Thông báo 418/TB-BYT

Thông báo 418/TB-BYT năm 2014 ý kiến kết luận của Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến tại Hội nghị tăng cường phối hợp giữa bệnh viện Nhà nước và bệnh viện tư nhân thực hiện Đề án giảm tải bệnh viện

Nội dung toàn văn Thông báo 418/TB-BYT năm 2014 phối hợp giữa bệnh viện Nhà nước và tư nhân giảm tải bệnh viện


BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 418/TB-BYT

Hà Nội, ngày 09 tháng 05 năm 2014

 

THÔNG BÁO

Ý KIẾN KẾT LUẬN CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ NGUYỄN THỊ KIM TIẾN TẠI HỘI NGHỊ TĂNG CƯỜNG PHỐI HỢP GIỮA BỆNH VIỆN NHÀ NƯỚC VÀ BỆNH VIỆN TƯ NHÂN THỰC HIỆN ĐỀ ÁN GIẢM TẢI BỆNH VIỆN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Bộ Y tế đã tổ chức Hội nghị tăng cường phối hợp giữa bệnh viện Nhà nước và bệnh viện tư nhân thực hiện Đề án giảm tải bệnh viện của Thủ tướng Chính phủ tổ chức ngày 10/3/2014 tại thành phố Hồ Chí Minh và ngày 14/3/2014 tại Hà Nội.

Hội nghị do Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến cùng các Thứ trưởng Nguyễn Thị Xuyên, Thứ trưởng Phạm Lê Tuấn chủ trì, tham dự Hội nghị có một số Lãnh đạo và chuyên viên một số Vụ, Cục, Văn phòng Bộ của Bộ Y tế, Giám đốc và cán bộ phòng Quản lý hành nghề, phòng Nghiệp vụ Y của 20 Sở Y tế, Giám đốc các Bệnh viện trực thuộc Bộ, Giám đốc các Bệnh viện đa khoa của thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh, thành phố, giám đốc Bệnh viện tư nhân, Phòng khám đa khoa và Phòng khám bác sỹ gia đình tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh.

Hội nghị đã nghe các báo cáo của Cục Quản lý Khám, chữa bệnh do PGS.TS. Lương Ngọc Khuê - Cục trưởng trình bày về tổng quan hoạt động và đề xuất giải pháp phối hợp giữa bệnh viện Nhà nước và bệnh viện tư nhân trong việc thực hiện Đề án giảm tải của Thủ tướng Chính phủ; Báo cáo của Sở Y tế Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh về thực trạng hoạt động của các bệnh viện Nhà nước và tư nhân trên địa bàn thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh và đề xuất cơ chế phối hợp giảm tải đối với các bệnh viện Nhà nước; Tham luận của các bệnh viện tư nhân và bệnh viện Nhà nước về hoạt động khám bệnh, chữa bệnh và đề xuất giải pháp phối hợp giữa bệnh viện Nhà nước và bệnh viện tư nhân.

Bộ trưởng Bộ Y tế đánh giá cao những nỗ lực của các bệnh viện Nhà nước và bệnh viện tư nhân trong thời gian qua nhằm tăng cường chất lượng dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh và nỗ lực trong việc phối hợp giữa bệnh viện Nhà nước và bệnh viện tư nhân để tạo điều kiện thuận lợi cho người bệnh khám bệnh, chữa bệnh, góp phần giảm tải đối với bệnh viện Nhà nước.

Để tăng cường hiệu quả phối hợp giữa bệnh viện Nhà nước và bệnh viện tư nhân thực hiện Đề án Giảm tải bệnh viện của Thủ tướng Chính phủ trong thời gian tới, Bộ trưởng chỉ đạo các bệnh viện Nhà nước trực thuộc Bộ y tế, các bệnh viện tư nhân, Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các Vụ, Cục Bộ Y tế thực hiện một số nội dung sau:

1. Về nguyên tắc việc hợp tác giữa bệnh viện Nhà nước và bệnh viện tư nhân:

- Phải đặt quyền lợi của người bệnh lên trên hết. Vì sự an toàn và hài lòng của người bệnh, mang lại chất lượng phục vụ tốt nhất cho người bệnh.

- Tự nguyện, bình đẳng và cùng có lợi.

- Công khai, minh bạch trong cơ chế phối hợp.

- Đồng thuận chia sẻ trách nhiệm, nguồn lực và năng lực.

- Hợp tác trong khuôn khổ của pháp luật cho phép.

2. Đối với Bệnh viện Nhà nước

a. Tăng cường hợp tác nâng cao năng lực chuyên môn cho bệnh viện tư nhân gồm:

- Cử cán bộ hỗ trợ chuyên môn hỗ trợ theo thỏa thuận.

- Tổ chức hội chẩn chuyên môn đột xuất hoặc định kỳ.

- Tổ chức đào tạo cho cán bộ của bệnh viện tư nhân theo hình thức gói kỹ thuật.

- Phối hợp liên doanh liên kết trong đào tạo nhân lực.

- Cùng nhau chia sẻ, rút kinh nghiệm.

b) Bệnh viện Nhà nước cần chuyển người bệnh sang điều trị tại các bệnh viện tư nhân phải có Đề án phải làm rõ các nội dung sau:

- Điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, trình độ chuyên môn của bệnh viện tư nhân để phục vụ người bệnh

- Việc phối hợp sử dụng khai thác thiết bị kỹ thuật cao.

- Việc công nhận kết quả xét nghiệm, thăm dò chức năng giữa 2 bệnh viện.

- Hình thức ký hợp đồng, hợp tác.

- Việc công khai, minh bạch các nội dung về hợp đồng, hợp tác, nghĩa vụ và quyền lợi của người bệnh từ việc hợp đồng, hợp tác giữa 1 bệnh viện Nhà nước cụ thể và 1 bệnh viện tư nhân cụ thể.

Thực hiện theo Đề án Bệnh viện Vệ tinh, Đề án 1816 chuyển giao kỹ thuật, mở rộng cho đối tượng các bệnh viện tư nhân với cơ chế chi trả phù hợp và theo phương thức: chuyển giao, đào tạo, thương hiệu.

3. Đối với bệnh viện tư nhân

- Tăng cường đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế hiện đại, đồng bộ đáp ứng nhu cầu khám bệnh, chữa bệnh cho nhân dân.

- Giám đốc bệnh viện cần năng động, sáng tạo và chủ động hợp tác với các bệnh viện Nhà nước trong khuôn khổ pháp luật cho phép.

- Tăng cường nguồn nhân lực: tạo cơ chế thu hút thầy thuốc có trình độ chuyên môn cao, điều dưỡng, kỹ thuật viên, hộ sinh có kinh nghiệm.

- Có kế hoạch kết hợp với các trường chuyên ngành y để đào tạo nhân viên y tế.

- Hợp tác với các bệnh viện Nhà nước phù hợp với khả năng chuyên môn của bệnh viện thông qua các hợp đồng hỗ trợ chuyên môn để phát triển hoạt động chuyên môn kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh.

- Tổ chức thực hiện giá dịch vụ hợp lý để phục vụ được đa dạng đối tượng người bệnh.

- Tham gia mạng lưới bệnh viện vệ tinh đối với các bệnh viện Trung ương, bệnh viện tỉnh, thành phố góp phần giảm quá tải ở các bệnh viện Nhà nước.

Bộ Y tế sẽ tạo điều kiện thuận lợi để bệnh viện tư nhân tham gia đào tạo bác sĩ chuyên khoa I, chuyên khoa 2 hệ thực hành. Bộ Y tế sẽ tiếp tục mời Hội hành nghề y tư nhân và các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân tham dự các Hội nghị của Bộ Y tế để phổ biến cơ chế chính sách, nắm bắt kịp thời các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Các bệnh viện tư nhân có nhu cầu phối hợp trong khám bệnh, chữa bệnh với các bệnh viện Nhà nước cần trao đổi, thỏa thuận và làm Đề án thí điểm theo các nội dung liên quan và gửi về Cục Quản lý Khám, chữa bệnh để trình Lãnh đạo Bộ xem xét, phê duyệt.

4. Đối với các Sở Y tế:

- Nghiêm túc thực hiện Đề án giảm tải Bệnh viện của Thủ tướng Chính phủ. Tăng cường thực hiện chính sách xã hội hóa về y tế tại địa phương.

- Tạo điều kiện thuận lợi cho việc phối hợp giữa bệnh viện Nhà nước và bệnh viện tư nhân trên địa bàn về nhân sự, trang thiết bị, kỹ thuật chuyên môn thông qua hợp đồng hỗ trợ chuyên môn.

- Kiến nghị với Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố tăng cường đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế, nhân sự đồng bộ đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh Nhà nước để đáp ứng nhu cầu khám bệnh, chữa bệnh cho nhân dân trên địa bàn. Thường xuyên tổ chức giao ban giữa bệnh viện Nhà nước và bệnh viện tư nhân để phát hiện và phản ánh kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong quá trình phối hợp giữa bệnh viện Nhà nước và bệnh viện tư nhân về Bộ Y tế để kịp thời xem xét và giải quyết.

5. Đối với các Vụ, Cục của Bộ Y tế

Giao Cục Quản lý Khám, chữa bệnh làm đầu mối phối hợp với Vụ Pháp chế, Kế hoạch - Tài chính, Bảo hiểm Y tế, Tổ chức Cán bộ và các vụ, cục nghiên cứu, xây dựng cơ chế phối hợp trong khuôn khổ pháp luật cho phép, tạo điều kiện thông thoáng cho việc phối hợp giữa bệnh viện Nhà nước và bệnh viện tư nhân. Đánh giá, khảo sát tình hình phối hợp công tư, tiến tới xây dựng văn bản hướng dẫn mô hình thí điểm về phối hợp giữa bệnh viện Nhà nước và bệnh viện tư nhân. Tăng cường chỉ đạo và định hướng cho việc phối hợp công tư (PPP) trong lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh.

Cục Quản lý Khám, chữa bệnh phối hợp với Vụ Truyền thông Thi đua Khen thưởng và các cơ quan truyền thông tăng cường công tác tuyên truyền về hoạt động xã hội hóa trong hoạt động khám bệnh, chữa bệnh. Theo dõi, giám sát, kiểm tra việc phối hợp giữa bệnh viện Nhà nước và bệnh viện tư nhân, kịp thời phát hiện những vướng mắc, khó khăn để xem xét giải quyết.

- Thực hiện Nghị định số 85/2012/NĐ-CP ngày 15/10/2012 của Chính phủ, từ năm 2018 sẽ xem xét tính đúng, tính đủ giá dịch vụ đối với các bệnh viện Nhà nước, từ đó sẽ tạo cơ chế cạnh tranh lành mạnh giữa các bệnh viện Nhà nước và bệnh viện tư nhân.

Thừa lệnh Bộ trưởng, Văn phòng Bộ Y tế xin thông báo ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng để các đơn vị biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:

- Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến (để b/c);
- Các Thứ trưởng Bộ Y tế;
- UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ;
- Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ;
- Các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế;
- Y tế các Bộ, ngành;
- Các Vụ, Cục, Tổng cục, Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ, Cổng TTĐT Bộ Y tế;
- Lưu: VT, KCB.

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG BỘ
Nguyễn Xuân Trường

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 418/TB-BYT

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu418/TB-BYT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/05/2014
Ngày hiệu lực09/05/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 418/TB-BYT

Lược đồ Thông báo 418/TB-BYT năm 2014 phối hợp giữa bệnh viện Nhà nước và tư nhân giảm tải bệnh viện


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 418/TB-BYT năm 2014 phối hợp giữa bệnh viện Nhà nước và tư nhân giảm tải bệnh viện
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu418/TB-BYT
        Cơ quan ban hànhBộ Y tế
        Người kýNguyễn Xuân Trường
        Ngày ban hành09/05/2014
        Ngày hiệu lực09/05/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Thông báo 418/TB-BYT năm 2014 phối hợp giữa bệnh viện Nhà nước và tư nhân giảm tải bệnh viện

             Lịch sử hiệu lực Thông báo 418/TB-BYT năm 2014 phối hợp giữa bệnh viện Nhà nước và tư nhân giảm tải bệnh viện

             • 09/05/2014

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 09/05/2014

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực