Thông báo 379/TB-VPCP

Thông báo 379/TB-VPCP năm 2018 kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Ủy ban tại phiên họp lần thứ nhất Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 379/TB-VPCP 2018 kết luận Thủ tướng tại phiên họp Ủy ban về Chính phủ điện tử


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 379/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 27 tháng 9 năm 2018

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ NGUYỄN XUÂN PHÚC, CHỦ TỊCH ỦY BAN TẠI PHIÊN HỌP THỨ NHẤT ỦY BAN QUỐC GIA VỀ CHÍNH PHỦ ĐIỆN TỬ

Ngày 20 tháng 9 năm 2018, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử (sau đây gọi tắt là Ủy ban) chủ trì phiên họp lần thứ nhất của Ủy ban. Tham dự cuộc họp có Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Phó Chủ tịch Ủy ban, các thành viên của Ủy ban và đại diện lãnh đạo một số đơn vị của Văn phòng Chính phủ, cơ quan Thành viên Ủy ban.

Sau khi nghe Báo cáo của Văn phòng Chính phủ về thực trạng triển khai Chính phủ điện tử và đề xuất nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số, nền kinh tế số, xã hội số giai đoạn 2018-2020, định hướng đến 2025, ý kiến của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Phó Chủ tịch Ủy ban và các thành viên Ủy ban, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Ủy ban kết luận như sau:

1. Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử được thành lập trên cơ sở kiện toàn Ủy ban Quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin, với sự tham gia của 10 thành viên Chính phủ và lãnh đạo các Tập đoàn, Tổng công ty lớn về công nghệ thông tin, do Thủ tướng Chính phủ làm Chủ tịch Ủy ban, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam làm Phó Chủ tịch Ủy ban, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ làm y viên thường trực kiêm Tổng thư ký. Điều này thể hiện quyết tâm chính trị rất cao của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong xây dựng Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số, nền kinh tế s, xã hội số. Thủ tướng Chính phủ tin rằng dưới sự lãnh đạo của Ủy ban, việc xây dựng Chính phủ điện tử Việt Nam chắc chắn thành công, phục vụ thiết thực sự nghiệp xây dựng đất nước và bảo vệ Tổ quốc.

Về cơ bản, các thành viên Ủy ban nhất trí với Báo cáo của Văn phòng Chính phủ. Việc xây dựng Chính phủ điện tử của Việt Nam trong những năm qua đã được Đảng, Nhà nước quan tâm chỉ đạo; các bộ, ngành, địa phương cũng đã có nhiều cố gắng và đạt được những kết quả bước đầu như: ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật tạo hành lang pháp lý cho xây dựng Chính phủ điện tử; xây dựng và đưa vào vận hành Cơ sở dữ liệu quốc gia về Đăng ký doanh nghiệp, từng bước triển khai xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về Bảo hiểm, Cơ sở dữ liệu Đất đai quốc gia, Cơ sở dữ liệu quốc gia về Dân cư; một số địa phương đã xây dựng cơ sở dữ liệu dân cư phục vụ công tác quản lý; cung cấp một số dịch vụ công trực tuyến thiết yếu cho doanh nghiệp và người dân như: đăng ký doanh nghiệp, kê khai thuế, nộp thuế, hải quan, bảo hiểm xã hội…;chất lượng nhân lực về công nghệ thông tin của Việt Nam cũng được nâng cao.

Thủ tướng Chính phủ biểu dương một số bộ, ngành, địa phương đã xử lý hồ sơ công việc trên môi trường mạng, đưa vào vận hành hệ thống thông tin một cửa điện tử, nâng cao tính minh bạch và trách nhiệm của đội ngũ công chức. Đánh giá cao vai trò, tinh thần tiên phong của Văn phòng Chính phủ, Bộ Thông tin và Truyền thông và một số bộ, ngành, các chuyên gia trong việc xây dựng dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2018-2020, định hướng đến 2025, cũng như triển khai các hệ thống nền tảng Chính phủ điện tử và ứng dụng công nghệ thông tin. Văn phòng Chính phủ đã có những sn phẩm thúc đẩy Chính phủ điện t; tham mưu Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành các văn bản như Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính, Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12 tháng 7 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước.

2. Bên cạnh những kết quả đạt được, việc triển khai Chính phủ điện tử chưa đáp ứng được kỳ vọng, mong muốn; kết quả đạt được vẫn còn rất khiêm tốn, xếp hạng về Chính phủ điện tử còn thấp, dưới mức trung bình trong ASEAN; đặc biệt, còn thiếu khung pháp lý đồng bộ về xây dựng Chính phủ điện tử; việc xây dựng các cơ sở dữ liệu quốc gia, hạ tầng công nghệ thông tin nền tảng phục vụ phát triển Chính phủ điện tử còn chậm, bảo mật, an toàn, an ninh thấp, chưa kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống thông tin; cơ chế đầu tư, thuê dịch vụ công nghệ thông tin vẫn còn vướng mắc; tỷ lệ sử dụng dịch vụ công trực tuyến và ứng dụng công nghệ thông tin còn rất thấp, việc giải quyết thủ tục hành chính và xử lý hồ sơ công việc còn mang nặng tính thủ công, giấy tờ; một số địa phương còn nhũng nhiễu, tiêu cực, nhiều bất cập của người dân chưa được giải quyết.

Nguyên nhân chủ yếu của vấn đề trên là do chưa phát huy vai trò của người đứng đầu trong chỉ đạo thực hiện; cơ chế bảo đảm thực thi nhiệm vụ xây dựng Chính phủ điện tử chưa đmạnh, các cấp, các ngành chưa xác định rõ được lộ trình và các mục tiêu cụ thể để triển khai nên việc chỉ đạo, kết nối còn rời rạc; nhiều bộ, ngành, địa phương còn coi nhẹ ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, điều hành; việc triển khai mang nặng tính hình thức, thói quen thủ công, giấy tờ chưa được khắc phục; còn thiếu gn kết chặt chẽ giữa ứng dụng công nghệ thông tin với cải cách hành chính và đổi mới lề lối, phương thức, làm việc; nhận thức của một số cơ quan còn chưa đầy đủ, quan hệ với người dân, doanh nghiệp còn nặng nề về thủ tục, chưa thân thiện.

3. Đđạt được mục tiêu xây dựng Chính phủ điện tử, hướng tới Chính phủ số, nền kinh tế số và xã hội số, bắt kịp xu thế đổi mới nhanh chóng của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0, các bộ, ngành, địa phương và các cơ quan, tổ chức liên quan cần thống nhất các quan điểm chỉ đạo sau:

- Kế thừa, phát triển các chương trình ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng Chính phủ điện tử theo chỉ đạo của Bộ Chính trị, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

- Phát triển Chính phủ điện tử phải gắn với bảo đảm an ninh, an toàn thông tin, an ninh quốc gia, bảo vệ thông tin cá nhân; gắn kết chặt chẽ, đồng bộ với cải cách hành chính, đổi mới lề lối, phương thức làm việc với ứng dụng công nghệ thông tin, xác định ứng dụng công nghệ thông tin là công cụ hữu hiệu hỗ trợ, thúc đẩy cải cách hành chính; lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm; huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực cho phát triển Chính phủ điện tử, bao gồm cả sự tham gia, đóng góp của khu vực tư nhân; chú trọng công tác truyền thông, nâng cao nhận thức của toàn xã hội về lợi ích của việc xây dựng Chính phủ điện tử.

- Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử không làm thay nhiệm vụ của các bộ, ngành, địa phương; Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương là đầu mối chỉ huy thống nhất, chịu trách nhiệm tổ chức triển khai xây dựng Chính phủ điện tử tại bộ, ngành, địa phương mình quản lý.

- Phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các cấp hành chính; tổ chức, phân công, đôn đốc triển khai một cách hợp lý và phải có “kỷ luật sắt” trong tổ chức thực hiện để bảo đảm tiến độ, chất lượng trong triển khai xây dựng Chính phủ điện tử.

4. Việc xây dựng Chính phủ điện tử phải bảo đảm an ninh, an toàn, không để lộ lọt thông tin bí mật của các cơ quan nhà nước, các quyết sách thuộc chế độ mật. Các cơ quan và tổ chức nước ngoài có thể hỗ trợ kinh phí, hỗ trợ kỹ thuật cho Việt Nam trong xây dựng Chính phủ điện tử nhưng phần mềm, cơ sở dữ liệu phải do Việt Nam làm chủ, quản lý và điều hành.

5. Xây dựng Chính phủ điện tử cần có một kế hoạch tổng thể, trước mắt các bộ, ngành, địa phương và các cơ quan, tổ chức liên quan tập trung thực hiện những nhiệm vụ sau đây:

a) Văn phòng Chính phủ

- Là cơ quan thường trực của Tổ công tác của Chủ tịch Ủy ban, cùng với Bộ Thông tin và Truyền thông là những hạt nhân quan trọng triển khai Chính phủ điện tử, phối hợp chặt chẽ, linh hoạt sáng tạo, đề xuất nhiều sáng kiến thúc đẩy triển khai Chính phủ điện tử, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, chỉ đạo.

- Khẩn trương xây dựng, phát triển Trục liên thông văn bản quốc gia theo công nghệ tiên tiến của thế giới làm nền tảng tích hp, chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu…,trước hết phục vụ gửi, nhận văn bản điện tử theo lộ trình quy định tại Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12 tháng 7 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ, hoàn thành thử nghiệm trong năm 2018.

- Đẩy mạnh triển khai giải pháp xác thực tập trung cho người dân, doanh nghiệp để tích hợp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia và Cổng Dịch vụ công, Hệ thống thông tin một cửa điện tử của các bộ, ngành, địa phương.

Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo, đôn đốc các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ công nghệ thông tin, viễn thông, Internet hỗ trợ Văn phòng Chính phủ trong việc tăng cường, thúc đẩy xác thực định danh điện tử cho người dân, doanh nghiệp tham gia sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

b) Bộ Thông tin và Truyền thông

- Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ khẩn trương xây dựng Khung kiến tc Chính phủ điện tử Việt Nam (phiên bản 2.0) phù hợp với xu hướng phát triển Chính phủ điện tử trên thế giới và bối cảnh Cách mạng công nghiệp 4.0, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành, hoàn thành trong tháng 10 năm 2018.

- Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương khẩn trương đề xuất sửa đổi, trình Chính phủ ban hành Nghị định thay thế Nghị định số 102/2009/NĐ-CP ngày 06 tháng 11 năm 2009 của Chính phủ, Quyết định số 80/2014/QĐ-TTg ngày 30 tháng 12 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ, hoàn thành trong tháng 10 năm 2018.

Trường hợp cần thiết, tham mưu, đề xuất Thủ tướng Chính phủ trình Ủy ban thường vụ Quốc hội cho phép thí điểm cơ chế đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai.

c) Các bộ, cơ quan: Công an, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Bảo hiểm xã hội Việt Nam

- Đẩy nhanh tiến độ xây dựng, hoàn thiện các cơ sở dữ liệu quốc gia được giao tại Quyết định số 714/QĐ-TTg ngày 22 tháng 5 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành Danh mục cơ sở dữ liệu quốc gia cần ưu tiên triển khai tạo nền tảng phát triển chính phủ điện t. Bộ Công an cần tập trung ưu tiên hoàn thành việc xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về Dân cư, đây là công việc trọng tâm.

- Công bố các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quy định về tích hp, chia sẻ dữ liệu với các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của các bộ, ngành, địa phương.

d) Bộ Tài chính

Chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Thông tin và Truyền thông nghiên cứu, đề xuất giải pháp huy động nguồn lực (doanh nghiệp đầu tư, nhà nước thuê dịch vụ; hợp tác công tư (PPP), Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích; kinh phí sự nghiệp, nguồn vốn ODA; ...) để triển khai các dự án xây dựng Chính phủ điện tử, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

đ) Bộ Nội vụ

Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Văn phòng Chính phủ đề xuất việc áp dụng chế độ chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao làm việc tại Tổ công tác giúp việc Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử, Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng Chính phủ điện tử/Chính quyền điện tử tại bộ, ngành, địa phương, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định.

e) Các bộ, ngành, địa phương

- Khẩn trương thành lập Ban chỉ đạo Chính phủ điện tử/Chính quyền điện tử trên cơ sở kiện toàn Ban Chỉ đạo ứng dụng công nghệ thông tin và ban hành kế hoạch động của Ban chỉ đạo. Việc thành lập Ban chỉ đạo trên tinh thần một người chỉ huy, không tổ chức theo kiểu cũ.

- Huy động các nguồn lực ưu tiên xây dựng Chính phủ điện tử/Chính quyền điện tử theo hình thức thuê dịch vụ công nghệ thông tin trọn gói do các doanh nghiệp công nghệ thông tin cung cấp, sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước theo quy định hiện hành, huy động nguồn lực từ các quốc gia, các tổ chức quốc tế như nguồn vốn hỗ trợ phát triển, viện trợ không hoàn lại, vốn vay ưu đãi (ODA).

- Đối với dự án xây dựng Chính phủ điện t/Chính quyền điện tử mang tính chất nền tảng, yêu cầu cấp bách về triển khai, có cấu phần phức tạp nếu đáp ứng điều kiện quy định tại Điều 22 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, người đứng đầu các bộ, ngành, địa phương chủ động xem xét, quyết định lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư thực hiện dự án theo hình thức chỉ định thầu theo đúng quy định của pháp luật và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 47/CT-TTg ngày 27 tháng 12 năm 2017, tuyệt đối không đùn đẩy trách nhiệm lên Thủ tướng Chính phủ.

g) Các Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông quân đội (Viettel), Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam (VNPT), Công ty cổ phần FPT, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (VNPOST)

Phát huy vai trò dẫn dắt trong triển khai các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu phục vụ xây dựng Chính phủ điện tử, đi đầu trong đổi mới tư duy, ứng dụng các công nghệ mới phù hợp với xu thế phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số, nền kinh tế số, xã hội số và bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0.

Ưu tiên bố trí các nguồn lực cho xây dựng Chính phủ điện tử, có giải pháp huy động, tập hợp các doanh nghiệp có các thế mạnh khác trong lĩnh vực công nghệ thông tin tham gia xây dựng Chính phủ điện tử, bảo đảm tận dụng tối đa lợi thế của khu vực tư nhân để nâng cao chất lượng, đẩy nhanh tiến độ triển khai và chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc bảo mật, an ninh, an toàn thông tin và an ninh mạng.

Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (VNPOST) phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương trong việc hỗ trợ, hướng dẫn người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến bảo đảm gia tăng số lượng hồ sơ giải quyết trên môi trường mạng.

h) Trên cơ sở ý kiến thống nhất tại phiên họp, việc ban hành Nghị quyết của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2018-2020, định hướng đến 2025 là cần thiết và cần thực hiện khẩn trương. Bên cạnh việc định hướng phát triển Chính phủ điện tử, Nghị quyết phải đề ra các giải pháp tháo gỡ vướng mắc về thể chế, tài chính, cơ chế triển khai một số nhiệm vụ làm nền tảng của Chính phủ điện tử.

Văn phòng Chính phủ chủ trì, phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông tiếp thu tối đa ý kiến của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam và các đồng chí thành viên Ủy ban, rà soát, bổ sung những vấn đề mới, xác đáng để tạo nên sức sống, tính thực tiễn cao trong tổ chức thực hiện.

Văn phòng Chính phủ hoàn thiện dự thảo Nghị quyết, lấy ý kiến các thành viên Chính phủ và trình Thủ tướng Chính phủ ký, ban hành trong tháng 10 năm 2018.

6. Tổ công tác giúp việc của Chủ tịch Ủy ban

- Tổ công tác thành lập 4 nhóm công tác: về thể chế, cải cách hành chính; về giải pháp công nghệ, an toàn an ninh thông tin; về nguồn lực, bảo đảm thực thi và về truyền thông. Lãnh đạo Tổ công tác trực tiếp làm Trưởng các nhóm và có thể tham gia nhiều nhóm. Các bộ, ngành, tổ chức, doanh nghiệp lựa chọn, cử công chức, chuyên gia ưu tú đến làm việc tại Tổ công tác. Tổ công tác là nòng cốt trong việc tham mưu Chủ tịch Ủy ban các giải pháp, định hướng cụ thể để thực hiện xây dựng Chính phủ điện tử.

Tổ công tác không làm thay các bộ, ngành; điều phối, thúc đy, đề xuất thực hiện việc nghiên cứu, phản biện và tham gia ý kiến đối với các đề án, dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật; đồng thời đôn đốc bảo đảm việc triển khai thực thi các nhiệm vụ xây dựng Chính phủ điện ttheo Nghị quyết.

- Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Tổ trưng Tổ công tác:

+ Trình Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban ký, ban hành Kế hoạch hoạt động của Ủy ban quốc gia về Chính phủ điện tử từ nay đến cuối năm 2018;

+ Khẩn trương ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Tổ công tác, thành lập các nhóm thuộc T, trưng tập thành viên, huy động chuyên gia và phê duyệt danh sách thành viên Tổ công tác;

+ Phối hợp chặt chẽ với Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Kế hoạch hoạt động của Tcông tác bảo đảm hiệu quả, thiết thực, sử dụng, huy động các doanh nghiệp công nghệ thông tin, viễn thông trong nước đóng góp cho xây dựng Chính phủ điện tử, hoàn thành trong tháng 10 năm 2018.

- Văn phòng Chính phủ chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính xây dựng dự toán, chế độ bồi dưỡng cán bộ Tổ công tác và chi trả chuyên gia trong nước và quốc tế phù hợp chặt chẽ; bảo đảm đủ nguồn kinh phí hoạt động và điều kiện làm việc cho các thành viên, chuyên gia của Tổ công tác.

- Văn phòng Chính phủ thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra tình hình thực hiện các ý kiến chỉ đạo, giao nhiệm vụ của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về xây dựng Chính phủ điện tử, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, chỉ đạo kịp thời trong quá trình thực hiện.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ, các Phó TTgCP (để b/c);
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc CP;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Thành viên UBQG về CPĐT;
- T
công tác giúp việc Chủ tịch UBQG;
- Các Tập đoàn, Tổng công ty, Công ty: VNPT, Viettel, FPT, VNPOST;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý, Thư ký TTgCP, các Vụ, Cục, đơn vị;
- Lưu: VT, KSTT (2). VTA
123

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Mai Tiến Dũng

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 379/TB-VPCP

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu379/TB-VPCP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/09/2018
Ngày hiệu lực27/09/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 379/TB-VPCP

Lược đồ Thông báo 379/TB-VPCP 2018 kết luận Thủ tướng tại phiên họp Ủy ban về Chính phủ điện tử


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 379/TB-VPCP 2018 kết luận Thủ tướng tại phiên họp Ủy ban về Chính phủ điện tử
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu379/TB-VPCP
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýMai Tiến Dũng
        Ngày ban hành27/09/2018
        Ngày hiệu lực27/09/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Công nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Thông báo 379/TB-VPCP 2018 kết luận Thủ tướng tại phiên họp Ủy ban về Chính phủ điện tử

           Lịch sử hiệu lực Thông báo 379/TB-VPCP 2018 kết luận Thủ tướng tại phiên họp Ủy ban về Chính phủ điện tử

           • 27/09/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 27/09/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực