Thông báo 346/TB-VPCP

Thông báo 346/TB-VPCP năm 2014 ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp về tình hình thực hiện nhập khẩu than do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 346/TB-VPCP 2014 kết luận Phó Thủ tướng nhập khẩu than


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 346/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 26 tháng 08 năm 2014

 

THÔNG BÁO

Ý KIẾN KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG HOÀNG TRUNG HẢI TẠI CUỘC HỌP VỀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHẬP KHẨU THAN.

Ngày 12 tháng 8 năm 2014, tại trụ sở Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã chủ trì cuộc họp về tình hình thực hiện nhập khẩu than. Tham dự họp có lãnh đạo và đại diện các Bộ, cơ quan: Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng Chính phủ; các Tập đoàn: Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV), Điện lực Việt Nam (EVN), Dầu khí Việt Nam (PVN) và Tổng công ty Đông Bắc. Sau khi nghe báo cáo của: Bộ Công Thương và các Tập đoàn, ý kiến các đại biểu tham dự họp, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải kết luận như sau:

- Thời gian qua tình hình kinh tế thế giới và trong nước có biến động lớn, ảnh hưởng trực tiếp đến các cân đối, tính toán của nhiều lĩnh vực, nhất là điện, than, dầu khí... Hiện nay, trữ lượng than của nước ta giảm đi, trong khi nhu cầu than cho phát triển kinh tế, đặc biệt là các dự án về năng lượng ngày càng tăng, do vậy việc nhập khẩu than để đáp ứng nhu cầu cho nền kinh tế nhất là các nhà máy nhiệt điện là rất cần thiết. Để việc nhập khẩu cung cấp than được tổ chức tốt, ổn định với chất lượng bảo đảm, giá cả hợp lý, yêu cầu các Bộ, ngành cần thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:

1. Bộ Công Thương:

- Chỉ đạo các Tập đoàn, cơ quan liên quan sớm hoàn thành việc lập đề án điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển ngành than Việt Nam, Quy hoạch điện VII và Quy hoạch tổng thể phát triển công nghiệp khí Việt Nam; trên cơ sở đó cân đối lại cung cầu than cho các nhà máy điện, phân bổ hợp lý nguồn cung cấp than cho các nhà máy điện theo nguyên tắc: than sản xuất trong nước ưu tiên cung ứng cho các nhà máy điện gần mỏ than và các nhà máy điện khu vực miền Bắc, than nhập khẩu chủ yếu cung ứng cho các nhà máy điện khu vực miền Nam và miền Trung.

- Kiện toàn Ban Chỉ đạo về nhập khẩu than, tổ chức giao ban thường xuyên để rà soát, đánh giá việc thực hiện, kịp thời chỉ đạo tháo gỡ khó khăn và tăng cường phối hợp trong việc nhập khẩu than; cung cấp các thông tin kịp thời để giúp các Tập đoàn tìm nguồn, đàm phán hợp đồng nhập khẩu than với các đối tác bảo đảm có nguồn cung ứng than ổn định, lâu dài.

- Chỉ đạo các Tập đoàn EVN, PVN và các doanh nghiệp có nhu cầu nhập khẩu than sớm ký hợp đồng nguyên tắc với Tập đoàn TKV, Tổng công ty Đông Bắc ( 02 doanh nghiệp được giao làm đầu mối nhập khẩu than) về cung cấp than theo đúng quy định, phù hợp với thông lệ quốc tế, trong đó có nội dung về bảo đảm thực hiện hợp đồng, nhằm tạo điều kiện cho các doanh nghiệp đầu mối này tìm nguồn cung cấp ổn định, với chất lượng và giá cả phù hợp.

- Thường xuyên theo dõi chặt chẽ tình hình cung - cầu điện, cân bằng năng lượng: Cập nhật dự báo nhu cầu, tiến độ thực hiện các dự án (điện, than, dầu khí,...), các phát hiện mới và khả năng cung cấp của các nguồn nhiên liệu, năng lượng (than, dầu, khí đốt,...), để chỉ đạo điều chỉnh tiến độ các dự án trong quy hoạch được duyệt hoặc báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét bổ sung, điều chỉnh quy hoạch để phù hợp với yêu cầu thực tế.

- Chỉ đạo Tập đoàn TKV sớm hoàn thành Dự án đầu tư Cảng trung chuyển than đồng bằng sông Cửu Long, phối hợp với Bộ Giao thông vận tải và các Bộ, ngành liên quan tổ chức thẩm định, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

2. Bộ Giao thông vận tải:

- Chỉ đạo Cục Hàng hải Việt Nam khẩn trương xây dựng đê chắn sóng phía Nam, hoàn thành trong quý I năm 2015 để đồng bộ với dự án Cảng biển của Trung tâm Điện lực Duyên Hải.

- Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan nghiên cứu, báo cáo Thủ tướng Chính phủ về sự cần thiết, tiến độ và nguồn vốn cho việc mở rộng kênh Quan Chánh Bố để bảo đảm cung cấp than cho các Trung tâm Điện lực: Long Phú, Sông Hậu và vận chuyển hàng hóa của các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long.

3. Các Tập đoàn: Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, Điện lực Việt Nam, Dầu khí Việt Nam

- Khẩn trương ký hợp đồng nguyên tắc về cung cấp than với các đối tác nước ngoài để đảm bảo có nguồn than ổn định, lâu dài, chất lượng phù hợp. Trường hợp cần thiết, báo cáo Thủ tướng Chính phủ để xem xét đưa vào trong nội dung làm việc cấp cao giữa Việt Nam và các nước đối tác.

- Khẩn trương đàm phán với các đối tác để chuyển các hợp đồng khung, thỏa thuận hợp đồng nguyên tắc hoặc bản ghi nhớ thành các Hợp đồng mua bán than chính thức, trình Bộ Công Thương xem xét, thông qua trước khi ký.

- Tập đoàn Dầu khí Việt Nam phối hợp với Tập đoàn Điện lực Việt Nam nghiên cứu phương án sử dụng cảng Trung tâm Điện lực Duyên Hải làm cảng trung chuyển than để cung cấp than cho các nhà máy nhiệt điện Long Phú 1 và Sông Hậu 1 trước khi Cảng trung chuyển than khu vực đồng bằng sông Cửu Long đưa vào vận hành.

- Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam và Tổng công ty Đông Bắc:

+ Phát triển cơ sở hạ tầng, đào tạo nguồn nhân lực để thực hiện tốt nhiệm vụ là đầu mối nhập khẩu than cung cấp cho các hộ tiêu thụ than trong nước nhằm bảo đảm việc nhập khẩu có hiệu quả, duy trì nguồn cung ổn định dài hạn, chất lượng phù hợp với yêu cầu của các hộ tiêu thụ than với giá cạnh tranh. Các dự án điện của các Tập đoàn và các doanh nghiệp có nhu cầu nhập khẩu than trực tiếp phải được sự đồng ý của Thủ tướng Chính phủ.

+ Tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả nghiên cứu của JICA (Nhật Bản) về kết quả nghiên cứu trung gian Dự án đầu tư Cảng trung chuyển than đồng bằng sông Cửu Long.

- Tập đoàn Điện lực Việt Nam:

+ Làm việc với nhà thầu, các đơn vị tư vấn để nghiên cứu việc sử dụng than nhập khẩu (Bitum, á Bitum hoặc hỗn hợp) cho các nhà máy điện: Duyên Hải 1, Vĩnh Tân 2 đã được thiết kế sử dụng Antraxit; các giải pháp kỹ thuật cần thực hiện để có thể đốt được than nhập khẩu.

+ Làm việc với Tập đoàn TKV để nghiên cứu việc nhập khẩu than Antraxit từ các quốc gia có nguồn than này (Nga, Triều Tiên,...) để cung cấp cho các nhà máy điện: Duyên Hải 1, Vĩnh Tân 2. So sánh kinh tế - kỹ thuật để đề xuất phương án hợp lý, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Các Bộ, ngành liên quan tiếp tục thực hiện các ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về tình hình thực hiện nhập khẩu than và chuẩn bị đầu tư xây dựng cảng trung chuyển than đồng bằng sông Cửu Long tại Thông báo số 299/TB-VPCP ngày 12 tháng 8 năm 2013 của Văn phòng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ, ngành, địa phương và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
- Các Bộ: CT, GTVT, KH&ĐT, XD, TC, TN&MT;
- Các Tập đoàn: CN Than - Khoáng sản VN, Dầu khí VN, Điện lực VN;
- Tổng công ty Than Đông Bắc;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP; Các Vụ: TKBT, TH, KTTH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTN (3), Duc. (35).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Hữu Vũ

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 346/TB-VPCP

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu346/TB-VPCP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/08/2014
Ngày hiệu lực26/08/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXuất nhập khẩu, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 346/TB-VPCP

Lược đồ Thông báo 346/TB-VPCP 2014 kết luận Phó Thủ tướng nhập khẩu than


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 346/TB-VPCP 2014 kết luận Phó Thủ tướng nhập khẩu than
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu346/TB-VPCP
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Hữu Vũ
        Ngày ban hành26/08/2014
        Ngày hiệu lực26/08/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXuất nhập khẩu, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Thông báo 346/TB-VPCP 2014 kết luận Phó Thủ tướng nhập khẩu than

             Lịch sử hiệu lực Thông báo 346/TB-VPCP 2014 kết luận Phó Thủ tướng nhập khẩu than

             • 26/08/2014

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 26/08/2014

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực