Thông báo 400/TB-VPCP

Thông báo 400/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh tại buổi làm việc với Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 400/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh tại buổi làm việc


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 400/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 12 tháng 12 năm 2012

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG VŨ VĂN NINH TẠI BUỔI LÀM VIỆC VỚI BAN CHỈ ĐẠO TÂY NAM BỘ.

Ngày 06 tháng 12 năm 2012, tại thành phố Cần Thơ, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đã có buổi làm việc với Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ. Cùng dự có đại diện lãnh đạo các Bộ, cơ quan: Kế hoạch và Đầu tư, Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Xây dựng, Tài chính, Văn phòng Chính phủ và lãnh đạo tỉnh Kiên Giang. Sau khi nghe Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ báo cáo về tình hình triển khai nhiệm vụ nghiên cứu cơ chế, chính sách phát triển đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang; đề án Liên kết vùng Đồng bằng sông Cửu Long trong phát triển nông nghiệp và một số đề nghị của Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ; ý kiến của các Bộ, cơ quan, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đã kết luận như sau:

1. Về Đề án nghiên cứu cơ chế, chính sách phát triển đảo Phú Quốc.

a) Biểu dương Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ và Tổ công tác, sau hơn 2 tháng thành lập, Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ đã chỉ đạo Tổ công tác tích cực triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao, tiến hành rà soát các cơ chế, chính sách hiện hành, khảo sát thực tế tại địa phương để xây dựng đề án nghiên cứu cơ chế, chính sách phát triển đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, bước đầu đã có một số kết quả nhất định. Đây là một Đề án lớn cần phải báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước khi trình Bộ Chính trị cho chủ trương để nghiên cứu ban hành các cơ chế, chính sách đặc thù nhằm thúc đẩy phát triển đảo Phú Quốc nhanh và bền vững. Do đó việc xây dựng đề án cần nghiên cứu, tính toán kỹ, tuân thủ theo các quy định hiện hành.

b) Giao Thường trực Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ chỉ đạo Tổ công tác phối hợp với cơ quan liên quan và tỉnh Kiên Giang chuẩn bị và hoàn tất Báo cáo trước ngày 15 tháng 12 năm 2012 để báo cáo Thủ tướng Chính phủ các nội dung sau:

- Các công việc đã triển khai thực hiện của Tổ công tác sau khi được thành lập theo Quyết định số 1392/QĐ-TTg ngày 25 tháng 9 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ; đề cương, mục tiêu và nhiệm vụ của đề án và xác định cụ thể các công việc cần thực hiện trong thời gian tới;

- Báo cáo kết quả rà soát, xác định các cơ chế, chính sách hiện đang áp dụng cho đảo Phú Quốc nhưng còn vướng mắc trong quá trình thực hiện;

- Đề xuất cụ thể các công việc, cơ chế, chính sách thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để triển khai thực hiện.

c) Trình tự xây dựng đề án: việc xây dựng đề án cần phải tuân thủ theo đúng quy trình, trình tự thủ tục theo quy định; lấy ý kiến tham gia, đóng góp của các Bộ, ngành, địa phương liên quan và các cơ quan nghiên cứu, nhà khoa học. Trên cơ sở đó, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ; lưu ý cần xác định rõ nội dung thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ, những vấn đề cần phải báo cáo xin chủ trương Bộ Chính trị và nội dung phải xin ý kiến Quốc hội.

d) Nội dung của đề án: đánh giá hiện trạng phát triển kinh tế - xã hội của đảo Phú Quốc; các cơ chế, chính sách hiện đang áp dụng trên địa bàn đảo Phú Quốc và những khó khăn, vướng mắc còn tồn tại trong quá trình triển khai thực hiện. Trên cơ sở đó, đề xuất: (1) Mô hình quản lý, phát triển đảo Phú Quốc; (2) Công tác quy hoạch; (3) Các cơ chế, chính sách về quản lý hành chính, tổ chức bộ máy; về huy động nguồn lực để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng; về chính sách phát triển các ngành, lĩnh vực là mũi nhọn của đảo Phú Quốc; chính sách thu hút đầu tư.

d) Tiến độ thực hiện đề án:

+ Trong Quý 3 năm 2013: trình Thủ tướng Chính phủ;

+ Trong Quý 4 năm 2013: báo cáo Ban cán sự đảng Chính phủ để xem xét trước khi báo cáo Bộ Chính trị.

2. Về Đề án Liên kết vùng Đồng bằng sông Cửu Long:

- Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương liên quan hoàn thiện Đề án Liên kết vùng Đồng bằng sông Cửu Long phát triển sản xuất và tiêu thụ lúa gạo, trái cây, thuỷ sản và đào tạo nghề nông dân. Giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thẩm định Đề án, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định. Trên cơ sở Đề án đã được phê duyệt, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nghiên cứu để cụ thể hoá thành cơ chế, chính sách nhằm đẩy mạnh phát triển các sản phẩm chủ lực của Vùng trong điều kiện ứng phó với biến đổi khí hậu và nước biển dâng; cơ chế liên kết mang tính chất Vùng, trong đó chú trọng việc phân chia lợi ích, quy hoạch các vùng sản phẩm.

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ và các Bộ, ngành, địa phương liên quan nghiên cứu cơ chế điều phối liên kết vùng Đồng bằng sông Cửu Long theo đúng ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 1585/VPCP-ĐP ngày 13 tháng 3 năm 2012 của Văn phòng Chính phủ.

3. Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương triển khai ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 9404/VPCP-ĐP ngày 19 tháng 11 năm 2012 của Văn phòng Chính phủ về thực hiện Kết luận số 28-KL/TW ngày 14 tháng 8 năm 2012 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm an ninh, quốc phòng vùng đồng bằng sông Cửu Long thời kỳ 2011 - 2020, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

4. Về công tác tổ chức hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân năm 2013: Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ chủ trì, phối hợp với các địa phương liên quan nghiên cứu quy mô, cách thức tổ chức cho phù hợp, đảm bảo tiết kiệm, thiết thực, có hiệu quả và đem lại không khí phấn khởi cho nhân dân trong Vùng.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ và các Bộ, cơ quan có liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- TTg, các Phó TTg Chính phủ;
- Các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên
và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,
Xây dựng, Văn hoá, Thể thao và Du lịch;
- Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh Kiên Giang;
- Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT,
 các Vụ: TH, KTN, KTTH, KGVX;
- Lưu: VT, V.III (4). 33

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Văn Phượng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 400/TB-VPCP

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu400/TB-VPCP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/12/2012
Ngày hiệu lực12/12/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 400/TB-VPCP

Lược đồ Thông báo 400/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh tại buổi làm việc


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 400/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh tại buổi làm việc
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu400/TB-VPCP
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýPhạm Văn Phượng
        Ngày ban hành12/12/2012
        Ngày hiệu lực12/12/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Thông báo 400/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh tại buổi làm việc

             Lịch sử hiệu lực Thông báo 400/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh tại buổi làm việc

             • 12/12/2012

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 12/12/2012

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực