Thông báo 33/TB-BGDĐT

Thông báo 33/TB-BGDĐT năm 2017 kết luận của Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ tại buổi làm việc với Giám đốc sở giáo dục và đào tạo các tỉnh, thành phố do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 33/TB-BGDĐT kết luận của Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ buổi làm việc Giám đốc sở giáo dục 2017


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 33/TB-BGDĐT

Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2017

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA BỘ TRƯỞNG PHÙNG XUÂN NHẠ TẠI BUỔI LÀM VIỆC VỚI GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ

Ngày 14 tháng 01 năm 2017, tại Hà Nội, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ đã làm việc với Giám đốc sở giáo dục và đào tạo các tỉnh, thành phố. Cùng dự buổi làm việc có Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa, Thứ trưng Phạm Mạnh Hùng, đại diện lãnh đạo Công đoàn Giáo dục Việt Nam, các đơn vị, dự án thuộc Bộ và một số Hiệu trưởng trường đại học sư phạm.

Sau khi nghe báo cáo của Văn phòng Bộ, Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục, Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục và ý kiến phát biểu, thảo luận của các đại biểu tham dự Hội nghị, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ kết luận:

1. Thời gian qua, các sở giáo dục và đào tạo đã phối hợp với các đơn vị chức năng của Bộ Giáo dục và Đào tạo thực hiện nghiêm túc kết luận của Bộ trưởng tại buổi làm việc với Giám đốc sở giáo dục và đào tạo các tỉnh, thành phố (Thông báo số 338/TB-BGDĐT ngày 27 tháng 5 năm 2016), trong đó có những kết quả nổi bật như: đã tham mưu với chính quyền địa phương chỉ đạo tổ chức thành công kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2016 và huy động các thầy giáo, cô giáo tham gia biên soạn, biên tập câu hỏi trắc nghiệm đxây dựng ngân hàng câu hỏi thi chuẩn hóa phục vụ kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2017; tham gia ý kiến sửa đổi Thông tư số 30/2014/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 8 năm 2014 về đánh giá học sinh tiểu học; hướng dẫn, tập huấn cho giáo viên tiểu học và cán bộ quản lý giáo dục triển khai thực hiện đánh giá học sinh tiu học theo Thông tư số 22/2016/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 9 năm 2016; rà soát, đánh giá, rút kinh nghiệm việc triển khai một số mô hình đổi mới. Công tác trao đổi thông tin giữa Bộ, các đơn vị thuộc Bộ với các sở giáo dục và đào tạo đã có bước chuyển mạnh và đạt kết quả tốt; 07 địa phương đã chuẩn bị tốt nội dung để Bộ trưởng làm việc với lãnh đạo các tỉnh, thành phố về tình hình giáo dục và đào tạo của địa phương.

Tuy nhiên, việc triển khai nhiệm vụ theo Thông báo số 338/TB-BGDĐT của các sở giáo dục và đào tạo còn một số hạn chế như: công tác truyền thông về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo còn hình thức, chưa đi vào thực chất; việc trao đổi thông tin, báo cáo về tình hình giáo dục của địa phương với Bộ chưa tốt, chưa bảo đảm thông tin thông suốt trong toàn ngành; việc xây dựng và triển khai các giải pháp đổi mới giáo dục còn chậm; việc chủ động rà soát và phát hiện các vấn đề giáo dục và đào tạo địa phương đbáo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo chưa tốt (nhiều vấn đề xảy ra ở địa phương Bộ biết được qua thông tin báo chí phản ánh).

2. Thời gian tới, các sở giáo dục và đào tạo tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ theo Thông báo số 338/TB-BGDĐT ngày 27 tháng 5 năm 2016 và 9 nhiệm vụ chủ yếu, 5 giải pháp cơ bản của ngành Giáo dục tại Chỉ thị số 3031/CT-BGDĐT ngày 26 tháng 8 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2016-2017.

Bên cnh việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chủ yếu của ngành, các sgiáo dục và đào tạo, các trường sư phạm và các đơn vị cần tập trung trin khai thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau đây:

2.1. Thực hiện nghiêm túc việc bố trí cán bộ chuyên trách về công tác truyền thông của sở giáo dục và đào tạo, trong đó, Giám đốc sở trực tiếp phụ trách chỉ đạo công tác truyền thông của đơn vị nhằm nâng cao hiệu quả truyền thông về các hoạt động giáo dục và đào tạo tại địa phương, đồng thời tăng cường kết nối với bộ phận truyền thông của Bộ.

2.2. Tập trung quy hoạch, phát triển, đào tạo và bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục

a) Tham mưu với chính quyền địa phương triển khai rà soát, tuyển dụng, bố trí và sử dụng viên chức ngành Giáo dục đạt hiệu quả; xây dựng kế hoạch chun hóa đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục, trước mắt tập trung chun hóa đội ngũ giáo viên trung học cơ sở, trung học phthông điều chuyn dạy mầm non và tiu học; rà soát, chấn chỉnh dạy thêm học thêm không đúng quy định và việc tchức học, thi và cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học cho giáo viên.

b) Giao các trường đại học sư phạm xây dựng chương trình đào tạo văn bằng 2 cho giáo viên trung học cơ sở, trung học phổ thông điều chuyển dạy mm non và tiu học thống nhất trong toàn quốc theo các mô đun, gắn với thực tiễn, thông qua thực hành, trình Bộ trưởng trước ngày 15 tháng 02 năm 2017; phối hp với các địa phương tổ chức đào tạo từ tháng 3 năm 2017 theo nguyên tc chia sẻ chi phí đào tạo.

c) Giao Học viện Quản lý giáo dục chủ trì, phối hợp với các chuyên gia xây dựng khung năng lực các chức danh vị trí lãnh đạo sở giáo dục và đào tạo, lãnh đạo phòng giáo dục và đào tạo, hiệu trưởng/phó hiệu trưởng các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông. Theo đó, xây dựng chương trình và tổ chức bồi dưỡng cho các chức danh này.

Các sở giáo dục và đào tạo xây dựng kế hoạch bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục, phối hp với Học viện Quản lý giáo dục tổ chức các lớp bồi dưỡng bảo đảm hiệu quả, thiết thực.

d) Các sở giáo dục và đào tạo làm tốt công tác quy hoạch đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục đchủ động trong công tác dự báo nguồn nhân lực ngành Giáo dục địa phương. Các trường sư phạm phối hợp chặt chẽ với các sở giáo dục và đào tạo chủ động cân đối chỉ tiêu tuyển sinh và lộ trình đào tạo mới, đào tạo lại, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục, gắn với đi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông.

2.3. Chuẩn bị chu đáo và tổ chức tốt kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2017

a) Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục công bố đề thi thử nghiệm trong tháng 01 năm 2017; chủ trì, phối hp với Vụ Giáo dục Trung học soạn thảo các văn bản hướng dẫn tổ chức kỳ thi.

b) Các sở giáo dục và đào tạo tăng cường chỉ đạo, kiểm tra việc hoàn thành chương trình và tổ chức ôn tập cho học sinh lớp 12 trung học phổ thông; tránh tình trạng dạy trước chương trình hoặc cắt bớt chương trình.

Tchức hướng dẫn quy chế thi trung học phthông quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông, quy chế tuyển sinh đại học đến cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh, cha mẹ học sinh và xã hội.

c) Trên cơ sở kế hoạch công việc tổ chức kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2017 của Bộ, các sở giáo dục và đào tạo cử cán bộ cốt cán tham gia tập huấn về quy chế thi, nghiệp vụ tổ chức thi, sử dụng phần mềm quản lý thi và xét công nhận tốt nghiệp trung học phthông. Cán bộ cốt cán của các sở sẽ chịu trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ tập huấn đại trà các nội dung này ở địa phương.

d) Các sở giáo dục và đào tạo tham mưu cho lãnh đạo tỉnh, thành phố xây dựng kế hoạch tổ chức thi; xây dựng phương án huy động đội ngũ cán bộ, giáo viên có chất lượng tham gia công tác coi thi, chấm thi, chấm phúc khảo. Chuẩn bị tốt việc đăng ký dự thi và cung cấp dữ liệu chính xác phục vụ công tác tổ chức thi và xét công nhận tốt nghiệp trung học phthông tại địa phương.

2.4. Các sở giáo dục và đào tạo tham mưu cho lãnh đạo tỉnh, thành phố rà soát kế hoạch thực hiện Đán xây dựng xã hội học tập, bổ sung những giải pháp thiết thực nhằm đạt các mục tiêu của Đề án đến năm 2020; tập trung chỉ đạo nâng cao hiệu quả hoạt động của các trung tâm học tập cộng đồng, đề xuất các giải pháp để hoàn thiện mô hình trung tâm học tập cộng đồng phù hp với điều kiện của Việt Nam. Các sở giáo dục và đào tạo chủ trì, phối hợp chặt chẽ với Hội Khuyến học ở địa phương thực hiện việc đánh giá, xếp loại Cộng đồng học tập cấp xã một cách thiết thực, hiệu quả.

2.5. Các sở giáo dục và đào tạo đề xuất, kiến nghị về cơ chế, chính sách nâng cao các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục, gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo (qua Văn phòng Bộ) trước ngày 28 tháng 02 năm 2017.

2.6. Tăng cường mối quan hệ tương tác trực tiếp giữa Bộ với sở giáo dục và đào tạo thông qua các cuộc làm việc định kỳ hoặc hội nghị chuyên đgiữa Bộ với các sở giáo dục và đào tạo và lãnh đạo địa phương.

Những địa phương Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã làm việc về phát triển giáo dục và đào tạo cần tham mưu với chính quyn địa phương thực hiện tt các kết luận của Bộ trưởng. Các địa phương khác cn chun bị kỹ nội dung đBộ trưởng tiếp tục làm việc trong thời gian tới.

2.7. Giám đốc sở giáo dục và đào tạo cần tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu ngành Giáo dục tại địa phương trong việc tham mưu và chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ giáo dục và đào tạo địa phương; chủ động nắm bắt, giải quyết và chịu trách nhiệm trước những vấn đề nóng, những tồn tại, vướng mắc về giáo dục và đào tạo của địa phương.

2.8. Bộ Giáo dục và Đào tạo khuyến khích các sở giáo dục và đào tạo đề xuất các sáng kiến, chuyên đề nhằm đổi mới quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục; Bộ sẽ lắng nghe ý kiến từ các địa phương trước khi đưa ra những chủ trương, giải pháp cho toàn ngành.

2.9. Chú ý công tác đánh giá học sinh đảm bảo thực hiện nghiêm túc chương trình dạy học; không gây quá tải đối với học sinh.

2.10. Thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo về Bộ Giáo dục và Đào tạo và đây là căn cứ quan trọng để xét thi đua năm học 2016-2017.

3. Bộ trưởng ghi nhận, tiếp thu và giao các đơn vị chức năng của Bộ Giáo dục và Đào tạo nghiên cứu, xem xét giải quyết những đề xuất, kiến nghị của Giám đốc sở giáo dục và đào tạo, trong đó, lưu ý một số nhiệm vụ sau:

3.1. Vụ Giáo dục Chuyên nghiệp chủ trì, phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ soạn thảo văn bản hướng dẫn các địa phương thực hiện Nghị quyết số 76/NQ- CP ngày 03 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ về quản lý nhà nước đối với giáo dục nghề nghiệp.

3.2. Cục Khảo thí và Kim định chất lượng giáo dục chủ trì, phối hợp với Vụ Giáo dục Mầm non, Vụ Giáo dục Tiểu học và Vụ Giáo Trung học rà soát, sửa đổi văn bản quy định về tiêu chí kiểm định chất lượng giáo dục gắn với tiêu chí trường chuẩn quốc gia.

3.3. Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục chủ trì, phối hợp với Vụ Giáo dục Mầm non nghiên cứu quy định về chế độ cho giáo viên dạy lp ghép ở vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn.

3.4. Vụ Giáo dục dân tộc chủ trì, phối hợp với Vụ Kế hoạch - Tài chính triển khai thực hiện Kết luận thanh tra số 2455/KL-TTCP ngày 27 tháng 9 năm 2016 của Thanh tra Chính phủ về việc thực hiện Đề án củng cố và phát triển hệ thống trường phổ thông dân tộc nội trú giai đoạn 2011-2015; rà soát, tổng hợp kết quả xử lý, khắc phục các kiến nghị của Thanh tra Chính phủ đối với 12 tỉnh Bắc Kạn, Lạng Sơn, Sơn La, Lào Cai, Nghệ An, Gia Lai, Đắk Lk, Bình Định, Bình Phước, An Giang, Trà Vinh và Sóc Trăng đbáo cáo Bộ trưởng trước ngày 28 tháng 02 năm 2017.

3.5. Vụ Giáo dục Trung học tổng hợp từ các địa phương báo cáo về các cuộc thi, hội thi, các cuộc giao lưu dành cho giáo viên và học sinh, trình Bộ trưởng trước ngày 28 tháng 02 năm 2017.

Trân trọng thông báo Kết luận của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo để Giám đốc sở giáo dục và đào tạo và các đơn vị liên quan trin khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để b/c);
- Bí thư tỉnh ủy, thành ủy (để p/h c/đ);
- Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố (để p/h c/đ);
- Các Thứ trưởng (để c/đ);
- Chánh Văn phòng (để b/c);
- Các đơn vị thuộc cơ quan Bộ (để t/h);
- Học viện Quản lý giáo dục (để t/h);
- Hiệu trưởng các trường ĐHSP, CĐSP (để t/h);
- Giám đốc sở GDĐT (để t/h);
- Cổng thông tin điện tử của Bộ GDĐT;
- Lưu: VT, TH.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Nguyễn Đình Mạnh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 33/TB-BGDĐT

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu33/TB-BGDĐT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/01/2017
Ngày hiệu lực18/01/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 33/TB-BGDĐT

Lược đồ Thông báo 33/TB-BGDĐT kết luận của Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ buổi làm việc Giám đốc sở giáo dục 2017


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 33/TB-BGDĐT kết luận của Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ buổi làm việc Giám đốc sở giáo dục 2017
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu33/TB-BGDĐT
        Cơ quan ban hànhBộ Giáo dục và Đào tạo
        Người kýNguyễn Đình Mạnh
        Ngày ban hành18/01/2017
        Ngày hiệu lực18/01/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giáo dục
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Thông báo 33/TB-BGDĐT kết luận của Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ buổi làm việc Giám đốc sở giáo dục 2017

           Lịch sử hiệu lực Thông báo 33/TB-BGDĐT kết luận của Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ buổi làm việc Giám đốc sở giáo dục 2017

           • 18/01/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 18/01/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực