Thông báo 373/TB-VPCP

Thông báo 373/TB-VPCP năm 2015 kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp về công tác giám định tư pháp phục vụ giải quyết các vụ án tham nhũng, kinh tế do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 373/TB-VPCP kết luận Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc giám định tư pháp giải quyết án tham nhũng kinh tế 2015


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 373/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 2015

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG NGUYỄN XUÂN PHÚC TẠI CUỘC HỌP VỀ CÔNG TÁC GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP PHỤC VỤ GIẢI QUYẾT ÁN THAM NHŨNG, KINH TẾ

Ngày 30 tháng 10 năm 2015, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì cuộc họp về công tác giám định tư pháp phục vụ giải quyết các vụ án tham nhũng, kinh tế. Tham dự cuộc họp có đại diện các cơ quan: Ban Nội chính Trung ương; Ban chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương; Tòa án nhân dân tối cao; Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; các Bộ, ngành: Tư pháp, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Công an, Y tế, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Ngân hàng nhà nước Việt Nam, đại diện một số tổ chức giám định tư pháp, thành viên Ban chỉ đạo và thành viên Tổ thư ký giúp việc Ban chỉ đạo Đề án Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp” ở cấp Trung ương (sau đây gọi tắt là Đề án 258).

Sau khi nghe lãnh đạo Bộ Tư pháp, Ban Nội chính Trung ương báo cáo về tình hình thực hiện công tác giám định phục vụ giải quyết các vụ án tham nhũng, kinh tế và ý kiến của các đại biểu dự họp, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc kết luận như sau:

Trong thời gian qua, Chính phủ đã quyết liệt chỉ đạo triển khai thực hiện Đề án 258. Qua đó, công tác giám định tư pháp nói chung và giám định phục vụ công tác xử lý án tham nhũng nói riêng đã đạt nhiều kết quả tích cực. Tuy nhiên, bên cnh những kết quả đạt được, công tác giám định tư pháp của nhiều Bộ, ngành và địa phương cũng còn một số tồn tại, hạn chế như:

- Nhận thức của một số Bộ, ngành, địa phương, các cơ quan tiến hành tố tụng ở cấp Trung ương về công tác giám định tư pháp còn chưa đầy đủ; chưa quan tâm chỉ đạo hoặc thực hiện chưa kịp thời, chưa bảo đảm chất lượng;

- Vẫn còn một số văn bản hướng dẫn thực hiện Luật giám định tư pháp chưa được ban hành, hoặc đã ban hành nhưng chưa bảo đảm chất lượng, yêu cầu, có trường hợp còn né tránh trách nhiệm;

- Vẫn còn một số vướng mắc về nguồn kinh phí chi trả chi phí giám định tư pháp, chi phí định giá tài sản trong tố tụng hình sự của các cơ quan điều tra; việc đánh giá, sử dụng kết luận giám định; điều kiện vật chất và nhân lực cho việc tiếp nhận và thực hiện giám định ở các lĩnh vực tài chính, ngân hàng, xây dựng; trình độ cán bộ giám định còn hạn chế.

Yêu cầu, các Bộ, ngành, các cơ quan thực hiện các công việc sau đây:

1. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến Luật giám định tư pháp, các văn bản hướng dẫn thực hiện và các văn bản khác có liên quan. Nâng cao, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của các ngành, các cấp về công tác giám định tư pháp, nêu cao tinh thần trách nhiệm của từng Bộ, ngành và địa phương, các cơ quan tiến hành tố tụng đối với công tác giám định tư pháp, nhất là đối với việc giải quyết các vụ án tham nhũng.

2. Đề nghị các Bộ, ngành chủ quản được trưng cầu giám định (nhất là các Bộ: Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Ngân hàng Nhà nước) tập trung thực hiện một số nội dung như sau:

- Chỉ định, công khai hóa đầu mối ở các Bộ, ngành về công tác giám định tư pháp;

- Rà soát, củng cố đội ngũ cán bộ và tổ chức thực hiện giám định tư pháp; đổi mới cách thức lập danh sách người giám định tư pháp, bổ nhiệm giám định viên tư pháp ở lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ, ngành mình trên cơ sở nhu cầu giám định của hoạt động tố tụng và phòng, chống tham nhũng. Nâng cao trình độ giám định viên, nhất là một số lĩnh vực mới;

- Quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ, tạo điều kiện cho việc thành lập và giải quyết các khó khăn trong hoạt động của các Văn phòng giám định tư pháp;

- Xây dựng và ban hành quy trình giám định chuẩn ở lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý, trong đó xác định rõ quy trình, phương pháp, tiêu chuẩn kinh tế, kỹ thuật, phương tiện và thời gian giám định đối với từng loại việc giám định để khắc phục tình trạng lúng túng, thiếu thống nhất trong quá trình áp dụng quy chuẩn chuyên môn;

- Hướng dẫn về nghiệp vụ giám định trong một số loại việc giám định có nội dung nghiệp vụ mới;

- Có cơ chế cụ thể, tạo điều kiện (thời gian, phương tiện, đi lại...) bảo đảm cho các cán bộ chuyên môn thực hiện nhiệm vụ giám định; tăng cường bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ giám định và kiến thức pháp lý cho người làm giám định của Bộ, ngành; đồng thời có chế độ khen thưởng, chính sách khuyến khích, ưu đãi cho các tổ chức, cá nhân thực hiện giám định;

- Rà soát, thống kê, đánh giá tình trạng nợ đọng tiền bồi dưỡng, chi phí giám định tư pháp và tham dự phiên tòa của người giám định và phối hợp với các cơ quan trưng cầu để giải quyết dứt điểm vấn đề này;

- Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành chủ quản xây dựng và ban hành hướng dẫn về chi phí giám định, nhất là lĩnh vực tài chính, ngân hàng, xây dựng...; giải quyết vướng mắc về trình tự, thủ tục, hồ sơ thanh toán chi phí giám định; thanh tra, kiểm tra tình hình thực hiện việc dự toán, cấp phát, bảo đảm kinh phí chi trả chi phí giám định, tiền bồi dưỡng giám định và định giá tài sản trong tố tụng hình sự;

3. Yêu cầu Bộ Công an:

- Rà soát và có phương án cấp bổ sung kinh phí để bảo đảm thanh quyết toán, chi trả cho hết số nợ chi phí giám định, định giá tài sản và tiền bồi dưỡng giám định tư pháp;

- Nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung Thông tư số 03/2013/TT-BCA ngày 10 tháng 01 năm 2013 của Bộ Công an về sử dụng kinh phí điều tra trong lực lượng công an nhân dân phù hợp với thực tiễn, đáp ứng yêu cầu giám định trong hoạt động tố tụng.

- Chủ động, phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao, Bộ Tư pháp, các Bộ, ngành liên quan kịp thời giải quyết các vướng mắc, khó khăn trong quá trình tố tụng, nếu vượt thẩm quyền thì báo cáo Thủ tướng Chính phủ để chỉ đạo giải quyết, không để vướng mắc kéo dài trong công tác giám định ảnh hưởng đến quá trình xử lý án tham nhũng;

4. Đề nghị Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao tăng cường thông tin, phối hợp với Bộ Tư pháp và các Bộ, ngành chủ quản về hoạt động, quản lý giám định tư pháp;

- Có hướng dẫn việc thi hành Luật giám định tư pháp thuộc thẩm quyền quản lý; hướng dẫn và tổ chức thực hiện về trưng cầu giám định và đánh giá, sử dụng kết luận giám định tư pháp; chế độ thống kê về trưng cầu, đánh giá và sử dụng kết luận giám định tư pháp trong hệ thống cơ quan tiến hành tố tụng;

- Đề nghị Tòa án nhân dân tối cao rà soát và hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện chi tiền bồi dưỡng phiên tòa và các chi phí cần thiết (đi lại, lưu trú...) cho người giám định tư pháp khi tham dự phiên tòa;

- Đề nghị Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, các Bộ, ngành khẩn trương thực hiện nghiêm túc, dứt điểm các nhiệm vụ được giao theo Đề án 258, Luật giám định tư pháp, Kế hoạch triển khai thi hành Luật giám định tư pháp, trong đó sớm ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật giám định tư pháp về quy trình giám định chuẩn ở các lĩnh vực, nhất là tài chính, ngân hàng, xây dựng, tài nguyên, kế hoạch và đầu tư, vấn đề định giá tài sản trong tố tụng hình sự; hướng dẫn và tổ chức thực hiện chi phí giám định tư pháp, chi phí định giá tài sản trong tố tụng hình sự...; cơ chế thông tin, phối hợp giữa bên trưng cầu và bên thực hiện giám định, giữa các cơ quan tiến hành tố tụng với các Bộ, ngành quản lý giám định...

5. Bộ Tư pháp cần phát huy hơn nữa vai trò Cơ quan Thường trực Đề án 258, tăng cường theo dõi, đôn đốc, thanh tra, kiểm tra, định kỳ báo cáo Ban Chỉ đạo, Thủ tướng Chính phủ; kịp thời đề xuất các giải pháp để xử lý vướng mắc, khó khăn trong giám định tư pháp.

Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng ở cấp Trung ương, Bộ Tài chính, Bộ xây dựng, Ngân hàng nhà nước và các Bộ liên quan xây dựng quy chế phối hợp, thông tin về công tác giám định tư pháp để kịp thời cập nhật và giải quyết các khó khăn, vướng mắc về giám định tư pháp trong hoạt động tố tụng nói chung, trong giải quyết án tham nhũng, kinh tế nói riêng, đồng thời bảo đảm hiệu quả hoạt động, quản lý giám định tư pháp.

6. Văn phòng Chính phủ chủ động theo dõi, phối hợp với các Bộ, cơ quan báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong việc thực hiện nhiệm vụ này.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ, cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Tổng Bí thư, Trưởng ban BCĐTW về PCTN (đ b/c);
- Th
tướng, các Phó Thủ tướng;
- Ban Nội chính TW;
- Ban chỉ đạo cải cách tư pháp TW;
- Các Bộ, cơ quan ngang
Bộ, cơ quan thuộc CP;
- UBND các t
nh, thành phố trực thuộc TW;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Văn phòng Trung ương;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg; TGĐ
Cổng TTĐT, các Vụ: TH, NC, KTTH;
-Lưu: VT, PL(3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Kiều Đình Thụ

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 373/TB-VPCP

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu373/TB-VPCP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/11/2015
Ngày hiệu lực16/11/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTrách nhiệm hình sự
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 373/TB-VPCP

Lược đồ Thông báo 373/TB-VPCP kết luận Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc giám định tư pháp giải quyết án tham nhũng kinh tế 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 373/TB-VPCP kết luận Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc giám định tư pháp giải quyết án tham nhũng kinh tế 2015
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu373/TB-VPCP
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýKiều Đình Thụ
        Ngày ban hành16/11/2015
        Ngày hiệu lực16/11/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTrách nhiệm hình sự
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Thông báo 373/TB-VPCP kết luận Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc giám định tư pháp giải quyết án tham nhũng kinh tế 2015

             Lịch sử hiệu lực Thông báo 373/TB-VPCP kết luận Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc giám định tư pháp giải quyết án tham nhũng kinh tế 2015

             • 16/11/2015

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 16/11/2015

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực