Thông báo 37/TB-VPCP

Thông báo 37/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Trưởng ban Chỉ đạo quốc gia 1237 tại Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ năm 2016; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2017 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 37/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Hội nghị đánh giá thực hiện quy tập hài cốt liệt sĩ 2017


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 37/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2017

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VŨ ĐỨC ĐAM, TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO QUỐC GIA 1237 TẠI HỘI NGHỊ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN TÌM KIẾM, QUY TẬP HÀI CỐT LIỆT SĨ NĂM 2016; PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2017

Ngày 10 tháng 01 năm 2017, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Trưởng ban Chỉ đạo quốc gia 1237 đã chủ trì Hội nghị Ban Chỉ đạo để đánh giá kết quả thực hiện Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (Đề án 1237) năm 2016; xác định phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2017 của Ban Chỉ đạo quốc gia 1237.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí lãnh đạo các Bộ, ngành là y viên Ban Chỉ đạo quốc gia 1237, đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Cựu chiến binh Việt Nam; đại biểu các Bộ: Quốc phòng, Công an, Lao động - Thương binh và Xã hội, Ngoại giao, Tài chính và Văn phòng Chính phủ.

Sau khi nghe ủy viên Thường trực Ban Chỉ đạo trình bày dự thảo Báo cáo kết quả thực hiện Đề án 1237 năm 2016; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2017; ý kiến phát biểu của các đại biểu dự hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia 1237 kết luận như sau:

1. Về tình hình, kết quả thực hiện năm 2016

- Thống nhất với dự thảo Báo cáo của Ban Chỉ đạo do cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia 1237 phối hợp với các cơ quan chuẩn bị, cơ quan Thường trực tiếp thu ý kiến của các đại biu dự họp, báo cáo bổ sung của các cơ quan để hoàn thiện Báo cáo của Ban Chỉ đạo.

- Năm 2016, các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm Chỉ thị của Bộ Chính trị; các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ; Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban Chỉ đạo quốc gia 1237 tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết thực hiện Đề án 1237 giai đoạn 2013 - 2015; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2016 - 2020. Các nhóm giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tìm kiếm, quy tập hài ct liệt sĩ tiếp tục được triển khai đồng bộ, quyết liệt. Công tác rà soát, hoàn thiện hồ sơ, danh sách liệt sĩ được triển khai tích cực; công tác tổ chức tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, nhất là ở địa bàn trong nước có nhiều chuyển biến tích cực; hợp tác quốc tế được mở rộng và tăng cường... đã động viên, phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân.

- Kết quả năm 2016, đã tìm kiếm, quy tập được 2.223 hài ct liệt sĩ và 03 khu vực mộ tập th. Kết quả đó đã và đang đáp ứng một phần nguyện vọng của thân nhân, gia đình liệt sĩ và nhân dân trong cả nước; góp phần quan trọng củng cniềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, Quân đội.

- Biu dương, khen ngợi tinh thần chủ động, tích cực của Bộ Quốc phòng, các Bộ, ngành liên quan, Văn phòng Ban Chỉ đạo quốc gia 1237, Ban Chỉ đạo và cơ quan Thường trực BCĐ 1237 các cấp; đặc biệt biểu dương, khen ngợi cán bộ, chiến sĩ các Đội chuyên trách, các lực lượng lâm thời trực tiếp làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ luôn nhận thức sâu sắc nhiệm vụ, có ý chí, quyết tâm cao, vượt qua mọi khó khăn, gian khổ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Bên cạnh những kết quả tích cực đạt được, còn một số hạn chế, bất cập như trong báo cáo đã nêu và các đại biểu đã đề cập, cần được nghiêm túc rút kinh nghiệm và có biện pháp khắc phục kịp thời trong thời gian tới.

2. V phương hướng, nhiệm vụ năm 2017

Năm 2017 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2017), nhằm tôn vinh và tri ân người có công với cách mạng, công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ là một nhiệm vụ trọng tâm của công tác “Đn ơn đáp nghĩa” phải làm tốt hơn. Phấn đấu tổ chức tìm kiếm, quy tập khoảng 2.500 hài cốt liệt sĩ. Đthực hiện được mục tiêu trên, đề nghị các Bộ, ngành, địa phương tập trung thực hiện tốt những nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

a) Tiếp tục quán triệt sâu sắc Chỉ thị của Bộ Chính trị, các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản quy định, hướng dẫn của cấp có thẩm quyền; tăng cường lãnh đạo; chỉ đạo nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

b) Đy mnh và nâng cao hiu quả công tác thông tin tuyên truyền, cung cấp thông tin và phi hợp tham gia tìm kiếm, quy tập hài ct liệt sĩ.

c) Hoàn thành việc rà soát, hoàn thiện hồ sơ, danh sách liệt sĩ; xây dựng và công bố cơ sở dữ liệu quốc gia về liệt sĩ, mộ liệt sĩ.

d) Triển khai thí điểm lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ 3 cấp (cấp xã, huyện, tỉnh) ở một số địa phương trọng điểm.

đ) Khai thác, sử dng kết quả giải mã ký hiệu, phiên hiệu đơn vị quân đội trong chiến tranh; kết nối các nguồn thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ để phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài ct liệt sĩ.

e) Tiếp tục đẩy mạnh, mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế về tìm kiếm, quy tập hài ct liệt sĩ.

g) Tiếp tục đề xuất và hoàn thiện cơ chế, chính sách và công tác bảo đảm đáp ứng yêu cu nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài ct liệt sĩ.

h) Triển khai Dự án nâng cấp cơ sở giám định gen (ADN) giai đoạn 2 của Viện Pháp y quân đội.

i) Hoàn thiện, ban hành quy trình giám định ADN xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin.

3. Trách nhiệm của các Bộ, ngành, địa phương

a) Bộ Quốc phòng là cơ quan chủ trì, chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm đã được xác định năm 2017.

- Chủ trì thực hiện nhiệm vụ (2c) hoàn thành trong tháng 6 năm 2017.

- Chủ trì thực hiện nhiệm vụ (2d) hoàn thành trong Quý IV năm 2017.

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Ngoại giao thực hiện nhiệm vụ (2e).

- Chủ trì thực hiện nhiệm vụ (2g), hoàn thành việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 75/2013/QĐ-TTg quy định về chế độ, chính sách và công tác bảo đảm đối với tổ chức, các nhân làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập trong Quý II năm 2017.

- Chủ trì thực hiện nhiệm vụ (2h) hoàn thành các thủ tục của Dự án trong Quý I năm 2017.

- Phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện nhiệm vụ (2i) hoàn thành trong tháng 01 năm 2017.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan đẩy mạnh việc cung cấp thông tin và phối hợp tham gia tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ qua các kênh thông tin của những người ở phía bên kia.

b) Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

- Đưa các nhiệm vụ tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ là một trong những nội dung của dự thảo Chỉ thị của Ban Bí thư về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác người có công với cách mạng.

- Hoàn thiện cơ sở dữ liệu mộ trong các nghĩa trang liệt sĩ và chuyển giao cho Văn phòng Ban Chỉ đạo quốc gia 1237.

- Tiếp nhận, triển khai thực hiện quy trình xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin.

- Khẩn trương hoàn thiện Trung tâm lưu trữ cơ sở dữ liệu ADN thuộc Đề án xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin.

c) Bộ Ngoại giao

- Tiếp tục làm việc với Bộ Ngoại giao các nước (Hoa Kỳ, Thái Lan, Philippin, Hàn Quốc, Úc...) xác định rõ cơ chế hợp tác, tổ chức tương ứng hợp tác với Ban Chỉ đạo quốc gia 1237 trong việc trao đi kinh nghiệm, cung cấp thông tin, tìm kiếm quân nhân hy sinh, mất tích trong chiến tranh.

- Phối hợp với Bộ Quốc phòng thực hiện nhiệm vụ (2e). Phối hợp với Bộ Quốc phòng nghiên cứu, đề xuất kế hoạch tìm kiếm, quy tập tập hài cốt liệt sĩ ở Trung Quốc, Thái Lan về nước.

d) Bộ Thông tin và Truyền thông

- Chủ trì thực hiện nhiệm vụ (2b), chỉ đạo các cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình tăng cường phối hợp với Chương trình “Đi tìm đồng đội” để đông đảo nhân dân tham gia cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ.

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin để kết nối chia sẻ thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ. Xây dựng cơ sở dữ liệu, thiết lập bản đtrực tuyến về mộ liệt sĩ.

đ) Bộ Kế hoch và Đầu tư, Bộ Tài chính bảo đảm kinh phí cho công tác tìm kiếm quy tập hài ct liệt sĩ. Năm 2017 tập trung kinh phí đhoàn thành các dự án đầu tư, nâng cấp các cơ sở giám định gen để các cơ sở này sớm đi vào hoạt động hiệu quả.

e) Các Bộ, ngành Trung ương

Theo phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao phối hợp chặt chẽ với Bộ Quốc phòng tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện Đ án 1237 đi với các đơn vị, địa phương. Khẩn trương hoàn thành những nhiệm vụ đã được giao.

g) Các đơn vị, địa phương

- Chỉ đo làm tốt công tác tuyên truyền sâu rộng về nhiệm vụ tìm kiếm, quy tp hài cốt liệt sĩ, thu thập được nhiều nguồn thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ; làm tốt việc tiếp nhận, xử lý, cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ.

- Chỉ đạo hoàn thành công tác rà soát, hoàn thiện hồ sơ, danh sách liệt sĩ; xây dựng bộ cơ sở dữ liệu về liệt sĩ của cơ quan, đơn vị, địa phương; triển khai thí điểm lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ở 3 cấp.

- Đẩy mạnh việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ở địa bàn trọng điểm trong nước và ngoài nước; kết hợp rà phá bom mìn với tìm kiếm, quy tập hài ct liệt sĩ.

- Ngoài các Đội chuyên trách, tùy theo tình hình cụ thể ở từng địa bàn trong nước, các địa phương có lực lượng lâm thời để đáp ứng yêu cu nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài ct liệt sĩ.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ, ngành, cơ quan, đơn vị và địa phương biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo)
- Các Phó Th
tướng Chính phủ (để báo cáo);
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

- Văn phòng Trung ương;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Ban Tuyên giáo Trung ương;
- Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội;

- Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam;
- Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam;
- Thành viên BCĐ quốc gia 1237;
- Ban Chỉ đạo 1237 các Quân khu;
- Văn phòng BCĐ quốc gia 1237;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ
Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, NC, QHQT, TKBT, Vụ QHĐP;
- Lưu: Văn thư, KGVX (3b) ĐHB.

KT. BỘ TRƯỞNG CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Tùng

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 37/TB-VPCP

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu37/TB-VPCP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/01/2017
Ngày hiệu lực25/01/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 37/TB-VPCP

Lược đồ Thông báo 37/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Hội nghị đánh giá thực hiện quy tập hài cốt liệt sĩ 2017


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 37/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Hội nghị đánh giá thực hiện quy tập hài cốt liệt sĩ 2017
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu37/TB-VPCP
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Văn Tùng
        Ngày ban hành25/01/2017
        Ngày hiệu lực25/01/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Thông báo 37/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Hội nghị đánh giá thực hiện quy tập hài cốt liệt sĩ 2017

             Lịch sử hiệu lực Thông báo 37/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Hội nghị đánh giá thực hiện quy tập hài cốt liệt sĩ 2017

             • 25/01/2017

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 25/01/2017

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực