Thông báo 403/TB-VPCP

Thông báo 403/TB-VPCP năm 2013 kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp về công tác cải cách hành chính và tổ chức, hoạt động của Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 403/TB-VPCP năm 2013 kết luận của Phó Thủ tướng về công tác cải cách hành chính


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 403/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 07 tháng 11 năm 2013

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ NGUYỄN XUÂN PHÚC TẠI CUỘC HỌP VỀ CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH VÀ TỔ CHỨC, HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHỈ ĐẠO CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CỦA CHÍNH PHỦ

Ngày 25 tháng 10 năm 2013, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì cuộc họp về công tác cải cách hành chính và tổ chức, hoạt động của Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ. Tham dự cuộc họp có Bộ trưng Bộ Nội vụ Nguyễn Thái Bình, Thứ trưởng Nguyễn Tiến Dĩnh, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Lê Hồng Sơn, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Kiều Đình Thụ và đại diện lãnh đạo, chuyên viên các Vụ, Cục thuộc các Bộ, cơ quan nêu trên.

Sau khi nghe ý kiến phát biểu của lãnh đạo các Bộ: Nội vụ, Tư pháp và Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã kết luận như sau:

1. Về triển khai Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020 ban hành kèm theo Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2011 của Chính phủ (sau đây gọi tắt là Chương trình): các Bộ, ngành, địa phương đã có nhiều cố gắng triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên, việc thực hiện Chương trình còn nhiều hạn chế như hiệu quả cải cách hành chính chưa cao; việc triển khai từng nhiệm vụ của Chương trình còn chậm; tổ chức, bộ máy và biên chế vẫn tăng; chưa có sự tham gia tích cực, chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo các Bộ, ngành, địa phương. Còn 08/16 đề án, dự án theo Nghị quyết số 30c/NQ-CP chưa được phê duyệt; việc xác định vị trí việc làm theo quy định của Chính phủ chưa đúng tiến độ. Kết quả cải cách thủ tục hành chính còn hạn chế; đã đơn giản hóa 79% các thủ tục hành chính được Chính phủ phê duyệt tại 25 nghị quyết, nhưng tác động đến người dân và doanh nghiệp còn chậm; rất nhiều thủ tục hành chính còn rườm rà, phức tạp, gây khó khăn cho người dân và doanh nghiệp, ảnh hưởng đến môi trường đầu tư, kinh doanh; tình trạng suy thoái đạo đức công vụ của công chức, viên chức đang gây bức xúc trong dư luận xã hội.

2. Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020, Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 22 tháng 5 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020 và các văn bản pháp luật khác có liên quan, trong thời gian tới cần tập trung thực hiện các nhiệm vụ sau đây:

a) Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tnh, thành phố trực thuộc trung ương cần đặc biệt quan tâm đến công tác cải cách hành chính, xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của Bộ, ngành, địa phương.

b) Bộ Nội vụ:

- Triển khai Đề án "Đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức" đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1557/QĐ-TTg ngày 18 tháng 10 năm 2012; trong đó cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ như: khẩn trương xác định danh mục vị trí việc làm và cơ cấu công chức theo ngạch trong các cơ quan, tổ chức; chọn một số vụ, cục của một số Bộ để làm thí điểm, rút kinh nghiệm, nhân rộng ra cả nước; hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, chức danh công chức; đổi mới công tác tuyển chọn, bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý cấp vụ, cấp sở, cấp phòng theo hướng thi tuyển; đổi mới công tác đánh giá công chức trên cơ sở kết quả công việc;

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ và các cơ quan liên quan đẩy mạnh công tác kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi nhũng nhiễu, gây khó khăn cho người dân và doanh nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức được giao nhiệm vụ giải quyết thủ tục hành chính;

- Khẩn trương hoàn chỉnh, trình Chính phủ dự thảo văn bản mới thay thế Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 22 tháng 6 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương;

- Chủ trì, phối hợp với Bộ, cơ quan có liên quan xác định và công bố trong năm 2014: Chỉ số cải cách hành chính năm 2013 của các Bộ, ngành, địa phương; chỉ số về sự hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước; chỉ số về sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ y tế công; chỉ số về sự hài lòng ca người dân đối với dịch vụ giáo dục công.

c) Bộ Tư pháp:

- Đôn đốc các Bộ, cơ quan hoàn thành dứt điểm việc đơn giản hóa các thủ tục hành chính đã được Chính phủ thông qua tại 25 nghị quyết;

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai có hiệu quả Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013 - 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định s 896/QĐ-TTg ngày 08 tháng 6 năm 2013; khn trương hoàn thiện dự án Luật Hộ tịch theo ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Chính phủ tại Công n số 8796/VPCP-PL ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Văn phòng Chính phủ;

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan liên quan sớm trình Chính phủ dự thảo nghị quyết về một số nhiệm vụ trọng tâm cải cách thủ tục hành chính trong thực hiện dự án đầu tư để cải thiện môi trường kinh doanh, thu hút đầu tư.

d) Bộ Khoa học và Công nghệ khẩn trương trình Thủ tướng Chính phủ dự thảo Quyết định thay thế Quyết định số 144/2006/QĐ-TTg và Quyết định số 118/2009/QĐ-TTg về việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2008 tại cơ quan hành chính nhà nước.

đ) Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan triển khai thực hiện Dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

e) Văn phòng Chính phủ tăng cường chất lượng tham mưu, chủ động phối hợp, tng hợp, phân tích, đánh giá tình hình và đôn đốc việc thực hiện Chương trình để báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ theo quy định.

g) Các cơ quan thông tin đại chúng ở trung ương và địa phương có trách nhiệm giới thiệu các mô hình tốt về việc thực hiện Chương trình, đặc biệt là về cải cách thủ tục hành chính; phê phán những hành vi quan liêu, cửa quyền, nhũng nhiễu, gây khó khăn, phiền hà cho người dân, tổ chức doanh nghiệp.

h) Về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ:

Căn cứ Quyết định số 34/2007/QĐ-TTg ngày 12 tháng 3 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế thành lập, tổ chức và hoạt động của tổ chức phối hợp liên ngành, giao Bộ Nội vụ chủ trì, phi hợp với các Bộ, cơ quan có liên quan, sớm trình Thủ tướng Chính phủ dự thảo Quyết định về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ. Văn phòng Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ đặt tại Bộ Nội vụ.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ, cơ quan, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các tổ chức, cá nhân có liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- HĐND, UBND tỉnh, TP trực thuộc TW;
-
Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Toà án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg CP, Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, Công báo;
- Lưu: Văn thư, TCCV (3b). NĐ Hào

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Kiều Đình Thụ

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 403/TB-VPCP

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu403/TB-VPCP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/11/2013
Ngày hiệu lực07/11/2013
Ngày công báo22/11/2013
Số công báoTừ số 811 đến số 812
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 403/TB-VPCP

Lược đồ Thông báo 403/TB-VPCP năm 2013 kết luận của Phó Thủ tướng về công tác cải cách hành chính


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 403/TB-VPCP năm 2013 kết luận của Phó Thủ tướng về công tác cải cách hành chính
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu403/TB-VPCP
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýKiều Đình Thụ
        Ngày ban hành07/11/2013
        Ngày hiệu lực07/11/2013
        Ngày công báo22/11/2013
        Số công báoTừ số 811 đến số 812
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Thông báo 403/TB-VPCP năm 2013 kết luận của Phó Thủ tướng về công tác cải cách hành chính

         Lịch sử hiệu lực Thông báo 403/TB-VPCP năm 2013 kết luận của Phó Thủ tướng về công tác cải cách hành chính

         • 07/11/2013

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 22/11/2013

          Văn bản được đăng công báo

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 07/11/2013

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực