Thông báo 340/TB-VPCP

Thông báo 340/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh tại cuộc họp Ban chỉ đạo Nhà nước về đổi mới cơ chế hoạt động đơn vị sự nghiệp công lập ngày 26 tháng 9 năm 2012 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 340/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh tại cuộc họp Ban


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 340/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 05 tháng 10 năm 2012

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG VŨ VĂN NINH TẠI CUỘC HỌP BAN CHỈ ĐẠO NHÀ NƯỚC VỀ ĐỔI MỚI CƠ CHẾ HOẠT ĐỘNG CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP NGÀY 26 THÁNG 9 NĂM 2012

Ngày 26 tháng 9 năm 2012, tại Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh, Trưởng Ban chỉ đạo Nhà nước về đổi mới cơ chế hoạt động các đơn vị sự nghiệp công lập đã chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo về đánh giá tình hình thực hiện Kết luận số 37-KL/TW ngày 26 tháng 5 năm 2011 của Bộ Chính trị (khóa XI) về đổi mới cơ chế hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, đẩy mạnh xã hội hóa một số loại hình dịch vụ sự nghiệp công (sau đây gọi tắt là Kết luận số 37) và triển khai Nghị quyết số 40/NQ-CP ngày 09 tháng 8 năm 2012 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Thông báo kết luận số 37 của Bộ Chính trị. Tham dự cuộc họp có Bộ trưởng Bộ Tài chính, Phó Trưởng ban Chỉ đạo và các thành viên Ban Chỉ đạo, đại diện các cơ quan của Quốc hội: Ủy ban Kinh tế, Ủy ban Văn hóa Giáo dục Thanh thiếu niên và Nhi đồng, Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Ủy ban về các vấn đề xã hội. Sau khi nghe Lãnh đạo các Bộ: Tài chính, Y tế báo cáo các công việc triển khai Kết luận số 37 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 40/NQ-CP của Chính phủ, ý kiến của các đại biểu tham dự cuộc họp, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh, Trưởng Ban chỉ đạo đã kết luận như sau:

Việc triển khai nội dung đổi mới cơ chế hoạt động các đơn vị sự nghiệp công lập, đẩy mạnh xã hội hóa các dịch vụ sự nghiệp công trong những năm qua đã được triển khai trên phạm vi cả nước và đạt được một số kết quả. Trước yêu cầu đổi mới, hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa gắn với bảo đảm an sinh xã hội nhằm hướng tới việc cung cấp dịch vụ tốt hơn cho mọi tầng lớp nhân dân, các ngành, các cấp cần quan tâm sâu sát, chỉ đạo quyết liệt đẩy nhanh tiến độ thực hiện Kết luận số 37 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 40/NQ-CP của Chính phủ, tăng cường phối hợp giữa các Bộ, cơ quan liên quan, bảo đảm thống nhất quan điểm, mục đích, yêu cầu và chủ động, hiệu quả trong triển khai thực hiện; trong đó tập trung vào một số công việc sau:

1. Về việc triển khai thực hiện Chương trình hành động theo Nghị quyết số 40/NQ-CP của Chính phủ:

a) Về hệ thống thể chế, cơ chế chính sách:

- Các Bộ, cơ quan tập trung triển khai thực hiện các nội dung, nhiệm vụ liên quan, đảm bảo đúng tiến độ theo Nghị quyết số 40/NQ-CP; trong quá trình triển khai, trường hợp cần điều chỉnh, bổ sung thì chủ động phối hợp với Bộ Tài chính để kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

- Các Bộ, cơ quan liên quan tích cực, chủ động đẩy nhanh tiến độ công việc, đảm bảo thực hiện theo đúng tiến độ theo Nghị quyết số 40/NQ-CP; trong đó lưu ý các cơ chế, chính sách cần phải xây dựng hoặc sửa đổi, bổ sung trong Quý IV năm 2012 và chủ động triển khai ngay trong năm 2012 đối với một số nội dung công việc của Quý I năm 2013.

- Về cơ chế đối với các đơn vị sự nghiệp công lập: các Bộ, cơ quan xây dựng, trình Chính phủ ban hành Nghị định đối với từng lĩnh vực theo quy định. Bộ Tài chính khẩn trương xây dựng, trình Chính phủ dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ Quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập theo hướng quy định khung các vấn đề chung, có ý nghĩa then chốt để làm căn cứ cho các Bộ, cơ quan liên quan nghiên cứu, xây dựng dự thảo Nghị định riêng quy định đối với từng lĩnh vực cụ thể.

- Về cơ chế khuyến khích xã hội hóa: Các Bộ, cơ quan liên quan nghiên cứu, rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung các nội dung liên quan tại Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30 tháng 5 năm 2008 của Chính phủ quy định về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc liên quan (chính sách về giao đất, mặt bằng, vốn, tín dụng...) để thực hiện mục tiêu đẩy mạnh chủ trương xã hội hóa, khuyến khích, huy động các thành phần kinh tế tích cực tham gia đầu tư phát triển dịch vụ sự nghiệp công; bảo đảm việc triển khai thực hiện các chính sách xã hội hóa theo quy hoạch, lộ trình phù hợp, trong đó xác định rõ mức độ xã hội hóa, vai trò, trách nhiệm của Nhà nước, của các tổ chức kinh tế xã hội và cá nhân trong việc tham gia cung ứng dịch vụ sự nghiệp công.

b) Phương thức triển khai:

- Các Bộ, cơ quan liên quan tổng kết việc triển khai cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm, cơ chế thí điểm Nhà nước đặt hàng trong thời gian qua; trên cơ sở đó đánh giá, rút kinh nghiệm và đề xuất các nội dung đổi mới để tiếp tục mở rộng, nhân rộng mô hình đã làm tốt cho các đơn vị sự nghiệp công lập khác có đủ điều kiện triển khai (như: tự chủ kinh phí hoạt động thường xuyên của một số trường đại học, thí điểm đặt hàng đào tạo nghề, cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh theo yêu cầu,...).

- Các Bộ, cơ quan liên quan tập trung đề xuất về đổi mới cơ chế hoạt động, cơ chế tổ chức, cơ chế quản lý, xây dựng hệ thống định mức kinh tế kỹ thuật của ngành, lĩnh vực; trên cơ sở đó Bộ Tài chính phối hợp để xây dựng cơ chế tài chính, các định mức tài chính phù hợp với nội dung đổi mới cơ chế hoạt động, cơ chế tổ chức, cơ chế quản lý tài chính của ngành, lĩnh vực; trong đó cần chú ý thực hiện theo lộ trình phù hợp với khả năng của nền kinh tế và thu nhập của nhân dân.

- Thực hiện thí điểm các nội dung đổi mới đối với các đơn vị có nguyện vọng và đủ điều kiện; trên cơ sở đó tổng kết, rút kinh nghiệm và mở rộng từng bước theo lộ trình phù hợp. Bộ Tài chính phối hợp với các Bộ, ngành xây dựng Đề án thí điểm, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, cho ý kiến.

- Bộ Tài chính là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ đôn đốc các Bộ, cơ quan liên quan triển khai các nội dung công việc theo chương trình hành động của Chính phủ; xây dựng kế hoạch và chương trình họp Ban Chỉ đạo. Trong các phiên họp tiếp theo, để thảo luận các vấn đề cụ thể, hiệu quả hơn, Bộ Tài chính tổ chức họp để nghe trước báo cáo của các Bộ, ngành; trên cơ sở đó tổng hợp các nội dung, vấn đề chính, quan trọng để báo cáo Ban Chỉ đạo thảo luận, trình Thủ tướng Chính phủ.

- Bộ Thông tin và Truyền thông đẩy mạnh công tác tuyên truyền về các nội dung Kết luận số 37 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 40/NQ-CP của Chính phủ, góp phần tạo đồng thuận của xã hội trong quá trình triển khai thực hiện.

- Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình cấp có thẩm quyền quyết định bổ sung Lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư vào thành phần Ban Chỉ đạo.

2. Về đổi mới trong lĩnh vực y tế:

a) Ban Chỉ đạo biểu dương Bộ Y tế đã tích cực, quyết tâm triển khai nghiên cứu, xây dựng và trình Chính phủ dự thảo Nghị định về cơ chế hoạt động và cơ chế tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp y tế công lập và giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập. Nội dung dự thảo Nghị định về cơ bản đã nhận được sự đồng thuận của các thành viên Chính phủ và cần làm rõ thêm về vấn đề khống chế tiền lương của các đơn vị sự nghiệp y tế.

b) Bộ Y tế lựa chọn một số bệnh viện có điều kiện phù hợp để thực hiện thí điểm trước; trên cơ sở đó tổng kết, đánh giá nhân rộng mô hình.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các thành viên Ban Chỉ đạo Nhà nước về đổi mới cơ chế hoạt động các đơn vị sự nghiệp công lập và các Bộ, cơ quan liên quan biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng CP, các PTTg;
- Thành viên BCĐ;
- Các Bộ:  GD&ĐT; Y tế; KH&CN, VHTT&DL; TN&MT; GTVT; TTTT; LĐTB&XH; NN&PTNT; KH và ĐT; Tư pháp; Nội vụ;
- Các UB của QH: VH, GD, TN, TN&NĐ; TC-NS; KT; KH, CN và MT và UB về các vấn đề XH,
- VPCP: BTCN; Các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: TH, KTN, KGVX, TKBT; Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTTH (3b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Văn Phượng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 340/TB-VPCP

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu340/TB-VPCP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/10/2012
Ngày hiệu lực05/10/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 340/TB-VPCP

Lược đồ Thông báo 340/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh tại cuộc họp Ban


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 340/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh tại cuộc họp Ban
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu340/TB-VPCP
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýPhạm Văn Phượng
        Ngày ban hành05/10/2012
        Ngày hiệu lực05/10/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Thông báo 340/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh tại cuộc họp Ban

           Lịch sử hiệu lực Thông báo 340/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh tại cuộc họp Ban

           • 05/10/2012

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 05/10/2012

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực