Thông báo 328/TB-VPCP

Thông báo 328/TB-VPCP về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 328/TB-VPCP Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh 2015


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 328/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 29 tháng 09 năm 2015

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ NGUYỄN TẤN DŨNG TẠI BUỔI LÀM VIỆC VỚI LÃNH ĐẠO TỈNH HÀ TĨNH

Ngày 16 tháng 9 năm 2015, Thủ tướng Chính phủ đã thăm và làm việc với lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và công tác xây dựng Đảng. Cùng dự buổi làm việc có Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Văn Nên, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Phạm Thị Hải Chuyền; đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương; đại diện lãnh đạo các Bộ, ngành: Công an, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương, Ngoại giao, Giao thông vận tải, Quốc phòng, Công an. Sau khi nghe đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 8 tháng đầu năm 2015; các nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới và một số đề xuất, kiến nghị của Tỉnh; ý kiến phát biểu của Lãnh đạo các Bộ, cơ quan; Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng kết luận như sau:

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Thay mặt Chính phủ, biểu dương và đánh giá cao sự đoàn kết, nỗ lực khắc phục khó khăn và những kết quả đạt được trong thời gian qua của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Hà Tĩnh. Trong điều kiện khó khăn chung của nền kinh tế nhưng cơ cấu kinh tế của Tỉnh đã chuyển dịch đúng hướng, có bước đột phá nhảy vọt; năm 2014 và 8 tháng đầu năm 2015 tiếp tục đạt tăng trưởng GDP cao. Một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội tăng nhanh, vượt kế hoạch như: thu ngân sách năm 2014 đạt 234% dự toán cả năm, bằng 212% số thu cả năm 2013, 8 tháng đầu năm 2015 đạt 85,5% dự toán cả năm, bằng 128% so cùng knăm 2014; kim ngạch xuất nhập khẩu qua địa bàn tăng 18% so cùng k; làm tốt công tác thu hút vốn đầu tư và thành lập mới doanh nghiệp. Các dự án trọng điểm trên địa bàn được quan tâm đẩy nhanh tiến độ, đặc biệt là các dự án tại Khu kinh tế Vũng Áng. Đã tập trung chỉ đạo quyết liệt, thực hiện tốt việc tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới đạt kết quả cao, toàn diện trên các lĩnh vực, có chiều sâu, vững chắc. Đã xây dựng được nhiều mô hình sản xuất kinh doanh có doanh thu trên 100 triệu đồng/năm đến hàng chục tỷ đồng, nhiều mô hình ứng dụng khoa học và công nghệ mới, liên kết với doanh nghiệp đạt hiệu quả cao. Đã có 26 xã đạt chuẩn nông thôn mới; dự kiến đến cuối năm 2015 có 52 xã đạt chuẩn nông thôn mới, đạt gần 23% trên tổng số xã, vượt 3% kế hoạch đề ra và không còn xã dưới 8 tiêu chí.

Các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, xã hội được quan tâm chỉ đạo và đạt được nhiều kết quả tích cực. Thực hiện tốt Chương trình giảm nghèo nhanh, bền vững, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 6,7%, dự kiến đến cuối năm 2015 còn 5%.

An ninh chính trị ổn định, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, công tác cải cách hành chính được chỉ đạo quyết liệt, tạo môi trường tốt cho đầu tư, kinh doanh.

Hà Tĩnh đã cơ bản hoàn thành và về đích trước một năm các chỉ tiêu chủ yếu của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đề ra; đến nay đã hoàn thành tốt việc tổ chức Đại hội Đảng cấp cơ sở và cấp trên cơ s.

II. NHIỆM VỤ TRONG THỜI GIAN TỚI

Phát huy kết quả đạt được trong năm 2014 và 8 tháng đầu năm 2015, phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ năm 2015, Tnh cần quan tâm làm tốt một số công việc sau:

1. Tiếp tục triển khai kịp thời, nghiêm túc và quyết liệt Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ, phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2015 và kế hoạch 5 năm 2011 - 2015 của địa phương.

2. Đẩy mạnh tái cơ cấu kinh tế các ngành, lĩnh vực theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh. Thực hiện hiệu quả tái cơ cấu nông nghiệp gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới; ưu tiên nguồn lực đầu tư cho nông nghiệp, nông thôn, nông dân.

3. Huy động tối đa các nguồn vốn đầu tư. Tháo gkhó khăn vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ các công trình dự án trọng điểm. Tiếp tục đầu tư vào Khu kinh tế Vũng Áng, thu hút các dự án công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ, xây dựng Khu kinh tế Vũng Áng phát triển nhanh, bền vững. Duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, bền vững.

4. Tiếp tục rà soát, thực hiện tốt chính sách với người có công, Mẹ Việt Nam anh hùng; các chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững; tăng cường quản lý hoạt động xuất khẩu lao động ra nước ngoài.

5. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của các cấp, các ngành từ Tỉnh đến cơ sở.

6. Tăng cường công tác quốc phòng - an ninh, chủ động nắm bắt tình hình, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi cho sản xuất, kinh doanh, thu hút đầu tư.

III. VỀ MỘT SỐ KIẾN NGHỊ CỦA TỈNH

1. Về nguồn vốn bồi thường, giải phóng mặt bng, hỗ trợ tái định cư dự án trọng điểm quốc gia khu liên hợp gang thép và cảng Sơn Dương

Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp Bộ Tài chính bố trí đủ nguồn vốn cho dự án theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản s 1594/TTg-KTTH ngày 07 ngày 10 năm 2013.

2. Về bố trí từ nguồn các dự án cấp bách địa phương (ngoài định mức chung tăng 6,7 ln so với kế hoạch 2015 nguồn NSTW hỗ trợ có mục tiêu của kế hoạch đầu tư trung hạn) với số vốn là 6.910 tỷ đồng

Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hp Bộ Tài chính nghiên cứu, đề xuất phù hợp với khả năng cân đối của ngân sách Trung ương giai đoạn 2016 - 2020.

3. Về dự án Trung tâm hành chính tỉnh

Trên cơ sở Tờ trình đề nghị của Tỉnh, giao Văn phòng Chính phủ lấy ý kiến các Bộ liên quan trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

4. Về hỗ trợ 5.118 hộ thuộc đối tượng chính sách hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở trên địa bàn Tỉnh.

Giao Bộ Tài chính khẩn trương thông báo cho Tỉnh số kinh phí đã được cấp. Trường hợp chưa đáp ứng được nhu cầu của Tỉnh thì giao Bộ Tài chính tổng hợp, cân đối chung và xử lý theo quy định.

5. Về dự án hệ thống cấp nước Khu kinh tế Vũng Áng

Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp Bộ Tài chính bố trí vốn hỗ trợ cho Tỉnh số tiền còn lại từ nguồn ngân sách Trung ương để thực hiện Dự án theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 547/TTg-KTN ngày 24 tháng 4 năm 2013.

6. Về các dự án sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA)

- Về Dự án “Cải tạo và nâng cấp Hệ thống kênh tưới, tiêu phục vụ sn xuất nông nghiệp và thoát lũ cho vùng Bắc Thạch Hà, huyện Thạch Hà, tnh Hà Tĩnh nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu”, kêu gọi Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) tài trợ: Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp ý kiến của các Bộ, ngành trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh mục dự án đầu tư để đưa vào nội dung cuộc Họp song phương về hợp tác phát triển năm 2015 với AFD; đồng thời, phối hợp với Bộ Tài chính đề xuất Thủ tướng Chính phủ về cơ chế tài chính trong nước đối với dự án theo quy định.

- Về tuyến đường ven biển Xuân Hội - Thạch Khê - Vũng Áng: Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư đưa dự án cầu Cửa Hội (nối tỉnh Nghệ An) và cầu Cửa Khẩu (nối Khu kinh tế Vũng Áng) vào danh mục các dự án sdụng nguồn vốn ODA Nhật Bản để đầu tư xây dựng trong kế hoạch trung hạn 2016-2020.

- Về Dự án “Cải thiện cơ sở hạ tầng các xã vùng ngập lụt tỉnh Hà Tĩnh nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững” (đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh mục đề nghị Quỹ Abu Dhabi tài trợ): Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư làm đầu mối vận động để Quỹ Abu Dhabi sớm có quyết định tài trợ cho dự án.

- Về Dự án Cải thiện môi trường nước Khu kinh tế Vũng Áng nhằm cải thiện ô nhiễm môi trường, thúc đẩy việc phát triển hạ tng kỹ thuật, thu hút đầu tư và thích ứng với biến đổi khí hậu: Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp các Bộ liên quan để đưa vào danh mục ưu tiên đầu tư từ nguồn vốn ODA do JICA tài trợ.

7. Về Dự án Hệ thống thủy lợi Ngàn Trươi - Cẩm Trang

Đồng ý chủ trương triển khai giai đoạn 2 của dự án; giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề xuất bố trí nguồn vốn báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định; đối với Hp phần bồi thường hỗ trợ tái định cư thực hiện theo chỉ đạo Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 1333/TTg-KTN ngày 11 tháng 8 năm 2015.

8. Về Dự án khu di tích Đại thi hào Nguyễn Du - Danh nhân văn hóa thế giới

Đồng ý về chủ trương, việc thực hiện đầu tư theo đúng quy định. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề xuất nguồn vốn, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

9. Về Dự án Trung tâm dịch vụ thể thao giải trí tại xã Xuân Thành, huyện Nghi Xuân

Tnh thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 4097/VPCP-KTTH ngày 03 tháng 6 năm 2015. Giao Bộ Tài chính sớm hoàn thiện dự thảo Nghị định về kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế trình Chính phủ ban hành để tạo điều kiện cho các địa phương thực hiện loại hình dịch vụ này, trong đó có Hà Tĩnh.

10. Về đề nghị thành lập doanh nghiệp độc lập và các vấn đề liên quan đến chính sách thuế đối với Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1

Giao Bộ Tài chính đề xuất xử lý chung cho các địa phương trong cả nước mà có kiến nghị tương tự như trường hợp này của Hà Tĩnh.

11. Về Dự án Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng II

Giao Bộ Công Thương chỉ đạo khẩn trương xử lý các vướng mắc để sớm triển khai Dự án.

12. Về Đề án đặc thù, thí điểm về thu hút, sử dụng nguồn nhân lực chất lượng cao tại Hà Tĩnh

Đồng ý chủ trương cho phép Hà Tĩnh xây dựng Đán đặc thù, thí điểm về thu hút, sử dụng nguồn nhân lực chất lượng cao gửi Bộ Nội vụ thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ trong tháng 10 năm 2015.

Văn phòng Chính phủ thông báo để y ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh và các Bộ, cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Thng, các Phó Thủ tướng CP;
- Các Bộ: KHĐT, TC, NN&PTNT, XD, YT, LĐTB&XH, QP, CA, TN&MT, CT, GTVT, NG, TN&MT, NV;
- Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam;
- Tnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Hà Tĩnh;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Trợ lý TTCP; GĐ Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, KTN, KGVX, NC, QHQT, TKBT, TH, TCCV;
- Lưu: VT, V.IIl
(3)

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Nên

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 328/TB-VPCP

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu328/TB-VPCP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/09/2015
Ngày hiệu lực29/09/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thương mại, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 328/TB-VPCP

Lược đồ Thông báo 328/TB-VPCP Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 328/TB-VPCP Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh 2015
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu328/TB-VPCP
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Văn Nên
        Ngày ban hành29/09/2015
        Ngày hiệu lực29/09/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thương mại, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Thông báo 328/TB-VPCP Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh 2015

           Lịch sử hiệu lực Thông báo 328/TB-VPCP Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh 2015

           • 29/09/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 29/09/2015

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực