Thông báo 402/TB-VPCP

Thông báo 402/TB-VPCP năm 2019 kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về Dự thảo Cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời tại Việt Nam, áp dụng từ ngày 01 tháng 7 năm 2019 tiếp theo Quyết định 11/2017/QĐ-TTg do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 402/TB-VPCP 2019 kết luận cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời tại Việt Nam


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 402/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 22 tháng 11 năm 2019

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ NGUYỄN XUÂN PHÚC TẠI CUỘC HỌP THƯỜNG TRỰC CHÍNH PHỦ VỀ DỰ THẢO CƠ CHẾ KHUYẾN KHÍCH PHÁT TRIỂN ĐIỆN MẶT TRỜI TẠI VIỆT NAM, ÁP DỤNG TỪ NGÀY 01 THÁNG 7 NĂM 2019 TIẾP THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 11/2017/QĐ-TTG NGÀY 11 THÁNG 4 NĂM 2017 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Ngày 13 tháng 11 năm 2019, tại Trụ sở Chính ph, Thtướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì cuộc họp Thường trc Chính phủ VC Dự tho Cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời lại Việt Nam, áp dụng tngày 01 tháng 7 năm 2019 tiếp theo Quyết định số 11/2017/QĐ-TTg ngày 11 tháng 4 năm 2017 ca Thtướng Chính phủ (Quyết định 11). Tham dự cuộc họp có các Phó Thtướng: Trương Hòa Bình, Phạm Bình Minh, Vương Đình Huệ. Trịnh Đình Dũng; đại diện lãnh đạo các Bộ, cơ quan: Công Thương, Tài chính, Tư pháp. Kế hoạch và Đu tư, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng, Văn phòng Chính phủ; đại diện lãnh đạo Tp đoàn Điện lực Việt Nam. Sau khi nghe báo cáo của Bộ Công Thương, EVN, phát biu của các đại biu dự họp và ý kiến ca các Phó Thủ tướng, Thủ tưng Chính phNguyễn Xuân Phúc đã thay mặt Thường trực Chính ph kết luận như sau:

1. Để đảm bảo cung ứng điện gắn với bảo vệ môi trưng và phát triển bn vững trong bi cảnh các nguồn tài nguyên hóa thạch trong nước như than, dầu, khí có giới hạn, Chính ph đã và đang khuyến khích phát triển các nguồn năng lượng tái tạo ở nước ta nht là điện mt trời. Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Chiến lược phát trin năng lượng tái tạo ca Việt Nam đến năm 2030, tm nhìn đến năm 2050 kèm theo Quyết định số 2068/QĐ-TTg ngày 25 tháng 11 năm 2015; ban hành Cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời tại Việt Nam tại Quyết định 11. Quan đim chỉ đạo chung là nhm đạt được các mục tiêu chiến lược i hạn về năng lượng tái tạo, phù hợp với tiềm năng của đất nước, đồng thời đảm bảo hiệu quả chung của nền kinh tế, trong đó việc tối ưu sử dụng nguồn lực đất đai, hạn chế tối đa sử dụng đất rừng, tránh tác động lớn đến giá thành sản xuất điện, đảm bảo hài hòa lợi ích của Nhà nước - Nhà đầu tư - Người dân.

Giai đoạn vừa qua, việc đầu tư phát triển các dự án điện mặt trời đã thu hút mạnh mẽ nhiều nhà đầu tư trong nước thuộc các thành phần kinh tế và các nhà đầu tư nước ngoài tham gia. Báo cáo ca Bộ Công Thương và Tập đoàn Điện lực Việt Nam cho thấy việc đầu tư các dự án điện mặt trời đi vào thực chất; quy mô các nhà máy hoàn thành đầu tư xây dựng và đưa vào vận hành thương mại là rất lớn (khoảng 4.500 MW) với tiến độ đầu tư xây dng nhanh, an toàn, góp phần bảo vệ môi trường và đảm bảo cung ứng điện cho phát triển kinh tế - xã hội và nhu cầu sinh hoạt của người dân.

Các kết quả đã được các Bộ, ngành đánh giá tích cực, bổ sung kịp thời nguồn điện mới cho hệ thống điện quốc gia trong bối cảnh nhiều nguồn điện lớn đang triển khai bị chậm tiến độ, nhất là một số nhà máy nhiệt điện than có quy mô công suất lớn. Tuy nhiên, giai đoạn vừa qua cũng cho thấy những tồn tại, hạn chế trong quá trình thực hiện, cụ thể: (i) Quy mô công suất điện mặt trời bổ sung quy hoạch rất lớn so với dự kiến trong Quy hoạch điện VII điều chỉnh, trong khi đó nội dung tính toán và cập nhật cơ cấu nguồn điện hệ thống điện quốc gia chưa được Bộ Công Thương thực hiện đầy đủ, kịp thời. Việc triển khai lập quy hoạch phát triển điện mặt trời quốc gia chậm, thiếu quyết liệt, chưa đáp ứng yêu cầu điều hành chung về phát triển điện mặt trời; (ii) Công tác qun lý quy hoạch phát trin điện mặt trời của Bộ Công Thương còn thiếu tính khoa học và thực tiễn, công tác dự báo còn nhiều yếu kém; (iii) Chưa có biện pháp kiểm soát hữu hiệu và kịp thời để tránh làn sóng đầu tư ồ ạt, theo phong trào vào phát triển điện mặt trời, nhất là việc đầu tư quá mức vào một số khu vực gây rất khó khăn trong truyền tải điện, giải tỏa công suất các nhà máy điện, ảnh hưởng đến công tác vận hành hệ thống điện quốc gia và gây ảnh hưởng đến quyền lợi các nhà đầu tư; (iv) Công tác quản lý đầu tư chưa minh bạch và chưa được quản lý chặt chẽ, đồng bộ,

Bộ Công Tơng cần rút kinh nghiệm sâu sc về những tồn tại, hạn chế nêu trên để tăng cường nh công khai, minh bạch và hiệu quả trong quản lý phát trin điện mặt trời cũng như các dng năng lượng tái tạo khác trong giai đoạn tới.

2. Chính phtiếp tục quan tâm phát triển hợp lý nguồn năng lượng tái tạo, nht là đin mặt trời có tiềm năng khá ln ở nước ta. Tuy nhiên, cn phải tính toán cơ cấu các loại nguồn điện một cách khoa học và bài bản; phải chuyn hn sang thực hiện cơ chế đấu thầu, kiên quyết loại bỏ tình trạng xin - cho; tập trung xử lý các dự án đã và sp hoàn thành nhưng không kịp đưa vào vận hành trước ngày 01 tháng 7 năm 2019 đtận dụng và phát huy hiệu quả các nguồn lực đầu tư.

3. Việc ban hành giá đin mặt trời áp dụng từ ngày 01 tháng 7 năm 2019 tiếp theo Quyết định số 11/2017/QĐ-TTg ngày 11 tháng 4 năm 2017 ca Thng Chính phủ cần tuân thủ một số nguyên tc sau:

- Chủ trương tập trung cho những nơi có tiềm năng và lợi thế, có điều kiện phát trin tt để đảm bo hiệu quchung của nn kinh tế; ưu tiên khuyến khích phát triển hợp lý điện mặt trời trên mái nhà vi ưu đim không yêu cầu diện tích chiếm đt và đầu tư lưới điện truyền tải đu nối; phát triển điện mặt trời phải cân nhc, tính toán dài hạn nhằm đạt được các mục tiêu chiến lược, đảm bo quy mô phát triển hợp lý từng thời kỳ gắn với bảo vệ môi trường.

- Phát triển điện mt trời phải tuân thủ quy hoạch và đảm bảo cân bằng hệ thống điện, tránh phát trin ồ ạt gây tác động lớn đến giá thành sản xuất điện toàn hthống điện, đảm bảo hài hòa lợi ích của Nhà nước - Nhà đầu tư - Người dân, tuyệt đối chống tham nhũng lợi ích nhóm trong quản lý phát trin, kiên quyết loại bcơ chế xin - cho; các dự án đầu tư tuyệt đối không được sdụng công nghệ lạc hậu, hiệu quả sử dụng thấp, tiềm n những rủi ro vmôi trường.

- Không hồi tố quy định về giá điện đối với các dự án điện mặt trời đã được áp dụng biểu giá FIT theo Quyết định 11; tạo điều kiện cho phát triển hợp lý và đảm bảo lợi ích hợp pháp cho nhà đu tư.

- Thống nhất việc ban hành biểu giá khuyến khích cố định (biểu giá FIT) áp dụng chung cho điện mặt trời trên mái nhà trong phạm vi cả nước và trong khoảng thời gian nhất định; xem xét ban hành biểu giá FIT áp dụng đối với các dự án đã ký Hợp đồng mua bán điện và đang triển khai thi công xây dựng đưa vào vận hành trong năm 2020; đối với các dự án còn lại và các dự án mới sẽ không tiếp tục áp dụng biểu giá FIT mà chuyển hẳn sang thực hiện theo hình thức đấu thầu công khai, minh bạch, cạnh tranh để giảm giá mua điện tử các dự án điện mặt trời.

- Giá điện mặt trời áp dụng đối với các dự án trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận thực hiện theo đúng quyết nghị của Chính phủ tại Nghị quyết số 115/NQ-CP ngày 31 tháng 8 năm 2018 về việc thực hiện một số cơ thể, chính sách đặc thù hỗ trợ tỉnh Ninh Thuận phát triển kinh tế - xã hội, ổn định sản xuất, đời số nhân dân giai đoạn 2018 – 2023; áp dụng cho đến khi tỉnh Ninh Thuận đạt đủ quy mô công suất 2.000 MW hoặc đến năm 2020 tùy theo tiêu chí nào đến trước. Giao Bộ Công Thương và tỉnh Ninh Thuận thực hiện nghiêm.

4. Căn cđịnh hướng và nguyên tc nêu trên, giao Bộ Công Thương chủ trì, phi hp với Bộ Tài chính, Tập đoàn Điện lực Việt Nam khn trương thực hiện các việc sau và báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15 tháng 12 năm 2019:

- Rà soát, thng nhất vbiu giá FIT áp dụng đối vi điện mặt trời trên mái nhà bảo đảm phù hợp, tránh bị lợi dụng chính sách để trục lợi (lưu ý thêm v quy mô công suất ti đa đảm bảo hợp lý...).

- Thống nhất về biểu giá FIT chỉ áp dụng đi vi các dự án đã ký Hợp đồng mua bán điện đã và đang triển khai thi công xây dng đưa vào vận hành trong năm 2020 (có danh sách cụ thể kèm theo hồ sơ). Bộ Công Thương phi hợp vi các cơ quan liên quan rà soát, báo cáo cụ thdanh mục các dự án điện mặt tri áp dụng biểu giá FIT mới; chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính ph v tính chính xác danh mục các dự án này đào bảo công bng, công khai, minh bạch.

- Thống nht về cơ chế đấu thầu phát triển điện mặt trời, báo cáo Thng Chính phủ để xem xét, ban hành làm cơ sở đthực hiện đi với các dự án còn lại và các dự án mới.

5. Do có một số nội dung thay đổi so với báo cáo của Bộ Công Thương tại Ttrình số 3061/TTr-BCT ngày 03 tháng 5 năm 2019, văn bản số 65/BC-BCT ngày 18 tháng 6 năm 2019 và văn bản số 119/BC-BCT ngày 19 tháng 9 năm 2019, Thủ tướng Chính phgiao Bộ Tư pháp thm định chặt ch, đúng quy định đối với Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ được Bộ Công Thương hoàn thiện.

6. Giao Bộ Công Thương tập trung chỉ đạo thực hiện các nội dung sau:

- Ch trì, phối hợp với Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các Bộ, cơ quan, địa phương liên quan nghiên cứu xử triệt để nhng vấn đề vưng mắc về giải tỏa công sut các nhà máy điện mặt trời đang hoạt động, đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng lưới điện để truyền tải hết công suất các nhà máy điện mặt trời đang vận hành thương mại theo quy định, không đxảy ra tình trạng gim phát các nhà máy đin làm lãng phí nguồn lực, thiệt hại đối với nhà đầu tư, nhất là trong điu kin khó khăn về cung ứng điện hiện nay.

- Tiếp tục khn trương, tích cực xử lý tháo gỡ các khó khăn, vưng mc của dự án nhà máy nhit điện hiện đang chậm tiến đđể sớm đưa vào hoạt động; kịp thi báo cáo Thủ tướng Chính phủ những vấn đề vượt thm quyn.

- Tiếp tục rà soát quy định ca pháp luật có liên quan, nghiên cu về cơ chế đầu tư lưới điện truyền tải theo hưng thí điểm các thành phần kinh tế ngoài nhà nước tham gia đầu tư để đảm bảo sự đồng bộ trong đầu tư nguồn điện năng lượng tái tạo và lưới đin, phát huy hiệu quả chung; báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 11 năm 2019.

- Khn trương lập Quy hoạch phát triển đin lực quc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (Quy hoạch điện VIII) đảm bảo cơ sở khoa học, cơ cu nguồn điện hợp lý, khả năng truyền tải và thị trường điện lực cạnh tranh, khuyến khích phát trin năng lượng tái tạo hp lý, chắc chắn, sử dụng tiết kiệm và hiệu quả điện tích mặt đt và mặt nước; báo cáo Thủ tướng Chính phphê duyệt trong năm 2020.

7. Ban Chđạo quốc gia về phát trin điện lực thường xuyên họp, chỉ đạo, tháo gcác vướng mắc để thúc đẩy tiến độ các dự án trọng điểm, cấp bách.

8. Yêu cầu các Bộ, ngành, cơ quan có liên quan nêu cao tinh thần trách nhiệm, không né tránh đùn đẩy trách nhiệm, nht là đi với các dự án hiện gặp nhiều khó khăn, vướng mắc để thúc đẩy tiến độ triển khai các dự án, tuyệt đi không để xảy ra thiếu điện trong thời gian tới; trin khai chặt chẽ, đúng pháp luật, chống tham nhũng tiêu cực, chng lợi ích nhóm, công khai, minh bạch mọi việc.

Văn phòng Chính phủ thông báo đBộ Công Thương và các Bộ, cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tưng;
- Các Bộ: CT, TC
, TP, KHĐT, TNMT,
NNPTNT, KHCN, XD;
- UBQLV nhà nước tại doanh nghiệp;
- Tập đoàn Điện lực Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: TH, KTTH
, KGVX, NN, PL;
- Lưu: VT, CN (2). nvq

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 402/TB-VPCP

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu402/TB-VPCP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/11/2019
Ngày hiệu lực22/11/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtTuần trước
(27/11/2019)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 402/TB-VPCP

Lược đồ Thông báo 402/TB-VPCP 2019 kết luận cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời tại Việt Nam


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 402/TB-VPCP 2019 kết luận cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời tại Việt Nam
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu402/TB-VPCP
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Cao Lục
        Ngày ban hành22/11/2019
        Ngày hiệu lực22/11/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtTuần trước
        (27/11/2019)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Thông báo 402/TB-VPCP 2019 kết luận cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời tại Việt Nam

           Lịch sử hiệu lực Thông báo 402/TB-VPCP 2019 kết luận cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời tại Việt Nam

           • 22/11/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 22/11/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực