Thông báo 348/TB-BTC

Thông báo 348/TB-BTC ý kiến của lãnh đạo bộ về triển khai chương trình xây dựng luật, pháp lệnh 6 tháng cuối năm 2012 và năm 2013 do Bộ Tài chính ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 348/TB-BTC ý kiến của lãnh đạo bộ về triển khai chương trình xây dựng


BỘ TÀI CHÍNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 348/TB-BTC

Hà Nội, ngày 17 tháng 08 năm 2012

 

THÔNG BÁO

Ý KIẾN CỦA LÃNH ĐẠO BỘ VỀ VIỆC TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG LUẬT, PHÁP LỆNH 6 THÁNG CUỐI NĂM 2012 VÀ NĂM 2013

Căn cứ vào kết quả Hội nghị triển khai chương trình xây dựng Luật, pháp lệnh của Quốc hội 6 tháng cuối năm 2012 và năm 2013 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, để đảm bảo trình Quốc hội đúng tiến độ đối với các dự án Luật thuộc trách nhiệm chủ trì nghiên cứu xây dựng của Bộ Tài chính, Lãnh đạo Bộ có ý kiến chỉ đạo như sau:

I. Đối với chương trình xây dựng Luật, pháp lệnh 6 tháng cuối năm 2012:

1. Đối với Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế: Giao Tổng cục Thuế khẩn trương phối hợp với các Ủy ban của Quốc hội (Ủy ban Tài chính ngân sách, Ủy ban pháp luật) để nghiên cứu tiếp thu ý kiến các đại biểu Quốc hội, hoàn thiện dự án Luật để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội theo đúng tiến độ đề ra (Trước khi trình Quốc hội thông qua tại kỳ họp tháng 10/2012, Ủy ban thường vụ Quốc hội dự kiến sẽ cho ý kiến tại các phiên họp lần 1 (tháng 8/2012) và lần 2 (tháng 10/2012)).

2. Đối với Luật dự trữ quốc gia: Giao Tổng cục Dự trữ Nhà nước khẩn trương phối hợp với các Ủy ban của Quốc hội (Ủy ban Tài chính ngân sách, Ủy ban pháp luật) để nghiên cứu tiếp thu ý kiến các đại biểu Quốc hội, hoàn thiện dự án Luật để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội theo đúng tiến độ đề ra (Trước khi trình Quốc hội thông qua tại kỳ họp tháng 10/2012, Ủy ban thường vụ Quốc hội dự kiến sẽ cho ý kiến tại các phiên họp lần 1 (tháng 8/2012) và lần 2 (tháng 10/2012)).

3. Đối với dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật thuế thu nhập cá nhân: Giao Vụ Chính sách Thuế tiếp thu ý kiến của Chính phủ, hoàn thiện dự án Luật. Trên cơ sở đó phối hợp với các Ủy ban của Quốc hội (Ủy ban Tài chính ngân sách, Ủy ban pháp luật) để xin ý kiến thẩm tra và trình Ủy ban Thường vụ xem xét cho ý kiến trước khi trình Quốc hội cho ý kiến và thông qua tại cùng một kỳ họp (tháng 10/2012) (Theo kế hoạch, Ủy ban thường vụ Quốc hội dự kiến sẽ cho ý kiến tại các phiên họp họp lần 1 (tháng 9/2012) và lần 2 (tháng 10/2012).

II. Đối với chương trình xây dựng Luật năm 2013 thuộc trách nhiệm chủ trì nghiên cứu xây dựng của Bộ Tài chính

Theo Nghị quyết số 23/2012/QH13, ngày 12/6/2012 về Chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh năm 2013, điều chỉnh Chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh năm 2012 và nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII, theo đó Bộ Tài chính có trách nhiệm chủ trì nghiên cứu xây dựng 7 dự án Luật (05 dự án Luật thuộc chương trình chính thức và 02 dự án Luật thuộc chương trình chuẩn bị). Để triển khai chương trình xây dựng Luật của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã dự kiến tiến độ xem xét đối với các dự án Luật thuộc chương trình chính thức như sau:

(i) Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật thuế thu nhập doanh nghiệp (Vụ Chính sách thuế chủ trì): Ủy ban thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến tại các kỳ họp như sau: Lần 1 (tháng 12/2012); Lần 2 (Tháng 3/2013); Lần 3 (Tháng 5/2013).

(ii) Dự án Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (sửa đổi) (Vụ Pháp chế chủ trì): Ủy ban thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến tại các kỳ họp như sau: Lần 1 (tháng 12/2012); Lần 2 (Tháng 3/2013); Lần 3 (Tháng 5/2013).

(iii) Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị tăng (Vụ Chính sách thuế chủ trì); Ủy ban thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến tại các kỳ họp như sau: Lần 1 (tháng 3/2013); Lần 2 (Tháng 8/2013).

(iv) Dự án Luật Hải quan (sửa đổi) (Tổng cục Hải quan chủ trì): Ủy ban thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến tại các kỳ họp như sau: Lần 1 (tháng 4/2013); Lần 2 (Tháng 9/2013).

(v) Dự án Luật quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh (Cục Tài chính doanh nghiệp chủ trì): Ủy ban thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến tại kỳ họp Tháng 9/2013.

Để triển khai thực hiện chương trình đảm bảo đúng tiến độ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội, Lãnh đạo Bộ giao:

1. Các đơn vị được giao trách nhiệm chủ trì nghiên cứu soạn thảo khẩn trương làm các thủ tục kiện toàn hoặc thành lập Ban soạn thảo, Tổ biên tập (đối với các dự án Luật chưa thành lập Ban soạn thảo, Tổ biên tập) để sớm triển khai viện nghiên cứu, chuẩn bị dự án Luật theo đúng quy trình xây dựng văn bản QPPL bao gồm:

- Tổng kết, đánh giá thực tiễn đến việc tổ chức lấy ý kiến tham gia (đặc biệt là việc lấy ý kiến tham gia của các đối tượng có liên quan đến việc thực thi Luật); xây dựng Báo cáo đánh giá tác động của văn bản; Tổng hợp ý kiến tham gia, nghiên cứu tiếp thu và giải trình các ý kiến không tiếp thi khi trình dự án Luật…

- Thực hiện việc xin ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp, xin ý kiến về thủ tục hành chính (nếu có) của Cục kiểm soát thủ tục hành chính của Văn phòng Chính phủ; xin ý kiến thẩm tra của Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội. Văn bản gửi xin ý kiến thẩm định phải gửi về Vụ Pháp chế để theo dõi, phối hợp.

2. Giao Vụ Pháp chế phối hợp với Vụ Pháp luật (Văn phòng Chính phủ) để xây dựng các mốc thời gian trình Chính phủ đối với các dự án Luật thuộc trách nhiệm chủ trì nghiên cứu của Bộ Tài chính để đảm bảo thời gian phù hợp với các mốc trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội nêu trên. Trên cơ sở đó trình Bộ giao các đơn vị thực hiện theo đúng tiến độ đề ra.

3. Về kinh phí bảo đảm cho việc xây dựng các dự án luật, pháp lệnh năm 2013 của Quốc hội: giao Vụ Hành chính sự nghiệp phối hợp với Vụ Pháp chế và các đơn vị liên quan (Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Quốc hội) có văn bản hướng dẫn các cơ quan, đơn vị xây dựng dự toán, trên cơ sở đó tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ bổ sung dự toán ngân sách năm 2012 và quyết định việc hỗ trợ kinh phí đối với từng dự án Luật, pháp lệnh thuộc chương trình xây dựng Luật, pháp lệnh năm 2013 đảm bảo tuân thủ đúng quy định tại điểm c, Điều 4 Nghị quyết số 23/2012/QH13, ngày 12/6/2012 về Chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh năm 2013.

III. Định kỳ hàng tháng các đơn vị được giao trách nhiệm chủ trì nghiên cứu soạn thảo dự án Luật có trách nhiệm báo cáo kết quả triển khai thực hiện dự án Luật về Văn phòng Bộ và Vụ Pháp chế trước ngày 20 của tháng để tổng hợp báo cáo Bộ và trước ngày 05 của tháng cuối Quý để tổng hợp gửi Bộ Tư pháp báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo quy định và báo cáo Bộ theo Chỉ thị 04/CT-BTC ngày 20/12/2011 về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương khi thi hành công vụ trong ngành Tài chính.

Thừa lệnh Lãnh đạo Bộ, Văn phòng Bộ xin thông báo để các đơn vị khẩn trương, nghiêm túc triển khai thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ trưởng Vương Đình Huệ (để báo cáo)
- Lãnh đạo Bộ (để báo cáo);
- Các đơn vị thuộc Bộ;
- Lưu: VT, VP.

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Đức Chi

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 348/TB-BTC

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu348/TB-BTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/08/2012
Ngày hiệu lực17/08/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 348/TB-BTC

Lược đồ Thông báo 348/TB-BTC ý kiến của lãnh đạo bộ về triển khai chương trình xây dựng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 348/TB-BTC ý kiến của lãnh đạo bộ về triển khai chương trình xây dựng
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu348/TB-BTC
        Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
        Người kýNguyễn Đức Chi
        Ngày ban hành17/08/2012
        Ngày hiệu lực17/08/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Thông báo 348/TB-BTC ý kiến của lãnh đạo bộ về triển khai chương trình xây dựng

           Lịch sử hiệu lực Thông báo 348/TB-BTC ý kiến của lãnh đạo bộ về triển khai chương trình xây dựng

           • 17/08/2012

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 17/08/2012

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực