Điều ước quốc tế 43/2013/TB-LPQT

Thông báo 43/2013/TB-LPQT về hiệu lực của Hiệp định Văn hóa giữa Việt Nam - Hy Lạp

Nội dung toàn văn Thông báo 43/2013/TB-LPQT hiệu lực của Hiệp định Văn hóa giữa Việt Nam - Hy Lạp


BỘ NGOẠI GIAO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 43/2013/TB-LPQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 08 năm 2013

 

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ CÓ HIỆU LỰC

Thực hiện quy định tại khoản 3 Điều 47 của Luật Ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế năm 2005, Bộ Ngoại giao trân trọng thông báo:

Hiệp định Văn hóa giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Hy Lạp, ký tại A-ten ngày 09 tháng 6 năm 2008, có hiệu lực kể từ ngày 22 tháng 8 năm 2013.

Bộ Ngoại giao trân trọng gửi bản sao Hiệp định theo quy định tại Điều 68 của Luật nêu trên.

 

 

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG
VỤ LUẬT PHÁP VÀ ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Ngự

 

HIỆP ĐỊNH

VĂN HÓA GIỮA CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA HY LẠP

Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Hy Lạp (sau đây gọi là "các Bên");

Mong muốn tiếp tục phát triển quan hệ hợp tác văn hóa giữa Chính phủ và nhân dân hai nước trên cơ sở có đi có lại và cùng có lợi;

Nhận thức được rằng việc hợp tác sẽ góp phần thức đẩy mối quan hệ và hiểu biết lẫn nhau hơn giữa nhân dân hai nước;

Đã quyết định ký Hiệp định văn hóa này với nội dung sau đây:

Điều 1.

1. Các Bên xúc tiến việc hợp tác cũng như tạo cơ hội thích hợp cho các cuộc tiếp xúc trực tiếp trong các lĩnh vực:

a. Ngôn ngữ và văn học, âm nhạc, xuất bản, nghề thủ công, nghệ thuật biểu diễn, nghệ thuật thị giác và các hoạt động khác thuộc lĩnh vực văn hóa;

b. Giáo dục và nghiên cứu;

c. Truyền thông đại chúng;

d. Các hoạt động xã hội và thanh niên;

e. Thể thao.

2. Để đạt được mục đích này, các Bên khuyến khích và tạo điều kiện, trên cơ sở có đi có lại và cùng có lợi, các hoạt động hợp tác đã nêu trên thông qua:

a. Trao đổi các triển lãm và trưng bày các tác phẩm văn hóa và văn học, nghệ thuật;

b. Dịch và xuất bản các tác phẩm văn học, nghệ thuật;

c. Giới thiệu các tác phẩm kịch, múa và âm nhạc;

d. Cử đại diện tham gia các đại hội, hội thảo, hội nghị, diễn đàn, liên hoan, các cuộc thi, các hội chợ sách và các sự kiện văn hóa quốc tế khác được tổ chức tại mỗi nước;

e. Trao đổi chuyên gia và thông tin cũng như phát triển hợp tác trong lĩnh vực lưu trữ, thư viện, lịch sử, bảo tàng, khảo cổ, kiến trúc, hội họa, điêu khắc, văn học, văn nghệ dân gian, sân khấu, âm nhạc, xuất bản và các lĩnh vực nghệ thuật liên quan khác;

f. Trao đổi trong lĩnh vực truyền thông đại chúng;

g. Liên kết chặt chẽ giữa các cơ sở giáo dục các cấp.

Điều 2.

Các Bên khuyến khích việc trao đổi sinh viên, nghiên cứu sinh, học giả, giáo viên, giảng viên, các nhà nghiên cứu, các giáo sư, các cán bộ quản lý cũng như các chuyên gia khác trong lĩnh vực giáo dục trên cơ sở phù hợp với các quy định của luật pháp mỗi nước.

Điều 3.

Các bên, trên cơ sở phù hợp với các quy định của pháp luật mỗi nước, sẽ trao đổi các học bổng đại học, sau đại học cũng như nghiên cứu tại các cơ sở đào tạo đại học trong các lĩnh vực do Các bên thỏa thuận.

Điều 4.

Các Bên, phù hợp với quy định của pháp luật mỗi nước, cố gắng khuyến khích và tạo điều kiện cho việc học ngôn ngữ, văn học và văn hóa của nước kia.

Điều 5.

Phù hợp với quy định của pháp luật mỗi nước, các Bên sẽ trao đổi thông tin và tài liệu nhằm giúp các cơ quan có thẩm quyền công nhận các chứng chỉ, giấy chứng nhận, văn bằng và các danh hiệu học hàm và học vị.

Điều 6.

Các Bên, phù hợp với quy định của pháp luật mỗi nước, xúc tiến việc hợp tác cũng như khuyến khích trao đổi đoàn và tiếp xúc giữa các cơ quan liên quan trong lĩnh vực điện ảnh, phát thanh và truyền hình, báo chí và xuất bản.

Điều 7.

Các Bên, trên cơ sở phù hợp với chính sách và quy định của pháp luật mỗi nước, xúc tiến việc trao đổi thanh niên, hợp tác và tiếp xúc trực tiếp giữa các tổ chức thanh niên hai nước.

Điều 8.

Các Bên khuyến khích tiếp xúc trực tiếp và hợp tác trong lĩnh vực thể thao, giáo dục thể chất giữa các tổ chức thể thao của mình.

Điều 9.

Các Bên khuyến khích và tạo điều kiện, trên cơ sở cùng có lợi, trao đổi và hợp tác trong các lĩnh vực khoa học lý thuyết và ứng dụng và tạo các cơ hội thích hợp cho việc tiếp xúc trực tiếp giữa các viện và tổ chức khoa học, các cơ sở nghiên cứu và các trường đại học cũng như là các cơ sở đào tạo sau đại học, các học giả, các nhà nghiên cứu và các chuyên gia của hai nước. Các bên cũng đồng thời khuyến khích các hoạt động chung trong các lĩnh vực chuyên ngành và chủ đề mà hai Bên cùng quan tâm.

Nhằm thực hiện việc hợp tác khoa học, các Bên sẽ chỉ định các cơ quan, tổ chức liên quan để xây dựng phương thức phù hợp cho chương trình hoạt động chung dưới các hình thức dưới đây:

a. Thăm quan, khảo sát và tư vấn của các nhà nghiên cứu, các nhà khoa học và các chuyên gia khác;

b. Hợp tác và cùng thực hiện các chương trình, dự án nghiên cứu và tiến hành trao đổi các kết quả nghiên cứu từ các chương trình, dự án này;

c. Tổ chức các khóa đào tạo, hội thảo và hội nghị chung;

d. Trao đổi các tư liệu nghe nhìn mang tính khoa học;

e. Tổ chức các cuộc triển lãm, trưng bày khoa học;

f. Trao đổi các tài liệu, văn bản và thông tin khoa học.

Điều 10.

Các Bên thúc đẩy việc chủ động hợp tác trong các tổ chức quốc tế trên các lĩnh vực văn hóa, giáo dục và khoa học.

Điều 11.

Để thực hiện Hiệp định này, đại diện của các Bên sẽ họp luân phiên tại Việt Nam và Hy Lạp để cụ thể hóa chương trình hoạt động cũng như các điều kiện về tài chính.

Điều 12.

Hiệp định này có hiệu lực kể từ ngày phát hành thông báo cuối cùng của một Bên cho phía Bên kia về việc hoàn tất các thủ tục pháp lý cần thiết để Hiệp định có hiệu lực.

Điều 13.

Bất kỳ tranh chấp hoặc bất đồng nào giữa các Bên nảy sinh từ hoặc liên quan đến việc thực hiện hoặc giải thích Hiệp định này sẽ được giải quyết trên cơ sở thỏa thuận giữa các Bên thông qua đường ngoại giao.

Điều 14.

Hiệp định này có thể được sửa đổi nếu có sự chấp thuận bằng văn bản của các Bên thông qua đường ngoại giao.

Điều 15.

Hiệp định này có hiệu lực trong thời hạn năm (5) năm và được mặc nhiên gia hạn từng năm (5) năm một, trừ khi một trong hai Bên thông báo bằng văn bản cho phía Bên kia trước sáu (6) tháng về ý định muốn chấm dứt Hiệp định này.

Hiệp định này được ký tại A-len, ngày 09 tháng 6 năm 2008, thành hai bản gốc, bằng tiếng Việt, tiếng Hy Lạp và tiếng Anh. Tất cả các văn bản có giá trị pháp lý như nhau. Trong trường hợp có sự giải thích khác nhau, văn bản tiếng Anh sẽ được dùng làm cơ sở.

 

THAY MẶT CHÍNH PHỦ
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA
VIỆT NAM
THỨ TRƯỞNG
BỘ VĂN HÓA - THỂ THAO - DU LỊCH
Huỳnh Vĩnh Ái

THAY MẶT CHÍNH PHỦ
NƯỚC CỘNG HÒA
HY LẠP
THỨ TRƯỞNG
BỘ NGOẠI GIAO
Theodoros Kassimis

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 43/2013/TB-LPQT

Loại văn bảnĐiều ước quốc tế
Số hiệu43/2013/TB-LPQT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/06/2008
Ngày hiệu lực22/08/2013
Ngày công báo11/09/2013
Số công báoTừ số 561 đến số 562
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 43/2013/TB-LPQT

Lược đồ Thông báo 43/2013/TB-LPQT hiệu lực của Hiệp định Văn hóa giữa Việt Nam - Hy Lạp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 43/2013/TB-LPQT hiệu lực của Hiệp định Văn hóa giữa Việt Nam - Hy Lạp
        Loại văn bảnĐiều ước quốc tế
        Số hiệu43/2013/TB-LPQT
        Cơ quan ban hànhChính phủ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa Hy Lạp
        Người kýHuỳnh Vĩnh Ái, Treodoros Kassimis
        Ngày ban hành09/06/2008
        Ngày hiệu lực22/08/2013
        Ngày công báo11/09/2013
        Số công báoTừ số 561 đến số 562
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Thông báo 43/2013/TB-LPQT hiệu lực của Hiệp định Văn hóa giữa Việt Nam - Hy Lạp

             Lịch sử hiệu lực Thông báo 43/2013/TB-LPQT hiệu lực của Hiệp định Văn hóa giữa Việt Nam - Hy Lạp

             • 09/06/2008

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 11/09/2013

              Văn bản được đăng công báo

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 22/08/2013

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực