Thông báo 419/TB-VPCP

Thông báo 419/TB-VPCP năm 2013 ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp về tình hình cho vay hỗ trợ thuê, mua nhà ở theo Nghị quyết 02/NQ-CP do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 419/TB-VPCP 2013 ý kiến kết luận cho vay hỗ trợ thuê mua nhà ở theo Nghị quyết 02/NQ-CP


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 419/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 2013

 

THÔNG BÁO

Ý KIẾN KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG HOÀNG TRUNG HẢI TẠI CUỘC HỌP VỀ TÌNH HÌNH CHO VAY HỖ TRỢ THUÊ, MUA NHÀ Ở THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 02/NQ-CP CỦA CHÍNH PHỦ

Ngày 04 tháng 11 năm 2013 tại Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã chủ trì cuộc họp về tình hình cho vay hỗ trợ thuê, mua nhà ở theo Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu (Nghị quyết số 02/NQ-CP) Tham dự cuộc họp có đại diện: Bộ Xây dựng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và một số ngân hàng thương mại. Sau khi nghe các báo cáo của Bộ Xây dựng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các cơ quan liên quan, ý kiến của các đại biểu dự họp, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã kết luận như sau:

Trong thời gian qua, Bộ Xây dựng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, cơ quan, tổ chức liên quan đã tích cực ban hành các văn bản hướng dẫn triển khai và thực hiện cho vay hỗ trợ thuê, mua nhà ở theo Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ. Tuy nhiên, đến nay kết quả thực hiện còn rất thấp, chưa đáp ứng được yêu cầu cấp bách của chính sách và nhu cầu của xã hội;

Nguyên nhân chính của việc cho vay hỗ trợ thuê, mua nhà ở theo Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ chưa đạt yêu cầu đề ra là do nguồn cung nhà ở xã hội chưa đáp ứng đủ nhu cầu, vướng mắc về thủ tục, điều kiện để được vay vốn ngân hàng, quy định của pháp luật về thủ tục thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai, bao gồm thủ tục công chứng và đăng ký nhà ở hình thành trong tương lai;

Trong thời gian tới, để thực hiện tốt việc cho vay hỗ trợ thuê, mua nhà ở theo Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ, yêu cầu các Bộ, ngành và địa phương liên quan thực hiện các nội dung sau:

1. Bộ Xây dựng:

a) Phân tích, đánh giá các nguyên nhân triển khai chưa đạt yêu cầu về cho vay hỗ trợ thuê, mua nhà ở theo Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ, thường xuyên, kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ về kết quả thực hiện, kiến nghị các biện pháp xử lý các khó khăn, vướng mắc;

b) Đôn đốc, hướng dẫn các địa phương trong việc phê duyệt, thẩm định để đẩy nhanh tiến độ các dự án chuyển đổi từ nhà ở thương mại sang nhà ở xã hội, triển khai các dự án nhà ở để tăng nguồn cung nhà ở xã hội, nhà ở thương mại có diện tích dưới 70m2 và giá bán dưới 15 triệu đồng/m2;

c) Tiếp tục đôn đốc, hướng dẫn và kiểm tra các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương rà soát các dự án phát triển nhà ở, dự án đầu tư xây dựng khu đô thị, nhất là các địa phương trọng điểm có nhiều dự án đầu tư kinh doanh bất động sản, các dự án phát triển đô thị, phát triển nhà ở đang triển khai, các dự án đã giao chủ đầu tư nhưng chưa triển khai và tiến hành phân loại các dự án được tiếp tục triển khai, các dự án cần tạm dừng, các dự án cần điều chỉnh cơ cấu, chuyển đổi sang nhà ở xã hội, loại hình nhà ở cho phù hợp với nhu cầu của thị trường và nguồn lực xã hội, phù hợp với kế hoạch phát triển nhà ở của địa phương;

d) Giám sát tình hình triển khai các dự án nhà ở xã hội, dự án chuyển đổi từ nhà ở thương mại sang nhà ở xã hội và điều chỉnh cơ cấu căn hộ nhà ở thương mại đã hoàn thành, được phê duyệt, đang triển khai. Đôn đốc; các địa phương, thống kê, báo cáo về tình hình và số lượng căn hộ nhà ở xã hội đã ký hợp đồng hoặc đã được bàn giao đưa vào sử dụng, báo cáo kết quả thực hiện;

đ) Tiếp tục đôn đốc, hướng dẫn và kiểm tra các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nghiêm túc thực hiện việc dùng quỹ đất 20% để phát triển nhà ở xã hội tại các dự án phát triển nhà ở, dự án đầu tư xây dựng khu đô thị. Công bố công khai các tiêu chuẩn xây dựng đối với nhà ở xã hội, bảo đảm cơ sở hạ tầng;

e) Trên cơ sở quy định về thủ tục đã được triển khai theo Thông tư số 36/2009/TT-BXD ngày 16 tháng 11 năm 2009 của Bộ Xây dựng, hướng dẫn Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về thủ tục xác nhận đối tượng được cho vay hỗ trợ mua nhà áp dụng thống nhất trên toàn quốc, đánh giá tình hình triển khai, báo cáo kết quả thực hiện.

2. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam:

a) Chủ trì, phối hợp với Bộ Xây dựng, Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Tư pháp khẩn trương ban hành Thông tư liên tịch hướng dẫn thủ tục thể chấp nhà ở hình thành trong tương lai, bao gồm cả thủ tục công chứng và đăng ký thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai;

b) Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 02/NQ-CP">11/2013/TT-NHNN ngày 15 tháng 5 năm 2013 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, trong đó hướng dẫn cụ thể về thủ tục cam kết trước khi ký hợp đồng cho vay vốn và về tiêu chí xác định khả năng trả nợ của khách hàng để thống nhất áp dụng đối với các ngân hàng thương mại;

c) Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các ngân hàng thương mại trong việc giải quyết các thủ tục, hồ sơ đối với các doanh nghiệp và cá nhân vay vốn hỗ trợ thuê, mua nhà ở xã hội.

3. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, đặc biệt là thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh:

a) Tiếp tục rà soát các dự án phát triển đô thị, phát triển nhà ở đang triển khai, các dự án đã giao chủ đầu tư nhưng chưa triển khai và tiến hành phân loại các dự án được tiếp tục triển khai, các dự án tạm dừng, các dự án cần điều chỉnh cơ cấu, loại hình nhà ở cho phù hợp với nhu cầu của thị trường và nguồn lực xã hội, phù hợp với kế hoạch phát triển nhà của địa phương;

b) Cải cách giảm thiểu các thủ tục hành chính để đẩy nhanh công tác chuẩn bị đầu tư và sớm khởi công đối với các dự án nhà ở xã hội, dự án chuyển đổi hoặc điều chỉnh cơ cấu căn hộ của các dự án nhà ở thương mại để tạo nguồn cung đáp ứng nhu cầu của các đối tượng được mua, thuê, thuê mua nhà ở;

c) Chỉ đạo, đôn đốc Ủy ban nhân dân cấp phường (xã), trên phạm vi địa bàn thực hiện việc xác nhận thực trạng về nhà ở và đăng ký hộ khẩu theo quy định của pháp luật đối với các hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội và mua, thuê nhà ở thương mại có quy mô dưới 70m2, giá bán dưới 15 triệu đồng/m2.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ, cơ quan, tổ chức liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Thủ tướng CP;
- Các Phó Thủ tướng;
- Các Bộ: Xây dựng, Tài chính, Kế hoạch&Đầu tư, Tư pháp, Tài nguyên&MT;
- Ngân hàng Nhà nước VN;
- UBND các tỉnh, thành phố thuộc TW;
- Ngân hàng TMCP Ngoại thương VN;
- Ngân hàng TMCP Công Thương VN;
- Ngân hàng TMCP Nhà ĐBS Cửu Long;
- Ngân hàng TMCP Đầu tư và PTVN;
- Ngân hàng Nông nghiệp và PTNTVN;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Trợ lý Thủ tướng, các Vụ: TH, TKBT, KTN, PL;
- Lưu: VT, KTTH (3)

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Hữu Vũ

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 419/TB-VPCP

Loại văn bản Thông báo
Số hiệu 419/TB-VPCP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 12/11/2013
Ngày hiệu lực 12/11/2013
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Tài chính nhà nước, Tiền tệ - Ngân hàng, Bất động sản
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 419/TB-VPCP

Lược đồ Thông báo 419/TB-VPCP 2013 ý kiến kết luận cho vay hỗ trợ thuê mua nhà ở theo Nghị quyết 02/NQ-CP


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Thông báo 419/TB-VPCP 2013 ý kiến kết luận cho vay hỗ trợ thuê mua nhà ở theo Nghị quyết 02/NQ-CP
Loại văn bản Thông báo
Số hiệu 419/TB-VPCP
Cơ quan ban hành Văn phòng Chính phủ
Người ký Nguyễn Hữu Vũ
Ngày ban hành 12/11/2013
Ngày hiệu lực 12/11/2013
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Tài chính nhà nước, Tiền tệ - Ngân hàng, Bất động sản
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 11 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất

Văn bản gốc Thông báo 419/TB-VPCP 2013 ý kiến kết luận cho vay hỗ trợ thuê mua nhà ở theo Nghị quyết 02/NQ-CP

Lịch sử hiệu lực Thông báo 419/TB-VPCP 2013 ý kiến kết luận cho vay hỗ trợ thuê mua nhà ở theo Nghị quyết 02/NQ-CP

  • 12/11/2013

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 12/11/2013

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực