Thông báo 318/TB-VPCP

Thông báo 318/TB-VPCP ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tại Hội nghị toàn quốc đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết 08-NQ/TW về chủ trương chính sách lớn để nền kinh tế phát triển nhanh và bền vững khi Việt Nam là Thành viên của Tổ chức Thương mại Thế giới và Nghị quyết 16/2007/NQ-CP về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 08-NQ/TW do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 318/TB-VPCP ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 318/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 05 tháng 09 năm 2012

 

THÔNG BÁO

Ý KIẾN KẾT LUẬN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ NGUYỄN TẤN DŨNG TẠI HỘI NGHỊ TOÀN QUỐC ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 08-NQ/TW VỀ MỘT SỐ CHỦ TRƯƠNG CHÍNH SÁCH LỚN ĐỂ NỀN KINH TẾ PHÁT TRIỂN NHANH VÀ BỀN VỮNG KHI VIỆT NAM LÀ THÀNH VIÊN CỦA TỔ CHỨC THƯƠNG MẠI THẾ GIỚI VÀ NGHỊ QUYẾT 16/2007/NQ-CP BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA CHÍNH PHỦ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 08-NQ/TW

Ngày 14 tháng 8 năm 2012, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng và Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh, Chính phủ đã tổ chức Hội nghị toàn quốc đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết 08-NQ/TW về một số chủ trương chính sách lớn để nền kinh tế phát triển nhanh và bền vững khi Việt Nam là Thành viên của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) và Nghị quyết 16/2007/NQ-CP ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 08-NQ/TW.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, thường trực Ban Bí Thư; các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Chính phủ, đại diện các cơ quan của Đảng, Quốc hội; lãnh đạo các Bộ, ngành, địa phương; đại diện Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Phòng Công nghiệp và Thương mại Việt Nam và đại diện một số hiệp hội doanh nghiệp, doanh nghiệp và cơ quan nghiên cứu.

Hội nghị đã nghe Bộ trưởng Bộ Công Thương báo cáo về việc thực hiện Nghị quyết 08-NQ/TW và Nghị quyết 16/2007/NQ-CP; Bộ trưởng Bộ Ngoại giao báo cáo về việc triển khai chủ trương chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo đánh giá tổng thể tình hình kinh tế xã hội Việt Nam sau 5 năm gia nhập tổ chức thương mại thế giới và dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về hội nhập kinh tế quốc tế giai đoạn 2012-2015 và tầm nhìn đến năm 2020. Hội nghị cũng đã nghe các tham luận của Văn phòng Trung ương Đảng; các Bộ Tài chính, Lao động, Thương binh và Xã hội, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Ủy ban nhân dân các thành phố Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Cần Thơ; Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam; phát biểu của nguyên Phó Thủ tướng Nguyễn Mạnh Cầm, nguyên Phó Thủ tướng Vũ Khoan và nguyên Bộ trưởng Bộ Thương mại Trương Đình Tuyển.

Kết thúc Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng kết luận:

1. Trong 5 năm thực hiện Nghị quyết 08-NQ/TW và Chương trình hành động của Chính phủ và cũng là 5 năm chúng ta gia nhập WTO, qua thực tiễn trong công tác chỉ đạo điều hành và trực tiếp chứng kiến những đổi thay trong đời sống kinh tế-xã hội của cả nước, mặc dù có nhiều khó khăn nhưng 10 nhóm nhiệm vụ mà Nghị quyết 08-NQ/TW đề ra đã được triển khai tích cực, nghiêm túc ở tất cả các cấp, các ngành, các địa phương mang lại những kết quả to lớn và thiết thực, góp phần quan trọng vào thành tựu chung của đất nước.

Tuy nhiên, bên cạnh những thành quả đạt được, quá trình phát triển của đất nước trong giai đoạn đầu sau khi gia nhập WTO cũng đã bộc lộ một số hạn chế, yếu kém cần phấn đấu khắc phục, thể hiện ở một số mặt như: thể chế kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa tuy đã có những chuyển biến tích cực nhưng còn một số bất cập, chưa đồng bộ; sức cạnh tranh của nền kinh tế, doanh nghiệp và sản phẩm tuy đã được cải thiện nhưng còn thấp so với các nước, kể cả các nước trong khu vực; hội nhập kinh tế quốc tế đã góp phần làm bộc lộ những yếu kém cơ bản của nền kinh tế nước ta, nhất là cơ cấu kinh tế và chất lượng tăng trưởng, trình độ khoa học -công nghệ, kết cấu hạ tầng, môi trường; hiệu quả đầu tư của toàn xã hội, trong đó hiệu quả sử dụng vốn ODA, FDI còn nhiều hạn chế; khả năng đánh giá và dự báo để chủ động xử lý những vấn đề phát sinh còn nhiều hạn chế.

2. Đất nước ta đang bước vào giai đoạn phát triển mới trong bối cảnh khu vực và quốc tế có nhiều thay đổi. Để thực hiện thành công Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2011-2020, cần tiếp tục chủ động và tích cực hội nhập quốc tế đi đôi với bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ; phấn đấu đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại, tạo nền tảng vững chắc để phát triển cao hơn trong giai đoạn tiếp theo. Công tác hội nhập quốc tế nói chung và hội nhập kinh tế quốc tế nói riêng cần được đẩy mạnh và đổi mới căn bản về chất, khắc phục những hạn chế yếu kém trong thời gian qua để không chỉ vượt qua các thách thức từ bên ngoài mà còn chủ động vươn ra thị trường thế giới. Trong giai đoạn sắp tới, cần tập trung thực hiện một số chủ trương lớn sau đây:

- Hội nhập kinh tế quốc tế giai đoạn tới với mục tiêu cao nhất là vì lợi ích quốc gia, lợi ích của dân tộc cần đặt trong bối cảnh thực hiện Cương lĩnh Xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội và Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2011 - 2020.

- Cần tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, quán triệt nhận thức về hội nhập kinh tế quốc tế trong toàn Đảng, toàn dân dưới sự lãnh đạo của Đảng và sự quản lý của Nhà nước; nhân dân, đặc biệt là doanh nghiệp, là chủ thể của hội nhập, người được hưởng thành quả và cũng là người chịu tác động từ hội nhập.

- Hội nhập kinh tế quốc tế cần gắn kết hơn nữa với quá trình đổi mới kinh tế - xã hội trong nước để nâng cao hiệu quả và tăng cường sự thúc đẩy, hỗ trợ lẫn nhau vì mục tiêu phát triển chung. Nội lực là quyết định, đổi mới trong nước là nền tảng, mang ý nghĩa quyết định; ngoại lực là quan trọng. Trên cơ sở đó, cần tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả hội nhập kinh tế quốc tế để góp phần cải thiện đáng kể năng lực cạnh tranh của nền kinh tế, thúc đẩy tiến trình tái cấu trúc và đổi mới mô hình tăng trưởng, tiếp tục nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế, tạo tiền đề vững chắc để phát triển cao hơn trong giai đoạn sau.

- Hội nhập kinh tế quốc tế cần được đặt trong mối quan hệ hài hòa với hội nhập trong các lĩnh vực khác, nhưng hội nhập kinh tế quốc tế phải là trọng tâm, là nội dung chính, quan trọng nhất của tiến trình hội nhập. Hội nhập kinh tế quốc tế cần đi trước một bước để tạo cơ sở, thúc đẩy hội nhập và hợp tác trong các lĩnh vực khác. Mặt khác, hội nhập tốt, có hiệu quả các lĩnh vực khác sẽ góp phần thúc đẩy hội nhập kinh tế quốc tế có hiệu quả hơn.

- Hội nhập kinh tế quốc tế phải nhằm thúc đẩy các quan hệ hợp tác song phương, khu vực và đa phương; tiếp tục nâng cao vị trí vai trò của Việt Nam trên trường quốc tế; chủ động xây dựng các quan hệ đối tác mới thực sự mang lại lợi ích quốc gia. Kết hợp chặt chẽ hội nhập kinh tế quốc tế với yêu cầu giữ vững độc lập tự chủ, chủ quyền quốc gia, an ninh quốc phòng của đất nước.

3. Trong thời gian trước mắt, các Bộ liên quan cần khẩn trương hoàn tất một số nhiệm vụ chính sau đây:

a) Bộ Công Thương:

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Ngoại giao và các cơ quan liên quan khẩn trương tiếp thu các ý kiến đóng góp tại Hội nghị hoàn thiện Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa X) về một số chủ trương, chính sách lớn để nền kinh tế phát triển nhanh và bền vững khi Việt Nam là thành viên của Tổ chức Thương mại Thế giới, trình Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15 tháng 9 năm 2012 để xem xét báo cáo Bộ Chính trị xin chủ trương chỉ đạo tiếp theo.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan khẩn trương triển khai Chiến lược tham gia các thỏa thuận thương mại tự do (FTA) đến năm 2020.

b) Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan, tiếp thu ý kiến đóng góp tại Hội nghị hoàn thiện Nghị quyết của Chính phủ về “Đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả hội nhập kinh tế quốc tế giai đoạn đến 2020” để trình Chính phủ tại Phiên họp tháng 9 năm 2012 và Báo cáo “Đánh giá tổng thể tình hình Việt Nam sau 5 năm gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới” trình Thủ tướng Chính phủ vào tháng 10 năm 2012.

c) Bộ Ngoại giao chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan liên quan và địa phương tổng hợp kết quả thực hiện Nghị quyết 08-NQ/TW và Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 08-NQ/TW để hoàn thiện dự thảo Nghị quyết về Hội nhập quốc tế, trình Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15 tháng 9 năm 2012 để xem xét trình Bộ Chính trị.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- TTg và các Phó TTg;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ;
- VPTW và các Ban của Đảng;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- VPCP: BTCN, các PCN, Các Trợ lý, Thư ký của TTg và các Phó TTg; Vụ TH; Cục QT; TKBT;
- Lưu: VT, QHQT (3).

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Vũ Đức Đam

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 318/TB-VPCP

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu318/TB-VPCP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/09/2012
Ngày hiệu lực05/09/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 318/TB-VPCP

Lược đồ Thông báo 318/TB-VPCP ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 318/TB-VPCP ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu318/TB-VPCP
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýVũ Đức Đam
        Ngày ban hành05/09/2012
        Ngày hiệu lực05/09/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Thông báo 318/TB-VPCP ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng

           Lịch sử hiệu lực Thông báo 318/TB-VPCP ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng

           • 05/09/2012

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 05/09/2012

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực