Thông báo 347/TB-BTC

Thông báo 347/TB-BTC ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Tài chính về tổ chức Hội nghị đối thoại với doanh nghiệp năm 2012 do Bộ Tài chính ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 347/TB-BTC ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị


BỘ TÀI CHÍNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 347/TB-BTC

Hà Nội, ngày 16 tháng 08 năm 2012

 

THÔNG BÁO

Ý KIN CHỈ ĐO CỦA LÃNH ĐẠO B TÀI CHÍNH VTỔ CHỨC HỘI NGHỊ ĐỐI THOẠI VỚI DOANH NGHIỆP NĂM 2012

Thực hiện Quy chế đối thoại với người nộp thuế và người khai hải quan ban hành kèm theo Quyết định số 3597/QĐ-BTC ngày 04/11/2004 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ Tài chính phối hợp với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức “Hội nghị đối thoại về chính sách và thủ tục hành chính thuế và hải quan năm 2012” tại 2 khu vực (miền Bắc và miền Nam). Để Hội nghị đạt được kết quả tốt, Lãnh đạo Bộ thông báo chương trình, nội dung Hội nghị đồng thời phân công các đơn vị thực hiện những công việc sau đây:

I. Thời gian, địa điểm tổ chức:

- Hội nghị phía Bắc:

+ Thời gian 01 ngày 27/9/2012

+ Địa điểm: Tại Khách sạn Deawoo, 360 Kim Mã, Hà Nội.

- Hội nghị phía Nam:

+ Thời gian 01 ngày 04/10/2012

+ Địa điểm: Tại Hội trường Dinh Thống Nhất, 135 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

II. Chương trình hội ngh:

07h30 - 08h00

• Đăng ký đại biểu

08h00 - 09h00

Phần khai mạc:

• Phát biểu khai mạc và giới thiệu đại biểu: Phòng thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI).

• Lãnh đạo phòng thương mại và Công nghiệp Việt Nam phát biểu.

• Lãnh đạo Bộ Tài chính phát biểu.

• Lãnh đạo Tổng cục Thuế tnh bày tóm tắt về những điểm mới trong chính sách và thủ tục hành chính thuế trong thời gian qua (từ tháng 10/2011 đến nay).

• Lãnh đạo Tổng cục Hải quan trình bày tóm tắt về những điểm mới trong chính sách và thủ tục hành chính Hải quan trong thời gian qua (từ tháng 10/2011 đến nay).

09h00 - 09h30

• Đối thoại với doanh nghiệp

09h30 - 10h00

• Giải lao

10h00 - 11h30

• Đối thoại trực tiếp với doanh nghiệp.

11h30 - 13h30

• Nghỉ trưa

13h30 - 15h00

• Đối thoại trực tiếp với doanh nghiệp

15h00 - 15h30

• Giải lao

15h30 - 16h30

• Lãnh đạo Bộ Tài chính phát biểu tổng kết Hội nghị

• Lãnh đạo VCCI phát biểu và bế mạc Hội nghị

III. Thành phần tham dự 02 Hội nghị: khoảng 600 người, trong đó:

a. Khối doanh nghiệp, hiệp hội: từ 400 đến 500 đơn vị (mỗi DN mời 01 đại biểu), trong đó:

- Tổng cục thuế chọn từ 150- 200 DN

- Tổng cục Hải quan chọn khoảng 100 DN

- VCCI chọn từ 150 đến 200 DN

Danh sách lựa chọn DN theo nguyên tắc: Đối với các DN là các doanh nghiệp tiêu biểu, có đóng góp lớn cho NSNN trong lĩnh vực thuế, hải quan, các DN có nhiều ý kiến đóng góp về chính sách thuế, thuộc mọi thành phn kinh tế: Doanh nghiệp nhà nước, Công ty TNHH, Công ty cổ phần, Công ty có vốn ĐTNN và Doanh nghiệp tư nhân; kinh doanh trong mọi lĩnh vực: sản xuất, xuất nhập khẩu, tài chính - ngân hàng, bảo hiểm, bưu chính viễn thông, tư vấn...(trong đó chú ý các doanh nghiệp kinh doanh đa ngành nghề, có nhiều vướng mắc về chính sách thuế và hải quan). Ngoài ra, mời các hiệp hội ngành nghề, hiệp hội doanh nghiệp.

b. Cơ quan báo, đài, truyền hình Trung ương và địa phương: khoảng 40 đơn vị

c. Khối cơ quan Nhà nưc và VCCI: khoảng 125 người, bao gồm:

- Văn phòng Chính phủ: 6 người

- VCCI: lãnh đạo VCCI và ban tổ chức điều hành, thư ký: 25 người

- Lãnh đạo Bộ Tài chính và các Cục, Vụ: Khoảng 20 người, trong đó:

+ Lãnh đạo Bộ và thư ký (2);

+ Lãnh đạo các đơn vị: Cục TCDN(2), Cục QLCS(2), Cục QLGSBH(2), UBCKNN(2), Vụ CST(4), Vụ PC(2), Vụ TCNH(2), VP(2).

- Tổng cục Hải quan: chủ trì, điều hành Đối thoại về hải quan: Khoảng 30 người (gồm lãnh đạo Tổng cục, các Vụ, Cục Hải quan địa phương và tổ thư ký, hậu cần).

- Tổng cục Thuế: chủ trì, điều hành Đối thoại về thuế: Khoảng 45 người (gồm lãnh đạo Tổng cục, các Vụ, một số Cục thuế địa phương và tổ thư ký, hậu cần).

IV. Phân công chuẩn bị Hội nghị:

a. Tng cục thuế, Tng cục Hải quan:

Giao Tổng cục Thuế chịu trách nhiệm điều phối chung. Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan thực hiện các công việc sau:

1 - Chuẩn bị nội dung sửa đổi bổ sung Luật quản lý thuế.

2 - Chuẩn bị bài trình bày giới thiệu về những điểm mới trong chính sách và thủ tục hành chính thuế/Hải quan trong thời gian qua (từ tháng 10/2011 đến nay) thời hạn hoàn thành chậm nhất ngày 31/08/2012, trực tiếp trình bày tại Hội nghị.

3 - Thống kê, tập hp các văn bản mới về chính sách, thủ tục hành chính thuế/Hải quan được ban hành từ tháng 10/2011 đến nay.

4 - Tập hợp những vướng mắc thông qua hội nghị đối thoại của địa phương và những vướng mắc do VCCI thu thập, Chuẩn bị nội dung giải đáp những vướng mắc về chính sách, thủ tục hành chính của DN trả lời cụ thể hoặc đề xuất hướng giải quyết và trình Bộ bản dự thảo tài liệu chậm nhất vào ngày 06/9/2012.

5 - Biên soạn, in tài liệu phục vụ Hội nghị:

Tài liệu gồm 3 phần:

A. Văn bản mới ban hành từ tháng 10/2011;

B. Những điểm mới trong chính sách và thủ tục hành chính trong thời gian từ tháng 10/2011 đến nay;

C. Giải đáp các vướng mắc của doanh nghiệp thuộc lĩnh vực quản lý.

Sau khi được lãnh đạo Bộ phê duyệt nội dung tài liệu, chủ động hoàn chỉnh và in các tài liệu giải đáp vướng mắc chung về thuế/hải quan phục vụ hội nghị, hoàn thành trước ngày 15/9/2012.

6 - Lập danh sách chủ tọa chuyển cho VCCI trước ngày 15/9/2012.

7 - Lập danh sách khách mời (doanh nghiệp và báo chí) chuyển cho VCCI trước ngày 31/08/2012 để VCCI gửi thư mời.

8 - Phối hợp với VCCI mời các cơ quan báo chí, truyền hình tham dự Hội nghị.

9 - Phân công Lãnh đạo một số Cục Thuế, Cục Hải quan lớn có liên quan cùng tham dự Hội nghị.

10 - Cử cán bộ để phối hợp VCCI đón tiếp và phục vụ cả 2 Hội nghị.

11 - Tổ chức ghi chép, trình chiếu nội dung và thực hiện công tác hậu cần của lĩnh vực mình quản lý.

12 - Thực hiện triển khai các công việc sau Hội nghị:

- Lập báo cáo tổng kết đánh giá kết quả hội nghị theo lĩnh vực mình quản lý.

- Trả lời bằng văn bản các vướng mắc của doanh nghiệp theo lĩnh vực quản lý sau 15 ngày kết thúc Hội nghị.

13 - Thực hiện thanh quyết toán kinh phí các khoản chi phí liên quan thuộc trách nhiệm của mình (in tài liệu; chi phí đi lại, ăn ở ... theo chế độ của cán bộ công chức thuộc đơn vị mình).

b. Vụ Chính sách thuế - Bộ Tài chính

1 - Phối hợp với Tổng cục Thuế và Tổng cục Hải quan trả lời các vướng mắc do VCCI, Tng cục Thuế và Tổng cục Hải quan tập hợp trước Hội nghị (chuyển nội dung trả lời cho Tổng cục Thuế và Tổng cục Hải quan trước 4/9/2012).

2 - Chuẩn bị bài phát biểu của Lãnh đạo Bộ (trước ngày 04/09/2012)

3 - Tham gia bàn chủ tọa Hội nghị đi thoại về thuế và Hải quan, đồng thời trực tiếp trả lời những vướng mắc về chính sách.

4 - Tham gia bàn thư ký tại Hội nghị đối thoại: Tham gia dự thảo câu trả lời những vướng mắc về chính sách và chuyển lên bàn chủ tọa.

c. Các V, đơn v khác thuc B Tài chính

Các Vụ, đơn vị liên quan: (Cục TCDN, Cục QLCS, UBCKNN, Vụ CST, Vụ PC, Vụ TCNH, Cục QLGSBH, VP Bộ): Mỗi đơn vị cử 2 người, riêng Vụ CST: 4 người. Các đơn vị hạch toán độc lập lo công tác hậu cần cho cán bộ đơn vị mình, các đơn vị còn lại do Vụ KHTC Bộ bố trí.

d. Phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam (VCCI)

1 - Thu thập thông tin, tập hợp ý kiến, kiến nghị của doanh nghiệp chuyển Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan.

2 - Chuẩn bị Thư mời và gửi doanh nghiệp (NNT) tới dự hội nghị.

3 - Thuê địa điểm và bố trí Hội trường:

+ Thuê địa điểm: Hội trường cho 400 đến 500 người.

+ Bố trí Hội trường và các điều kiện thực hiện Hội nghị (Font chữ, tiêu đề Hội nghị, bàn chủ tọa, bàn ghế khách mời, máy chiếu, máy in, nước uống, hoa quả ...) theo chương trình và kế hoạch tổ chức Hội nghị; Lập dự toán chi và quyết toán kinh phí cho Hội nghị theo quy định.

4 - Thống nht kịch bản, chương trình và điều hành cả 2 Hội nghị (tại Hà Nội và TPHCM). Cử cán bộ đón tiếp và phục vụ Hội nghị.

5 - Chuẩn bị bài phát biểu của lãnh đạo VCCI (trước hội nghị).

e. Văn phòng Bộ Tài chính:

Căn cứ ý kiến phê duyệt của lãnh đạo Bộ ban hành thông báo để các đơn vị liên quan thực hiện.

Thừa lệnh Lãnh đạo Bộ, Văn phòng Bộ xin thông báo, đề nghị thủ trưởng các đơn vị triển khai phối hợp tổ chức thực hiện theo đúng kế hoạch, đảm bảo Hội nghị thành công và hiệu quả.

Mọi vấn đề cần trao đổi, đề nghị liên hệ với Tổng cục Thuế, điện thoại: 04-39.728.085 hoặc email: vuttht@gdt.gov.vn.

 

 

Nơi nhận:
- Lãnh đạo B (để b/c);
-
TCT, TCHQ thực hiện);
-
VCCI (để phối hợp);
- Vụ CST, PC, TCNH, Cục QLBH,
- Cục TCDN, Cục QLCS, UBCKNN, Vụ KHTC (để thực hin);
- Lưu: VT; VP.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG
Phạm Văn Trường

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 347/TB-BTC

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu347/TB-BTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/08/2012
Ngày hiệu lực16/08/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 347/TB-BTC

Lược đồ Thông báo 347/TB-BTC ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 347/TB-BTC ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu347/TB-BTC
        Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
        Người kýPhạm Văn Trường
        Ngày ban hành16/08/2012
        Ngày hiệu lực16/08/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Bộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Thông báo 347/TB-BTC ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị

           Lịch sử hiệu lực Thông báo 347/TB-BTC ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị

           • 16/08/2012

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 16/08/2012

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực