Thông báo 373/TB-BGTVT

Thông báo số 373/TB-BGTVT về việc kết luận của Thứ trưởng Trần Doãn Thọ về kế hoạch chuyển đổi tiêu chuẩn ngành giao thông vận tải theo luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 373/TB-BGTVT kết luận Thứ trưởng Trần Doãn Thọ kế hoạch chuyển đổi tiêu chuẩn ngành giao thông vận tải theo luật tiêu chuẩn quy chuẩn


BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

------------

Số: 373/TB-BGTVT

Hà Nội, ngày 26 tháng 08 năm 2008

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA THỨ TRƯỞNG TRẦN DOÃN THỌ VỀ KẾ HOẠCH CHUYỂN ĐỔI TIÊU CHUẨN NGÀNH GTVT THEO LUẬT TIÊU CHUẨN VÀ QUY CHUẨN KỸ THUẬT

Từ ngày 12 tháng 6 đến 21 tháng 8 năm 2008 Thứ trưởng Trần Doãn Thọ đã chủ trì các buổi làm việc kiểm tra việc triển khai thực hiện kế hoạch chuyển đổi tiêu chuẩn ngành (TCN) theo yêu cầu của Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thực hiện Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật với các Cục Đăng kiểm Việt Nam, Cục Đường sắt Việt Nam, Cục Đường bộ Việt Nam, Cục Hàng hải Việt Nam, Cục Hàng không Việt Nam, Cục Đường thủy nội địa Việt Nam. Tham dự các buổi làm việc nêu trên có đại diện của vụ Khoa học công nghệ, viện KHCN GTVT, viện KHCN Hàng không và các tổng công ty: Tư vấn Thiết kế GTVT, Tư vấn Xây dựng và Dịch vụ Hàng hải, Đường sắt VN, Tư vấn công trình hàng không, Xây dựng đường thủy, …

Sau khi nghe Lãnh đạo các Cục báo cáo tình hình thực hiện và đề xuất danh mục, lộ trình chuyển đổi các tiêu chuẩn và các văn bản pháp quy kỹ thuật liên quan đến lĩnh vực quản lý của từng Cục theo quy định của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và ý kiến thảo luận của các đại biểu tham dự họp, Thứ trưởng Trần Doãn Thọ đã kết luận như sau:

1) Yêu cầu Lãnh đạo các Cục thực hiện nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng tại văn bản số 4065/BGTVT-KHCN ngày 27/5/2008 về việc thực hiện kế hoạch chuyển đổi tiêu chuẩn theo yêu cầu của Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ. Các đồng chí Cục trưởng phải trực tiếp quan tâm chỉ đạo việc rà soát để tập hợp đầy đủ danh mục các tiêu chuẩn và các văn bản pháp quy kỹ thuật thuộc lĩnh vực mình quản lý để khẩn trương xây dựng và thực hiện kế hoạch chuyển đổi tiêu chuẩn ngành theo quy định của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật;

2) Việc rà soát tiêu chuẩn cần được các chuyên gia có trình độ chuyên môn phù hợp thực hiện. Mỗi tiêu chuẩn tiến hành rà soát chi tiết theo từng chương, điều để xác định nội dung nào sẽ được chuyển đổi trực tiếp, nội dung nào sẽ được bổ sung, chỉnh sửa, để chuyển thành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN), tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN), hoặc tiêu chuẩn cơ sở (TCCS).

3) Trên cơ sở kết quả rà soát nêu trên, các Cục cần đề xuất cụ thể kế hoạch và lộ trình thực hiện việc chuyển đổi các TCN có liên quan trong từng năm. Kinh phí chuyển đổi tiêu chuẩn được sử dụng từ nguồn ngân sách theo kế hoạch KHCN. Về kế hoạch chuyển đổi tiêu chuẩn năm 2008, các Cục cần khẩn trương lập đề cương và dự toán chi tiết các tiêu chuẩn chuyển đổi năm 2008 và trình Bộ (qua Vụ KHCN) xem xét phê duyệt để thực hiện theo hạng mục kinh phí chuyển đổi TCN của từng Cục đã được giao trong kế hoạch KHCN năm 2008.

4) Theo Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/08/2007 của Chính phủ, việc chuyển đổi các TCN sẽ phải hoàn thành trong các năm 2008 – 2010. Yêu cầu các Cục tập trung chỉ đạo thực hiện và có báo cáo lộ trình chuyển đổi các TCN theo tiến độ quy định về Bộ (qua Vụ KHCN) để tổng hợp báo cáo chung.

5) Để tổng hợp và chỉ đạo thực hiện kế hoạch chuyển đổi TCN về GTVT, yêu cầu các đơn vị tiến hành bổ sung, hoàn chỉnh một số nội dung cụ thể sau đây:

• Về lĩnh vực Đường sắt: Tổng Công ty Đường sắt VN, phối hợp với Cục Đường sắt VN, khẩn trương hoàn thành việc rà soát các tiêu chuẩn, các văn bản pháp quy kỹ thuật về đường sắt đã được ban hành bao gồm: TCVN, TCN, các quy trình, quy phạm, quy chế, quy định kỹ thuật, điều lệ, thể lệ, v.v… và xây dựng lộ trình kế hoạch chuyển đổi tiêu chuẩn lĩnh vực đường sắt phù hợp trình Bộ phê duyệt thực hiện.

• Về lĩnh vực Đường bộ: Cục Đường bộ VN cần rà soát bổ sung các tiêu chuẩn, văn bản pháp quy kỹ thuật về phương tiện đường bộ, vận tải, người lái, đấu nối quốc lộ, đường gom, trạm thu phí, v.v…

• Về lĩnh vực Hàng hải: Cục Hàng hải Việt Nam chỉ đạo tập hợp bổ sung danh mục các tiêu chuẩn và văn bản quy phạm kỹ thuật liên quan còn thiếu như: xây dựng công trình hàng hải, công nghiệp, dịch vụ, vận tải, v.v…

• Về lĩnh vực Hàng không: Các văn bản pháp quy kỹ thuật của ngành hàng không hiện đang bao gồm cả 2 dạng văn bản quy phạm pháp luật (văn bản hành chính dưới dạng quy định, quy chế, điều lệ, thể lệ, v.v….) và văn bản pháp quy kỹ thuật (các tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy trình, quy phạm kỹ thuật). Đề nghị Cục Hàng không VN chỉ đạo rà soát tách các văn bản thuộc dạng quy phạm pháp luật hành chính và khẩn trương bổ sung các tiêu chuẩn, quy chuẩn và các văn bản quy phạm kỹ thuật hiện hành để hoàn chỉnh kế hoạch chuyển đổi tiêu chuẩn thuộc lĩnh vực hàng không theo yêu cầu.

• Về lĩnh vực Đường thủy nội địa: Kế hoạch chuyển đổi tiêu chuẩn của Cục Đường thủy nội địa VN cần chú ý bổ sung hoàn chỉnh một số nội dung:

- Tập hợp bổ sung danh mục các tiêu chuẩn và các văn bản quy phạm kỹ thuật liên quan đến lĩnh vực đường thủy nội địa còn thiếu như: công nghiệp, dịch vụ, vận tải, xếp dỡ, v.v….;

- Tách các quy định, quy chế, định mức kỹ thuật để xem xét ban hành dưới dạng văn bản hành chính;

- Đối với hạng mục xây dựng, duy tu bảo trì công trình chính trị và khai thác tài nguyên của đường thủy nội địa cần xem xét phối hợp với các Bộ Nông nghiệp và PTNT, Bộ Tài nguyên môi trường và Bộ Xây dựng để xây dựng và ban hành theo thẩm quyền;

- Xem xét giữ nguyên hình thức ban hành TCVN của hồ sơ trình thẩm định chuyển đổi phân cấp kỹ thuật đường thủy nội địa. Đối với các tiêu chuẩn thiết kế báo hiệu đường thủy nội địa, tiêu chuẩn bố trí báo hiệu đường thủy nội địa cần biên soạn theo hướng quy chuẩn để sau này ghép chung nội dung với quy chuẩn báo hiệu đường thủy nội địa;

Thừa lệnh Bộ trưởng, Văn phòng Bộ thông báo kết luận của Lãnh đạo Bộ tại các cuộc họp xem xét kế hoạch chuyển đổi tiêu chuẩn theo Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật tới các cơ quan, đơn vị liên quan biết để thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Các Cục quản lý chuyên ngành;
- Lưu VT, KHCN.

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Văn Công

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 373/TB-BGTVT

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu373/TB-BGTVT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/08/2008
Ngày hiệu lực26/08/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 373/TB-BGTVT

Lược đồ Thông báo 373/TB-BGTVT kết luận Thứ trưởng Trần Doãn Thọ kế hoạch chuyển đổi tiêu chuẩn ngành giao thông vận tải theo luật tiêu chuẩn quy chuẩn


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 373/TB-BGTVT kết luận Thứ trưởng Trần Doãn Thọ kế hoạch chuyển đổi tiêu chuẩn ngành giao thông vận tải theo luật tiêu chuẩn quy chuẩn
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu373/TB-BGTVT
        Cơ quan ban hànhBộ Giao thông vận tải
        Người kýNguyễn Văn Công
        Ngày ban hành26/08/2008
        Ngày hiệu lực26/08/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Thông báo 373/TB-BGTVT kết luận Thứ trưởng Trần Doãn Thọ kế hoạch chuyển đổi tiêu chuẩn ngành giao thông vận tải theo luật tiêu chuẩn quy chuẩn

           Lịch sử hiệu lực Thông báo 373/TB-BGTVT kết luận Thứ trưởng Trần Doãn Thọ kế hoạch chuyển đổi tiêu chuẩn ngành giao thông vận tải theo luật tiêu chuẩn quy chuẩn

           • 26/08/2008

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 26/08/2008

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực