Thông báo 392/TB-BCĐVNS

Thông báo 392/TB-BCĐVNS kết luận của Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng, Trưởng Ban Chỉ đạo tái cơ cấu Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam, tại buổi làm việc của Ban Chỉ đạo do Ban Chỉ đạo tái cơ cấu Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 392/TB-BCĐVNS kết luận Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng


BAN CHỈ ĐẠO TÁI CƠ CẤU TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP TÀU THỦY VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 392/TB-BCĐVNS

Hà Nội, ngày 23 tháng 08 năm 2010

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG THƯỜNG TRỰC CHÍNH PHỦ NGUYỄN SINH HÙNG, TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO TÁI CƠ CẤU TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP TÀU THỦY VIỆT NAM, TẠI BUỔI LÀM VIỆC CỦA BAN CHỈ ĐẠO

Ngày 17 tháng 8 năm 2010, tại Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo Tái cơ cấu Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam (Ban Chỉ đạo), đã chủ trì buổi làm việc của Ban Chỉ đạo cho ý kiến về tổ chức hoạt động Ban Chỉ đạo và nghe tổng quan về đầu tư và sản xuất, tài sản và công nợ, doanh nghiệp và ngành nghề kinh doanh, phương án tái cơ cấu do Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam (Tập đoàn) báo cáo. Tham dự họp có các thành viên Ban Chỉ đạo, đồng chí Hồ Thị Kim Thoa, Thứ trưởng Bộ Công thương, đồng chí Lê Đức Thúy, Chủ tịch Ủy ban giám sát tài chính quốc gia, đồng chí Vũ Viết Ngoạn, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, đồng chí Trương Đình Tuyển, thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính tiền tệ quốc gia.

Sau khi nghe ý kiến của Phó Thủ tướng, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Hoàng Trung Hải, các thành viên Ban Chỉ đạo và ý kiến các chuyên gia về quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban Chỉ đạo, thành lập các Tổ công tác, bộ phận điều phối giúp việc Ban Chỉ đạo và về báo cáo tổng quan của Tập đoàn; Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng, Trưởng Ban Chỉ đạo đã kết luận như sau:

1. Ban Chỉ đạo do Thủ tướng Chính phủ thành lập theo yêu cầu của Bộ Chính trị tại Kết luận số 81-KL/TW ngày 6 tháng 8 năm 2010 của Bộ Chính trị về Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam để nghiên cứu, đề xuất, triển khai, thực hiện các chính sách, biện pháp xử lý để sớm ổn định và phát triển sản xuất kinh doanh của Tập đoàn.

2. Để triển khai nhiệm vụ được giao, yêu cầu các thành viên Ban Chỉ đạo dành thời gian thích đáng thực hiện nhiệm vụ với phương châm: “Khẩn trương, quyết liệt, phù hợp pháp luật Việt Nam và thông lệ quốc tế, giải quyết đồng bộ” để tạo ra được quyết tâm chính trị, thống nhất tư tưởng; đưa ra được phương án tái cơ cấu khả thi; đề xuất xử lý nghiêm minh, công bằng, thận trọng, đúng quy định của pháp luật, các khuyết điểm yếu kém, sai phạm.

3. Giao Văn phòng Chính phủ dự thảo trình Thủ tướng Chính phủ bổ sung 01 đồng chí lãnh đạo Bộ Công thương làm thành viên Ban Chỉ đạo; hoàn thiện Quyết định về tổ chức hoạt động của Ban Chỉ đạo, trong đó quy định rõ chức năng nhiệm vụ, nguyên tắc làm việc của Ban Chỉ đạo, Thường trực Ban Chỉ đạo; thành lập các Tổ công tác và Bộ phận điều phối giúp việc Ban Chỉ đạo, như sau:

- Tổ công tác tái cơ cấu tổ chức, sản xuất kinh doanh có nhiệm vụ đề xuất, theo dõi thực hiện các giải pháp tái cơ cấu tổ chức quản lý, chiến lược phát triển, định hướng đầu tư và sản xuất, kinh doanh.

- Tổ công tác tái cơ cấu tài chính có nhiệm vụ đề xuất, theo dõi thực hiện các giải pháp cân đối tài chính, đàm phán xử lý nợ, đảm bảo nguồn trả nợ, vốn cho sản xuất, kinh doanh và đầu tư; giám sát việc sử dụng các nguồn vốn nhà nước bổ sung cho Tập đoàn và các khoản tín dụng mới.

- Bộ phận điều phối có nhiệm vụ giúp Ban Chỉ đạo tổ chức công việc bảo đảm thực hiện nhiệm vụ được giao theo Quyết định số 1470/QĐ-TTg ngày 13 tháng 8 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ.

Ngoài những việc nêu trên, một nhiệm vụ chung rất quan trọng là các Tổ công tác có trách nhiệm rà soát, thẩm định các báo cáo, đề án do Tập đoàn xây dựng trước khi báo cáo Ban Chỉ đạo xem xét, thông qua để Tập đoàn trình Thủ tướng Chính phủ và cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét quyết định theo quy định của pháp luật.

4. Yêu cầu Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam hoàn thiện báo cáo trên cơ sở các ý kiến đóng góp của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải và các thành viên Ban Chỉ đạo, chuẩn xác số liệu, báo cáo chính xác thực trạng về đầu tư và sản xuất, về tổ chức và hoạt động của doanh nghiệp, ngành nghề kinh doanh, về tài sản và công nợ theo tinh thần công văn số 5634/VPCP-ĐMDN ngày 11 tháng 8 năm 2001 của Văn phòng Chính phủ, đề xuất phương án và các giải pháp đồng bộ, có thứ tự ưu tiên cấp bách để thực hiện.

5. Yêu cầu các Tổ công tác và các thành viên Ban Chỉ đạo trước ngày 25 tháng 8 năm 2010 hoàn thành các công việc sau để báo cáo tại phiên họp thứ hai của Ban Chỉ đạo:

a) Các Tổ công tác:

+ Hướng dẫn Tập đoàn xây dựng báo cáo; rà soát, thẩm định báo cáo của Tập đoàn với các nội dung nêu trên theo nhiệm vụ được phân công.

+ Kiểm tra, đánh giá việc thực hiện Quyết định số 926/QĐ-TTg ngày 18 tháng 6 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc tái lập cơ cấu Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam; đề xuất các giải pháp tháo gỡ vướng mắc, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

+ Đề xuất giải pháp hỗ trợ tín dụng chủ tàu trong nước của Tập đoàn để Tập đoàn thực hiện được các hợp đồng đã ký, bảo đảm hài hòa lợi ích các bên (các doanh nghiệp và các tổ chức tín dụng).

b) Bộ trưởng Bộ Tài chính, thành viên Ban Chỉ đạo:

- Báo cáo Trưởng Ban Chỉ đạo thông qua để trình Thủ tướng Chính phủ việc tạm ứng vốn điều lệ cấp bù cho Tập đoàn trên nguyên tắc Nhà nước cấp đủ vốn điều lệ cho Tập đoàn hoạt động. Việc rà soát điều chỉnh vốn điều lệ thực hiện theo đúng quy định hiện hành.

- Chủ trì, phối hợp với Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xây dựng và báo cáo Trưởng Ban Chỉ đạo phương án xử lý, đàm phán trả nợ các chủ nợ nước ngoài phù hợp pháp luật Việt Nam và thông lệ quốc tế.

c) Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, thành viên Ban Chỉ đạo, chỉ đạo việc rà soát, đối chiếu công nợ của Tập đoàn tại các ngân hàng thương mại; khoanh nợ, dãn nợ đến hết năm 2011 cho Tập đoàn, cân đối nguồn vốn để tiếp tục cho Tập đoàn vay vốn lưu động hoàn thành các hợp đồng đã ký kết, báo cáo Ban Chỉ đạo.

6. Các thành viên Ban Chỉ đạo, đặc biệt là các đồng chí phụ trách vấn đề tư tưởng và thông tin tuyên truyền, cần chỉ đạo các phương tiện thông tin đại chúng tuyên truyền đúng, phản ánh trung thực các khó khăn, tạo ra sự đồng thuận về tư tưởng và hành động trong cán bộ, công nhân viên Tập đoàn, các tổ chức tín dụng, các cơ quan nhà nước và dư luận xã hội nhằm quyết tâm thực hiện nhiệm vụ Bộ Chính trị giao; không để những thông tin thiếu xây dựng làm ảnh hưởng tới niềm tin của nhân dân vào chính sách của Đảng và Nhà nước.

Xin thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các PTTg Chính phủ;
- Thành viên Ban Chỉ đạo;
- Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ: KTN, KTTH, TH, TKBT;
- Lưu: VT, ĐMDN (5).

ỦY VIÊN BAN CHỈ ĐẠO
PHÓ CHỦ NHIỆM VPCP
Phạm Viết Muôn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 392/TB-BCĐVNS

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu392/TB-BCĐVNS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/08/2010
Ngày hiệu lực23/08/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 392/TB-BCĐVNS

Lược đồ Thông báo 392/TB-BCĐVNS kết luận Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 392/TB-BCĐVNS kết luận Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu392/TB-BCĐVNS
        Cơ quan ban hànhBan Chỉ đạo tái cơ cấu Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam
        Người kýPhạm Viết Muôn
        Ngày ban hành23/08/2010
        Ngày hiệu lực23/08/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Thông báo 392/TB-BCĐVNS kết luận Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng

             Lịch sử hiệu lực Thông báo 392/TB-BCĐVNS kết luận Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng

             • 23/08/2010

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 23/08/2010

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực