Thông báo 32/TB-VPCP

Thông báo số 32/TB-VPCP về việc ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải về chương trình mục tiêu quốc gia sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2006 - 2015 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 32/TB-VPCP ý kiến kết luận Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải chương trình mục tiêu quốc gia sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả 2006 - 2015


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 32/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 20 tháng 02 năm 2008

 

THÔNG BÁO

Ý KIẾN KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG HOÀNG TRUNG HẢI VỀ CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ GIAI ĐOẠN 2006 - 2015

Ngày 15 tháng 2 năm 2008, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã chủ trì cuộc họp kiểm điểm tình hình thực hiện các nhiệm vụ thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả và bàn giải pháp việc thực hiện nhiệm vụ trong năm 2008. Tham dự cuộc họp có Thứ trưởng Bộ Công Thương, Phó Trưởng Ban chỉ đạo Chương trình; đại diện lãnh đạo các Bộ: Khoa học và Công nghệ, Tài nguyên và Môi trường, Thông tin-Truyền thông, Xây dựng, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng Chính phủ và Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Sau khi nghe Bộ Công Thương, cơ quan thuờng trực, chủ trì và Điều phối Chương trình báo cáo tình hình triển khai các nhiệm vụ trong năm 2007, dự kiến các nhiệm vụ, kế hoạch sẽ triển khai trong năm 2008, ý kiến của các đại biểu dự họp, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

1. Đánh giá:

Năng lượng đang là vấn đề trọng yếu, cấp bách, quyết định trực tiếp đến lợi thế cạnh tranh quốc gia và chiến lược phát triển bền vững. Tuy nhiên, trong khi cường độ, sản lượng năng lượng của Việt Nam vẫn còn thấp thì tiêu hao năng lượng của Việt Nam hiện lớn hơn mặt bằng chung các nước khác và có khả năng nhập siêu về năng lượng trong tương lai gần. Vì vậy, thúc đẩy nhanh và mạnh hơn nữa các chương trình tiết kiệm và sử dụng năng lượng hiệu quả là yêu cầu cấp thiết của nền kinh tế.

Mặc dù gặp nhiều khó khăn về nguồn nhân lực và nhận thức của xã hội còn hạn chế về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, nhưng kết quả đạt được trong năm đầu tiên thực hiện Chương trình là tích cực, tạo tiền đề cho các năm tiếp theo. Chương trình đã nhận được sự tham gia, đóng góp của nhiều Bộ, ngành, Tổ chức chính trị, xã hội, các địa phương về chính sách tiết kiệm năng lượng.

2. Nhiệm vụ kế hoạch năm 2008:

- Ban Chỉ đạo Chương trình tiếp tục phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương liên quan tập trung chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ và các giải pháp đã đề ra: tiếp tục triển khai đồng bộ các đề án/dự án thuộc 06 nhóm nội dung của Chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2006 - 2015 (Quyết định số 79/2006/QĐ-TTg ngày 14 tháng 4 năm 2006) và Chỉ thị thực hiện tiết kiệm trong sử dụng điện (Chỉ thị số 19/2005/CT-TTg ngày 02 tháng 6 năm 2005) của Thủ tướng Chính phủ.

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động cộng đồng về ý thức tự giác sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong sản xuất, dịch vụ và sinh hoạt; tăng cường phổ biến công nghệ, giải pháp tiết kiệm năng lượng trên các phương tiện truyền thông đại chúng.

- Tiếp tục triển khai việc xây dựng mô hình gia đình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên phạm vi toàn quốc, tập trung vào các hộ gia đình tại các thành phố lớn có tiềm năng tiết kiệm năng lượng.

- Đẩy mạnh các Chương trình kiểm toán năng lượng, xây dựng mô hình quản lý năng lượng, khuyến khích đầu tư thực hiện các giải pháp tiết kiệm năng lượng đối với các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm trên phạm vi toàn quốc.

- Tiếp tục thực hiện Chương trình dán nhãn tiết kiệm năng lượng đối với các sản phẩm mục tiêu. Trong năm 2008 thực hiện dán nhãn tiết kiệm năng lượng thí điểm đối với sản phẩm đèn huỳnh quang Compact, máy Điều hòa không khí và tủ lạnh.

- Phối hợp, lồng ghép hoạt động của Chương trình tiết kiệm năng lượng với các Chương trình về bảo vệ môi trường, khoa học công nghệ do Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì triển khai.

3. Nhiệm vụ của các Bộ, ngành liên quan:

Để hoàn thành mục tiêu tiết kiệm 5 - 8% tổng nhu cầu năng lượng cuối cùng trong giai đoạn 2006 - 2015, các Bộ, ngành, liên quan tập trung triển khai các nhiệm vụ sau:

a) Bộ Công Thương:

- Đẩy nhanh tiến độ dự thảo Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả các văn bản pháp lý liên quan kèm theo chế tài thực hiện tiết kiệm năng lượng trên phạm vi toàn quốc.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan khẩn trương xây dựng Bộ số liệu thống kê, cơ sở dữ liệu để quản lý năng lượng quốc gia.

- Khẩn trương hoàn thành việc xây dựng đề án dán nhãn tiết kiệm năng lượng đối với các sản phẩm mục tiêu nhằm công bố công khai theo lộ trình dán nhãn tiết kiệm năng lượng bắt buộc đối với một số sản phẩm sử dụng năng lượng đến năm 2010.

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Xây dựng triển khai xây dựng và ban hành Quy chuẩn lắp đặt điện hạ thế áp dụng thống nhất trên phạm vi toàn quốc.

- Xây dựng mô hình năng lượng nông thôn để từng bước triển khai thực hiện; xây dựng và kiến nghị Chính phủ ban hành cơ chế ưu đãi khuyến khích đầu tư các dạng năng lượng tái tạo.

- Chủ trì kiểm tra các cơ quan nhà nước về việc thực hiện Chỉ thị số 19/2005/CT-TTg ngày 02 tháng 6 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về tiết kiệm trong sử dụng điện, từ đó xây dựng định mức sử dụng điện cho các cơ quan nhà nước.

- Tiến hành sơ kết một năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, nhân điển hình để phổ biến áp dụng rộng rãi trên phạm vi toàn quốc.

b) Bộ Khoa học và Công nghệ:

- Ưu tiên hỗ trợ kinh phí để thực hiện các dự án nghiên cứu, sản xuất thử nhiệm các sản phẩm mới tiết kiệm năng lượng có khả năng cung cấp cho thị trường như Balasst điện tử, Đèn LED, Solar PV...

- Đẩy mạnh các Chương trình xây dựng và ban hành các bộ tiêu chuẩn về hiệu suất năng lượng cho các sản phẩm mục tiêu.

- Phối hợp với Bộ Công Thương trong việc khảo sát, đánh giá các thiết bị sử dụng năng lượng đang lưu thông trên thị trường kém hiệu quả để có giải pháp thay thế.

c) Bộ Xây dựng:

Đẩy mạnh triển khai và hướng dẫn các Sở Xây dựng áp dụng thực hiện việc quản lý bắt buộc theo Quy chuẩn xây dựng Việt Nam "Các công trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả" đối với 100% các tòa nhà xây dựng mới.

d) Bộ Giao thông vận tải:

Đẩy mạnh triển khai các nội dung của Chương trình mục tiêu, tập trung đề xuất các giải phát nâng cao hiệu suất sử dụng của các phương tiện giao thông và kiểm soát mức tiêu thụ nhiên liệu của các phương tiện giao thông vận tải.

đ) Tập đoàn Điện lực Việt Nam:

- Tiếp tục phối hợp với Bộ Công Thương và các cơ quan, địa phương liên quan thực hiện Chỉ thị số 19/2005/CT-TTg ngày 02 tháng 6 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện tiết kiệm trong sử dụng điện.

- Đẩy mạnh chương trình quảng bá sử dụng đèn huỳnh quang Compact và Chương trình phổ biến thiết bị đun nước nóng bằng năng lượng mặt trời.

e) Bộ Tài chính:

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương xây dựng cơ chế tài chính ưu đãi cho các Dự án hỗ trợ đầu tư áp dụng các giải pháp tiết kiệm năng lượng.

- Nghiên cứu, ban hành quy định hướng dẫn mua sắm các thiết bị sử dụng năng lượng khi cải tạo hoặc xây dựng mới các công trình sử dụng vốn ngân sách (chỉ sử dụng các trang thiết bị hiệu suất cao hoặc thiết bị có dán nhãn tiết kiệm năng lượng như đèn huỳnh quang T8, chấn lưu điện tử, thiết bị văn phòng...).

g) Bộ Kế hoạch và Đầu tư:

Cân đối ngân sách, đưa vào kế hoạch, đảm bảo kinh phí cần thiết cho các dự án hỗ trợ đầu tư áp dụng các giải pháp tiết kiệm năng lượng đã được Ban chỉ đạo Chương trình phê duyệt.

h) Bộ Thông tin-Truyền thông:

- Phối hợp với Bộ Công Thương xây dựng các chương trình phát thanh và truyền hình về tiết kiệm năng lượng.

- Chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng dành thời lượng thích hợp để tuyên truyền chủ trương của Nhà nước về thực hiện các giải pháp tiết kiệm năng lượng.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ, ngành, địa phương và các đơn vị liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Thủ tướng, các PTTgCP;
- Các Bộ: Công Thương, KH và ĐT, KH và CN, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Giao thông vận tải, Thông tin và Truyền thông;
- HĐND, UBND các tỉnh TP trực thuộc TW;
- Các Tập đoàn: ĐLVN; Dầu khí VN, CN Than và KSVN;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, Website CP, các Vụ: TH, NN, KG, VX;
- Lưu: VT, CN (3). 170

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 32/TB-VPCP

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu32/TB-VPCP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/02/2008
Ngày hiệu lực20/02/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 32/TB-VPCP

Lược đồ Thông báo 32/TB-VPCP ý kiến kết luận Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải chương trình mục tiêu quốc gia sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả 2006 - 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 32/TB-VPCP ý kiến kết luận Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải chương trình mục tiêu quốc gia sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả 2006 - 2015
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu32/TB-VPCP
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýVăn Trọng Lý
        Ngày ban hành20/02/2008
        Ngày hiệu lực20/02/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật17 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Thông báo 32/TB-VPCP ý kiến kết luận Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải chương trình mục tiêu quốc gia sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả 2006 - 2015

           Lịch sử hiệu lực Thông báo 32/TB-VPCP ý kiến kết luận Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải chương trình mục tiêu quốc gia sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả 2006 - 2015

           • 20/02/2008

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 20/02/2008

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực