Thông báo 410/TB-VPCP

Thông báo 410/TB-VPCP về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với tỉnh Thừa Thiên Huế về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2020; tình hình thực hiện Nghị quyết 54-NQ/TW và 83/NQ-CP về xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045; triển khai Đề án di dời dân cư, giải phóng mặt bằng Khu vực 1 di tích Kinh thành Huế do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 410/TB-VPCP 2020 triển khai Đề án di dời dân cư giải phóng mặt bằng di tích Kinh thành Huế


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 410/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2020

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ NGUYỄN XUÂN PHÚC TẠI BUỔI LÀM VIỆC VỚI TỈNH THỪA THIÊN HUẾ VỀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2020; TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 54-NQ/TW NGÀY 10/12/2019 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VÀ NGHỊ QUYẾT SỐ 83/NQ-CP NGÀY 27/5/2020 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ ĐẾN NĂM 2030 TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2045; TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN DI DỜI DÂN CƯ, GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG KHU VỰC 1 DI TÍCH KINH THÀNH HUẾ

Ngày 17 tháng 12 năm 2020, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Nguyn Xuân Phúc đã chủ trì bui làm việc với tnh Thừa Thiên Huế về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2020; tình hình thực hiện Nghị quyết số 54-NQ/TW ngày 10 tháng 12 năm 2019 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 83/NQ-CP ngày 27 tháng 5 năm 2020 của Chính phvề xây dựng và phát trin tỉnh Tha Thiên Huế đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045; trin khai Đề án di dời dân cư, giải phóng mặt bằng Khu vực 1 di tích Kinh thành Huế. Tham dự cuộc họp có đại diện nh đo các Bộ Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Nội vụ, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải, Quốc phòng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Văn phòng Chính ph; Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế và đại diện các S, ngành của Tỉnh. Sau khi nghe Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch y ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế báo cáo và ý kiến phát biu của đại diện lãnh đạo các Bộ, Thủ tướng Chính ph Nguyn Xuân Phúc đã kết luận như sau:

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG

Thay mặt Chính phủ, biểu dương, đánh giá cao Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về nhng thành tựu đạt được trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, nhất là những năm gần đây, đã có nhiều cgắng vượt bậc, chuyển biến tích cực, toàn diện, đạt được nhiều thành tựu ni bật trong phát triển kinh tế - xã hội, bo đảm an ninh, an toàn cho người dân. Tnh đã đưa ra nhiu sáng kiến, đxuất, cải cách đổi mới mang tính đột phá như giải phóng mặt bng khu vực 1 Kinh thành Huế, phong trào Chủ nhật xanh, phong trào “Nói không với túi ni ng và sản phẩm nhựa dùng một lần”, các hoạt động thi đua, biểu dương, thưởng kịp thời, đúng người, đúng việc đã tạo ra sự đồng thuận, chung tay hưng ứng của toàn xã hội, đã đẩy mạnh xã hội hóa đầu tư công nghệ thông tin và ứng dụng mạnh mẽ trong nhiều lĩnh vực, với nhiều mô hình sáng tạo, hiệu quả. Tỉnh thuộc nhóm các địa phương dẫn đầu trong cải cách, quản lý hành chính nhà nước, phát triển và cung cấp các dịch vụ đô thị thông minh.

Nhờ đó, những năm qua đời sống người dân được không ngừng cải thiện, hoàn thành các chtiêu kinh tế - xã hội đề ra; mặc dù, GRDP năm 2020 đạt thp 2,06% do nh hưởng nặng nề của dịch Covid 19 và thiên tai, bão lụt nhưng đã cơ bản thực hiện "mục tiêu kép" vừa kiểm soát dịch thành công, vừa duy trì phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội. Đây là mức cao trong 5 tỉnh Vùng kinh tế trọng đim miền Trung (đứng th 2) và ở mức khá so với khu vực miền Trung - Tây Nguyên (mức bình quân khu vực là 1,5%), thấp hơn mức bình quân cả nước (3%). Bình quân tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2016-2020 ước đạt 6,09%/năm, ở mức khá so với các tỉnh khu vực min Trung - Tây Nguyên; giảm nghèo bn vững, chênh lệch giàu nghèo thp nhất khu vực Bc Trung Bộ. Di tích, di sản, văn hóa vật thvà phi vật thđược gigìn, trùng tu, tôn tạo và quan tâm đặc biệt, đó là nn tảng quan trọng cho sự phát triển lâu dài và bền vng.

Năm 2020, tỉnh Thừa Thiên Huế thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong bối cảnh đại dịch Covid-19 và thiên tai đã tác động, ảnh hưởng đến nhiu mặt trên các ngành, lĩnh vực; trong đó, chịu ảnh hưởng trực tiếp là ngành du lịch, thương mại vận tải, xuất nhập khẩu, nông nghiệp...dự ước thiệt hại 13.000 tỷ đồng. Thủ tướng Chính phđánh giá cao công tác tập trung chđạo và thực hiện quyết liệt, có hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát dịch Covid-19, trong hai đợt bùng phát dịch trên địa bàn tỉnh chưa có ca lây nhim; đồng thời, sự nlực tập trung htrợ, tháo gkhó khăn cho doanh nghiệp, n định tình hình sản xuất kinh doanh,... Thừa Thiên Huế cơ bản đã thực hiện thành công nhiệm vụ kép để phục hồi phát triển kinh tế ở mức hợp lý, chủ động thiết lập hoạt động kinh tế - xã hội trong trạng thái mới, nhờ đó năm 2020, có 10/14 ch tiêu chủ yếu đạt và vượt kế hoạch đề ra. Trong đó, đặc biệt biểu dương tỉnh Tha Thiên Huế đã triển khai thực hiện có hiệu quả, phù hợp các giải pháp quản lý thu, chi ngân sách phù hợp với tình hình rt khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 và thiên tai trong năm vừa qua; thu ngân sách nhà nước năm 2020 vượt 11,2% so với dự toán. Kết quả mà tỉnh Thừa Thiên Huế đạt được trong những năm qua là tích cực, đóng góp vào thành công chung của cnước. Tuy nhiên, quy mô kinh tế vẫn còn nhỏ lẻ, thu nhập bình quân đầu người còn thp, tăng trưng kinh tế (GRDP) năm 2020 chưa đạt kế hoạch đề ra; chưa xuất hiện những yếu tố động lực tăng trưởng mới; thu hút đầu tư chưa nhiều; là một trong những địa phương đi đầu trong cải cách hành chính nhưng chỉ số hiệu quả quản trị hành chính công chưa tương xứng.

Thủ tướng Chính phủ cùng đánh giá cao sự đoàn kết, thống nht, sự chung sức đồng lòng của lãnh đạo và nhân dân Thừa Thiên Huế trong nhiệm kỳ vừa qua. Sự phát triển toàn diện nêu trên là nền tảng để triển khai nhanh hơn, mạnh hơn, toàn diện hơn với mục tiêu đưa Thừa Thiên Huế trở thành thành phtrực thuộc Trung ương theo Nghị quyết số 54-NQ/TW ngày 10 tháng 12 năm 2019 của Bộ Chính trị.

II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRONG THỜI GIAN TỚI

Thống nhất với báo cáo của Tỉnh về nhiệm vụ, giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Thời gian tới, Tỉnh cn tập trung làm tốt một số nội dung chủ yếu sau:

1. Thừa Thiên Huế phải tiếp tục tích cực rà soát, đẩy mạnh các hoạt động sản xuất kinh doanh trên tất cả các lĩnh vực dịch vụ - du lịch, sản xut công nghiệp, nông nghiệp, tổ chức tái cơ cu các ngành kinh tế phù hợp trong điều kiện, tình hình dịch bệnh Covid 19 vn còn phức tạp. Triển khai tchức thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội, của Chính phngay từ những ngày đầu, tháng đầu năm 2021, làm tiền đề, động lực để quyết tâm thực hiện thng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ cho giai đoạn 2021-2025 đã được đề ra.

Năm 2021, tiếp tục lập trung thực hiện “mục tiêu kép, vừa phòng chng dịch bệnh hiệu quả, bảo vệ sức khonhân dân, vừa tn dụng tốt các cơ hội, nlực phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trong trạng thái bình thường mới. Huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đề xây dựng và phát triển Thừa Thiên Huế đến năm 2025 trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trên nền tảng bảo tồn, phát huy giá trị di sản cố đô và bản sắc văn hóa Huế, với đặc trưng văn hoá, di sản, sinh thái, cnh quan, thân thiện môi trường và thông minh. Đẩy mạnh cải cách hành chính, phát huy dân chủ, bo đm quốc phòng, an ninh, giữ vững sự ổn định chính trị - xã hội gn với đảm bảo an sinh xã hội.

2. Mạnh dạn nghiên cứu, đề xuất các mô hình, cơ chế, cách làm mới, tạo không gian mới cho sự phát triển nhanh, bền vững. Quyết liệt phn đấu, đặt mục tiêu phát triển nhanh trên nền tảng tri thức, công nghệ và môi trường kinh doanh thuận lợi; phát triển bền vững trên nền tảng bảo tồn, phát huy các giá trị di sản, văn hóa cả vật thể và phi vật th, bo vệ môi trường sinh thái và bảo đảm cuộc sống an bình cho người dân. Tiếp tục phát huy, áp dụng mạnh mcông nghệ thông tin, cung cp nhiều dịch vụ đô thị thông minh, cải cách hành chính mạnh m, tạo thuận lợi và gim chi phí cho người dân, doanh nghiệp. Thúc đẩy và triển khai có hiệu quả Đề án chuyển đổi stheo phương châm "4 không 1 có" "Làm việc không giấy tờ - Hội họp không tập trung - Dịch vụ công không gặp mặt - Thanh toán không dùng tiền mặt" và "Cơ sở dliệu hồ sơ được số hóa". nh thành dữ liệu số, triển khai tốt thực hiện chứng thực điện tử theo chủ trương của Chính phủ.

3. Huy động, sử dụng tốt mọi nguồn lực cho đầu tư, phát triển đồng bộ, kết nối hthống hạ tầng giao thông đường bộ, sân bay, cảng bin; trong đó tập trung hoàn chnh hệ thống đường cao tốc Cam Lộ - Túy Loan, nâng cấp nhà ga, đường cất hạ cánh, đường lăn sân bay quốc tế Phú Bài, từng bước đầu tư hoàn thiện tuyến đường ven biển kết hợp với phát triển kinh tế biển, đầm phá. Tập trung chỉ đạo, triển khai các giải pháp cụ th khắc phục sạt lở các bkè, bờ sông, vùng xung yếu; ưu tiên btrí nguồn lực địa phương trong kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025, dự phòng ngân sách địa phương đdi dời dân cư khỏi khu vực nguy hiểm, sửa cha nâng cấp công trình phòng chống thiên tai, trường học, trạm y tế, các công trình giao thông trọng yếu, tăng cường đầu tư cho công tác quản lý rủi ro, phòng chống thiên tai. Tập trung hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng khu vực di tích Kinh thành Huế, tạo không gian, quỹ đất bảo tồn, khai thác, phát triển giá trị vật thể và phi vật thể cố đô Huế.

4. Nâng cao chất lượng công tác quản lý, điều hành, đề cao trách nhiệm người đứng đầu, làm tốt công tác đào to nguồn nhân lực, hoàn thiện đội ngũ cán bộ, công chức. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất là tính chuyên nghiệp, knăng và kỷ luật lao động, gương mẫu đi đầu của đội ngũ đảng viên, cán bộ, công chức. Chú ý đến yếu tphát triển con người hài hòa với quá trình phát triển; xây dựng hình ảnh con người Huế cần cù, tài hoa, hiếu học, thân thiện, hiếu khách. Nghiên cứu triển khai Đề án xây dựng Trường THPT Quốc học Huế tr thành điểm sáng về chất lượng giáo dục trong sự nghiệp đi mới căn bản, toàn diện giáo dục Việt Nam. Xây dựng Đại học Huế sớm trở thành Đại học Quốc Gia Huế; định hướng phát triển Đại học Huế gắn với quy hoạch phát triển kinh tế xã hội của tỉnh và vùng.

5. Tiếp tục thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, giải quyết việc làm giảm nghèo bền vững; làm tốt công tác dân tộc, tôn giáo; Tỉnh phải là địa phương đi đầu trong thực hiện cuộc vận động bảo vệ môi trường, phòng, chống rác thải nhựa, xử lý chất thải rn, chất thải sinh hoạt. Phát huy thế mạnh về y tế, tập trung triển khai “Đán phát triển Y tế thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh”; tiếp tục đầu tư hoàn thiện thiết chế của trung tâm y tế chuyên sâu, nâng cao hiệu quả công tác chăm sóc, bảo vsức khỏe nhân dân trên địa bàn...

6. Tiếp tục đẩy mạnh triển khai Nghị quyết số 54-NQ/TW ngày 10 tháng 12 năm 2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tm nhìn đến 2045. Đây là nhiệm vụ trọng tâm cho giai đoạn 2021 -2025 nhằm phát huy một cách hiệu quả các tiềm năng, thế mạnh của vùng đất Cố Đô, nhất là các tiềm năng thế mạnh về di sản hữu hình và vô hình, ngun lực trí tuệ, vùng đất có nhiều danh nhân lỗi lạc, tài hoa của đất nước. Yêu cu Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh, các cấp, các ngành tỉnh Thừa Thiên Huế bám sát các kế hoạch triển khai các nội dung Nghị quyết, khẩn trương hoàn thành xây dựng các Chương trình, Đề án để triển khai thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị. Các Bộ, ban ngành khn trương hoàn thành các nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 83/NQ-CP ngày 27 tháng 5 năm 2020 của Chính phủ, tiếp tục quan tâm htrợ, giúp đỡ tỉnh Thừa Thiên Huế triển khai Nghị quyết để đạt kết quả tốt nhất, thực hin thành công Nghị quyết của Bộ Chính trị.

7. Tập trung lãnh đạo, chđạo và tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 20 tháng 6 năm 2020 của Bộ Chính trị v lãnh đo cuộc bầu cử đại biu Quốc hội khóa XV và bu cđại biu Hội đồng nhân dân các cp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

8. Với vị trí đặc biệt quan trọng trên tuyến hành lang kinh tế Đông Tây, vị trí kết ni, liên kết kinh tế vùng, trong năm 2021 và giai đoạn 2021-2025, Đảng bộ và nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế stiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của vùng đất giàu truyền thống cách mạng, anh hùng và những thành tựu rất quan trọng, căn bản đã đạt được, tiếp tục đoàn kết, đổi mới, năng động, sáng tạo, khai thác có hiệu quả tiềm năng, lợi thế, nlực phấn đấu cao nhất tạo bước phát triển mới, nhanh hơn, bền vững hơn; hướng tới xây dựng Huế trở thành Thành phố Festival, trung tâm du lịch văn hóa đặc sắc của Châu Á.

III. VỀ MỘT SỐ KIN NGHỊ CỦA TNH

1. Về triển khai thực hiện Nghị quyết số 54-NQ/TW ngày 10 tháng 12 tháng 2019 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 83/NQ-CP ngày 27 tháng 5 năm 2020 của Chính phủ về xây dựng và phát triển tỉnh Tha Thiên Huế đến năm 2030 tm nhìn đến năm 2045:

a) Về Đề án Điều chnh địa giới hành chính để mở rộng thành phố Huế, sắp xếp, thành lập các phường thuộc thành phố Huế:

- Bộ Nội vụ tổ chức thẩm định trình Chính phĐề án điều chnh địa giới hành chính để mở rộng thành phố Huế và sắp xếp, thành lập các phường thuộc thành phố Huế trong tháng 12 năm 2020.

- Trên cơ sở Đề án điều chnh địa giới hành chính để mở rộng thành phố Huế và sắp xếp, thành lập các phường thuộc thành phố Huế được Bộ Nội vụ thẩm định, Văn phòng Chính phủ theo dõi, đôn đốc, tổng hợp, đưa nội dung Đề án điều chnh địa giới hành chính để mrộng thành phố Huế và sp xếp, thành lp các phường thuộc thành phố Huế vào phiên họp Chính phủ cui tháng 12 tháng 2020 để xem xét, thông qua, trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

b) VĐề án Xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trên nền tảng bo tồn và phát huy giá trị di sản cố đô và bản sắc văn hóa Huế; cơ chế chính sách đặc thù đối với Thừa Thiên Huế:

- Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ và Chính phủ các nội dung liên quan về tiêu chí phân loại đô thị, tiêu chuẩn đơn vị hành chính, cơ chế chính sách đặc thù, trong đó thống nhất áp dụng thí đim mô hình Thành phố trực thuộc Trung ương đối với Thừa Thiên Huế gồm thành phố Huế, thị xã Hương Thủy, thị xã Hương Trà, thị xã Phong Điền và 05 huyện; khẩn trương hoàn chnh, trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Đán Xây dựng Thừa Thiên Huế trthành thành phố trực thuộc Trung ương trên nền tng bảo tồn và phát huy giá trị di sản cố đô và bản sắc văn hHuế; cơ chế chính sách đặc thù đối với Thừa Thiên Huế trong tháng 12 năm 2020.

- Giao Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp Bộ Xây dựng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư khn trương hoàn chnh, trình Chính ph, Thủ tướng Chính ph xem xét, phê duyệt Đề án Điều chnh địa giới hành chính để mở rộng thành phố Huế; Đề án Xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trên nn tng bảo tn và phát huy giá trị di sản cố đô và bn sắc văn hóa Huế; Cơ chế chính sách đặc thù đối với Thừa Thiên Huế.

c) Văn phòng Chính phủ theo dõi, tng hợp tham mưu trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ 02 Đề án nêu trên trong tháng 12 năm 2020 và đăng ký kế hoạch trình Ủy ban Thường vụ Quc hội đ xem xét, thông qua các Đề án.

d) Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế khẩn trương xây dựng phương án thành lập thành phố Thừa Thiên Huế trực thuộc Trung ương sau khi Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua các tiêu chí, tiêu chun đô thị và mô hình đô thị Thừa Thiên Huế.

2. Về Đề án di dời dân cư, giải phóng mặt bằng khu vực I di tích Kinh Thành Huế:

a) Đồng ý Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp tục triển khai thực hiện Giai đoạn 2 của Đán di dời dân cư, giải phóng mặt bằng tại di tích Kinh Thành Huế để hoàn thành việc di dời dân cư, giải phóng mặt bng tại khu vực I Kinh Thành Huế (giai đoạn 2021 - 2022) và trùng tu, tôn tạo một số di tích xuống cấp nghiêm trọng từ nguồn vn hỗ trợ của ngân sách Trung ương là 2.060 tỷ đồng (thực hiện hoàn thành dứt điểm hợp phần bồi thường, giải phóng mặt bằng của 1.954 hộ với kinh phí khoáng 1.760 tđồng và bảo tồn, tu bổ, phục hồi khn cấp 02 công trình di tích có nguy cơ cao là Điện Thái Hòa và Thái Miếu khoảng 300 tỷ đồng) và nguồn kinh phí cho nhu cầu trùng tu, bảo tồn di sn còn lại theo Đề án (từ năm 2022 - 2025) khoảng 1.460 tỷ đồng. Đng ý htrợ ngay cho tỉnh Thừa Thiên Huế 100 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2020 để trùng tu, sửa cha khẩn cấp Điện Thái Hòa do bị hư hỏng trong đợt bão lũ vừa qua. Đồng ý tiếp tục bổ sung 335 tỷ đồng từ ngun vốn ngân sách Trung ương đthực hiện hoàn thành dứt điểm Giai đoạn 1 Đán di dời dân cư, giải phóng mặt bằng khu vực I di tích Kinh Thành Huế trong năm 2021.

b) Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư phi hợp với tỉnh Thừa Thiên Huế rà soát, thẩm định trình Chính phủ báo cáo Quốc hội xem xét, thng nhất chtrương hỗ trợ nguồn vốn ngân sách Trung ương cho dự án từ ngun phân bcho các dự án kết nối, có tác động liên vùng có ý nghĩa thúc đy phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững theo quy định tại Nghị quyết số 973/2020/UBTVQH14 ngày 8 tháng 7 năm 2020 và điều 5, Quyết định số 26/2020/QĐ-TTg ngày 14 tháng 9 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ.

3. Về cho phép tỉnh Thừa Thiên Huế được huy động nguồn vốn từ hoạt động xổ số kiến thiết cho công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản Cố Đô Huế: Cho phép tỉnh Thừa Thiên Huế tăng tần suất phát hành vé xsố truyền thng lên 02 kỳ phát hành/tuần trên địa bàn khu vực miền Trung - Tây Nguyên: giao Bộ Tài chính xem t cụ thể đthực hiện điều chnh quyết định lịch quay số mthưởng theo thẩm quyền.

4. Về cho phép điều chnh một số nội dung của khung chính sách và áp dụng Khung chính sách về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo Công văn số 1771/TTg-CN ngày 10 tháng 12 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ: Bộ Tài nguyên và Môi trường khẩn trương thm định việc điều chnh, bsung nội dung, phạm vi, đối tượng về áp dụng Khung chính sách về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Công văn số 1771/TTg-CN ngày 10 tháng 12 năm 2018 để thực hiện di dời dân cư, gii phóng mặt bng khu vực 1 hệ thống di tích Kinh thành Huế thuộc quần thdi tích cố đô Huế, báo cáo Thủ tướng xem xét, quyết định.

5. Về điều chnh, bổ sung danh mục quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất quốc phòng phục vụ di dời các đơn vị quân đội tại khu vực Mang Cá: giao Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hp với Bộ Quốc phòng tham mưu Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh, bổ sung danh mục quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất quốc phòng theo quy định.

6. Về gia hạn Hiệp định vay dự án Cải thiện môi trường nước thành phố Huế:

a) Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế khẩn trương tiếp thu ý kiến thẩm định của Bộ Kế hoạch và Đu tư tại Công văn số 8166/BC-BKHĐT ngày 09 tháng 12 năm 2020, hoàn thiện Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi điều chỉnh Dự án Cải thiện môi trường nước thành phố Huế, trình Thtướng Chính phủ xem xét, quyết định.

b) Giao Bộ Tài chính chtrì, phối hợp các Bộ, ngành liên quan và y ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế sớm thực hin thủ tục điều chỉnh Thỏa thuận vay với nhà tài trợ sau khi có Quyết định phê duyệt Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi điều chỉnh Dự án.

7. Về gia hạn thời gian hoàn thành các dự án “Xây dựng, nâng cấp cơ sdịch vụ hậu cần nghề cá” và dự án “Phục hồi, tái tạo hệ sinh thái thủy sinh và nguồn lợi thủy sản” tại 04 tỉnh miền Trung sử dụng khoản tiền bồi thường của Công ty TNHH Gang thép Hưng nghiệp Formosa Hà Tĩnh:

Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài chính xem xét, tham mưu báo cáo Thtướng Chính phcho phép gia hạn thời gian thực hiện các dự án “Xây dựng, nâng cấp cơ sở dịch vụ hậu cn nghề cá” và dự án “Phục hi, tái to hệ sinh thái thủy sinh và ngun lợi thủy sản” tại 04 tỉnh miền Trung sử dụng khoản tiền bồi thường của Công ty TNHH Gang thép Hưng nghiệp Formosa Hà Tĩnh đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2021.

8. Về hồ sơ đề xuất khu vực phát triển đô thị: Bộ Xây dựng sớm thẩm định, trình Thtướng Chính phủ phê duyệt Hồ sơ đề xuất khu vực phát triển đô thị trên địa bàn thành phố Huế và vùng phụ cận, tỉnh Thừa Thiên Huế.

9. Về bổ sung quy hoạch Dự án Nhà máy điện khí LNG Chân Mây và Dự án Nhà máy điện tuabin khí chu trình hỗn hợp và kho cng LNG Phong Điền vào Quy hoạch phát triển điện lực Quốc gia: Bộ Công Thương xem xét trong quá trình hoàn thiện Đán Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045, báo cáo Thtướng Chính phủ theo quy định, trong đó ưu tiên các dự án đã xác định được nguồn vốn và chủ đầu tư dự án.

10. Về chủ trương đu tư hthng nâng cấp đường lăn, kéo dài đường cất hạ cánh tại Càng hàng không quc tế Phú Bài và xây dựng Nhà ga hàng hóa:

a) Giao Bộ Giao thông vận ti rà soát phương án cho phép Cảng Hàng không quốc tế Phú Bài được thực hiện thí điểm phương án giao khu bay theo hình thức tăng tài sản cho Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam, sau khi có kết quả nghiên cứu phương án giao khu bay, o cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

b) Đối với Dự án cải tạo, nâng cấp kéo dài đường cất hạ cánh hiện hu (kéo dài đường cất hạ cánh từ 2.700m lên 3.048m); Nâng cấp, xây dựng đường lăn song song và các đường lăn ni đồng bộ; Hệ thng ILS/DME CAT 1 đầu 27 tại Cảng hàng không quốc tế Phú Bài: Đồng ý chủ trương đầu tư trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025; giao Bộ Giao thông vận tải phối hợp với Ủy ban nhân dân tnh Thừa Thiên Huế báo cáo cấp có thm quyền xem xét đưa vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025.

c) V Nhà ga hàng hóa: Đồng ý chủ trương đầu tư dự án xây dựng Nhà ga hàng hóa tại Cảng hàng không quốc tế Phú Bài; giao Bộ Giao thông vận tải phối hợp với y ban Quản lý vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp tham mưu Thủ tướng xem xét, quyết định.

11. Về điều chỉnh cục bộ quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản làm vật liệu xây dựng:

a) Đồng ý chủ trương cho phép điều chỉnh cục bộ Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng tại Quyết định số 152/2008/QĐ-TTg ngày 28 tháng 11 năm 2008 (cụ th: xác định và điều chỉnh lại ranh giới Quy hoạch khu vực mỏ cát trng để không chồng lấn với Quy hoạch phân khu chức năng đặc thù phát triển du lịch dịch vụ Ngũ Hồ nhm khai thác quđất hợp lý, hiệu quả. Giao Bộ Xây dựng chủ trì rà soát báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

b) Ủng hộ việc hoán đổi vị trí mỏ cát trắng hiện nay tại khu vực Ngũ Hđến khai thác tại vị trí khu mỏ cát lại xã Phong Chương, huyện Phong Điền đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp phép thăm dò, phê duyệt trlượng và hiện đã thu hồi từ dự án khác để đảm bảo quyền lợi cho doanh nghiệp. Giao Bộ Tài nguyên và Môi trường ch trì rà soát, xử lý; báo cáo Thủ tướng Chính phủ trường hợp vượt thẩm quyền.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế và các Bộ, cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Nội vụ, Quốc phòng, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế;

- VPCP: BTCN, PCN
các Vụ, các Vụ CN, KTTH, NN, KGVX, TCCV, NC, QHĐP, QHQT, TKBT;
- Lưu: VT,
CN (3b). HVQPhuong

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Mai Tiến Dũng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 410/TB-VPCP

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu410/TB-VPCP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/12/2020
Ngày hiệu lực29/12/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 410/TB-VPCP

Lược đồ Thông báo 410/TB-VPCP 2020 triển khai Đề án di dời dân cư giải phóng mặt bằng di tích Kinh thành Huế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 410/TB-VPCP 2020 triển khai Đề án di dời dân cư giải phóng mặt bằng di tích Kinh thành Huế
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu410/TB-VPCP
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýMai Tiến Dũng
        Ngày ban hành29/12/2020
        Ngày hiệu lực29/12/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thương mại
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Thông báo 410/TB-VPCP 2020 triển khai Đề án di dời dân cư giải phóng mặt bằng di tích Kinh thành Huế

           Lịch sử hiệu lực Thông báo 410/TB-VPCP 2020 triển khai Đề án di dời dân cư giải phóng mặt bằng di tích Kinh thành Huế

           • 29/12/2020

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 29/12/2020

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực