu tư phù hợp thúc đy phát trin kinh tế - xã hội nhanh và bền vững.

4. Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn. Phát triển thương mại mậu dịch khu vực biên giới, đồng thời có các chính sách phát triển kinh tế phù hợp, tạo việc làm, tăng thu nhập để người dân khu vực biên giới có cuộc sống ổn định, không tham gia, tiếp tay cho các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

5. Phát huy kết quả hoạt động các Trung tâm hành chính công trong thi gian qua, đẩy nhanh xây dựng chính quyền điện tvà cung cấp thông tin trực tuyến cho người dân. Hiện đại hóa hành chính và hoàn thiện giai đoạn 1 Đán Chính quyền điện tử; thực hiện tốt chủ trương tinh giản biên chế, sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, quy định lại chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị nhằm tăng cường hiệu quả hoạt động, tránh chồng chéo chức năng, nhiệm vụ giữa các cơ quan, đơn vị.

III. VỀ MỘT SỐ KIẾN NGHỊ CỦA TỈNH

1. Về hỗ trợ kinh phí để khắc phục hậu quả mưa lũ: Các B: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khẩn trương có ý kiến tham gia và gửi Văn phòng Chính phủ để tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ. Đối với việc khắc phục ổn định lâu dài các dự án lớn, Tỉnh đưa vào kế hoạch đầu tư công trung hạn năm 2016-2020 để thực hiện.

2. Về Đề án di dân ra khi khu vực sạt lở bãi thải than và khu vực có nguy cơ sạt l, ngập lụt khi có mưa lũ: Đồng ý về chtrương, giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hưng dẫn Tỉnh xây dựng Đề án theo quy định, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư để chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính tổng hợp vào kế hoạch đầu tư công trung hạn (2016 - 2020), báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

3. Về việc tăng tỷ lệ điều tiết cho ngân sách Tỉnh để hỗ trợ thực hiện Đề án khắc phục ô nhiễm môi trường do khai thác than tại Quảng Ninh; việc sử dụng 100% phần vượt thu ngân sách địa phương để khôi phục cơ shạ tầng do mưa lũ: Giao Bộ Tài chính xem xét, xử lý, báo cáo Thủ tướng Chính phủ những vấn đề vượt thẩm quyền.

4. Về cơ chế hỗ trợ Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam khắc phục hậu qumưa lũ: Bộ Tài chính, Bộ Tài nguyên và Môi trường khẩn trương có ý kiến tham gia gửi Văn phòng Chính phủ để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

5. Về Đề án thí điểm thành lập Trung tâm hành chính công của Tỉnh: Tỉnh tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định của Bộ Nội vụ; trên cơ sở đó, hoàn thiện hồ sơ theo quy định, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

6. Bộ Tư pháp tiếp tục đôn đốc các Bộ, ngành thực hiện việc chun hóa và công bố công khai Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý theo Kế hoạch đơn giản hóa thủ tục hành chính trọng tâm năm 2015 của Chính phủ.

7. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khẩn trương ban hành thông tư hướng dẫn xác định giá trị lâm sản (thực vật, động vật rừng nguy cấp, quý hiếm) làm căn cứ xlý vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản để các địa phương thực hiện.

Văn phòng Chính phthông báo để y ban nhân dân tnh Qung Ninh và các Bộ, cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
-
Các Bộ: Tài chính, Công Thương, Nội vụ, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư;
-
Tập đoàn CN than - khoáng sản VN;
-
Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo 389;
-
Tnh y, HĐND, UBND tnh Qung Ninh;
-
VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, KTN, V.I, TCCV;
Lưu: VT, V.III (3b).

KT. BTRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Thành

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 318/TB-VPCP

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu318/TB-VPCP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/09/2015
Ngày hiệu lực18/09/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 318/TB-VPCP

Lược đồ Thông báo 318/TB-VPCP kết luận Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc buổi làm việc lãnh đạo Quảng Ninh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 318/TB-VPCP kết luận Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc buổi làm việc lãnh đạo Quảng Ninh
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu318/TB-VPCP
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Xuân Thành
        Ngày ban hành18/09/2015
        Ngày hiệu lực18/09/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Thông báo 318/TB-VPCP kết luận Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc buổi làm việc lãnh đạo Quảng Ninh

           Lịch sử hiệu lực Thông báo 318/TB-VPCP kết luận Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc buổi làm việc lãnh đạo Quảng Ninh

           • 18/09/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 18/09/2015

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực