Thông báo 35/TB-BCĐCNTT

Thông báo 35/TB-BCĐCNTT kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân – Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về công nghệ thông tin tại phiên họp quý III năm 2010 của Ban Chỉ đạo do Ban Chỉ đạo quốc gia về công nghệ thông tin ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 35/TB-BCĐCNTT kết luận Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân


BAN CHỈ ĐẠO QUỐC GIA VỀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------------

Số: 35/TB-BCĐCNTT

Hà Nội, ngày 02 tháng 11 năm 2010

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ NGUYỄN THIỆN NHÂN – TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO QUỐC GIA VỀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TẠI PHIÊN HỌP QUÝ III NĂM 2010 CỦA BAN CHỈ ĐẠO

Ngày 19/10/2010, Ban Chỉ đạo quốc gia về công nghệ thông tin đã họp phiên toàn thể Quý III năm 2010 dưới sự chủ trì của Phó Thủ tướng Chính phủ - Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về công nghệ thông tin Nguyễn Thiện Nhân. Ban Chỉ đạo đã nghe và cho ý kiến về: (1) Báo cáo tóm tắt hoạt động của Ban Chỉ đạo, Văn phòng Ban Chỉ đạo và tình hình ứng dụng, phát triển CNTT trong Quý III/2010; (2) Dự thảo kế hoạch triển khai Đề án “Đưa Việt Nam sớm trở thành nước mạnh về công nghệ thông tin và truyền thông”.

Sau khi nghe báo cáo và ý kiến thảo luận của các thành viên, Phó Thủ tướng Chính phủ - Trưởng Ban Chỉ đạo Nguyễn Thiện Nhân đã kết luận như sau:

1. Về hoạt động của Ban Chỉ đạo, Văn phòng Ban Chỉ đạo

- Trong Quý III/2010 Ban Chỉ đạo, Văn phòng Ban Chỉ đạo đã triển khai tốt các nhiệm vụ đề ra, điển hình như: đã tổ chức một số đoàn công tác của Ban Chỉ đạo do Phó Thủ tướng – Trưởng Ban Chỉ đạo, các Phó trưởng Ban Chỉ đạo kiểm tra, đôn đốc, đánh giá kết quả thực hiện việc ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin tại địa phương (TP. Cần Thơ, tỉnh Long An, TP. Đà Nẵng, tỉnh Thừa Thiên Huế); tổ chức, đôn đốc các đơn vị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 58-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh ứng dụng và phát triển CNTT phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa tại khối các Bộ, ngành, địa phương và các tập đoàn, tổng công ty 90, 91; tổ chức thành công Hội thảo Chính phủ điện tử Việt Nam 2010; phát hành Sách trắng về CNTT-TT Việt Nam 2010, phối hợp với Hội Tin học Việt Nam công bố Báo cáo đánh giá chỉ số mức độ sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng CNTT-TT Việt Nam 2010. Đặc biệt dưới sự chỉ đạo của Ban Chỉ đạo, Bộ Thông tin và Truyền thông trong Quý III/2010 đã hoàn thiện để trình và được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nhiều văn bản, chính sách quan trọng như Đề án “Đưa Việt Nam sớm trở thành nước mạnh về công nghệ thông tin và truyền thông”, Chương trình quốc gia về ứng dụng CNTT trong các cơ quan nhà nước giai đoạn 2011-2015, cũng như Bộ đã ban hành, phối hợp ban hành nhiều văn bản hướng dẫn Nghị định 102/2009/NĐ-CP về quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước nhằm tháo gỡ những khó khăn về định mức kinh tế - kỹ thuật và đầu tư của dự án CNTT-TT, Hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí chi phát triển công nghiệp CNTT.

- Trong Quý IV năm 2010, Ban Chỉ đạo cần tập trung triển khai một số nhiệm vụ chính sau đây: Hoàn thành việc tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 58-CT/TW của Bộ Chính trị trong khối các cơ quan chính quyền từ Trung ương đến địa phương, các tập đoàn và tổng công ty 90, 91; Xây dựng, xin ý kiến và hoàn thiện Kế hoạch triển khai Đề án Đưa Việt Nam sớm trở thành nước mạnh về công nghệ thông tin và truyền thông (Đề án nước mạnh về CNTT-TT); Tổ chức Hội nghị quốc gia về CNTT-TT Việt Nam 2010 tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 58/CT-TW kết hợp triển khai thực hiện Đề án nước mạnh về CNTT-TT trong tháng 12/2010; Tiếp tục tổ chức các đoàn công tác để Ban Chỉ đạo đi kiểm tra đôn đốc, đánh giá kết quả ứng dụng và phát triển CNTT tại một số tỉnh miền Trung và Tây Nguyên; Tổ chức phiên họp định kỳ cuối năm 2010 của Ban Chỉ đạo; Văn phòng Ban Chỉ đạo phối hợp với các với các đơn vị liên quan nghiên cứu, xem xét và đề xuất việc kiện toàn Ban Chỉ đạo cho phù hợp với tình hình và nhiệm vụ mới trước phiên họp Quý IV-2010 của Ban Chỉ đạo.

2. Về Kế hoạch triển khai Đề án nước mạnh về CNTT-TT

- Nhất trí chủ trương Ban Chỉ đạo quốc gia về CNTT là cơ quan chỉ đạo, điều hành việc thực hiện Đề án nước mạnh về CNTT-TT

- Bộ Thông tin và Truyền thông và Văn phòng Ban Chỉ đạo nhanh chóng xây dựng và hoàn thiện Kế hoạch triển khai Đề án nước mạnh về CNTT-TT cho giai đoạn 2011-2015 trước ngày 15/11/2010 để gửi các đơn vị liên quan xin ý kiến, trong đó cần tập trung làm rõ các kết quả cụ thể đạt được trong các năm cho mỗi chương trình, dự án cũng như phân công nhiệm vụ cụ thể của các Bộ, ngành, địa phương liên quan đối với các chương trình, dự án. Đồng thời Bộ Thông tin và Truyền thông và Văn phòng Ban Chỉ đạo xây dựng bộ tiêu chí đánh giá và giám sát kết quả hàng năm việc triển khai Đề án.

- Cần sớm hoàn thiện Kế hoạch triển khai Đề án nước mạnh về CNTT-TT để kịp báo cáo tại Hội nghị quốc gia về CNTT-TT Việt Nam 2010 tổ chức vào tháng 12/2010.

- Cùng với Hội nghị quốc gia về CNTT-TT Việt Nam 2010, cần xem xét và kết hợp tổ chức 01 Hội nghị quốc tế (hoặc khu vực) để giới thiệu với bạn bè quốc tế quyết tâm của Chính phủ Việt Nam về phát triển CNTT-TT nhằm thu hút đầu tư, quảng bá thương hiệu cũng như giới thiệu những thế mạnh trong các lĩnh vực CNTT-TT của Việt Nam.

3. Về việc tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 58-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa

- Tiếp tục đôn đốc các Bộ, ngành và địa phương chưa có Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 58 nhanh chóng gửi Báo cáo về Bộ thông tin và Truyền thông để tổng hợp vào Báo cáo tổng kết chung của khối các Bộ ngành, tỉnh, thành phố thuộc Trung ương, các tập đoàn và tổng công ty 90, 91.

- Trên cơ sở các Báo cáo gửi về, Bộ Thông tin và Truyền thông và Văn phòng Ban Chỉ đạo tổng hợp, xây dựng và hoàn thiện Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 58, qua đó đánh giá một cách toàn diện và xác thực nhất về những kết quả, thành tựu đạt được cũng như những tồn tại, hạn chế trong 10 năm thực hiện Chỉ thị.

- Nhanh chóng hoàn thiện dự thảo Báo cáo tổng kết để kịp báo cáo và xin ý kiến tại Hội nghị quốc gia về CNTT-TT Việt Nam 2010 tổ chức vào tháng 12/2010. Đồng thời gửi Ban Bí thư dự thảo Báo cáo để xin ý kiến góp ý.

- Sau khi tổ chức Hội nghị quốc gia về CNTT-TT Việt Nam 2010, sẽ hoàn thiện Báo cáo tổng kết và tổ chức báo cáo Ban Bí thư để xin ý kiến chỉ đạo.

4. Về tổ chức Hội nghị quốc gia về CNTT-TT Việt Nam 2010

- Tổ chức Hội nghị quốc gia về CNTT-TT Việt Nam 2010 nhằm tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 58 và kết hợp triển khai Đề án nước mạnh về CNTT-TT.

- Địa điểm tổ chức: tại Hà Nội.

- Về thời gian: Dự kiến Hội nghị sẽ tổ chức 01 ngày trong tháng 12/2010.

- Thành phần tham dự: Về phía Ban Chỉ đạo quốc gia về CNTT, sẽ có Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân – Trưởng Ban Chỉ đạo, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Lê Doãn Hợp - Phó Trưởng Ban thường trực Ban Chỉ đạo, Phái viên của Thủ tướng Chính phủ về CNTT Đỗ Trung Tá – Phó Trưởng Ban Chỉ đạo và các Ủy viên. Khách mời dự kiến có Lãnh đạo phụ trách CNTT, Trưởng Ban Chỉ đạo CNTT của các Bộ, ngành, địa phương; Lãnh đạo các Sở TT&TT và các đơn vị chuyên trách CNTT các Bộ, ngành; Đại diện các Hiệp hội, doanh nghiệp; các chuyên gia.

Nhằm thể hiện sự quyết tâm cao nhất của Chính phủ về thúc đẩy ứng dụng và phát triển ngành CNTT-TT, Ban Chỉ đạo sẽ mời Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tham dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. Văn phòng Chính phủ chủ trì việc báo cáo, sắp xếp lịch làm việc để mời Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tham dự Hội nghị.

- Công tác tổ chức: Bộ Thông tin và Truyền thông, Văn phòng Ban Chỉ đạo chủ trì xây dựng nội dung và công tác tổ chức Hội nghị.

5. Một số nội dung khác

- Bộ Thông tin và Truyền thông khẩn trương xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình quốc gia về công nghiệp công nghệ thông tin giai đoạn 2011 -2015.

- Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Văn phòng Chính phủ hoàn thiện nội dung, lộ trình và phương án về xây dựng Trung tâm dữ liệu quốc gia báo cáo Ban Chỉ đạo vào đầu năm 2011.

- Bộ Thông tin và Truyền thông tiếp tục đôn đốc và triển khai các dự án trong Chương trình phát triển công nghiệp CNTT (theo Quyết định 50/2009/QĐ-TTg ngày 03/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ). Đồng thời, xem xét rà soát và cụ thể hóa các mục lục, kinh phí đã được phê duyệt trong Quyết định số 50/2009/QĐ-TTg về Quy chế quản lý Chương trình phát triển công nghiệp phần mềm và Chương trình phát triển công nghiệp nội dung số Việt Nam và Quyết định 1605/QĐ-TTg về Chương trình quốc gia về ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2011-2015.

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính phối hợp Bộ Thông tin và Truyền thông rà soát, cân đối, cố gắng đưa kinh phí đã phê duyệt trong các quyết định: Quyết định số 50/2009/QĐ-TTg và Quyết định 1605/QĐ-TTg vào kế hoạch ngân sách năm 2011 dự kiến trình Chính phủ và Quốc hội trong thời gian tới.

Trên đây là kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về công nghệ thông tin tại phiên họp Quý III năm 2010 của Ban Chỉ đạo, Văn phòng Ban Chỉ đạo quốc gia về CNTT xin thông báo để các Bộ và cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các PTTg CP (để b/c);
- PTTg CP – Trưởng BCĐ QG về CNTT (để b/c);
- Các Phó TB, các ủy viên BCĐ QG về CNTT;
- Các Bộ, cơ quang ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- BCĐ CNTT của các cơ quan Đảng;
- BCĐ ứng dụng CNTT-TT trong các cơ quan của QH;
- Ban Chỉ đạo CNTT các Bộ, ngành, địa phương;
- Bộ TT&TT: Bộ trưởng và các Thứ trưởng; các Vụ: CNTT, VT, Cục ƯDCNTT, Viện CL;
- Lưu: VPCNTT.

TL. TRƯỞNG BAN
CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Trọng Đường

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 35/TB-BCĐCNTT

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu35/TB-BCĐCNTT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/11/2010
Ngày hiệu lực02/11/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcCông nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 35/TB-BCĐCNTT

Lược đồ Thông báo 35/TB-BCĐCNTT kết luận Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 35/TB-BCĐCNTT kết luận Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu35/TB-BCĐCNTT
        Cơ quan ban hànhBan Chỉ đạo quốc gia về công nghệ thông tin
        Người kýNguyễn Trọng Đường
        Ngày ban hành02/11/2010
        Ngày hiệu lực02/11/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcCông nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật14 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Thông báo 35/TB-BCĐCNTT kết luận Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân

           Lịch sử hiệu lực Thông báo 35/TB-BCĐCNTT kết luận Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân

           • 02/11/2010

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 02/11/2010

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực