Thông báo 406/TB-VPCP

Thông báo 406/TB-VPCP năm 2013 ý kiến Kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại cuộc họp về Chương trình phối hợp tổng rà soát việc thực hiện chính sách đối với người có công với cách mạng trong 2 năm 2014 - 2015 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 406/TB-VPCP năm 2013 phối hợp tổng rà soát việc chính sách người có công cách mạng 2014 2015


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 406/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 08 tháng 11 năm 2013

 

THÔNG BÁO

Ý KIẾN KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG NGUYỄN THIỆN NHÂN TẠI CUỘC HỌP VỀ CHƯƠNG TRÌNH PHỐI HỢP TỔNG RÀ SOÁT VIỆC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG TRONG 2 NĂM 2014 - 2015

Ngày 19 tháng 10 năm 2013, tại trụ sChính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân, y viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã chủ trì cuộc họp về Chương trình phối hợp Tng rà soát việc thực hiện chính sách đối với người có công với cách mạng. Tham dự cuộc họp có đại diện của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, lãnh đạo các Bộ: Lao động - Thương binh và Xã hội, Tài chính, Y tế, Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sn Hồ Chí Minh, Trung ương Hội Liên hiệp phụ nViệt Nam, Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Hội nạn nhân cht độc da cam Việt Nam, Hội Cựu htrợ gia đình liệt sĩ Việt Nam, Hội Cựu thanh niên xung phong Việt Nam; Báo Nhân dân, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, Báo Quân đội nhân dân và Văn phòng Chính phủ.

Sau khi nghe báo cáo của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về tình hình thực hiện các chính sách ưu đãi người có công với cách mạng, dự tho Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tổng rà soát việc thực hiện chính sách đối với người có công với cách mạng trong 2 năm 2014 - 2015; dự thảo Chương trình phối hợp gia Chính phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tquốc Việt Nam về tng rà soát việc thực hiện chính sách đối với người có công với cách mạng trong 2 năm 2014 - 2015 do Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tquốc Việt Nam, đại diện Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tquốc Việt Nam; ý kiến phát biểu của các đại biểu dự họp, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã kết luận như sau:

1. Hoàn thiện và tổ chức thực hiện các chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng là một trong những chủ trương lớn và là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên được Đảng, Nhà nước ta quan tâm; là trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các Bộ, ngành, các tổ chức đoàn thể và nhân dân. Hơn 60 năm thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng đã đạt được những kết quả tích cực: đã xác nhận trên 8,8 triệu đối tượng người có công chiếm khoảng gần 10% dân số cả nước; trên 1,5 triệu người có công và thân nhân người có công được hưng trợ cấp ưu đãi hàng tháng của Nhà nước. Việc ban hành các chính sách toàn diện trên nhiều lĩnh vực và tích cực tổ chức thực hiện có hiệu quđã và đang tạo điều kiện cho 98% người có công và thân nhân của người có công có mức sống cao hơn mức sống trung bình của cộng đồng dân cư tại địa phương.

Tuy nhiên, hiện nay vẫn còn những tồn tại cần phải tập trung khắc phục, đó là: chế độ chính sách vẫn còn bất cập, chưa phù hợp hoặc thiếu tính khả thi với thực tiễn; thiếu sót, chậm trễ trong việc thực hiện đầy đủ chính sách cho người có công, vẫn còn một số người có công chưa được hưởng hoặc chưa được hưng đy đủ các chính sách ưu đãi của Nhà nước; đời sống của một bộ phận gia đình chính sách chưa n định vững chắc; trong tổ chức thực hiện ở một số địa phương vẫn còn thiếu sót, có tình trạng tiêu cực lập hồ sơ giả mạo để hưởng chính sách làm ảnh hưởng đến uy tín của Đng và Nhà nước, gây mất lòng tin của nhân dân...

2. Đtạo sự phối hợp chặt chgiữa Chính phủ, các Bộ, ngành, địa phương, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp, các đoàn thể chính trị - xã hội trong tổ chức thực hiện tốt hơn nữa chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với người có công; đáp ứng lòng mong mỏi của người có công và toàn xã hội thuận của xã hội; khắc phục các thiếu sót, chậm trễ trong việc thực hiện đầy đủ các chính sách đối với người có công; đồng thời hướng tới kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2014), 70 năm thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2014) và 40 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2015), các Bộ, ngành, địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội cần tập trung trin khai một số nhiệm vụ sau đây:

a) Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan hoàn chỉnh Chthị của Thủ tướng Chính phủ về Chương trình phối hợp tổng rà soát việc thực hiện chính sách đối với người có công với cách mạng trong 2 năm 2014 - 2015 trình Thủ tướng Chính phủ ký ban hành trong tháng 10 năm 2013.

b) Các Bộ: Lao động - Thương binh và Xã hội, Y tế, Tài chính, Giáo dục và Đào tạo, Xây dựng, Quốc phòng, Công an, Nội vụ, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo chức năng, nhiệm vụ của mình tiếp tục tập trung rà soát, đánh giá kết quả việc thực các chính sách hiện có (xác nhận người có công; htrợ tài chính; hỗ trợ phát trin kinh tế; nhà ở; chăm sóc sức khỏe cho người có công và con của người có công; giáo dục, đào tạo nghề, gii quyết việc làm cho của con người có công; tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ và xác định danh tính liệt sỹ còn thiếu thông tin), trọng tâm là các đối tượng: liệt sĩ và gia đình liệt sĩ, Bà mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, người có công giúp đcách mạng và việc thực hiện ưu đãi người đối với người có công với cách mạng; nghiên cứu đề xuất sửa đi, bổ sung các chính sách chưa phù hợp hoặc chưa khả thi. Hoàn chỉnh biên soạn tài liệu hướng dẫn tiêu chí rà soát, đánh giá thực hiện chính sách người có công trong tháng 11 năm 2013.

c) Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Y tế khẩn trương hoàn thành việc ban hành các văn bản hướng dẫn thi hành Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng.

d) Đnghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với các cơ quan liên quan hoàn chnh Chương trình phối hợp tổng rà soát việc thực hiện chính sách đối với người có công với cách mạng trong 2 năm (2014 - 2015) vào cuối tháng 11 năm 2013.

Đề nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nViệt Nam, Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam, Hội Nạn nhân chất độc da cam Việt Nam, Hội Cựu thanh niên xung phong Việt Nam chủ động thực hiện chức năng giám sát việc thực hiện các chính sách đối với người có công; tích cực tham gia và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan thực hiện Chương trình phối hợp tng rà soát việc thực hiện chính sách đối với người có công với cách mạng trong 2 năm (2014 - 2015).

đ) Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chđạo các địa phương và các đơn vị chức năng phối hợp chặt ch, bám sát Chương trình phối hợp tng rà soát việc thực hiện chính sách đối với người có công với cách mạng trong 2 năm (2014 - 2015), xây dựng kế hoạch rà soát cụ thể theo các đối tượng nêu trên và việc thực hiện chính sách trên địa bàn (xã, phường, thị trấn; quận, huyện; tnh, thành phố); phát hiện, kiến nghị nhng bất hợp lý cần bsung, sửa đi về cơ chế chính sách đối với người có công phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của đất nước.

e) Các cơ quan: Báo Nhân dân, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, Báo quân đội nhân dân tiếp tục tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đng, chính sách, luật pháp ca Nhà nước về chính sách ưu đãi người có công và kết quả thực hiện; chủ động phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương tuyên truyền kịp thời việc tổ chức, tiến độ triển khai và kết quthực hiện Chương trình phối hợp tng rà soát việc thực hiện chính sách đi với người có công với cách mạng trong 2 năm 2014 - 2015 sâu rộng trên phạm vi cả nước; giới thiệu các đin hình thực hiện tốt các chính sách và tng rà soát các chính sách đối với người có công; đồng thời sử dụng có hiệu quả các phương tiện thông tin hiện đại trong việc cập nhật thông tin, giải đáp chế độ, chính sách, góp phần nâng cao hiểu biết của người dân cũng như đấu tranh với các hiện tượng tiêu cực trong việc thực hiện chính sách đối với người có công.

Văn phòng Chính phủ thông báo đ các cơ quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Th tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Các Bộ: Tài chính, Y tế, Quốc phòng, Lao động-Thương binh và Xã hội; Công an, Nông nghip và Phát triển nông thôn, Xây dựng, Nội vụ;
- TW Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, TW Hội LHPN VN, TW Hội Cựu Chiến binh VN, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ VN, Hội Nạn nhân chất độc da cam VN, Hội Cựu thanh niên xung phong VN;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Báo Nhân dân, Báo Quân đội nhân dân, Đài Truyền hình VN, Đài tiếng nói VN, Thông tấn xã VN;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP; TGĐ Cổng TTĐT, các vụ: TH, NC, PL, KTTH, V.III;
- Lưu: VT, KGVX (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Khắc Định

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 406/TB-VPCP

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu406/TB-VPCP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/11/2013
Ngày hiệu lực08/11/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 406/TB-VPCP

Lược đồ Thông báo 406/TB-VPCP năm 2013 phối hợp tổng rà soát việc chính sách người có công cách mạng 2014 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 406/TB-VPCP năm 2013 phối hợp tổng rà soát việc chính sách người có công cách mạng 2014 2015
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu406/TB-VPCP
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Khắc Định
        Ngày ban hành08/11/2013
        Ngày hiệu lực08/11/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Thông báo 406/TB-VPCP năm 2013 phối hợp tổng rà soát việc chính sách người có công cách mạng 2014 2015

             Lịch sử hiệu lực Thông báo 406/TB-VPCP năm 2013 phối hợp tổng rà soát việc chính sách người có công cách mạng 2014 2015

             • 08/11/2013

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 08/11/2013

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực