Thông báo 398/TB-VPCP

Thông báo 398/TB-VPCP năm 2013 kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Bình Thuận do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 398/TB-VPCP 2013 kết luận Thủ tướng tại buổi làm việc với lãnh đạo Bình Thuận


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 398/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 05 tháng 11 năm 2013

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA THỦ TƯỚNG NGUYỄN TẤN DŨNG TẠI BUỔI LÀM VIỆC VỚI LÃNH ĐẠO TỈNH BÌNH THUẬN

Ngày 25 tháng 10 năm 2013 tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã có buổi làm việc với đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận. Sau khi nghe đồng chí Bí thư Tỉnh ủy báo cáo đánh giá 3 năm thực hiện kế hoạch phát trin kinh tế - xã hội của Tỉnh, nhiệm vụ trong thời gian tới và một số kiến nghị, đề xuất của Tỉnh, đại diện lãnh đạo Văn phòng Chính phủ báo cáo tổng hợp ý kiến của các Bộ về xử lý một số kiến nghị của Tỉnh, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã kết luận như sau:

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG

Trong bối cảnh khó khăn chung của cả nước, Đảng bộ và nhân dân tỉnh Bình Thuận đã nỗ lực phấn đấu đạt một số kết quả khá toàn diện: cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng, đặc biệt sản xuất nông nghiệp phát triển khá rõ, theo đó bộ mặt nông thôn có bước chuyển đáng kể; thu nhập bình quân đầu người bằng mức trung bình cả nước; kim ngạch xuất khẩu tăng ổn định; các lĩnh vực văn hóa, xã hội, giáo dục, y tế và chăm sóc sức khoẻ nhân dân được quan tâm chăm lo; đời sống nhân dân tiếp tục được cải thiện; mức giảm tỷ lệ hộ nghèo đạt mục tiêu đề ra; công tác cải cách hành chính và phòng, chống tham nhũng được đẩy mạnh; quốc phòng, an ninh được giữ vững và trật tự an toàn xã hội được bảo đảm.

Tuy nhiên, Tỉnh đang phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Tăng trưởng kinh tế chưa vững chắc; sản xuất công nghiệp chưa có sự bứt phá, sức cnh tranh thấp; sản xuất nông nghiệp chưa gắn kết chặt chẽ với thị trường tiêu thụ. Hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật còn yếu, thiếu và chưa đồng bộ. Chất lượng nguồn nhân lực còn thấp và chưa đồng đều giữa các vùng, miền trong tỉnh; đời sống một bộ phận dân cư còn khó khăn, nhất là vùng miền núi và dân tộc ít người.

Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kế hoạch đã đề ra cho năm 2013 và những năm tiếp theo, đề nghị Tỉnh lưu ý:

1. Tiếp tục bám sát Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, Nghị quyết của Quốc hội, sự lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tỉnh và phát huy các tiềm năng, lợi thế của địa phương, sáng tạo trong cách làm để huy động tối đa các nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững; có biện pháp, chính sách hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp để duy trì và phát triển sản xuất, kinh doanh.

2. Quan tâm phát triển nông nghiệp, gắn với xây dựng nông thôn mới, trong đó chú trọng phát triển các ngành nghề có lợi thế của địa phương như trồng thanh long, nghề cá...; tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng khoa học và công nghệ để tạo ra các sản phẩm nông nghiệp có giá trị gia tăng cao, tăng cường các biện pháp xây dựng thương hiệu chất lượng và phát triển thị trường tiêu thụ các sản phẩm nông nghiệp của địa phương để nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống người dân;

3. Tập trung phát triển mạnh hơn nữa các ngành công nghiệp điện, công nghiệp chế biến khoáng sản; đồng thời phát triển, khai thác hiệu quả, bền vững về du lịch, dịch vụ.

4. Đẩy mạnh công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực để đáp ứng yêu cầu phát triển; tiếp tục chăm lo đời sống nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

II. VỀ MỘT SỐ KIẾN NGHỊ CỦA TỈNH

1. Về việc xác định vị trí của tỉnh Bình Thuận: Theo các Nghị quyết, Kết luận của Bộ Chính trị, về quốc phòng hiện tại Bình Thuận thuộc địa bàn quản lý của Quân khu 7; về kinh tế, xã hội thuộc các tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ. Bình Thuận cũng là một cửa ngõ của vùng Đông Nam Bộ và Tây Nguyên. Tỉnh báo cáo Bộ Chính trị xem xét, xác định vị trí của Tỉnh.

2. Về đề nghị hỗ trợ thêm cho tỉnh từ nguồn thu dầu khí để đầu tư xây dựng cơ bản: Theo quy định của pháp luật về Ngân sách nhà nước thì các khoản thuế và thu từ dầu, khí là khoản thu ngân sách Trung ương 100%. Chính phủ sẽ tiếp tục xem xét đề nghị của Tỉnh theo hướng ưu tiên hỗ trợ có mục tiêu cho tỉnh theo các danh mục dự án, công trình cụ thể.

3. Về đề nghị sớm có hướng dẫn việc sử dụng đất lúa linh hoạt và hiệu quả: Giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đy nhanh việc nghiên cứu sửa đổi Nghị định số 42/2012/NĐ-CP ngày 11 tháng 5 năm 2012 của Chính phủ về quản lý và sử dụng đất trồng lúa, trình Chính phủ quyết định, trong đó lưu ý xem xét kiến nghị của Tỉnh.

4. Một số đề nghị về đảo Phú Quý:

- Về đầu tư kè chống xâm thực bảo vệ bờ biển và nâng cấp, mở rộng hệ thống đường giao thông trên đảo: Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính nghiên cứu đề xuất mức vốn hỗ trợ từ Ngân sách Trung ương bổ sung có mục tiêu và Chương trình Biển đông-Hải đảo cho Tỉnh thực hiện trong kế hoạch 2014 - 2015, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

- Về đầu tư Khu neo đậu, tránh trú bão tàu cá: Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hp với Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cân đi, bố trí vốn cho Tỉnh từ Chương trình Neo đậu tránh trú bão cho tàu cá trong kế hoạch hằng năm kể từ năm 2014, báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo quy định.

- Về nâng cấp/xây dựng mới sân bay, nâng cấp các công trình phòng thủ trên đảo: Tỉnh làm việc với Bộ Quốc phòng để xem xét, xử lý theo thẩm quyền và theo quy định; lưu ý đối với sân bay phải đáp ứng nhu cầu quân sự kết hp dân sự.

- Về đầu tư hạ tầng giao thông ven biển: Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Bộ liên quan đề xuất việc hỗ trợ Tỉnh đầu tư, nâng cấp đoạn 23km từ xã Hòa Thắng (huyện Bắc Bình) đến xã Hòa Phú (huyện Tuy Phong).

6. Các kiến nghị về cảng:

- Cảng Kê Gà: Giao Bộ Công Thương khẩn trương báo cáo Thủ tướng Chính phủ phương án vận tải đáp ứng yêu cầu khai thác sản xuất cho các dự án bauxite, trên cơ sở đó sẽ xem xét việc tiếp tục hay dừng hẳn đầu tư xây dựng cảng Kê Gà.

- Cảng Vĩnh Tân: Đồng ý về chủ trương nâng cấp thành cảng tổng hợp của tỉnh. Tỉnh làm việc với Bộ Giao thông vận tải để xem xét, bổ sung đưa cảng Vĩnh Tân vào Quy hoạch điều chỉnh hệ thống cảng biển Việt Nam giai đoạn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

7. Về các công trình thủy lợi:

- Dự án hệ thống thủy lợi Tà Pao: Giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn rà soát lại quy mô, phân kỳ đầu tư phù hợp, lựa chọn một số hạng mục quan trọng cần ưu tiên tập trung đu tư, hoàn thành đưa vào sử dụng; trên cơ sở đó giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hp Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn rà soát, tổng hợp nhu cầu và xây dựng phương án bố trí bổ sung vốn cho dự án, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

- Dự án Hồ Sông Dinh: Tỉnh tập trung thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ đã được bố trí cho dự án. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn rà soát, tổng hợp nhu cầu và xây dựng phương án bố trí bổ sung vốn cho dự án, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

- Về Dự án Hồ Sông Móng: thực hiện theo chđạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 82/TB-VPCP ngày 23 tháng 02 năm 2013 của Văn phòng Chính ph.

- Dự án Kênh tiếp nước Biển Lạc - Hàm Tân và kênh tiếp nước 812-Châu Tá: Bộ Kế hoạch và Đầu tư thực hiện theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo s 305/TB-VPCP ngày 19 tháng 11 năm 2010 và Thông báo số 82/TB-VPCP ngày 23 tháng 02 năm 2013 của Văn phòng Chính phủ.

8. Về khai thác, chế biến quặng titan: Bộ Công Thương, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam tìm kiếm các đối tác lớn, có năng lực, uy tín để hợp tác đầu tư dự án chế biến sâu quặng ti tan quy mô lớn tại Bình Thuận, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Quốc phòng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông vận tải, Công Thương, Tài nguyên và Môi trường;
- Tập đoàn CN Than - Khoáng sản VN,
- Tập đoàn Điện lực Việt Nam;
- Tnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Bình Thuận;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP, Cổng TTĐT, các Vụ: TH, KTTH, KTN, NC;
- Lưu: VT, V.III (3b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Tùng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 398/TB-VPCP

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu398/TB-VPCP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/11/2013
Ngày hiệu lực05/11/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thương mại, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 398/TB-VPCP

Lược đồ Thông báo 398/TB-VPCP 2013 kết luận Thủ tướng tại buổi làm việc với lãnh đạo Bình Thuận


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 398/TB-VPCP 2013 kết luận Thủ tướng tại buổi làm việc với lãnh đạo Bình Thuận
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu398/TB-VPCP
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Văn Tùng
        Ngày ban hành05/11/2013
        Ngày hiệu lực05/11/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thương mại, Giáo dục
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Thông báo 398/TB-VPCP 2013 kết luận Thủ tướng tại buổi làm việc với lãnh đạo Bình Thuận

           Lịch sử hiệu lực Thông báo 398/TB-VPCP 2013 kết luận Thủ tướng tại buổi làm việc với lãnh đạo Bình Thuận

           • 05/11/2013

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 05/11/2013

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực