Thông báo 41/TB-SXD

Thông báo 41/TB-SXD về cấp chứng chỉ môi giới, định giá bất động sản và quản lý hoạt động sàn giao dịch bất động sản do Sở Xây dựng tỉnh Kon Tum ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 41/TB-SXD cấp chứng chỉ môi giới, định giá bất động sản


UBND TỈNH KON TUM
SỞ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 41/TB-SXD

Kon Tum, ngày 27 tháng 10 năm 2008

 

THÔNG BÁO

VỀ CẤP CHỨNG CHỈ MÔI GIỚI, ĐỊNH GIÁ BẤT ĐỘNG SẢN VÀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG SÀN GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN

Căn cứ Luật Kinh doanh bất động sản;
Căn cứ Nghị định số 153/2007/NĐ-CP ngày 15/10/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bất động sản;
Căn cứ Thông tư số 13/2008/TT-BXD ngày 21/05/2008 của Bộ Xây dựng V/v hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định 153/2007/NĐ-CP;
Căn cứ Công văn số 1260/UBND-NĐ ngày 07/7/2008 của UBND tỉnh Kon Tum V/v tổ chức thực hiện Nghị định 153/2007/NĐ-CP và Quyết định 29/2007/QĐ-BXD trên địa bàn tỉnh;
Căn cứ Quyết định số 25/2004/QĐ-UB ngày 10/5/2004 của UBND tỉnh Kon Tum V/v quy định về tổ chức và hoạt động của Sở Xây dựng Kon Tum;
Sở Xây dựng Kon Tum thông báo:

I. ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC CẤP CHỨNG CHỈ MÔI GIỚI VÀ ĐỊNH GIÁ BẤT ĐỘNG SẢN.

- Chứng chỉ môi giới, định giá bất động sản là cơ sở để các cá nhân, tổ chức hoạt động kinh doanh dịch vụ bất động sản.

- Chứng chỉ môi giới, định giá động sản cấp cho cá nhân là công dân Việt Nam, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, người nước ngoài có đủ điều kiện theo quy định tại mục II của thông báo này.

- Người nước ngoài và người Việt Nam có chứng chỉ hành nghề môi giới, định giá bất động sản do nước ngoài cấp còn giá trị thì được công nhận và sử dụng để hành nghề tại Việt Nam. Chứng chỉ hành nghề do nước ngoài cấp phải được dịch ra tiếng Việt có công chứng hoặc chứng thực theo quy định của pháp luật Việt Nam và phải gửi cho cơ quan quản lý hoạt động kinh doanh bất động sản (Sở Xây dựng) để theo dõi, quản lý.

- Cá nhân là cán bộ, công chức nhà nước thì không được cấp chứng chỉ môi giới, định giá bất động sản theo thông báo này.

II. ĐIỀU KIỆN CẤP CHỨNG CHỈ MÔI GIỚI, ĐỊNH GIÁ BẤT ĐỘNG SẢN.

1. Người được cấp chứng chỉ môi giới phải có đủ các điều kiện sau:

1.1. Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không bị cấm hành nghề theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền, không đang trong tình trạng bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án phạt tù;

1.2. Có giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về môi giới bất động sản;

1.3. Có hồ sơ xin cấp chứng chỉ môi giới bất động sản theo quy định tại mục III của thông báo này và đã nộp lệ phí cho cơ quan cấp chứng chỉ theo quy định.

2. Người được cấp chứng chỉ định giá bất động sản phải có đủ các điều kiện sau:

2.1. Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không bị cấm hành nghề theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền, không đang trong tình trạng bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án phạt tù;

2.2. Có giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về định giá bất động sản theo quy định của Bộ Xây dựng;

2.3. Có bằng tốt nghiệp cao đẳng hoặc đại học;

2.4. Có hồ sơ xin cấp chứng chỉ định giá bất động sản theo quy định tại mục III của thông báo này và đã nộp lệ phí cho cơ quan cấp chứng chỉ theo quy định.

III. HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ CẤP MỚI, CẤP LẠI CHỨNG CHỈ MÔI GIỚI VÀ CHỨNG CHỈ ĐỊNH GIÁ BẤT ĐỘNG SẢN.

1. Hồ sơ đề nghị cấp mới chứng chỉ môi giới, định giá bất động sản bao gồm:

1.1. Đơn xin cấp chứng chỉ môi giới, định giá bất động sản có dán ảnh theo mẫu kèm theo thông báo này, có xác nhận của UBND cấp xã (xã, phường, thị trấn) nơi cư trú hoặc tổ chức nơi công tác của người xin cấp chứng chỉ;

1.2. Hai (02) ảnh màu cỡ 3x4 chụp trong năm xin cấp chứng chỉ;

1.3. Bản sao có chứng thực giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về môi giới, định giá bất động sản;

1.4. Bản sao chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của người đề nghị cấp chứng chỉ;

1.5. Bản sao bằng tốt nghiệp cao đẳng hoặc đại học (đối với hồ sơ xin cấp chứng chỉ định giá bất động sản).

2. Hồ sơ đề nghị cấp lại chứng chỉ môi giới và định giá bất động sản;

Trong trường hợp chứng chỉ cũ hoặc bị rách, nát hoặc bị mất cá nhân có nhu cầu cấp lại chứng chỉ nộp hồ sơ xin cấp lại chứng chỉ như sau:

2.1. Đơn đề nghị cấp lại chứng chỉ môi giới bất động sản, chứng chỉ định giá bất động sản (theo mẫu).

2.2. Các hồ sơ như quy định tại Mục III.1 của Thông báo này.

2.3. Chứng chỉ cũ bị rách nát là bản gốc không bị tẩy xóa.

Trường hợp Chứng chỉ cũ bị mất thì phải có xác nhận của cơ quan, tổ chức nơi làm việc, trong đó phải xác nhận nội dung lý do bị mất chứng chỉ và cam kết người bị mất chứng chỉ không vi phạm theo bất cứ nội dung nào của điều 20 – Nghị định số 153/2007/NĐ-CP ngày 15/10/2007 của Chính phủ.

Đối với trường hợp xin cấp lại Chứng chỉ môi giới, định giá bất động sản không phải do Sở Xây dựng Kon Tum cấp thì phải có giấy xác nhận của cơ quan cấp chứng chỉ cũ.

IV. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI ĐƯỢC CẤP CHỨNG CHỈ MÔI GIỚI, ĐỊNH GIÁ BẤT ĐỘNG SẢN.

1. Người xin cấp chứng chỉ môi giới, định giá bất động sản có các quyền sau:

1.1. Yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền cung cấp thông tin liên quan đến việc đào tạo, cấp chứng chỉ và quản lý hành nghề môi giới, định giá bất động sản;

1.2. Yêu cầu được cấp chứng chỉ đúng thời hạn khi có đủ điều kiện;

1.3. Được hành nghề môi giới bất động sản, định giá bất động sản trong phạm vi cả nước theo đúng nội dung chứng chỉ được cấp;

1.4. Khiếu nại, tố cáo các hành vi vi phạm trong việc đào tạo, cấp chứng chỉ và quản lý hành nghề môi giới, định giá bất động sản theo quy định của pháp luật về khiếu nại và tố cáo;

1.5. Các quyền khác theo quy định của pháp luật.

2. Người được cấp chứng chỉ môi giới, định giá bất động sản có các nghĩa vụ sau:

2.1. Nộp hồ sơ xin cấp chứng chỉ theo quy định và chịu trách nhiệm trước pháp luật về hồ sơ xin cấp chứng chỉ của mình;

2.2. Nộp lệ phí theo quy định;

2.3. Không được tự ý tẩy xóa, sửa chữa chứng chỉ;

2.4. Không được cho người khác mượn, thuê chứng chỉ để hành nghề;

2.5. Xuất trình chứng chỉ và chấp hành các yếu cầu về thanh, kiểm tra khi các cơ quan có thẩm quyền yêu cầu;

2.6. Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

V. ĐIỀU KIỆN ĐỐI VỚI NGƯỜI QUẢN LÝ, ĐIỀU HÀNH SÀN GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN.

Người quản lý, điều hành sàn giao dịch bất động sản phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

1. Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ; không đang trong tình trạng bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc chấp hành án phạt tù;

2. Có giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về quản lý, điều hành sàn giao dịch bất động sản;

3. Không bị cấm hành nghề theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

VI. QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG MÔI GIỚI, ĐỊNH GIÁ BẤT ĐỘNG SẢN.

1. Sở Xây dựng là cơ quan quản lý nhà nước tại địa phương về các hoạt động môi giới, định giá bất động sản bao gồm các nội dung: quản lý hoạt động đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về môi giới bất động sản, định giá bất động sản và quản lý, điều hành sàn giao dịch bất động sản; cấp chứng chỉ môi giới, định giá bất động sản; quản lý hoạt động của các văn phòng môi giới bất động sản; thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm trong hoạt động môi giới, định giá bất động sản.

2. Các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về môi giới, định giá bất động sản, quản lý sàn giao dịch bất động sản trước khi tiến hành đào tạo, bồi dưỡng phải thông báo bằng văn bản về Sở Xây dựng để thống nhất quản lý.

3. Các Sàn giao dịch bất động sản trước khi tiến hành hoạt động phải gửi hồ sơ gồm Giấy phép đăng ký kinh doanh và Quy chế hoạt động của sàn về Sở Xây dựng để theo dõi, quản lý.

VII. TRÌNH TỰ THỦ TỤC CẤP CHỨNG CHỈ MÔI GIỚI, ĐỊNH GIÁ BẤT ĐỘNG SẢN.

1. Trình tự thủ tục cấp chứng chỉ:

- Người đề nghị cấp chứng chỉ môi giới, định giá bất động sản gửi 01 bộ hồ sơ theo quy định tại mục III của thông báo này tới Sở Xây dựng Kon Tum.

- Bộ phận một cửa Sở Xây dựng tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ, yêu cầu bổ sung hồ sơ nếu thiếu hoặc không hợp lệ.

- Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Xây dựng sẽ xét, cấp chứng chỉ môi giới, định giá bất động sản theo đúng quy định.

2. Thời hạn nhận hồ sơ:

- Thời hạn nhận hồ sơ bắt đầu từ ngày 01/12/2008

- Nơi nhận hồ sơ: Bộ phận một cửa – Văn phòng Sở Xây dựng – số 182 đường Lê Hồng Phong – TX Kon Tum – Tỉnh Kon Tum.

- Lệ phí cấp chứng chỉ: 200.000 đồng/chứng chỉ (hai trăm ngàn đồng) theo quy định tại Điều 16 của Nghị định 153/NĐ-CP ngày 15/10/2007 của Chính phủ.

3. Hiệu lực thi hành:

- Chứng chỉ môi giới, định giá bất động sản có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2009. Các cá nhân tham gia hoạt động kinh doanh dịch vụ bất động sản phải có chứng chỉ về môi giới, định giá bất động sản theo quy định.

 

 

Nơi nhận:
- Thường trực HĐND tỉnh (báo cáo);
- UBND tỉnh Kon Tum (thay báo cáo);
- Sở KH đầu tư, Sở Tài chính, Sở TNMT;
- UBND các huyện, thị xã;
- Các tổ chức hoạt động kinh doanh dịch vụ bất động sản (thực hiện);
- Lưu VT-QLN.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Lưu Xuân Hoài

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 41/TB-SXD

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu41/TB-SXD
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/10/2008
Ngày hiệu lực01/01/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBất động sản
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 41/TB-SXD

Lược đồ Thông báo 41/TB-SXD cấp chứng chỉ môi giới, định giá bất động sản


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 41/TB-SXD cấp chứng chỉ môi giới, định giá bất động sản
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu41/TB-SXD
        Cơ quan ban hànhTỉnh Kon Tum
        Người kýLưu Xuân Hoài
        Ngày ban hành27/10/2008
        Ngày hiệu lực01/01/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBất động sản
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật14 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Thông báo 41/TB-SXD cấp chứng chỉ môi giới, định giá bất động sản

            Lịch sử hiệu lực Thông báo 41/TB-SXD cấp chứng chỉ môi giới, định giá bất động sản

            • 27/10/2008

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 01/01/2009

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực