Thông báo 371/TB-VPCP

Thông báo 371/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại phiên họp Quý III năm 2012 của Ban Chỉ đạo quốc gia về công nghệ thông tin do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 371/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại phiên họp


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 371/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 08 tháng 11 năm 2012

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG NGUYỄN THIỆN NHÂN TẠI PHIÊN HỌP QUÝ III NĂM 2012 CỦA BAN CHỈ ĐẠO QUỐC GIA VỀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Ngày 02 tháng 11 năm 2012 tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã chủ trì phiên họp Quý III năm 2012 của Ban Chỉ đạo quốc gia về công nghệ thông tin (gọi tắt là Ban Chỉ đạo). Tham dự cuộc họp có lãnh đạo các Bộ: Thông tin và Truyền thông, Kế hoạch và Đầu tư, Khoa học và Công nghệ, Công Thương và đại diện các Bộ: Tài chính, Nội vụ.

Sau khi nghe Bộ Thông tin và Truyền thông, cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo, báo cáo kết quả hoạt động của Ban Chỉ đạo trong Quý III năm 2012, dự kiến kế hoạch hoạt động của Quý IV năm 2012, phương án nâng cấp Ban Chỉ đạo thành Ủy ban Quốc gia về công nghệ thông tin và truyền thông và ý kiến của các đại biểu dự họp, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã kết luận như sau:

1. Giao Bộ Thông tin và Truyền thông:

a) Chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư rà soát lại tình hình triển khai các dự án, nhiệm vụ quy mô quốc gia của Chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2011 - 2015 (phê duyệt tại Quyết định số 1605/QĐ-TTg ngày 27 tháng 8 năm 2010), lên danh sách các dự án, nhiệm vụ cần được ưu tiên sớm triển khai và đề xuất hướng giải quyết; báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15 tháng 11 năm 2012.

b) Phối hợp với Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh nghiên cứu, đề xuất hàng năm có 01 sự kiện cao điểm về thanh niên và công nghệ thông tin là dịp để gặp gỡ, tuyên dương và khuyến khích lớp trẻ ứng dụng công nghệ thông tin vào công việc và cuộc sống hàng ngày; xem xét việc phát động sự kiện này tại Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X và triển khai từ năm 2013.

c) Chủ trì, phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công Thương và các cơ quan liên quan lập danh sách các sản phẩm công nghệ thông tin và truyền thông Việt Nam có triển vọng, đề xuất phương án hỗ trợ, đặt hàng của Nhà nước để có hướng phát triển lâu dài và các phương thức thông báo, tuyên truyền tới người dân theo tinh thần hưởng ứng Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” do Bộ Chính trị phát động.

d) Bố trí và chuẩn bị các nội dung liên quan cho chuyến thăm và làm việc của Ban Chỉ đạo với công ty điện tử Samsung Việt Nam trước ngày 15 tháng 12 năm 2012.

đ) Tiếp tục hoàn thiện Chương trình “Máy tính kết nối mạng tri thức”; xem xét cả phương án liên kết sản xuất lắp ráp, cung cấp máy tính bảng giá rẻ cho nhóm đối tượng là học sinh, sinh viên ở thời điểm phù hợp.

e) Khẩn trương hoàn thiện Nghị định về dịch vụ công nghệ thông tin; trình Chính phủ trong tháng 11 năm 2012.

g) Chủ động trao đổi với các Bộ, ngành và địa phương để thu thập các thông tin, số liệu thống kê về công nghệ thông tin và truyền thông có tính quảng bá cho Việt Nam, bổ sung vào Sách trắng Công nghệ thông tin và Truyền thông năm 2013.

h) Chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương và các cơ quan liên quan rà soát, có cơ chế phát hiện sớm, xử lý hiệu quả và cảnh báo người sử dụng về các hình thức lợi dụng Internet để lừa đảo mua bán qua mạng.

i) Ban hành văn bản gửi các Bộ, cơ quan ngang Bộ khuyến nghị việc kiện toàn bộ máy với đơn vị chuyên trách về công nghệ thông tin theo hướng thành lập Cục chuyên trách về công nghệ thông tin tại các cơ quan chưa có Cục chuyên trách về công nghệ thông tin.

k) Phối hợp với các Bộ ban hành văn bản gửi các cơ quan nhà nước từ Trung ương tới địa phương hướng dẫn việc xây dựng, vận hành và cấp quản lý thích hợp đối với các cơ sở dữ liệu chuyên ngành của các Bộ, ngành.

l) Nghiên cứu, đề xuất việc sửa đổi, bổ sung Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước; trình Chính phủ trong năm 2013.

2. Về ứng dụng và phát triển phần mềm nguồn mở:

a) Trước ngày 30 tháng 11 năm 2012, Bộ Giáo dục và Đào tạo báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả 5 năm ứng dụng và phát triển phần mềm nguồn mở trong ngành giáo dục và đào tạo.

b) Giao Bộ Thông tin và Truyền thông:

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ và các cơ quan liên quan tham mưu, đề xuất cho Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị đẩy mạnh ứng dụng và phát triển phần mềm nguồn mở trong các cơ quan, doanh nghiệp nhà nước từ Trung ương tới địa phương giai đoạn 2013 - 2015;

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan liên quan nghiên cứu, đề xuất việc tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc về ứng dụng và phát triển phần mềm nguồn mở trước phiên họp Quý IV năm 2012 của Ban Chỉ đạo.

3. Về việc nâng cấp Ban Chỉ đạo thành Ủy ban Quốc gia về công nghệ thông tin và truyền thông: Nhất trí với phương án nâng cấp Ban Chỉ đạo do Bộ Thông tin và Truyền thông đề xuất; Bộ Thông tin và Truyền thông khẩn trương xin ý kiến các đồng chí Ủy viên Ban Chỉ đạo về dự thảo Quyết định thành lập và Quy chế làm việc của Ủy ban Quốc gia về công nghệ thông tin và truyền thông, trình Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15 tháng 11 năm 2012.

4. Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan chuẩn bị các báo cáo sau cho phiên họp Quý IV của Ban Chỉ đạo:

- Hiện trạng triển khai Đề án “Đưa Việt Nam sớm trở thành nước mạnh về công nghệ thông tin và truyền thông” (phê duyệt tại Quyết định số 1755/QĐ-TTg ngày 22 tháng 9 năm 2010) và đề xuất các giải pháp nhằm đẩy mạnh triển khai Đề án trong giai đoạn 2013 - 2015;

- Tham mưu, đề xuất với Thủ tướng Chính phủ giao nhiệm vụ về phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ hoạt động quản lý nhà nước cho các Bộ, ngành, địa phương trên tinh thần ứng dụng công nghệ thông tin là công cụ hữu hiệụ để nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, hiệu suất công việc, góp phần giải quyết các vấn đề bức xúc trong xã hội;

- Tình hình phát triển, ứng dụng phần mềm nguồn mở và đề xuất chính sách của Nhà nước đối với phần mềm nguồn mở thời gian tới;

- Kết quả việc thuê dịch vụ công nghệ thông tin của doanh nghiệp công nghệ thông tin tại một số cơ quan nhà nước trong thời gian qua để thực tiện tin học hóa hoạt động quản lý nhà nước và các đề xuất, kiến nghị về việc mở rộng triển khai tới các Bộ, ngành, địa phương khác;

- Kết quả đánh giá khái quát công tác bảo đảm an toàn, an ninh thông tin tại các cơ quan, doanh nghiệp nhà nước và tại các địa phương qua khảo sát năm 2012.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Thông tin và Truyền thông và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng và các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Thành viên Ban Chỉ đạo quốc gia về CNTT;
- Các Bộ: CT, KH&CN;
- Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh;
- Văn phòng Ban Chỉ đạo quốc gia về CNTT;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP; các Vụ: KTN, KTTH, TCCV, TH; Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KGVX (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Hữu Vũ

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 371/TB-VPCP

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu371/TB-VPCP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/11/2012
Ngày hiệu lực08/11/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcCông nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 371/TB-VPCP

Lược đồ Thông báo 371/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại phiên họp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 371/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại phiên họp
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu371/TB-VPCP
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Hữu Vũ
        Ngày ban hành08/11/2012
        Ngày hiệu lực08/11/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcCông nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Thông báo 371/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại phiên họp

           Lịch sử hiệu lực Thông báo 371/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại phiên họp

           • 08/11/2012

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 08/11/2012

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực