Thông báo 334/TB-VPCP

Nội dung toàn văn Thông báo 334/TB-VPCP 2023 kết luận tại buổi kiểm điểm dự án thành phần qua Quảng Ngãi Bình Định


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 334/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 18 tháng 8 năm 2023

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ TRẦN HỒNG HÀ TẠI BUỔI KIỂM ĐIỂM VÀ LÀM VIỆC VỀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN THÀNH PHẦN QUA CÁC TỈNH: QUẢNG NGÃI, BÌNH ĐỊNH, PHÚ YÊN, KHÁNH HÒA THUỘC DỰ ÁN XÂY DỰNG ĐƯỜNG BỘ CAO TỐC BẮC - NAM PHÍA ĐÔNG GIAI ĐOẠN 2021-2025

Ngày 11 tháng 8 năm 2023, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã kiểm tra hiện trường dự án thành phần đoạn Vân Phong - Nha Trang và chủ trì cuộc họp tại trụ sở Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về tình hình thực hiện các dự án thành phần qua các tỉnh: Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa thuộc Dự án xây dựng đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021- 2025. Tham gia đoàn kiểm tra và dự họp có lãnh đạo các Bộ, ngành: Bộ Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng Chính phủ; đại diện các Bộ: Công an, Quốc phòng, Xây dựng, Công Thương và các chủ đầu tư dự án (Ban Quản lý dự án 2, 7, 85), Tư vấn, nhà thầu thi công. Về phía các địa phương (Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa) có các đồng chí Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh và đại diện các Sở, ngành liên quan. Sau khi nghe báo cáo của Bộ Giao thông vận tải (Báo cáo số 8748/BGTVT-CQLXD ngày 10/8/2023), ý kiến của các địa phương, các Ban Quản lý dự án, nhà thầu thi công và phát biểu của các cơ quan tham dự, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà kết luận như sau:

Dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025 đoạn đi qua các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa gồm 05 dự án thành phần với tổng chiều dài 351,2 km. Đánh giá cao Bộ Giao thông vận tải, các bộ, ngành và 04 địa phương đã tích cực, nỗ lực, quyết tâm triển khai các dự án thành phần. Đến nay, các địa phương đã bàn giao mặt bằng đạt 310/351,2km đạt 89% và cơ bản giải quyết những vấn đề khó khăn liên quan đến mỏ vật liệu xây dựng. Mặc dù diện tích mặt bằng còn lại không lớn (khoảng 10%) nhưng đây là các khu vực khó khăn nhất do liên quan đến đất ở (có thể phải tái định cư), đất trồng lúa, đất rừng và hạ tầng kỹ thuật, trong đó có nhiều đường điện cao thế.

Để đáp ứng tiến độ hoàn thành dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025 đúng tiến độ theo yêu cầu của Quốc hội, Chính phủ giao, yêu cầu Bộ Giao thông vận tải, các Bộ, ngành và các địa phương thực hiện một số nội dung cụ thể như sau:

1. Về công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư: Cần huy động cả hệ thống chính trị dưới sự chỉ đạo trực tiếp của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy (Trưởng Ban chỉ đạo về công tác giải phóng mặt bằng) để triển khai công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư; ưu tiên tái định cư tại chỗ (xen cư tại chỗ); các khu tái định cư tập trung phải chuẩn bị sớm, đủ hạ tầng với nguyên tắc nơi ở mới phải tốt hơn hoặc ít nhất phải bằng nơi ở cũ.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố tập trung giải quyết với tinh thần, trách nhiệm, quyết tâm cao nhất để xử lý, tháo gỡ các đường găng, điểm nghẽn, giải quyết dứt điểm công tác giải phóng mặt bằng theo đúng các mốc tiến độ yêu cầu của Chính phủ; phấn đấu bàn giao toàn bộ mặt bằng trong Quý III năm 2023.

2. Về chuyển mục đích sử dụng rừng, chuyển mục đích sử dụng đất rừng và đất trồng lúa hai vụ trở lên:

a) Ủy ban nhân dân các tỉnh chỉ đạo các sở, ngành địa phương phối hợp chặt chẽ với các Ban Quản lý dự án để rà soát kỹ lưỡng, tổng hợp chính xác số liệu phần diện tích đất rừng, đất trồng lúa gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường tổng hợp báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định; các địa phương chịu trách nhiệm toàn diện về tính chính xác của số liệu đã xác định, cung cấp.

b) Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan liên quan làm rõ cơ quan có thẩm quyền quyết định đối với nội dung điều chỉnh chuyển mục đích sử dụng rừng, đất trồng lúa của dự án. Đồng thời tiếp tục hướng dẫn thủ tục đóng tiền vào Quỹ đối với các địa phương không còn đất để chuyển đổi rừng nhằm đáp ứng tiến độ theo kế hoạch, hoàn thành trong tháng 8 năm 2023.

3. Về di dời hạ tầng kỹ thuật:

a) Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh chịu trách nhiệm toàn diện về tiến độ công tác di dời hạ tầng kỹ thuật; lưu ý các hạng mục di dời đường điện cao thế có quy mô kỹ thuật phức tạp, tổng mức đầu tư lớn.

b) Bộ Công Thương chỉ đạo EVN và các đơn vị liên quan khẩn trương đề xuất xử lý, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện di dời đường điện; chịu trách nhiệm theo dõi, kiểm tra việc thực hiện công tác di dời đường điện của các đơn vị trực thuộc bảo đảm tiến độ; phối hợp với Bộ Giao thông vận tải làm việc cụ thể với các địa phương về thực hiện công tác di dời hạ tầng kỹ thuật (đường điện, mạng viễn thông...), báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện trong tháng 8 năm 2023.

4. Vật liệu xây dựng thông thường:

a) Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố có mỏ vật liệu xây dựng thông thường nằm trong hồ sơ dự án khẩn trương thực hiện thủ tục để đưa mỏ vào khai thác theo hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường để đáp ứng nhu cầu và tiến độ thi công; chịu trách nhiệm giám sát an toàn, môi trường trong quá trình khai thác; kịp thời xử lý, tháo gỡ các vướng mắc liên quan đường tiếp cận các mỏ vật liệu, tránh ảnh hưởng đến tiến độ khai thác các mỏ vật liệu.

b) Các địa phương khẩn trương xem xét, thực hiện các đề nghị của Bộ Giao thông vận tải tại văn bản số 8748/BGTVT-CQLXD ngày 10/8/2023 liên quan đến mỏ vật liệu xây dựng.

c) Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với cơ quan liên quan hướng dẫn thủ tục để tạm trữ khối lượng vật liệu đất dư thừa (đất đào khi thi công công trình, không có nhu cầu sử dụng phục vụ trực tiếp dự án). Các địa phương chủ động rà soát, bố trí mặt bằng để tạm trữ và quản lý khối lượng vật liệu đất dư thừa này theo quy định.

5. Về tiêu chuẩn, định mức xây dựng

a) Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo rà soát, sớm ban hành quy chuẩn thiết kế đường cao tốc.

b) Bộ Xây dựng rà soát các định mức còn thiếu hoặc chưa phù hợp để điều chỉnh theo quy định nhằm đáp ứng yêu cầu công tác quản lý.

6. Về nghiên cứu cát biển làm vật liệu xây dựng: Bộ Giao thông vận tải, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Xây dựng khẩn trương thực hiện các chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tại các văn bản: số 88/TB-VPCP ngày 22/3/2023, số 2546/VPCP-CN ngày 14/4/2023, số 5800/VPCP-CN ngày 31/7/2023 của Văn phòng Chính phủ về nghiên cứu, đánh giá thí điểm việc sử dụng cát biển làm vật liệu xây dựng cho hạ tầng giao thông và xây dựng. Bộ Tài nguyên và Môi trường tính toán, xác định và khoanh các vùng cát biển, hướng dẫn trình tự, thủ tục thăm dò, khai thác, đánh giá tác động môi trường để khai thác phục vụ thi công các đường cao tốc và công trình xây dựng khác ngay sau khi có kết quả nghiên cứu, đánh giá.

7. Về công tác thiết kế, thi công: yêu cầu các chủ thể tham gia dự án phải tuân thủ chặt chẽ các yêu cầu kỹ thuật, bảo đảm chất lượng công trình, an toàn thi công, bảo đảm môi trường. Trong đó lưu ý:

a) Đối với các đơn vị tư vấn thiết kế: Nâng cao trách nhiệm, bảo đảm chất lượng trong công tác điều tra, khảo sát xây dựng gắn với nhu cầu vật liệu xây dựng (đất, đá, cát, sỏi), đánh giá tác động môi trường, cảnh quan theo quy hoạch của địa phương để lựa chọn khu vực khai thác vật liệu bảo đảm tính kinh tế - kỹ thuật, cảnh quan môi trường; thẩm định thiết kế, lựa chọn phương án kỹ thuật phải bảo đảm tính bền vững công trình, thích ứng biến đổi khí hậu; nghiên cứu giải pháp thiết kế tối ưu, công nghệ phù hợp với điều kiện địa hình, địa chất, thủy văn khu vực dự án.

b) Đối với các đơn vị tư vấn giám sát: Thực hiện đầy đủ quyền hạn, trách nhiệm theo hợp đồng và quy định của pháp luật, chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật và chủ đầu tư về những công việc được giao; giám sát chặt chẽ chất lượng, nguồn gốc xuất xứ của vật tư, vật liệu và thiết bị sử dụng cho công trình, bảo đảm đáp ứng các yêu cầu của hồ sơ thiết kế, chỉ dẫn kỹ thuật của dự án...

c) Đối với nhà thầu thi công: Chịu trách nhiệm toàn diện về chất lượng công trình, hạng mục công trình do mình thực hiện. Thực hiện rà soát, khảo sát hiện trường trước khi triển khai thi công, đặc biệt là các khu vực có nghi ngờ bất thường về điều kiện địa chất công trình, địa chất thủy văn, có nguy cơ ảnh hưởng đến chất lượng công trình, kịp thời xử lý không để xảy ra sự cố công trình trong quá trình thi công, khai thác.

d) Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo các Chủ đầu tư, nhà thầu liên quan thực hiện Dự án xây dựng đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 đảm bảo tiến độ, chất lượng, đảm bảo an toàn.

8. Về trạm dừng nghỉ: Bộ Giao thông vận tải rà soát, bố trí các trạm dừng nghỉ hợp lý, triển khai đầu tư xây dựng công trình trạm dừng nghỉ bảo đảm tuân thủ quy định pháp luật, công khai, minh bạch và hiệu quả, đáp ứng yêu cầu khai thác đồng bộ các dự án thành phần trên toàn tuyến Bắc - Nam phía Đông.

Trạm dừng nghỉ phải bảo đảm mỹ quan, tiện nghi, chất lượng tốt phục vụ phương tiện, lái xe, hành khách...

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các bộ, ngành, địa phương và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.


Nơi nhận:
- Thủ tướng, PTTg Trần Hồng Hà (để b/c);
- Các Bộ: GTVT, XD, TN&MT, CT, CA, QP, NN&PTNN;
- Thanh tra Chính phủ;
- UBND các tỉnh, thành phố: Cần Thơ, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, An Giang, Đồng Tháp, Hậu Giang, Bạc Liêu, Kiên Giang, Cà Mau, Vĩnh Long;
- Các Tập đoàn: EVN, VNPT, VIETTEL;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Sỹ Hiệp, Trợ lý TTgCP, PTTg Trần Hồng Hà, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, NN, NC, QHĐP, TH, KTTH;
- Lưu: VT, CN (2). THH.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Sỹ Hiệp

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 334/TB-VPCP

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu334/TB-VPCP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/08/2023
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật11 tháng trước
(24/08/2023)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 334/TB-VPCP

Lược đồ Thông báo 334/TB-VPCP 2023 kết luận tại buổi kiểm điểm dự án thành phần qua Quảng Ngãi Bình Định


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 334/TB-VPCP 2023 kết luận tại buổi kiểm điểm dự án thành phần qua Quảng Ngãi Bình Định
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu334/TB-VPCP
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Sỹ Hiệp
        Ngày ban hành18/08/2023
        Ngày hiệu lực...
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Giao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật11 tháng trước
        (24/08/2023)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Thông báo 334/TB-VPCP 2023 kết luận tại buổi kiểm điểm dự án thành phần qua Quảng Ngãi Bình Định

              Lịch sử hiệu lực Thông báo 334/TB-VPCP 2023 kết luận tại buổi kiểm điểm dự án thành phần qua Quảng Ngãi Bình Định

              • 18/08/2023

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực